KINH VÔ NĂNG THẮNG ĐẠI MINH ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng,Triếu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh, Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

“Quy mệnh lễ Chính Giác
Với Pháp, Hiền Thánh Tăng
Bồ Tát nói Minh này
Phá tan mọi chướng ngại”

Tất cả Chú Pháp căn bản của hàng Phệ Đa Noa (Vetaḍa), Yết Tra Bố Đan Na (Kaṭapūtana); Pháp Tà do hàng Dược Xoa (Yakṣa) với chúng La Sát Sa (Rākṣasa) làm… thì Minh này đều phá nát luôn khiến hành theo điều Chính

Nếu có hữu tình cầu thấy, chân thành, một lòng thọ trì Minh Chú này. Hoặc dùng lơ lụa viết chép, hoặc dùng vỏ cây hoa, giấy… viết chép thời tất cả nơi chốn , các Quỷ Mỵ ác đều quyết định sinh tâm hiền lành, tiêu trừ tai chướng, thành việc tối thượng.

Nếu đeo trên cổ, vào nơi quân trận cùng người giết nhau thì Pháp ấy hay hộ trì khiến tâm lìa mê sợ chẳng mất một sợi lông.

Nếu đeo trên cánh tay thì mau được thắng lợi

Như Đức Phật nói rằng: “Nếu có kẻ nam, người nữ thọ trì Minh này thời hết thảy việc mong cầu đều thành tựu tất cả”

Hoặc bị Phép vua cấm chế cột trói, hoặc đi qua nơi hoang vắng gặp nạn Sư Tử, Cọp, Sói; hoặc trong đường đi gặp giặc cướp, trộm cắp dõi theo.. thời sức của Đại Minh này hay cứu hộ khiến lìa các nỗi sợ hãi, đạt được sự an vui

Nếu có người nữ đội trên đỉnh đầu thọ trì thì thường được quyến thuộc sinh tâm yêu kính, luôn được tiền của vật báu. Nếu mang thai mà sinh khó thời mau được bình yên

Chú Đại Minh do Bồ Tát đã nói, ngày đêm hộ trì, mọi thời cũng vậy. Nếu người có Trí một lòng thọ trì, hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc nằm thời Quỷ Mỵ, các nạn chẳng thể gây hại cho đến say rượu, ngủ mê cũng không có mộng ác

Vô Năng Thắng Minh ấy, nếu cầm giữ đọc tụng thời hết thảy mọi người trong đất nước, thôn xóm gặp sự đấu tranh, tất cả chướng nạn… thì thảy đều tiêu tan”

_Bấy giờ, Vô Năng Thắng Bồ Tát bào các Ma rằng: “Nay Ta nói Minh, chúng Bộ Đa (Bhūta) các ngươi hãy nghe lời Ta nói”

Bồ Tát thấy các quân Ma ác ấy có đủ mọi loại hình sắc đứng trụ ở trước mặt. Vì quân Ma ấy, nói lời như vầy:”Ta ở câu chi kiếp vì cầu Bồ Đề cho nên buông bỏ thân mệnh của mình, vợ con, tài bảo, hay làm việc khó làm, hành đại tinh tiến, lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh. Khi Hạnh Nguyện viên mãn thời trụ ở cây Bồ Đề chứng Pháp chân thật, ân cần bảo trọng. Thời có Ma Vương thống lĩnh quân binh ác đi đến gây chướng ngại. Ta dùng sức của Minh Chú ấy giáng phục nhóm đó. Ta suy nghĩ xưa kia đã giáng phục lũ Ma khiến chúng tùy vui, oan gia quá khứ tự phá hoại. Nay Ta nói Minh phá hoại quân Ma.

Đại Minh Chú là:

“Đát nãnh tha: Hộ lỗ hộ lỗ, tán noa lễ, ma đặng nghệ, sa-phộc hạ”

*)TADYATHĀ: HULU HULU CAṆḌALI MATAṄGI SVĀHĀ

Lúc Vô Năng Thắng Bồ Tát nói Minh này thời biến thân làm hình tượng Thiên Nữ, đứng thẳng trước mặt Ma, sinh tâm thương xót, chắp tay trên đỉnh đầu, nói lời như vầy:

“Bồ Tát, tâm thanh tịnh
Như Ta nói Thắng Nghĩa
Đại Trí, Đại Quang Minh
Chặt đứt ám ngu si
Xưa kia cầu Bồ Đề
Nay giáng phục quân Ma
Giáng phục chúng Ma xong
Đạt được Đại Vô Úy
Lìa hẳn nơi Thế Gian
Quyết định thành Chính Giác
Làm Thầy Trời Người kia
Mau chóng độ Quần Phẩm
Các ngươi! Tất cả thấy
Tâm sinh vui vẻ lớn
Ma Vương, các quyến thuộc
Không dẫm bờ Ni Liên (Bờ sông Ni Liên Thiền)
Nay dùng sức Minh Chú
Phá phiền não, Cái (sự che chướng) ấy”

_Lúc đó, Vô Năng Thắng Bồ Tát dùng tiếng Phạm Âm vi diệu vang khắp mười phương. Liền nói Minh là:

“Đát nễ-dã tha: A nhĩ đán nhạ duệ, nhạ diễn đế, a bát-la đế hạ đế, ma lệ, ma la ma la, phộc đế, ma hạ ma la phộc đế, vĩ nhạ diễn đế, vĩ nhạ duệ, tát lý-phộc tất đà nẵng ma tắc cật-lý đế, nễ-dũ đế nễ vĩ đà lý vĩ la bà nại-lý, a ma lý vĩ nãnh đế đá ni đế, a nhĩ đế, a nẵng khế, a bà duệ phộc la nễ, ma la tát nễ-dã, bát-la ma lý-na nễ duệ, sa-phộc hạ

Ma la tát nễ-dã, vĩ nẵng sa nễ-duệ, sa-phộc hạ

Vĩ nễ-dã dã, sa-phộc hạ

Thất tông ca lý duệ, sa-phộc hạ

Phiến đế ca lý duệ, sa-phộc hạ

Thất-lý dạ duệ, sa-phộc hạ

Dũ thú ma đế, thất-lý ma đế, tát lý-phộc yết lý-ma, ca la ni, tát lý-phộc latha, sa đạt nễ, tát lý-phộc la-tha, bát-la phộc đà nễ, tát lý-phộc, mộng nga la , sa đà nễ, ma nỗ la thế, ma hạ ma nỗ la thế, tát lý-phộc nãnh phộc nẵng ma sa-cật-lý đế, tát lý-phộc tát đát-phộc, hứ đá ca la nê, tát lý-phộc, hứ đá nễ vãn lý-đá nễ, vĩ nghê vĩ nghê, ma hạ vĩ nghê, ngật-lý na diệm, bát-la vĩ xá nhĩ đế, y trí mê trí, ma bhạ nghệ lệ ma mê bát phiến đổ, tát lý-phộc bá ba ca, sa-phộc hạ

Tra ca, sa-phộc hạ

Tra ca trí, tra ca phộc la trí, tra ca tra ca nê, nga noa phộc la nê hạ lý đế, thất-lý ma đế, để sắt-xá để sắt-xá, cú lam nhạ lý noa, ma ma, đạt lý-ma ca la tế nẵng tả thiết ba lý-phộc la tả, tát lý-phộc ma hứ đán nễ, phộc la dã, sa-phộc hạ.

A nghệ , nẵng nghệ, đá nghệ đá la nghệ đá trí sa tế, y lệ, nhĩ lệ, hứ lệ, nhĩ lệ, vĩ lệ, lệ lệ, vĩ lệ, thê lệ, tỳ lệ, vĩ lệ, nhĩ lệ, lệ lệ, khế lệ, tức lệ, lệ lệ , ninh nghệ, a nghệ, nẵng nghệ, đá lệ, đá la nghệ đá trí sa tế, phộc la nê, phộc đế, ấn nại-lỗ, la nhạ dạ mô la nhạ, phộc lỗ ni –tổ la nhạ, tô mô la nhạ, vĩ nhạ dã, bán tả mô la nhạ, nan noa kế la nhạ, tác yết-la, vĩ nhạ duệ la nhạ, vĩ nhạ diễn đổ la nhạ, độ-lý đá la sắt-tra-la la nhạ, vĩ lỗ trà câu la nhạ, vĩ lỗ bác khất-sô la nhạ, câu vĩ lỗ la nhạ, ma nẵng tuế la nhạ, phộc tô chỉ la nhạ, một-la hám-ma, sa hạ sa-la địa bát đế la nhạ, một độ bà nga tông, đạt lý-ma, sa-phộc nhĩ la nhạ, nẵng ma sa-đổ bán tả đố ca dã, lệ lệ, sa-phộc hạ.

Thiết-la hám-nhĩ một-la hám-ma, sa-phộc lý bố la-nê, bố la-noa, ma nhục la thế, a trí phộc trí, trạm kế tra lam kế ca la ca tức vĩ -dựng nỗ, ma hạ vĩ-dựng nỗ, a

tỳ sa lỗ, ma hạ tỳ sa lỗ, tổ hộ một hộ, hộ hộ, tô bổ sắt-tỳ, tô phộc tất tất đá lam nê nẵng la nê nễ nhĩ nễ nhĩ, tổ la-noa ca lệ, ma hạ tổ la-noa ca lệ, tổ la-noa ca lệ, bế đá nan đế ma la nan đế, y hạ ma nẵng tế vĩ hạ ma nẵng tế, y hạ hạ nỗ vĩ hạ hạ nỗ phộc hộ ba lý-phộc lý nghê lý ba lý-phộc lý, a nan đá ba lý phộc lý, đát-lại lộ chỉdã ba lý phộc lý lãm nhĩ, bát-la lãm nhĩ, ca lãm nhĩ , ca la-thế, ca la thú na lý, ca la thú lệ, tất-đế nhĩ lệ, vĩ lệ, tức lệ, tát lý-phộc lộ ca vãn lý-đá nễ duệ, sa-phộc hạ

Tát lý-phộc lộ ca vĩ vãn đà nễ duệ, sa-phộc hạ

Ca la tát yết-lý , tác yết-la vãn lý-đế, để sắt-xá đẩ sắt-xá, cú lam nhạ lý noa, ma ma, đạt lý-ma ca la tế nẵng tả, tát ba lý phộc la tả, tát lý-phộc hứ đán nễ phộc la dã, sa-phộc hạ

A nẵng duệ, a nẵng dã ma đế, bộ đế, bộ đán đế kế dũ lý, tam mãn đá bà nạilý , na nhĩ tả la ni, hứ lệ hứ lệ, sa-phộc hạ

Ma hạ ca lỗ nê ca, thiết sa-đá hạ sa-đá nghê-lý noa, đà la nê-diễn sa-tất-lý thế đá tất-lý thế, vĩ-diệm tả nga đá nhiếp na, tát lý-phộc ma la ba la nhạ, dược tra kiến đế tra ca phộc lam đế, ngật-lý hận noản đế , ngật-lý hận-noa , phộc lam đế, thi lam đế, thi la phộc đế, để sắt-xá để sắt-xá, đãn lam nhạ lý noa, ma ma, đạt lýma ca la tế nẵng tả, tát ba lý phộc la tả, tát lý-phộc , hứ đán nễ phộc la dã, saphộc hạ

A ngật-lý, a ngật-lý , tát đát-duệ, tát đát-duệ, hứ lệ hứ lệ, đà nễ ma nễ nan sắc-kế na noản sắc-kế câu, tổ lỗ mẫu tổ lỗ, sa-phộc hạ

Tác sô-dựng phổ, ma hạ tác sô-dựng phổ, tô-lỗ đát-lam phổ, ma hạ tô-lỗ đátlam phổ, già-la noản phổ, ma hạ già-la noản phổ, nhĩ hạ-tông phổ, ma hạ nhĩ hạtông phổ, ca diệm phổ, ma hạ ca diệm phổ, ngật-lý na diệm phổ, ma hạ ngật-lý na diệm phổ, ấn nại-lý la nhạ, nê phộc nam phổ tô mô la nhạ, nẵng khất-xoa đát-la noản phổ, phộc lỗ ni-cú la nhạ, nẵng nga nam phổ, dã mô la nhạ, tất-lý đá câu sắt mãn noa ca nam phổ”

_Bấy giờ, Vô Năng Thắng Bồ Tát giáng phục Ma Vương với quyến thuộc của Ma xong thời viên mãn lý sự, ý nguyện rốt ráo; thành Thầy Đại Bi (Đại Bi Sư) Khi ấy, nói Đà La Ni này:

“Đát nễ-dã tha: bộ bố độ bố, độ lỗ độ lỗ, độ mẫu độ mẫu, y lỗ tức, y lỗ tức, y lỗ tức, vĩ lỗ tức, vĩ lỗ tức, vĩ lỗ tức, vĩ lỗ tức, ê lỗ, bố lỗ, săn ca la, tân nga lệ, nẵng tra nẵng tra lý, đổ lỗ đổ lý, hư hư hư hứ, nê phộc phộc lý, nê phộc phộc lý , ngu độ tả lý, ngu độ tả lý, đát ni nễ, a hạ nhĩ hạ nhĩ, khư nga tả, lý kế lý kế, tức kế, lý kế, tức bộ đá ngật-lý, ma ma, mạt sắt-bà nhĩ đạt lý-nhĩ, đạt lý-nhĩ, đạt lý-nhĩ, na tế na tế na tế na tế na tế, đạt lý đạt lý, độ lý độ lý, hạ nẵng nhĩ hạ nhĩ , phộc lam, phộc lý, phộc la dã, phổ tả la, phổ tả lý , tả la phổ nan na nễ duệ, câu lỗ câu tức, ca nê ca nê, nga nẵng phộc la nê, hộ hộ hộ hộ, câu lỗ, quân nê câu lỗ, sa-bạn nê khất-sử lý ni, già la tế, ma la tế, ngu lý hiến đà lý, tán noa lệ, ma đặng nghệ, cữu ngu lệ bốmang yết tế, một-la hám-ma nê, nẵng tra nễ đát-lý noa thiết dã ni, đát-lý bố la khất-sử lý ni, sa-phộc hạ

Đát-lý noa vĩ na la ni, tất đà duệ, sa-phộc hạ

_Đát nễ-dã tha: hứ lệ hứ lệ, nẵng trí tả, nẵng tra vĩ bố nẵng nhạ-lam tỳ đế, ấn nại-lý dã, nhĩ phộc lỗ nê tô ma ha nê đế, sa-phộc hạ

Dã đổ tỳ-dũ nột-nga đá, tô lý-dã dạ, đát-la tô lý-dụ tỳ-dũ nột-nga đá, tán nạila, tô lý-yếu nẵng ma tế đế đát-trí phổ-cáo, la đát-nẵng ba lý-phộc đổ , một-la hám-ma noa, mô hứ đán, tác sô tác sô, áng nại-lý duệ noa, mô hứ đán, a tô lý mô hứ đán, tác sô tác sô, bộ đái sa-đổ, mô hứ đán, la khất-xoa tái, mô hứ đán, tác sô tác sô, tất thái thất-tả, mô hứ đán, đát-la mãn đát-la, bá na nễ, tất đà, ba la ma na lỗ noa ca cụ lý-na, ba na tán dụ cật-đá, cụ la mạt đạt-dã, đát-sa mẫu đạt-lý đá sa mãn, a hứ sa mãn, a hứ sa mãn, a hứ sa mãn, a hứ vĩ đế lam, a hứ vĩ đế lam, a hứ cung câu lam, tán dã địa nan vãn , tổ lệ tổ lệ, đán nghệ đán nghệ đán nghệ, đá nhĩ đá nhĩ đá nhĩ, cửu bà nễ cửu bà nễ, mô hạ nễ mô hạ nễ. Mô hạ dạ nhĩ, tát lý-phộc thiết đát-lỗ noản, tác sô, sa-phộc hạ.

Bộ-la ma dã nhĩ, tam bộ-la ma dã nhĩ, tát lý-phộc thiết đát-lỗ noản, tác sô, saphộc hạ

Nê phiến đá la nga đổ phộc, tất-thế đổ phộc, một-la nhạ đổ phộc ,xả dã nỗ phộc, nhạ ngật-la đổ phộc, tô bát-đổ phộc mãn đổ phộc, a bát-la mãn đổ phộc, tát lý-phộc đát-la tất-thể đổ, nẵng xả dã, vĩ nẵng xả dã nhĩ, bà-la ma dã nhĩ, tam bàla ma dã nhĩ, tát lý-phộc thiết đát-lỗ noản, tác sô, sa-phộc hạ

Duệ nẵng tát đế-dã nẵng, tát đế-dã phộc tả nễ nẵng, bà nga phộc đá, ma lam ma la mạt lãm ma la ba lý-sa nan tả nễ lý nhĩ đát-dã, a nậu đá la, tam ma dã , tam nhật địa la đế nga đá đế nẵng, tát đế-dã nẵng, tát đát-dã phộc tả nễ nẵng, tất điện đổ nhĩ, mãn đát-la bá na, ma ma, đạt lý-ma ca la tế nễ-dã tát ba lý-phộc la tả, sa-phộc hạ

A thấp-vĩ đế nộn tỳ nộn tỳ ma đế kế dụ lý, tam mãn đá bà nại-lý, na nhĩ na ma kế, phổ la-nê bố la-noa phộc đế , tả lý tả la ni la, lệ lệ, hứ, sa-phộc hạ”

Dùng Thần Lực của Đại Minh này khiến cho chúng Phạm Thiên với Sa Môn, Bà La Môn, tất cả Thế Gian, Trời, Người, chúng A Tu La vĩnh viễn chẳng thất cảnh giới của các Ma. Lại Chân Ngôn này hay làm cứu hộ, nhiêu ích hữu tình, liền trừ tai hoạn, tiêu mọi thuốc độc khiến được an vui.

Hoặc có chúng Nhân, Phi Nhân, Thiên Tử, chúng Thiên với chúng Thiên Nữ chúng, A Tu La, chúng A Tu La với chúng nữ A Tu La, Càn Thát Bà, chúng Càn Thát Bà với chúng nữ Càn Thát Bà Nữ, Rồng, chúng Rồng với chúng Long Nữ, Dược Xoa, chúng Dược Xoa với chúng nữ Dược Xoa, La Sát, chúng La Sát với chúng nữ La Sát, Tỳ Xá Già, chúng Tỳ Xá Già với chúng nữ Tỳ Xá Già, Bộ Đa, chúng Bộ Đa với chúng nữ Bộ Đa, Yết Tra Bố Đan Na, chúng Yết Tra Bố Đan Na với chúng nữ Yết Tra Bố Đan Na, Xa Dạ, chúng Xa Dạ với chúng nữ Xa Dạ, Ô Ma Na, chúng Ô Ma Na với chúng nữ Ô Ma Na, A Bát Sa-Ma La, chúng A Bát Sa-Ma La với chúng nữ A Bát SaMa La, Ô Sa Đa-La, chúng Ô Sa-Đa La với chúng nữ Ô Sa-Đa La, Ngật-La Hạ, chúng Ngật-La Hạ với chúng nữ Ngật-La Hạ, Ca Khu Lý-Na, chúng Ca Khu Lý-Na với chúng nữ Ca Khu Lý-Na.

Lại có Khởi Thi Quỷ, Hắc Quỷ, Tổ La-Noa Du Ngu Phệ Đá Ni-Sở Phộc Độc Dược Quỷ, Đinh Sang Bệnh Quỷ, Lậu Sang Bệnh Quỷ, Lại Bệnh Quỷ, Ế Bệnh Quỷ, Thổ Bệnh Quỷ, Điên Đảo Quỷ, Mê Si Quỷ, loài có tâm ác, loài có tâm giận dữ….

Khi các Quỷ của nhóm ấy đeo bám gây mỵ thời chẳng thể gây hại, chẳng được dịp thuận tiện hãm hại

Sức của Đại Minh này. Lửa chẳng thể thiêu đốt, nước chẳng thể cuốn chìm. Dao, gậy, cung tên chẳng thể gây thương tích. Chẳng hề sợ giặc cướp trộm cắp hung ác. Bệnh tai ác (hoạnh bệnh) chẳng thể xâm lấn mệnh, chẳng bị chết yểu, vĩnh viễn sống lâu. Tất cả chúng sinh nhìn thấy đều hòa thuận. Tất cả Hữu Tình nhìn thấy đều yêu thích, danh dự vang xa. Giả sử oan gia cũng như là anh em Như trước đã nói mọi loại lợi ích đều khiến đạt được Liền nói Minh là:

“Nẵng mạc tát lý-phộc một đà, đạt lý-ma, tăng khế tỳ-dược.

Tất đà dã đá ma ba la nhĩ đá vĩ nễ-dã, ma ma đạt lý-ma ca la tế nẵng tả, tát ba lý-phộc la tả, a nẵng la-tha, bát-la để phộc lý-diệm diêm, a lý-thế số tả tán nạilý thiết-dựng diêm, sa-phộc tất-đế-dã sa-đổ ma ma, đạt lý-ma ca la tế nẵng tả tát ba lý phộc la tả, tất đà vĩ nễ-dã, sa-phộc hạ”

 

KINH VÔ NĂNG THẮNG ĐẠI MINH ĐÀ LA NI

_Hết_

06/07/2008

Print Friendly, PDF & Email