Vô Lượng Thọ Kinh
Ưu Bà Đề Xá
Chú Giải Giảng Nghĩa
無量壽經優婆提舍
註解講義
Ấn Độ Thế Thân Bồ Tát tạo luận
Nguyên Ngụy Thiên Trúc Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch luận
Nguyên Ngụy Huyền Trung Tự sa-môn Đàm Loan chú giải
Dân Quốc Tịnh Luật Tự sa-môn Tánh Phạm giảng nghĩa
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Đức Phong và Huệ Trang

 

sach-vang-sanh-luan-chu-giang-nghia