Như Lai Bộ Tam Ma Gia Khế Ấn

lấy hương xoa bôi, xoa hai bàn tay, chắp tay lại để ngang trái tim. Liền kết Như Lai Bộ Tam Ma Gia Khế như chắp tay sen chưa nở, liền đem Tiến Lực (2 ngón trỏ) phụ lóng bên trên của Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), đem Thiền Trí (2 ngón cái) phụ bên cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ).

Kết thành Ấn xong, tụng Mật Ngôn nhập vào Du Già, tác ý quán tất cả Như Lai tràn đầy hư không, nguyện gia trì cho Ta.

Lại tưởng từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh sáng, chiếu chạm hết tất cả hữu tình không có dư sót, mau chứng Chân Như bình đẳng. Dùng Phật Tam Muội Gia Khế này, mau chứng Du Già, nguyện vho tất cả hữu tình chứng đắc Đại Bồ Đề rốt ráo Mật Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam. Án, đát tha nghiệt đố nạp-bà phộc dã, sa-phộc hạ”

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ_ TATHĀGATA-UDBHAVĀYA SVĀHĀ

Do tụng, kết Khế, tác ý cho nên ngang đồng với Như Lai, sẽ được đầy đủ 32 tướng, Tướng vô Kiến Đỉnh, viên mãn ba Thân. Đem Khế nay an ở trên đỉnh đầu, tùy tiện gải tán