PHẬT THUYẾT KINH VẠN PHẬT
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc,Tam Tạng Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi dịch ra Hoa văn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phương Liên Tịnh Xứ Mật Tịnh Đạo Tràng Xuất Bản

 

Quyển Thứ Bảy

Mặt Phật như trăng sang sạch đầy (tròn)
Thân như ngàn nhựt ánh vần xây.
Sáng tròn chiếu khắp mười phương cõi.
Hỷ xả từ bi phá bụi mây.

Nam-mô Phổ Công-Ðức Vân Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Tuệ Hải Phật.

Nam-mô Trí Nguyệt Hoa Vân Phật.

Nam-mô Hương Quang Oai Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Vương Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại Tuệ Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Quang Minh Phu Vương Phật.

Nam-mô Ðại Tinh-Tấn Thiện Trí-Tuệ Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Ðức Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Diệu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Ðức Thắng Tâm Vương Phật.

Nam-mô Thiện Thành-Tựu Vô-Biên Công-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Diệu Công-Ðức Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Quá Chư Quang Minh Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang-Minh Hóa Vương Phật.

Nam-mô Tự Trí Phạm Hạnh Phật.

Nam-mô Sư Tử Nhãn Diệm Vân Phật.

Nam-mô Ðại Hải Thiên Diệm-Môn Phật.

Nam-mô Giác Thủ Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Vị Ðại Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tốc Vân Văn Phật.

Nam-mô Mãn Pháp Giới Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Ðại Công Ðức Hoa Phu Vô Cấu Phật.

Nam-mô Chiếu Thắng Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật.

Nam-mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Pháp Trí Sai Biệt Phật.

Nam-mô Chuyển Ðăng Luân Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Luân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật.

Nam-mô Vô Trước Trí Tràng Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Nhựt Chiếu Phật.

Nam-mô Thường Phóng Phổ Quang-Minh

Thiệt Công Ðức Hải Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Pháp-Giới Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Trường Tý Phật.

Nam-mô Cao Kiến Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Ðịa Bình-Ðẳng Quang

Minh Thế-Giới Phổ Chiếu Thập Phương Quang-Minh Thinh Hống Hư Không Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Hoa Trì Trang-Nghiêm Thế-Giới Phổ-Môn Kiến Diệu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Trụ Trì Thế Giới Vô-Biên Công-Ðức Phổ Quang Phật.

Nam-mô Di-Lưu Thắng Nhiên-Ðăng Thế Giới, Phổ Quang-Minh Hư-Không Cảnh Tượng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Diệu Thinh Thiện Ái Văn Thế-Giới, Hỷ Lạc Kiến Hoa Hỏa Phật.

Nam-mô Diệu-Thinh Trang-Nghiêm Thế Giới, Bảo Tu-Di-Sơn Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Bảo Sắc Trang Nghiêm Quang-Minh Chiếu Thế-Giới, Thiện Hóa Pháp Giới Thinh Tràng Phật.

Nam-mô Hương Tạng Kim-Cang Trang Nghiêm Thế-Giới, Kim-Cang Quang-Minh Ðiển Thinh Hống Phật.

Nam-mô Diệm Thinh Thế Giới, Bất Khả Hàng Phục Lực Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Gián-Thố Trang Nghiêm Vô Cấu Thế Giới, Pháp Thành Tuệ Hống Thinh Phật.

Nam-mô Năng Dữ Lạc Thế Giới, Thập Phương Thế Giới Quảng Xưng Danh Trí Ðăng Phật.

Nam-mô Thủ Vô Cấu Thiện Vô Cấu La Võng Thế Giới, Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Ðức Ðại Hải Phật.

Nam-mô Diệu Hoa Tràng Chiếu Thế Giới, Ðại Trí Phu Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Trang Nghiêm Gián Thát Thế Giới, Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thế Giới,

Phổ Mãn Pháp Giới Tràng Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Trú Phổ Quang Trang Nghiêm Thế Giới, Diệu Tuệ Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Tu Vương Thế Giới, Tác Nguyệt Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm Thế Giới, Thiện Giác Phạm Oai Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thân Thế-Giới, Nhứt Thiết Chủng Lực Hư Không Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Bảo Thủ-Anh-Lạc Thành Tựu Thế Giới, Nhứt-Thiết Chư Ba-La Mật Tướng Ðại Hải Oai Ðức Phật.

Nam-mô Luân-Trần Phổ Cái Thế Giới, Ðoạn Nhứt Thiết Trước Hỷ Tác Phật.

Nam-mô Bảo Man Diệu-Tràng Thế Giới, Ðại Xưng Quảng Công Ðức Hống Chiếu Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Trang-Nghiêm Phổ Trang-Nghiêm Quang-Minh Thế-Giới, Vô Sai Biệt Trí Quang-Minh Công-Ðức Hải Phật.

Nam-mô Vô Tận Quang-Minh Trạch-Tràng Thế Giới, Vô Biên Pháp Giới Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Bảo Diệm Hoa Thế-Giới, Thanh Tịnh Bảo Cảnh Tượng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Diệm-Tạng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Phấn Tấn Quang Minh Hống Phật.

Nam-mô Bảo Luân Bình Ðẳng Quang-Trang-Nghiêm Thế Giới, Phổ Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Thọ Tu Tràng Thế Giới, Thanh-Tịnh Nhứt-Thiết Niệm Vô Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Phật Quốc Ðộ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm Thế Giới, Quảng Hỷ Kiến Quang Minh Trí-Tuệ Phật.

Nam-mô Vi-Tế Quang-Minh Trang-Nghiêm Chiếu Thế-Giới, Pháp Giới Phấn-Tấn Thiện Quan Phật.

Nam-mô Vô Biên Sắc Hình Tướng Thế-Giới,Vô Chướng Ngại Trí Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Phổ Diệm Vân Hỏa Nhiên Thế-Giới,Bất Thối Chuyển Pháp Luân Hống Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Trang-Nghiêm Thanh-Tịnh Luân Thế-Giới, Thanh Tịnh Sắc Tướng Hoa Oai Ðức Phật.

Nam-mô Cứu Cánh Thiện Tu Thế-Giới,Vô Chướng Ngại Nhựt Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tòa Thành-Tựu Thắng Thế-Giới, Quá Khứ Giới Trí Thân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thập Phương Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại Thế Giới, Bảo Quảng Cự Phật.

Nam-mô Sai Biệt Sắc Quang Minh Thế Giới, Phổ Quang Minh Hoa Vân Vương Phật.

Nam-mô Bảo Môn Chủng Chủng Tràng Thế Giới, Phổ Kiến Diệu Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Ma Ni Ðảnh Tác Tu Quang Minh Thế Giới, Phổ Thập Phương Thinh Vân Phật.

Nam-mô Tự Tại Ma Ni Kim Cang Tạng Thế Giới, Trí Thắng Tu-Di Vương Phật.

Nam-mô Ma Ni Y Tọa Thành Tựu Thắng

Thế Giới, Phóng Hương Quang Minh Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hoa Ưu Ba La Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Trí Tràng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng Tạng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Vô Úy Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh Thế Giới, Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Tràng Lạc Tạng Thế Giới, Phổ Môn Trí Lô Xá Na Hống Phật.

Nam-mô Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng Thế Giới, Vô Lượng Công Ðức Hải Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Sư Tử Hỏa Quang Minh Thế Giới, Pháp Vân Ðiển Quang Phật.

Nam-mô Tướng Khoái Chiếu Thế Giới, Vô Chướng Ngại Công Ðức Xưng Giải Thoát Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Công-Ðức Thành Tựu Quang Minh Chiếu Thế Giới, Thanh-Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hương Hoa Thắng Trang-Nghiêm Thế Giới, Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bình Ðẳng Quang Minh Thế Giới, Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Tu Khoái Thế Giới, Kim Quang Minh Vô Lượng Lực Nhựt Thành Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Quang Câu Tô Ma Trầm Luân Thế Giới, Hương Quang Minh Hỷ Lực Kiên Cố Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy) Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, tất cả đều đầy đủ, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu . (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây sáu ngàn vị Phật.)

 

Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới, Quang Minh Lực Kiên Cố Phật.

Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới, Phổ Quang Minh Ðại Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Ða Viêm Luân Trang Nghiêm Thế Giới, Hỷ Hải Trang Nghiêm Công Ðức Xưng Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ðịa Thành Tựu Oai Ðức Thế Giới, Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật. Nam-mô Phóng Thinh Hống Thế Giới, Tướng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Thế Giới, Vô Lượng Chúng Sanh Công Ðức Pháp Trụ Phật.

Nam-mô Quang-Minh Chiếu Thế Giới, Phạm Tự Tại Thắng Phật.

Nam-mô Sanh Vô Cấu Quang-Minh Thế Giới, Diệu Pháp Giới Thắng Hống Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang-Minh Chiếu Nhiên Ðăng Thế Giới, Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Chiếu Bình-Ðẳng Quang-Minh Thế Giới, Vô Cấu Công Ðức Nhựt Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Tác Trang-Nghiêm Tạng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập Phương Phật.

Nam-mô Vô Trần Thế Giới, Vô Lượng Thắng Hạnh Tràng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Thế Giới, Pháp Giới Hư-Không Bình-Ðẳng Quang-Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Ba Lãng Thắng Thành Tựu Thế Giới, Công Ðức Tướng Vân Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Cung Ðiện Trang-Nghiêm Tràng Thế-Giới, Lô Xá Na Thắng Ðảnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Tu Thắng Tạng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Hương Thắng Thế Giới, Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Phật.

Nam-mô Khoái Ðịa Sắc Quang Thế-Giới, Thiện Quyến Thuộc Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Thiện Tác Phu Thế Giới, Pháp Hạnh Hỷ Vô Tận Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Phước Ðức Oai Ðức Luân Thế Giới, Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ma-Ni Bảo Ba-Ðầu-Ma Trang Nghiêm Thế Giới, Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Diệm Ðịa Thành-Tựu Thế Giới Vô Lượng Lực Thành-Tựu Tuệ Phật.

Nam-mô Phạm Chiếu Thế Giới Hư Không Quảng Nhãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Thinh Trần Bình Ðẳng Thế Giới, Kim Sắc Nhiên Di Lâu Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Bảo Sắc Trang Nghiêm Thế Giới, Trí Thắng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật.

Nam-mô Kim Sắc Thiện Quang Minh Thế Giới, Bảo Nhiên-Ðăng Phổ Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Quang-Minh Thế-Giới, Hỏa Thắng Hoa Phấn Tấn Thiện Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Tác Tạng Thế Giới, Vô Tận Công-Ðức Hoa Oai Ðức Phật.

Nam-mô Cảnh Quang-Minh Chiếu Thế Giới, Hạnh Lực Cam-Lồ Hống Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Chiên-Ðàn Khoái Nguyệt Trang-Nghiêm Thế Giới, Diệu Pháp Trí Tuệ Thắng Oai-Ðức Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Tụ Tập Thế Giới, Vô Biên Tinh Tấn Quang-Minh Công-Ðức Thắng Vương Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Thành Tựu Thế Giới, Nhựt Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Bạt Ðề Thế Giới, Phổ Hoa Phật.

Nam-mô Ma Lê Chi Thế Giới, Lô-Xá-Na Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Hạnh Thế Giới, NaLa-Diên Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Hữu Hoa Thế Giới, Ba-Ðầu-Ma Oai Ðức Phật.

Nam-mô Hữu Vân Thế Giới, Vân Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Hạnh Thế Giới, Chiêm Bặc Sắc Phật.

Nam-mô Liên Hoa Thế Giới, Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Quang Tràng Thế Giới, Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới, Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thế Giới, Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Bảo Tác Thị Hiện An Lạc Thế Giới, Vô Biên Công Ðức Bảo Tập Thị Hiện An-Lạc Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Gián Thác (Thố) Thế Giới, Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Vô Cấu Thế Giới, Vô Cấu Xưng Vương Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới, Phổ Hoa Phật.

Này thiện nam tử, thiện nữ nhơn như thế chư Phật trong các thế giới, tất cả quy y mạng. Và Bồ-Tát Ma-ha-tát tất cả đại-chúng ở đó cũng đều quy y.

Bấy giờ các Tỳ-Khưu bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chư Phật Như Lai đó thọ mạng bao lâu, dài vắn đồng không?”

Đức Phật đáp, “Hãy lắng nghe, Ta sẽ vì các ông mà nói. Này chư Tỳ-Kheo, phỏng theo kiếp Hiền ở thế giới Ta-Bà này thì một kiếp nơi cõi nước Phật Thích-Ca Mâu-Ni là một ngày đêm ở thế giới An-Lạc. Một kiếp nỡi cõi An Lạc của Phật A-Di-Ðà là một ngày, một đêm ở thế giới Ca-Sa-Tràng của Phật Toái Kim-Cang. Và thế giới Ca-SaTràng của Phật Toái Kim-Cang một kiếp, nơi thế giới Bất Thối Luân Hống của Phật Thiện-Khoái Quang-Minh Ba-Ðầu-Ma Phu

Thân Như Lai là một ngày một đêm.”

Thế giới Bất Thối Luân Hống một kiếp, nơi cõi Vô Cấu của Phật Pháp Tràng Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Vô Cấu một kiếp, nơi cõi Thiện Nhiên Ðăng của Phật Sư Tử Như Lai là một ngày một đêm. Thế giới Thiện Nhiên Ðăng một kiếp, nơi cõi Thiện Quang Minh của Phật Lô-Xá-Na Tạng Như-Lai là một ngày một đêm.

Thế giới Thiện Quang Minh một kiếp, nơi cõi Nan Quá của Phật Pháp Quang-Minh Ba-Ðầu-Ma Phụ Thân Như-Lai là một ngày một đêm. Thế giới Nan Quá một kiếp, nơi cõi Trang-Nghiêm Huệ đất nước Phật NhứtThiết Thông Quang Như-Lai là một ngày một đêm. Thế giới Trang-Nghiêm Huệ một kiếp, nơi cõi Kinh-Luân-Quang của Phật Nguyệt Trí Như-Lai là một ngày một đêm.

Này Tỳ-Kheo! Cứ theo số như thế mà tính đếm, trãi qua mười a tăng kỳ trăm ngàn muôn thế giới, kết Cuộc một kiếp ở cõi sau cũng là một ngày, một đêm ở thế giới BaÐầu-Ma-Thắng, cõi nước Phật Hiền-Thắng Như-Lai. Chư Tỳ-Kheo! như thế tất cả các cõi thế giới vô-lượng vô-biên số dài ngắn chẳng bằng nhau, chư Phật Như-Lai mạng sống ở đời cũng lại như vậy. Chư Tỳ-Kheo!

Các ông nên hãy niệm danh chư Phật ấy như sau:

Nam-mô Như Thế Cả Chư Phật Như-Lai.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô A Di Ðà Phật.

Nam-mô Toái Kim Cang Phật.

Nam-mô Thiện Khoái Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thông Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Hỷ Thân Phật.

Nam-mô Vô Cầu Lợi Phật.

Nam-mô Du Hí Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô Ða Thiên Phật.

Nam-mô Di Lưu Tướng Phật.

Nam-mô Chúng Minh Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Trí Phật.

Nam-mô A Ni La Trí Phật.

Nam-mô A Tư Ðà Trí Phật.

Nam-mô Hạnh Trí Phật.

Nam-mô A Nầu La Trí Phật.

Nam-mô Thường Trí Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Lạc Tự-Tại Thiên Phật.

Nam-mô Phạm Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Trí Thiên Phật.

Nam-mô Am-Ma-La Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Thối Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Nguyệt Phật.

Nam-mô A Ni La Nguyệt Phật.

Nam-mô Bà Lưu Na Nguyệt Phật.

Nam-mô A Tư Nguyệt Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô A Lầu Na Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Thắng Trí Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Thối Nhãn Phật.

Nam-mô Ðệ Nhứt Nhãn Phật.

Nam-mô A Ni La Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Nhãn Phật.

Nam-mô A Tư Ðà Nhãn Phật.

Nam-mô Hạnh Nhãn Phật.

Nam-mô Bà Lư Na Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Nhãn Phật.

Nam-mô Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Thối Tràng Phật.

Nam-mô A Ni La Tràng Phật.

Nam-mô A Tư Ðà Tràng Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, đôi môi màu đỏ thắm như trái tần bà, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây sáu ngàn một trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Hạnh Tràng Phật.

Nam-mô A Lầu Na Tràng Phật.

Nam-mô Thường Tràng Phật.

Nam-mô Diệu Tràng Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Di Lưu Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Phạm Mạng Phật.

Nam-mô Kim Cang Thinh Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Ta La Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Quyết Ðịnh Vương Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Tịch Nhãn Thắng Phật.

Nam-mô Trí Sa Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp Ý Phật.

Nam-mô Thiện Pháp Phật.

Nam-mô Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tuệ Phật.

Nam-mô Vi Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Ðăng Phật.

Nam-mô Trạch Nghĩa Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam-mô Bất Khứ Phật.

Nam-mô Trạch Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Hậu Ba Ta La Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật. mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Nhiên Ðăng Phật. Nam-mô Phổ Công Ðức Quan Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Công Ðức Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Nhơn Ðà Là Tràng Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Ðức Kê Ðô Phật.

Nam-mô Vô Cấu Luân Ðại Bi Vân Tràng Phật.

Nam-mô Kim Cang Na-La-Diên Tràng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Thắng Hạnh Phật.

Nam-mô Hỏa Diệm Phật.

Nam-mô Sơn Thắng Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Hải Thượng Trang-Nghiêm Tốc Trụ Phật.

Nam-mô Thâm Pháp Hải Diệu Quang Phật. Nam-mô Bảo Diệm Vi Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Công Ðức Hải Quang-Minh Luân Thắng Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Mãn Hư Không Pháp Giới Thi Khư La Thắng Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Bất Thối Nhiên-Ðăng Phật. mô Pháp Giới Hống Phật.

Nam-mô Diệu Pháp Thọ Sơn Vương Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Hải Hống Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Nhiên Ðăng Tràng Phật.

Nam-mô Tu Di Công Ðức Quang Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật.

Nam-mô Trí Cự Nhiên-Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Ðiển Tốc Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Nhiên Ðăng Phấn Tấn Sư Tử Phật.

Nam-mô Bất Thối Pháp Giới Hống Phật.

Nam-mô Trí Lực Oai Ðức Sơn Vương Phật.

Nam-mô Ðiển Quang Minh Kiếp, Thiện Tạo Thế Giới, Sơ Phóng Chiên Ðàn Hương Quang Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Thiện Quyết-Ðịnh Thanh-Tịnh Kiếp, Vô Cấu Thế Giới, Sơ Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Cam Lồ Trang Nghiêm Kiếp, Thiện Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Chiên Ðàn Nhiên-Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Kiếp, Diệu Hương Thế Giới, Tu-Di Quang-Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Kiếp, Trang-Nghiêm Thế Giới, Sơ Vô Biên Công Ðức Chủng Chủng Bảo Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Diệm Thanh Tịnh Kiếp, Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Kim Cang Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hiềm Kiếp, Bất-Khả Hiềm Thế Giới, Sơ Tỳ Sa Môn Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hiềm Kiếp, Bất-Khả Hiềm Xưng Thế Giới, Sơ Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất-Khả Ha Kiếp, Xưng Tài Thế Giới, Sơ Bất-Khả Tư-Nghị Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Trang-Nghiêm Kiếp, Lạc Thanh-Tịnh Thế Giới, Sơ Quan Thế Vương Phật.

Nam-mô Chơn Trần Kiếp, Quang-Minh Ma Thế-Giới, Sơ Hỏa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phạm Tán Thán Kiếp, Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Lực Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Ðức Quang Minh Trang Nghiêm Kiếp, Nguyệt Tràng Thế Giới, Sơ Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Hương Hạnh Bình Ðẳng Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Pháp Hải Hống Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Hư Không Kiếp Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Thiên Tự-Tại Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt La Tràng Kê Ðô Vương Phật.

Nam-mô Tín Oai Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Diệu Nhựt Thân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thân Trí Quang-Minh Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Trược Thân Phật.

Nam-mô Diêm Phù Ðàn Oai-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Tướng Trang-Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Chủng-Chủng Quang-Minh Hỏa Nguyệt Phật.

Nam-mô Thiện Quan Trí Kê Ðô Phật. Nam-mô Vô Cấu Trí Quang-Minh Vương Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đày. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, ngôn âm sâu xa, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu . (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây sáu ngàn hai trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Kim-Cang Na-La-Diên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Trí Xứ Phật.

Nam-mô Sư Tử Trí Phật.

Nam-mô Phổ Vô Cấu Trí Thông Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thắng Vân Phật.

Nam-mô Kim-Cang Bồ-Ðề Quang Phật.

Nam-mô Quang Ðăng Hỏa Kế Phật.

Nam-mô Trí Nhựt Kê Ðô Phật.

Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Vân Quang Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.

mô Bảo Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Vô Chướng Cái Hống Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Sư Tử Phật.

Nam-mô Pháp Giới Cảnh Giới Tuệ Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hư Không Lạc Thuyết Giác Phật.

Nam-mô Sơ Hương Thiện Danh Phật.

Nam-mô Phổ Thinh Tịch Tịnh Hống Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Sơn Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Hải Hống Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Kiên La Võng Kiên Phật.

Nam-mô Quang-Minh Nguyệt Vi Trần Phật. mô Hư-Không Cảnh Tượng Ðầu Kế Phật.

Nam-mô Thiện Trí Mãn Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Sơn Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Công Ðức Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Hạnh Phật.

Nam-mô Diệm Hải Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Pháp Vô Cấu Hống Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tỷ Công Ðức Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Tam-Muội Luân Thân Phật.

Nam-mô Trường Tý Bổn Nguyện Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Tướng Trí Nghĩa Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Pháp Khởi Bảo Tề Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Chiếu Tạng Vương Phật.

Nam-mô Thừa Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Bất Nhị Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Hải Ba Ðầu Ma Quảng Tín Vô Úy Thiên Phật.

Nam-mô Pháp Hải Hống Quang Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Kế Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Thắng Vân Phật.

Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thinh Vương Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Trí Luân Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Kê Ðô Tràng Vân Phật.

Nam-mô Pháp Diệm Sơn Kê Ðô Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Thâm Thắng Nguyệt Phật.

mô Pháp Trí Phổ Cảnh Phật.

Nam-mô Tạng Phổ Trí Tác Chiếu Phật.

Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Môn Hiền Chiếu Phật.

Nam-mô Liên Nhứt Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Hoa Thắng Vân Phật.

Nam-mô Tịch Quang Minh Thâm Kế Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Lạc Thuyết Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam-mô Diệm Hải Phật.

Nam-mô Trí Nhựt Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Luân Ðảnh Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Phước Ðức Quang Hoa Ðăng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Trí Sư Tử Kê Ðô Tràng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tướng Sơn Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Sơn Phật.

Nam-mô Nhựt Bộ Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Pháp La Võng Giác Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Úy Na-La-Diên Sư Tử Phật.

Nam-mô Phổ Trí Ðăng Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Ba-Ðầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Công-Ðức Hoa Thắng Hải Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Luân Thiện Giác Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Phổ-Hiền Cảnh Tượng Kế Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Nhiên Ðăng Hạnh Phật.

Nam-mô Kim Cang Hải Tràng Vương Phật.

Nam-mô Xưng Sơn Thắng Vân Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Chiếu Chúng Sanh Vương Phật.

Nam-mô Phổ Công Ðức Hoa Oai Ðức Quang Phật.

Nam-mô Thắng Ba Ðầu Ma Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Nhơn Ba Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Hương Diệm Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tướng Sơn Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Phổ Văn Danh Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Thành Quang Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Môn Quang Minh Tu-Di Phật.

Nam-mô Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tướng Thắng Pháp Lực Dõng Mãnh Tràng Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Phật.

Nam-mô Quang Minh Công Ðức Sơn Bát Nhã Chiếu Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Tự Tại Trang Nghiêm Trụ Trì Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Lô Xá Na Thanh Tịnh Kê Ðô Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Quang Minh Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Giác Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Vân Ðăng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Di Lưu Tạng Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tướng tốt tùy hình, rốn sâu tròn tốt, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây sáu ngàn ba trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Quang Minh Luân Phong Vương Phật.

Nam-mô Phước Ðức Vân Cái Phật.

Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.

Nam-mô Công Ðức Sơn Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Vân Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Vân Xưng Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Luân Lực Vân Phật.

Nam-mô Hương Giải Tràng Trí Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Kim Sơn Oai Ðức Hiền Phật.

Nam-mô Hiền Thủ Di Lưu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Phổ Tuệ Vân Hống Phật.

Nam-mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Hương Diệm Thắng Vương Phật.

Nam-mô Già Na Ca Ma Ni Sơn Thinh Phật.

Nam-mô Ðảnh Tạng Nhứt Thiết Pháp Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Luân Oai Ðức Phật.

Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Phổ Tinh Tấn Cự Quang Minh Vân Phật.

Nam-mô Tam-Muội Hiền Bảo Thiên Quan Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Bảo Quang Phật.

Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thinh Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Quang Minh Sư Tử Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Sơn Lôi Ðiển Vân Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Khoái Trí Hoa Phu Thân Phật.

Nam-mô Thế Gian Diệu Quang Minh Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Tam Muội Quang Minh Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Thinh Ða Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Hỏa Diệm Hải Thinh Phật.

Nam-mô Cao Pháp Luân Quang Minh Phật.

Nam-mô Tam-Thế Tướng Cảnh Tượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Phật.

Nam-mô Pháp Hỏa Diệm Quang Minh Phật.

Nam-mô  Lô Xá Na Thắng Tu-Di Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Tam-Muội Hải Sư Tử Phật.

Nam-mô Phổ Quang Tuệ Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Thành Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Môn Hống Quang Vương Phật.

Nam-mô Hiền Thủ Phật.

Nam-mô Phổ Quang Thủ Phật.

Nam-mô Thai Vương Phật.

Nam-mô Pháp Giới Ðăng Phật.

Nam-mô Hư-Không Sơn Chiếu Phật.

Nam-mô A Ni La Hữu Nhãn Phật.

Nam-mô Long Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Thắng Tu-Di Vương Phật.

Nam-mô Vô Ngại Hư Không Trí Kê-Ðô Tràng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Quang Minh Chiếu Thập Phương Hống Phật.

Nam-mô Vân Vương Hống Thinh Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Thiệt Thinh Phật.

Nam-mô Kim Sắc Bảo Tác Giới Diệu Sơn Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Kim Diêm Phù Tràng Thiên Giá Na Quang Minh Phật.

Nam-mô Kim Sắc Bá Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Bất Không Xưng Phật.

Nam-mô Nhựt Ái Phật.

Nam-mô Thành Tựu Trí Nghĩa Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Kê Ðô Vương Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Hải Thắng Phật. mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Diện Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thọ Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Trí Khởi Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Tát-Bà-Tỳ Phù Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Phật.

Khi ấy Tỳ-Khưu Ưu Ba-Ma-Na từ tòa đứng dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Có bao nhiêu chư Phật quá khứ?” Đức Phật đáp: “Này Ưu Ba-Ma-Na! Ví như có thế giới nhiều bằng cát sông Hằng, mỗi cõi dưới từ tầng thủy tế, trên đến trời Hữu Đảnh, trong đó đầy bụi nhỏ.

Tỳ-Khưu! Nếu có người đem số bụi nhỏ đó trãi vượt qua hằng hà sa thế giới, mỗi cõi đi đến, để xuống một hạt bụi. Và cứ như thế trãi qua hằng hà sa thế giới, mỗi lượt lại để xuống một hạt bụi, cho đến để hết bao nhiêu bụi nhỏ đó. Tỳ khưu! Ý ông thế nào? Số thế giới trãi qua có để bụi hoặc chẳng để bụi, số bụi nhỏ trong các thế giới ấy, có thể biết số lượng hay không?”

Ưu Ba Ma Na thưa: “’Bạch không,, Đức Thế Tôn!” Phật bảo “Này Tỳ-Khưu! Những bụi nhỏ ấy có thể biết số, mà riêng chư Phật Thích-Ca Mâu-Ni đồng danh quá khứ kia, những vị đã nhập Niết-Bàn không thể đếm biết. Tỳ-Khưu! Ta biết chư Phật quá khứ ấy như thấy trước mắt, mẹ chư Phật ấy đồng tên Ma-Ha-Ma-Da, cha đồng tên vua DuÐầu-Ðàn Na, thành đồng tên Ca-Tì-La, đệ tử Thinh-Văn đệ Nhứt của chư Phật ấy đồng tên Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên; đệ tử thị giả (người hầu) đồng tên A-Nan. Huống chi các vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên! TỳKhưu! Bao nhiêu thế giới kia, người ấy nơi thế giới nào có để bụi nhỏ, thế giới nào chẳng để bụi nhỏ, ở mỗi cõi ấy, dưới từ tầng thủy tế, lên đến trời Hữu đảnh, lại nghiền tan thành bụi nhỏ. Tỳ-Khưu! lại có người thứ hai, dùng số bụi nhỏ thế giới đó, bao nhiêu cõi Phật, a tăng kỳ ức trăm ngàn muôn na do tha thế giới kể làm một bước. Tỳ Khưu! Người ấy lại bước qua những bước bằng bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới như trên. Như thế trãi qua trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới để xuống một hạt bụi, như thế để hết các bụi nhỏ.

Tỳ khưu! Như thế bao nhiêu thế giới trong đó đầy bụi nhỏ, lại đem để khắp mười phương thế giới. Tỳ khưu! Các thế giới đó cõi có để bụi hoặc không để bụi, dưới từ tầng thủy tế, trên đến trời Hữu Đảnh, đều nghiền thành bụi. Tỳ khưu! Ý ông thế nào? Số bụi nhỏ ấy có thể biết được không?” Tỳ khưu thưa: “Bạch không,, Đức Thế Tôn!” Phật bảo: “Tỳ khưu! Các bụi nhỏ ấy hoặc có thể biết số nhưng chư Phật đồng danh hiệu Thích Ca Mâu Ni, đồng tên mẹ, đồng tên cha, đồng tên thành, đồng tên đệ tử, đồng tên thị giả, chẳng thể biết số.”

Như Phật Thích-Ca Mâu-Ni, Phật Bất Thắng Tràng, cũng như vậy, Phật Lô-Xá-Na cũng như vậy, Phật Vô- Cấu Thắng-Nhãn cũng như vậy, Phật Quang Minh Thanh Tịnh Vương cũng như vậy, Phật Vô-Cấu Quang Minh Nhãn cũng như vậy, Phật Thiện VôCấu Thanh Tịnh cũng như vậy, Phật Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Thắng Vương cũng như vậy, Phật Bảo Quang Minh cũng như vậy, Phật Tịch Tu cũng như vậy, Phật Thinh-Ðức cũng như vậy, Phật Ba-Ðầu-Ma Thắng cũng như vậy, Phật Nhựt Nguyệt cũng như vậy, Phật Phổ-Bảo-Cái cũng như vậy.

Tỳ-Khưu! Ông hãy quy mạng như thế tất cả A-tăng-kỳ Phật đồng danh.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Vật Thành Tựu Phật.

Nam-mô Xưng Trí Phật.

Nam-mô Tam Muội Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Quan Phật.

Nam-mô Bảo Kê Ðô Phật.

Nam-mô Thi La Thí Phật. mô Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Thật Ý Sơn Kê Ðâu Vương Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Sơn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Di Lưu Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, lông mình xoáy về phía hữu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây sáu ngàn bốn trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Vô Quang Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Ðại Trí Tràng Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Phạm Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Úy Thượng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Trí Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Dư-Y Chỉ Hiệt Thinh Vương Phật.

Nam-mô Trí Cự Trụ Trì Phật.

Nam-mô Quá Nhứt Thiết Thế-Gian Phật.

Nam-mô Pháp Chiếu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật. mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Vương Sư Tử Phấn Tấn Cảnh Giới Thinh Phật.

Nam-mô Ðịa Trụ Trì Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Phật.

Nam-mô Trụ Trì Trí Ðình Liệu Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Kim-Sắc Ba-Ðầu-Ma Thành Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Thân Quang Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Thiên Lực Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Ly Tránh Quang Phật.

Nam-mô Thế Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Công Ðức Vương Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Nhơn Vương Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Phát Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Nhơn Ðà La Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Vô-Cấu Quang Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Bảo Hoa Bất Ðoạn Tuyệt Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Chiêm-Bặc Thượng Phật.

Nam-mô Ý Phước Ðức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Quan Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Bảo Tập Hống Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Ðức Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Tư Hà Phật.

Nam-mô Oai Ðức Phật.

Nam-mô A-Thâu-Ca Thế Giới Hiền Diệu Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn thọ trì danh hiệu chư Phật này ắt sẽ được bất thối Bồ-Ðề tâm.

Nam-mô Nan-Ðà Thế-Giới Chiên-Ðàn Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn thọ trì danh hiệu Đức Phật này, sẽ được thanh tịnh tâm.

Nam-mô Bạt Ðà Thế Giới Tịch Nhiễm Phật.

Nam-mô Ý Trí Kê Ðâu Thế Giới Phá Ma Lực Phật.

Nam-mô Mãn Nguyệt Thế Giới Vô Ưu Phật.

Nam-mô Kê Ðâu Ý Thắng Thế Giới Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Ngữ Hống Thinh Thắng Thế Giới Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Sai Ma Thế Giới Tam Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Quảng Thế Giới Thọ Ðề Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Thế Giới Kim Cang Công Ðức Thân Phật.

Nam-mô Quá Khứ Vô Lượng Vô Biên Hải Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn xưng hồng danh Phật này, sẽ được cứu cánh thối Bồ-Ðề tâm.

Nam-mô Di-Lưu Thắng Vương Phật.

Đức Phật này khi mới thành Phật, hội thứ nhứt độ 80 ức trăm ngàn muôn na do tha chúng Thanh Văn. Hội thứ hai, độ 70 ức trăm ngàn muôn na do tha chúng. Hội thứ ba, độ 60 ức trăm ngàn muôn na do tha chúng. Hội thứ tư, độ 25 ức trăm ngàn muôn na do tha chúng.

Như thế số Bồ Tát cũng vô lượng vô biên, có đến trăm ngàn muôn ức na do tha chúng.

Nam-mô Sư Tử Diệu Thinh Vương Phật.

Đức Phật này, hội đầu độ 99 ức ThinhVăn. Hội thứ hai, 90 ức. Hội thứ ba, 93 ức.

Hội thứ tư, 99 ức. Như thế, chúng Bồ-Tát Ma-ha-tát vô lượng vô biên.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Đức Phật nầy hội đầu 80 ức Thinh-Văn Tăng Bồ-Tát cũng như vậy.

Nam-mô Diệu Hạnh Phật.

Đức Phật nầy hội đầu 80 ức Thinh-Văn, Tăng Bồ-Tát cũng như vậy.

Nam-mô Vô Lượng Ðại Trang Nghiêm Phật.

Đức Phật nầy hội đầu 80 ức Thinh-Văn. Hội thứ hai, 70 ức, cho đến hội thứ 10 cũng như vậy. Bồ-Tát Tăng cũng như vậy vô lượng vô biên.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Đức Phật nầy hội đầu có 90 ức ThinhVăn. Như thế từ hội thứ hai cho đến thứ mười cũng như vậy. Chư Bồ-Tát Ma-ha-Tát vô lượng vô biên.

Nam-mô Nhứt-Thiết Quang-Minh Phật.

Đức Phật nầy hội đầu độ na-do-tha ức Thinh-Văn, Tăng Bồ-Tát cũng như thế.

Nam-mô Vô-Lượng Quang-Minh Phật.

Đức Phật ấy hội đầu, Thinh-Văn có 96 ức, hội thứ hai có 94 ức, hội thứ ba có 92 ức.

Bồ-Tát Tăng cũng như vậy.

Nam-mô Thinh Ðức Phật.

Đức Phật ấy hội đầu, Thinh-Văn có 80 ức, hội thứ hai 70 ức, hội thứ ba 60 ức. BồTát Tăng cũng như vậy. Nên quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật BồTát.

Lại nữa Tỳ-Khưu! Hãy nên kính lễ BồTát Phật, nơi thế giới thanh tịnh vô cấi phương nam, là Văn-Thù Sư-Lợi, hiện ở trong đất nước Phật Phổ-Kiến Như-Lai. Lại nữa Tỳ-Khưu! Hãy kính lễ bốn Ðại-Sĩ BồTát, vị thứ Nhứt tên Quang-Minh-Tràng, hiện ở hướng đông, trong đất nước Phật VôÚy Như-Lai; vi thứ hai tên Trí Thắng, hiện ở phương nam trong đất nước Phật Trí-Tụ Như-Lai; vị thứ ba tên Tịch Căn, hiện ở Phương Tây, trong đất nước Phật Trí-Sơn Như-Lai; vị thứ tư tên Nguyện-Ý Thành-Tựu, hiện ở phương Bắc, trong đất nước Phật Na-La-Diên Như-Lai.

Kế tiếp có Tỳ-Khưu Ma-Ha-Nam hỏi lại Như-Lai: “Bạch Đức Thế Tôn! Quá khứ mấy Phật nhập Niết Bàn?” Phật bảo: “MaHa-Nam! Hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông nói.

Nầy Tỳ-Khưu, phuơng đông hằng hà sa thế giới, phương nam hằng hà sa thế giới, phương tây hằng hà sa thế giới, phuơng bắc hằng hà sa thế giới, hai phương trên dưới và bốn hướng cạnh có hằng hà sa thế giới. Tất cả thế giới ấy, dưới từ tầng thủn thủy tế, trên đến trời Hữu Đảnh đều nghiền nát thành bụi nhỏ. Này Tỳ-Khưu! Ý ông thế nào? Những bụi nhỏ như thế có thể biết số không?

Ma Ha Nam thưa: “Bạch không,, Đức Thế Tôn’” Phật bảo: “Tỳ-Khưu! Như thế các vị Phật đồng tên Phật Thích-Ca Mâu-Ni, vị quá khứ vào Niết-Bàn, không thể biết số. Nầy Tỳ khưu! Ta biết chư Phật qua khứ ấy như hiện thấy trước mặt, chư Phật ấy mẹ đồng tên là Ma Ha Ma Da, cha đồng tên Du Đầu Đàn Na, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử Thinh Văn thứ nhứt của chư Phật đó đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Kiên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Đà, huống chi các vị Phật, mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên. Nầy Tỳ khưu! Giả sử bao nhiêu thế giới ấy, có người trãi qua nơi thế giới nào nào để bụi nhỏ, thế giới nào chẳng để bụi nhỏ, các thế giới hoặc để bụi hỏ, hoặc chẳng để, dưới từ tầng thủy tế, trên đến trời Hữu Đảnh đều nghiền thành bụi. Này Tỳ khưu! Nếu có người thứ hai lấy những bụi nhỏ trong bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới, bao nhiêu cõi Phật, a tăng kỳ ức trăm ngàn muôn na do tha thế giới, gồm bấy nhiêu thế giới ấy làm một bước. Tỳ-Khưu!

Người kia lại bước qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới như thế trãi trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mỗi bước để lại một hạt bụi, như thế để hết các bụi nhỏ.

Nầy Tỳ khưu! Như vậy bao nhiêu thế giới, hoặc để bụi hoặc chẳng để, điều nghiền nát thành bụi nhỏ. Cho đến mười phương thế giới cũng y như thế, mỗi cõi dưới từ tầng thủy tế, trên đến trời Hữu Đảnh, điều nghiền nát thành bụi nhỏ! Ý ông thế nào? Các bụi nhỏ ấy có thể biết số không?” Tỳ khưu thưa: “Bạch không,, Đức Thế Tôn!” Phật bảo: “Tỳ khưu! Những bụi nhỏ ấy có thể biết số, song chư Phật đồng tên Thích Ca Mâu Ni ở các cõi đó, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Đầu Đàn Na, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử thứ Nhứt đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Đà, chẳng thể biết số. Lại nữa tỳ khưu! Lại có người thứ ba, lấy bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới đó, làm một bước, trãi vượt qua trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mỗi bước để lại hạt bụi, như thế để hết các bụi nhỏ. Lại có người thứ tư, đem bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, hoặc cõi để bụi hoặc chẳng để, dưới đến tầng thủy tế trên đến trời Hữu Đảnh, đều nghiền nát thành bụi nhỏ. Tỳ khưu! Ý ông thế nào?

Những bụi nhỏ ấy có thể biết số không?”

Tỳ khưu thưa: “Bạch Đức Thế Tôn!” Phật bảo: “Tỳ khưu! Bao nhiêu bụi nhỏ ấy, có thể biết số, song chư Phật Thích Ca Mau Ni đồng tên, mẹ đồng tên, cha đồng tên, thế giới đồng tên, đệ tử đồng tên, thị giả đồng tên, chẳng thể biết số lượng.

Tỳ khưu! Như thế, cho đến người thứ năm, thứ sau, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, người thứ mười.

Lại nữa Tỳ khưu! Lại có người thứ mười một, người này trong bao nhiêu bụi nhỏ ấy, lấy một hạt bụi, chia là mà mười phần. Bao nhiêu số bụi nhỏ chia là bấy nhiêu phần thế giới. Tỳ khưu! Ý ông thế nào? Những bụi nhỏ ấy có thể biết số không?” Tỳ khưu thưa: “Bạch không,, Đức Thế Tôn!” Phật bảo: “Tỳ khưu! Lại có người lấy số bụi nhỏ bao nhiêu cõi Phật ấy làm một bước, như thế dùng thần thông mau lẹ, đi về phương Đông, trãi qua vô lượng vô biên kiếp đi, vượt qua vô lượng vô biên thế giới, để hết các bụi nhỏ. Như thế hoặc cõi để bụi nhỏ, và cõi chẳng để, dưới từ tầng thủy tế, trên đến trời Hữu Đảnh, đều nghiền nát thành bụi. Như vậy từ phương Nam cho đến mười phương cũng đều làm như thế. Cứ mỗi cõi, dưới từ tầng thủy tế, trên đến Trời Hữu Đảnh, đều nghiền thành bụi. Tỳ khưu! Ý ông thế nào? Những bụi nhò ấy có thể biết số không?”

Tỳ khưu thưa: “Bạch Đức Thế Tôn!” Phật bảo: “Tỳ khưu! Bao nhiêu bụi nhỏ ấy, có thể biết số, song những vị Phật ở các cõi, đồng tên Thích Ca Mâu Ni đã vào Niết Bàn, không thể biết số, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên Du Đầu Dàn Na, thành đồng tên Ca Tỳ La, để tử đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thị giả đồng tên A Nan Đà, huống chị các vị Phật khác tên. Tỳ khưu! Dù Ta trụ thế bao nhiêu kiếp bằng số bụi nhỏ ấy, nói một Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên cũng chẳng thể cùng tận. Như thế chư Phật, đồng tên Phật Nhiên Đăng, đồng tên Phật Đề Ba Diên, đồng tên Phật Đăng Quang Minh, đồng tên PHật Nhứt Thiết Thắng, đồng tên Phật Đại Danh Xưng Vương, đồng tên Phật Ba Đầu Ma Thắng, đồng tên Phật Tỳ Bà Thi, đồng tên Phật Thi Khí, đồng tên Phật Tỳ Xá Phù, đồng tên Phật Câu Lưu Tôn, đồng tên Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, đồng tên Phật Ca Diếp, như thế tất cả, mẹ khác tên cho đến thị giả khác tên, đã vào Niết Bàn, Ta thấy chư Phật ấy như hiện ở trước mắt. Hãy nên kính lễ như thế tất cả chư Phật”.

Bấy giờ Tỳ khưu Ưu Ba Ma Na thưa rằng: “Bạch Thế Tôn! Vị lai có bao nhiêu Phật?”

Phật bảo: “Ưu Ba Ma Na! Hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói. Nầy Tỳ khưu! Đời vị Lại trong kiếp Tinh Tú có 300 Phật ra đời, đồng tên là Phật Đại Kê Đâu. Lại có mười ngàn Phật đồng tên Phật Trang Nghiêm Vương. Trong kiếp Hoa Tác có một ức trăm ngàn muôn Phật ra đời, đồng tên Phật Bồ Đề Giác Hoa, lại có tám tần bà la Phật ra đời đồng tên Phật Ly Ái. Trong kiếp Đa Lô Ba Ma có sáu ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Tản Hoa. Trong kiếp Thắng Thinh, thế giới Ta La Tự Tại Cao Tràng có mười ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Thanh Tịnh Ưu Ba La Hương sơn. Trong kiếp Phổ Hoa có tám trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ly Ái. Lại có một ngàn ba trăm Phật ra đời đồng tên Phật Phạm Thinh. Lại torng kiếp có ba mươi ức Phật ra đời đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại trong kiếp có tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Nhiên Đăng. Lại trong kiếp có sáu mươi ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Hoan Hỷ. Lại trong kiếp có ba ức Phật ra đời đồng tên Phật Phất Sa. Lại trong kiếp có mười tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Ba Đầu Ma Thắng. Lại trong kiếp có ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Diêm Phù Đàn. Lại trong kiếp có hai mươi tám ngàn muôn Phật ra đời, đồng tên Phật Kiến Nhứt Thiết Nghĩa. Lại trong kiếp có ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Câu Lân. Lại trong kiếp có chín ngàn Phật ra đồng tên Phật Ca Diếp. Lại trong kiếp có mười tám Phật ra đời đồng tên Phật Nhơn Đà La Tràng. Lại trong kiếp có mười lăm Phật ra đời đồng tên Phật Nhựt Quang. Lại trong kiếp có sáu mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Đại Trang Nghiêm. Lại trong kiếp có sáu mươi Phật ra đời đồng tên Phật Nhơn Đà Tràng. Lại trong kiếp có năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Nhựt. Lại trong kiếp có sáu chục ức Phật ra đời, đồng tên Phật Đại Trang Nghiêm. Lại trong kiếp có sáu mươi hai trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Tịch Hạnh. Lại trong kiếp có sáu mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Ta La Tự Tại Vương. Lại trog kiếp có tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Kiên Tinh Tấn. Lại trong kiếp có trăm ức Phật ra đời đồng tên Phật Quyết Định Quang Minh. Lại trong kiếp có tám mươi ức Phật ra đời đồng tên Phật Thật Pháp Quyết Định. Lại trong kiếp có sáu mươi hai ức Phật ra đời, đồng tên Phật Tỳ Lưu La. Lại trong kiếp có sáu mươi ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Diệu Ba Đầu Ma. Lại trong kiếp có bốn mươi ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Nguyện Trang Nghiêm. Lại trong kiếp có năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Hoa Thắng Vương. Lại trong kiếp có bốn mươi ức na do tha Phật ra đời đồng tên Phật Diệu Thinh. Lại trong kiếp có ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Công Đức Cai An Ổn Tự Tại Vương. Lại trong kiếp có sáu mươi ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Kiên Tu Nhu Nhuyến. Lại trong kiếp có như số bụi nhỏ của ngàn cõi Phật, trăm ngàn muôn bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật ra đời, đồng tên là Phật Phổ Hiê2n. Lại trong kiếp có bảy ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Pháp Trang Nghiêm Vương. Này Tỳ khưu! Tóm lại, chư Phật vị lai vô lượng vô biên, bất khả thuyết, bất khả thuyết, không thể nói hết. Tỳ khưu! Ông hãy nên một lòng quy mạng như thế tất cả chư Phật.”

Bấy giờ Xá Lợi Phất, từ tòa đứng dậy trịch áo bày vai hữu, gối hữu quỳ sát đất, chắp tay thưa rằng: “Bạch Thế Tôn! Có bao nhiêu Phật hiện tại?” Phật đáp: “Xá Lợi Phật! Ông thấy thân Ta hiện nay không?” Xá Lợi Phất thưa: “Bạch Thế Tôn, nay tôi thật thấy thân Phật.” Phật bảo Xá Lợi Phất: “Ta thấy mười phương vô lượng vô biên, bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, đồng tên là Phật Thích Ca Mâu Ni ở các cõi, như ông thấy Ta không khác. Như thế chư Phật đồng danh Phật Nhiên Đăng đồng danh Phật Nhiên Đăng đồng danh Phật Tỳ Bà Thi, đồng danh Phật Thi Khí, đồng danh Phật Tỳ Xá Phù, đồng danh Phật Câu Lưu Tôn, đồng danh Phật Câu Na Hàm, đồng danh Phật Ca Diếp. Xá Lợi Phật! Tóm lại, nếu Ta trãi một kiếp hoặc trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp nói chư Phật đồng tên, cũng chẳng thể cùng tận. Huống chi, chư Phật khác tên. Tất cả chư Phật như thế đều do Văn Thù Sư Lợi ban sơ dạy cho phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề. Xá Lợi Phất! Ông hãy nên nhứt tâm quy mang như thế tất cả chư Phật.

Xá Lợi Phất! Hiện tại có năm trăm Phật đồng tên Phật Trí Tràng. Lại có kiếp năm trăm Phật đồng tên Phật Pháp Tràng. Lại có kiếp sáu mươi hai Phật đồng tên Phật Nhiên Đăng. Lại có kiếp sáu mươi hai Phật đồng tên Phật Thi Khí. Lại có kiếp ngàn Phật đồng tên Phật Nhiên Hỏa Đơn Trà Tự Tại Vương Thinh. Lại có kiếp hai ngàn Phật chẳng đồng tên, hoắc tên Phật Trí Thắng, hoặc tên Phật Cự Đăng Vương, hoặc tên Phật Pháp Thắng, hoặc tên Phật Phạm Thắng.

Xá Lợi Phất! Ông hãy nên nhứt tâm quy mạng như thế tất cả chư Phật. Xá Lợi Phất! Lại có Phật tên Diệu Thinh Phần Thinh. Xá Lợi Phất! Phật Diệu Thinh Phần Thinh thọ mạng sáu ngàn năm. Qua phương Đông này, có Phật tên Trí Tự Tại. Trí Tự Tại Như Lai thọ mạng mười hai ngàn năm. Qua thời Trí Tự Tại Thế Tôn, lại có Phật tên Oai Đức Tự Tại. Phật Oai Đức Tự Tại thọ mạng bảy mươi sáu ngàn năm. Qua thời Oai Đức Tự Tại Thế Tôn lại có Phật tên Ma Hê Thủ La. Phật Ma Hê Thủ La thọ mạng đủ một ức năm. Qua thời Phật Ma Hê Thủ La, lại có Phật tên Phạm Thinh. Phật Phạm Thinh thọ mạng đầy đủ mười ức năm. Qua thời Phạm Thinh Thế Tôn, lại có Phật tên Đại Chúng Tự Tại. Phật Đại Chúng Tự Tại thọ mạng đầu đủ sáu mươi ngàn năm. Qua thời Đại Chúng Tự Tại Thế Tôn, lại có Phật tên Thinh Tự Tại. Phật Thinh Tự Tại thọ mạng đầy đụ một ức năm. Qua thời Thinh Tự Tại Thế Tôn, lại có Phật tên Thắng Thinh. Phật Thắng Thinh thọ mạng đầy đủ trăm ức năm. Qua thời Thắng Thinh Thế Tôn, lại có Phật tên Nguyệt Diện. Phật Nguyệt Diện thọ mạng chỉ một ngày một đêm. Qua thời Nguyệt Diện Thế Tôn lại có Phật tên Nhựt Diện. Phật Nhựt Diện thọ mạng đầy đủ một ngàn tám trăm năm. Qua thời Nhựt Diện Thế Tôn, lại có Phật tên Phạm Diện. Phật Phạm Diện thọ mạng đầy đủ ba mươi ba ngàn năm. Qua thời Phạm Diện Thê Tôn, lại có Phật tên Phạm A Sa Bà. Phật Phạm A Sa Bà thọ mạng đầy đủ một ngàn tám trăm năm.

Xá Lợi Phất! Ông hãy nên một lòng quy mạng như thế cả thảy chư Phật. Xá Lợi Phất! Lại qua trong một kiếp hai trăm Phật ra đời, Ta nói tên Phật ấy, ông hãy quy mạng.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.

Nam-mô Xưng Danh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Phật.

Nam-mô Xưng Hống Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Phật.

Nam-mô Thinh Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Trí Giải Phật.

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Thông Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Trí Cúng Dường Phật.

Nam-mô Trí Diệu Phật.

Nam-mô Trí Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Trí Diệm Phật.

Nam-mô Tịnh Thượng Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Phật.

Nam-mô Trí Quang Phật.

Nam-mô Phạm-Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Phạm Thiên Phật.

Nam-mô Tịnh Bà-Tẩu Phật.

Nam-mô Diệu Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Phạm Tự-Tại Phật.

Nam-mô Phạm-Thiên Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhơn Na Ðà Phật.

Nam-mô Phạm Hống Phật.

Nam-mô Phạm Ðức Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Phật.

Nam-mô Thiện Oai Ðức Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tuyệt Luân Vô-Năng Ðiều Phục Phật.

Nam-mô Oai Ðức Khởi Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, tay chân bằng no đầy, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu . (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 1 lạy)

(Trên đây sáu ngàn tám trăm vị Phật.)

Kinh Phật Thuyết Phật Danh Quyển Thứ Bảy Hết

TÁN

Mười phương thế giới.
Ba đời Năng Nhơn.
Bi âm cứu vật nói hồng danh.
Ðêm thẳm thức mê tình.
Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô Viên Hành Ðịa Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. (3 lần)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12