Liên Hoa Bộ Tam Ma Gia Ấn

Lại tác Phù Dung Hợp Chưởng để ngay trước trái tim của mình, kèm dựng Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái), bung mở sáu ngón còn lại, rồi co lại như hoa sen tám cánh.

Kết thành Ấn xong, tụng Mật Ngôn, nhập vào Thậm Thâm Đại Bi Du Già Tam Ma Địa, quán Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) với vô lượng bậc cầm hoa sen (Padma-dhāra:Trì Liên Hoa) tràn đầy hư không. Nguyện gia trì cho Ta

Lại khởi Quán này. Từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh sáng chiếu chạm hạt giống tạp nhiễm trong Tàng Thức căn bản của Hữu Tình trong sáu nẻo, đắc được Tự Tha Bình Đẳng Vô Duyên Đại Bi, mau được Như Huyễn Tam Ma Địa. Tùy theo sáu nẻo, hiện bày mọi loại Thân, bốn Vô Ngại Giải Thoát, đủ 64 loại Phạm Âm (Brahma-ghoṣa),

Viên Âm ứng ngay tất cả hữu tình để thành Phật Đạo Mật Ngôn là:

“Nẵng mạc kiếm ma la bá noa duệ. Án, bát nạp-mô nạp-bà phộc dã, saphộc hạ”

NAMAḤ KAMALA-PĀṆĀYE_ OṂ_ PADMA UDBHAVĀYA SVĀHĀ

Do Ấn, Mật Ngôn này gia trì cho nên ngang đồng với Quán Tự Tại Bồ Tát, sẽ được mười Địa, mười Tự Tại, ba loại ý Sinh Thân. Đem Khế này an ở trên miệng của mình rồi giải tán.