Kim Cương Bộ Tam Muội Gia Ấn

Hai tay cùng chung lưng, Đàn Tuệ (2 ngón út), Thiền Trí (2 ngón cái) cài chéo nhau.

Kết Ấn thành xong, tụng Mật Ngôn, nhập vào Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa, quán Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi-bodhisatva) với Quân Trà Lợi (Kuṇḍali), vô lượng chúng Phẫn Nộ tập hội tràn đầy cõi hư không. Nguyện gia trì cho Ta

Lại tưởng từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh sáng chiếu chạm tất cả hữu tình, lối nẻo chẳng định, lối nẻo Dị Sinh (Pṛthag-jana:Phàm Phu chịu mọi loại quả báo khác nhau trong nẻo luân hồi), lối hướng đến Nhị Thừa (Thanh Văn Thừa và Bích Chi Phật Thừa)… mau thành Bồ Đề (Bodhi) Mật Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đá phộc nhật-la noản. Án, phộc nhật-lô nạp-bà phộc dã, sa-phộc hạ”

NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ OṂ_ VAJRA-UDBHAVĀYA SVĀHĀ

Do tụng, kết khế, tác ý… chẳng bao lâu sẽ được thân miệng ý Kim Cương của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva), hay nói Mật Giáo Lệnh Luân. Do làm Tất Địa thượng trung hạ của hữu tình không có dư sót, nên mau chóng chứng Tất Địa (Siddhi). Nhân tiện để Ấn này ngang trái tim của mình, rồi giải tán.

_Lại tác niệm này: “Trong hết Thế Giới không có dư sót, có vô lượng vô biên hữu tình, tuy phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, tuy gom chứa tư lương (Sambhāra) Phước Đức Trí Tuệ, nhưng thiếu phương tiện Trí Tuệ của Du Già gia trì Diệu Pháp, lui mất căn lành, các Ma (Māra) được dịp thuận tiện gây hại. Làm thế nào vì kẻ kia để dẫn vào Giải Thoát Luân, vì mỗi một hữu tình nói Tam Mật Du Già, Đại Thừa vi diệu mau chóng được ngay quả báo Tất Địa thù thắng của Thế Gian, Xuất Thế Gian?”