PHẬT NÓI KINH
VÔ NĂNG THẮNG ĐẠI MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Trung Ấn Độ, nước Ma Già Đà, chùa Na La Đà, Tam Tạng Truyền Giáo Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo nhóm Xá Lợi Phất (Śāriputra), A Nan (Ānanda) rằng: “Nay Ta tuyên nói Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đà La Ni (Aparājitamahā vidya-rāja-dhāraṇī) để làm lợi lạc cho hàng Người Trời ấy.

Nếu có hàng Phệ Đa Noa (Vetāḍa: Khởi Thi Quỷ) với Bộ Đa (Bhūta: Hóa Sinh Quỷ) đối với Đại Minh Vương này khởi nghiệp căn bản gây các chướng nạn cho đến Dược Xoa (Yakṣa), La Sát Sa (Rākṣasa) khởi nghiệp bạo ác muốn phá Minh Vương này thì không thể phá hoại được Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) hạ sa nễ (2) vĩ hạ sa nễ (3) hộ lỗ, tố lỗ lỗ (4) sa-phộc hạ (5)”

*)TADYATHĀ: HASANI VIHASANI HURU SU-RURU SVĀHĀ

_Nếu có người thông tuệ đối với Minh Vương này, tâm chẳng lo nghi, tôn trọng thọ trì thì người ấy ở cửa của La Nhạ (Rāja:vua chúa) hoặc trong bầy Sư Tử, lúc ở trên đường đi hoặc chẳng phải đường đi, tâm thường nhớ niệm cho đến chốn của Ma Vương (Māra-rāja) với gặp kẻ oan gia dùng Minh Vương này thường tự ủng hộ sẽ không có các sự khủng bố Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) độ nhĩ (2) độ độ nhĩ (3) độ ma phộc đế (4) sa-phộc hạ (5)”

*)TADYATHĀ: DHUNI DHŪ DHUNI DHŪMA-VATI SVĀHĀ

_Nếu có người nữ chuyên chú thọ trì, lại hay viết chép đeo ở trên đỉnh đầu thì hết thảy tài vật của người đó thường luôn dư đầy không có hao tán, tất cả quyến thuộc được an vui

Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) nhạ phộc, nhạ phộc (2) nhạ phộc nễ (3) sa-phộc hạ (4)”

*)TADYATHĀ: JAVA JAVA JAVANI

_Nếu có người nữ, thân đang mang thai lâu ngày chẳng sinh được, chịu các khổ não. Thọ trì Minh này sẽ được sinh dễ.

Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) ca xả, ca xả (2) vĩ ca xả (3) ma hạ ca xả (4) sa-phộc hạ (5)”

*)TADYATHĀ: KASA VIKASA MAHĀ-KASA SVĀHĀ

_Nếu hoặc có người ở trong quân trận đánh giết lẫn nhau. Dùng Vô Năng Thắng này làm ủng hộ đều được an trụ Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) tra tra trụ (2) trí trụ (3) sa- phộc hạ (4)”

*)TADYATHĀ: ṬAṬAṬU ṬIṬUSVĀHĀ

_Nếu hoặc có người vào lúc say rượu mê man, hoặc trong giấc mộng cho đến lúc đi đứng thì chúng Bộ Đa (Bhūta) không thể gây nhiễu loạn, luôn được an vui. Lại nữa, có người dùng tâm ân trọng, luôn thường thọ trì phúng tụng , tuyên nói thời Vô Năng

Thắng này ở trong ngày đêm sẽ làm ủng hộ, một lòng lắng nghe Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) hạ la (2) hạ la la (3) sa-phộc hạ (4)”

*)TADYATHĀ: HĀRA HARĀLA SVĀHĀ

_Nay Ta tuyên nói: Ma La (Māra) ác ấy cậy vào thế lực hiện mọi loại sắc tướng đi đến níu kéo. Bồ Tát nhìn thấy xong muốn chận đứng quân ấy thì cùng với anh em nói lời này:”Ngàn câu chi kiếp, Ta vì cầu Bồ Đề , buông bỏ thân mình với các nam nữ cho đến tài bảo mà không hề luyến tiếc, phát Thệ Nguyện lớn tu tinh tiến Khổ Hạnh khó hành này, vì Hữu Tình cho nên khởi hạnh lợi tha, tâm Từ thương xót đã được viên mãn. Ma La ác ấy thấy việc này xong đi đến gây chướng ngại cho Ta”. Lúc đó Bồ Tát nhớ niệm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đà La Ni này, dùng sức của Minh ấy khiến Ma La đó với Đại Quân Chúng thảy đều lui tan

Liền nói Chú là;

“Đát nễ-dã tha (1) y đế, nhĩ đế (2) đế-la nhĩ la (3) nhĩ đế, nhĩ lệ nễ 94) sa-phộc hạ (5)”

*)TADYATHĀ: ITI JITE DHĪR-JĪRA JITE JĪRṆI SVĀHĀ

_Lúc, đó Minh Vương (Vidya-rāja) hiện tướng người nữ đến trước mặt Bồ Tát , chắp tay trên đỉnh đầu rồi nói Tụng là:

Đại Trí Tuệ tuyên nói

“Như đại quang (ánh sáng lớn) chiếu khắp

Mà Ta ở ngày này

Giáng phục quân Ma La (Māra-sena)

Như ông, quá khứ cầu

Vô Thượng Chính Đẳng Giác

Nên được Đại Vô Úy

Giáng phục quân Ma La”

Nay Ta dùng sức của Minh ấy phá hoại Ma La (Māra) với đại quân chúng và các quyến thuộc.

Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) ca phộc trí (2) ca phộc tra (3) mô lệ (4) nẵng câu la (5) câu hạ la (6) ma lệ nễ (7) sa-phộc hạ (8)”

*)TADYATHĀ: KAVĀṬI KAVĀṬA MŪLE NAKULA KUHARA-MĀLINI SVĀHĀ

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Tụng là:

“Như Lai Chính Đẳng Giác

Khiến tất cả Thế Gian

Kẻ được quả Vô Thượng

Thuốc độc chẳng thể hại

Khí trượng chẳng gây thương

Lửa chẳng thể thiêu đốt

Đến trong giấc ngủ say

Thường chẳng thấy mộng ác

Nếu bị vua cột trói

Với ở trong tay giặc

Hoặc sườn núi hiểm trở

Cho đến ở sông nước

Tất cả nạn đáng sợ

Thảy đều được giải thoát

Mọi tội với khỗ não

Giải thoát mà an ổn

Minh Lực với Tuệ Lực

Mà làm Đại Uy Đức

Phàm sự nghiệp đã làm

Hay mau được thành tựu”

Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) tố lệ (2) tố tố lệ (3) phộc la (4) phộc phộc la (5) ma nẵng bà phộc (6) sa ma la (7) hộ lệ (8) sa-phộc ha (9) ma lệ (10) sa-phộc hạ (11)”

*)TADYATHĀ: ŚULE SU-ŚULE VARA VA VARA MĀNA-BHAVA SMARA HŪLE SVĀHĀ_ MĀLE SVĀHĀ

“Đức Phật nói: “Trước kia, lúc Ta cầu Bồ Đề thời làm con voi trắng có sáu ngà vì kẻ săn bắn kia mà che chở giúp đỡ, đem sự chân thật này nguyện cho các Hữu Tình đều được trừ hết tất cả khổ não. Vào thời quá khứ, Ta làm con rùa ở trong biển , lúc thân bị chặt cắt mà tâm không có sân hận, dùng sự chân thật này nguyện cho các Hữu Tình thảy đều trừ diệt hết thảy tật bệnh.

Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) hứ lệ, nhĩ lệ nễ (2) độ-lỗ noan bả năng (4) sa-phộc hạ (5)”

*)TADYATHĀ: HILI JILINI DHŪRVAM ĀPANNA SVĀHĀ

_Đức Phật nói: “Đời quá khứ, lúc Ta cầu Bồ Đề thời bố thí cho Hữu Tình mọi thứ an vui. Xưa kia Ta làm chim Trĩ bị thợ săn bắt được, chủ yếu là muốn đem cho, khởi tâm Từ (Maitra-citta) quán chẳng sinh sân hận Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) Tỳ lý (2) độ độ độ nễ (3) ma hạ nẵng đế (4) sa-phộc hạ (5) độ độ độ nễ (6) hứ trí nhĩ trí (7) tỳ trí lý (8) sa-phộc hạ (9)”

*)TADYATHĀ: VĪRI DHUDHU DHŪNI MAHĀ-NATI SVĀHĀ_ DHŪDHŪ DHŪNI HIṬI JIṬI VIṬIRI SVĀHĀ

_Đức Phật nói: “Lúc Ta làm Nhẫn Nhục Tiên Nhân thời tu Nhẫn Nhục Ba La Mật Đa (Kṣānti-pāramitā) quán tâm chẳng phiền não, quán sát tất cả Hữu Tình giống như con đỏ, thân Ta chảy máu thì biến thành sữa, Ta vì cầu Bồ Đề nên bố thí tất cả. Thời có vị Bà La Môn kia đến trước mặt Ta xin cái đầu của Ta, xong đem cái đầu đã xin ấy dùng tóc cột buộc ở cái cây, lúc đó Ta khởi tâm Từ Bi chẳng sinh sân hận, quán Bà La Môn giống như con đỏ cho đến thê thiếp đều bố thí hết. Ta chẳng cầu niềm vui của năm Dục, chẳng cầu sự tự tại của vua chúa, chẳng cầu sự phú quý của cõi Trời mà chân thật làm điều ấy để giáng phục Ma La (Māra) cùng với quyến thuộc cho đến điều phục tất cả oan gia được địa vị tối thượng. Vì phá điều ấy nên nói Đại Minh Đại

Lực mà hay sinh ra Hạnh Bồ Đề hành ở quá khứ, vì giáng phục Ma La nay Ta lại nói Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) xí xí ninh (2) vĩ ma na ninh (3) vĩ độ độ ninh (4) ma hạ nẵng đế la-noa phộc đế (5) ma hạ phộc la-tha phộc đế (6) hề hề hề (7) nhĩ nhĩ lễ (8) thủy thũy nê (9) thủy nê, thủy nê (10) Tất-lý nê (11) nhĩ lý nê (12) ma hạ nhĩ lý nê (13) lễ lễ ninh (14) nhĩ lý nê (15) Nê sa-phộc la-bả phộc nễ ninh (16) đế đế ninh (17) mật đế lý nê (18) tát phộc ca ma la-tha, sa đạt ninh (19) thiết đốt-lỗ đạt lý-sái nê (20) thiết phộc đạt lệ (21) ma hạ đạt lệ (22) nễ bả-đa đạt lệ (23) khất-sô lỗ bả mê (24) sa hạ sa-la đà lệ (25) vĩ ma lễ (26) ô ngật-la để khất-sắt-nị (27) ma hạ đá bế (28) thiết đốt-lỗ noản bội dựng ca lý (29) bố nhĩ đá đế-lý sổ lộ kế sổ (30) nễ đếdiệm lộ kế sổ (31) vĩ thú-lỗ đá (32) tất đà tá để-lý sổ (33) lộ kế sắt-phộc ninh nhĩ đá (34) một-la hám-ma nan noa-sổ bả mê (35) tất đệ thiết cật-đế (36) tắc-kiến đà tảdã , vĩ thú-lỗ đế (37)”

_Ta vì ông nói sức, uy đức, tinh tiến của Đại Minh ấy. Khi hàng Trời cùng với A Tu La bày trận đánh nhau thời hàng Trời nhớ niệm Vô Năng Thắng ấy nên bên kia tự hàng phục

Hàng Thiên các ông và tất cả A Tu La cùng nhau gìn giữ. Hàng Thiên các ông có thọ mệnh ngàn năm dò tìm phương tiện ấy cũng không thể được. Nếu thành tựu sức chân thật của Vô Năng Thắng đến nơi Phạm Thiên, như vậy luôn thường làm mọi loại sự nghiệp mà không thể hơn được uy đức của Phạm Thiên ấy rồi cúng dường cho nên chư Phật đã nói.

Liền nói Chú là:

“Vĩ xả lễ (1) vĩ bổ lễ (2) đế khất-sắt-nị, tô để khất-sắt-nị (3) a ngật-ninh sa nễlý thế (4) a mô khế, a bát-la để hạ đế (5) mê khư phộc dụ sa ma đát-ma kế (6) ma hạ bát-la bệ (7) vĩ nễ-dụ ninh bệ (8) vĩ nễ-dụ đá la (9) ninh bệ khất-sái nê (10) A ngật-ninh bát-la bệ (11) bát-la nhập-phộc lật đế (12) phộc dụ cách đát-tham bát-la ma la-na ninh (13) nhập-phộc lật đá (14) nhập-phộc lật đá phộc dụ cách đát-tham (15) bát-la ma la-na ninh (16) nhập-phộc lật đá ngật-ninh (17) vĩ sắt-noa (18) vĩ phộc la phộc lệ (19) a nẵng lễ, a mô khế (20) củ lệ bà cật-đát đá lý khất-thủy (21) tất tá nghiệt sai ma nẵng dã (22) phệ bán để bộ đá lỗ vãn đế (23) nỉ phộc tố la (24) dược khất-xoa , la khất-xoa sa (25) tất xả tá ma hạ ngật lý (26) sa nga la nê (27) bát la-phộc đá tạt lan để (28) kiếm bán để (29) khất-sô bàn để (30) Truật-lỗ đátphộc ninh na năng (31) ma hạ mạt lăng (32) thiết cật-đế (33) la thiết cật-đế, la khất-thủy nê (34) a nễ-dã bộ đá nam (35) ma na bộ đá nam (36) đát-la sa đát-la sa-đá nam (38) thiết la noản nỉ vĩ (39) sa la tá lý nê (40) hạ lý băng nga la khấtthủy (41) la cật-đá khất-thủy (42) la cật-đá miệt sa-đát-la (43) đà lý nê (44) ma hạ nghiệt-la tỷ (45) phộc la nỉ bả-đá (46) đế nhụ thiết cật-để tắc-kiến đà (47) phộc lộ dã mê (48) vĩ nẵng thi ca mê (49) bà phộc thiết đốt-lộ noản sa-phộc hạ (50) hạ lý, hạ lý (51) băng nga la khất-thủy (52) dã sa vĩ nễ-dụ đá dã (53) bát-la vĩ nễ-dụ bà duệ (54) độ ma, ma lý ninh duệ (55) phệ thấp-phộc nẵng la đạt la duệ (56) a nhĩ đá dã bố lý (57) nỉ phộc na nẵng phộc tăng nghiệt-la hạ noản dã (58) tức trí tức trí (59) lý trí ninh trí (60) chỉ lý đế lý tức ninh (61) hề hề hề hề hề hề hề hề (62) độ lỗ , vĩ độ lỗ (63) tức lý ninh trí kế (64) sa la, vĩ sa la (65) bả la phộc la (66) nhạ nhạ nhạ nhạ (67) bộ nhiễm bát-la sa lý-dã tả, sa-phộc hạ (68)”

_Đức Phật nói: “Ta ở lúc sau đêm, lúc mặt trời mới xuất hiện vì Thế Gian làm tối thượng tu hành viên mãn, thành sự nghiệp của Phật đắc được Bồ Đề, giáng phục quân Ma, chuyển bánh xe Pháp. Lại có ngàn câu chi Tịnh Cư Thiên Chúng đến ở trước mặt

Ta , phát ý thâm sâu, dùng âm thanh nhu nhuyễn thỉnh chuyển bánh xe Pháp”

Đức Phật bảo Xá Lợi Tử (Śāriputra) rằng: “Hãy lắng nghe! Này Xá Lợi Tử Vô Năng Thắng Minh Vương này đem lợi ích an vui cho tất cả Hữu Tình .

Xá Lợi Tử! Xưa kia, ở đời quá khứ, hàng Trời và A Tu La cùng nhau chiến đấu.

Lúc đó Thiên Chúng lui tan và A Tu La được thắng. Bấy giờ Đế Thích Thiên Chủ (Indra-devādhipati) liền đem Vô Năng Thắng Đà La Ni này viết vào lá bằng vàng rồi an trên đầu cờ hiệu, lại cùng đánh nhau. Thời Thiên Chúng được thắng còn A Tu La phải chịu lui tan

Liền nói Chú là:

“Đát nễ-dã tha (1) một tố mê (2) phộc tố ca la đế (3) nẵng ngu na lý tá (4) ca bá lý nê (5) sa-phộc hạ (6)”

*)TADYATHĀ: MOṢOME VASU-KĀLATĪ NA-GUṆA RICĀ KAPĀLINI SVĀHĀ

_ Phật bảo: “Này Xá Lợi Tử! Ta chẳng thấy có các hàng Trời (Deva) và Ma La (MĀra) …. cho đến Nhân Gian, Bà La Môn (Brāhmaṇa) và A Tu La (Asura), tất cả Quỷ Mỵ (Grahā), A Bả Tát Ma La (Apasmara), Càn Thát (Gandharva), Dược Xoa (Yakṣa), La Khất Xoa (Rākṣasa), Nghiệt Lộ Trà (Garuḍa), Khẩn Na La

(Kiṃnara), Vĩ Na Dạ Ca (Vināyaka), Bố Đan Nẵng (Pūtana), Cung Bàn Noa (Kumbhaṇḍa), Yết Tra Bố Đa Nẵng (Kaṭapūtana), loài ăn sự sống… đối với Vô Năng Thắng Đại Minh Vương này không dám vi phạm

Đại Minh Vương Đà La Ni như vậy, nếu chẳng thấy chẳng nghe, tức là quá khứ thấy tại sự chướng ngại của nghiệp”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói tất cả thành tựu của Đà La Ni đó xong thời A Nan

Đà, Xá Lợi Tử, Trời, Người, A Tu La… một lòng thọ trì, vui vẻ phụng hành

 

PHẬT NÓI KINH VÔ NĂNG THẮNG ĐẠI MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 01/03/2014

13/01/2008