PHẬT THUYẾT KINH VẠN PHẬT
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc,Tam Tạng Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi dịch ra Hoa văn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phương Liên Tịnh Xứ Mật Tịnh Đạo Tràng Xuất Bản

 

Quyển Thứ Mười Một

Tướng tốt bao la chẳng thể lường,
Sáng hơn ngàn nhựt phóng quang minh
Rực như vầng lữa không bàn nghĩ,
Đảnh lễ trang nghiêm vô nhiễm thân.

Nam-mô Bảo Công Ðức Phật.

Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Thật Trí Phật.

Nam-mô Cam Lồ Oai Ðức Phật.

Nam-mô Năng Tư Duy Phật.

Nam-mô Long Bộ Phật.

Nam-mô Tín Trí Phật.

Nam-mô Thật Ái Phật.

Nam-mô Liên Hoa Hương Phật.

Nam-mô Thắng Tướng Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhựt Phật.

Nam-mô Quảng Ðịa Phật.

Nam-mô Cam Lồ Nhãn Phật.

Nam-mô Tàm Quí Trí Phật.

Nam-mô Sơn Vương Tự Tại Tích Phật.

Nam-mô Hy Thắng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Gián Thố Thinh Phật.

Nam-mô Tín Tu Hạnh Phật.

Nam-mô Xả Ưu Não Phật.

Nam-mô Chư Thế Gian Trí Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Tín Thắng Phật.

Nam-mô Thế Lực Xưng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Quá Chư Nghi Phật.

Nam-mô Tỳ La Na Vương Phật.

Nam-mô Tân Hoa Phật.

Nam-mô Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Xả Tránh Phật.

Nam-mô Ðại Trưởng Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô Ái Khứ Phật.

Nam-mô Cam Lồ Bộ Phật.

Nam-mô Nhựt Tụ Phật.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam-mô Kiến Thiên Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Thu Nhựt Phật.

Nam-mô Giải Hoa Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Vũ Cam Lồ Phật.

Nam-mô Thiện Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Ái Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Ái Cam Lồ Phật.

Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.

Nam-mô Pháp-Hoa Phật.

Nam-mô Ðại Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tôn Trọng Phật.

Nam-mô Cao Ý Phật.

Nam-mô Cao Sơn Phật.

Nam-mô Cam Lồ Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Năng Tác Nhơn Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Ðộ Thế-Gian Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Thánh Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Cao Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô An-Ổn Tư-Duy Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Hoa Phật.

Nam-mô Am-Ma-La Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Thắng Thành Phật.

Nam-mô Pháp Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Tùy Ý Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Quang-Minh Ái Phật.

Nam-mô Hy Thinh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Ðức Phật.

Nam-mô Kiết Khứ Phật.

Nam-mô Vô Chướng Trí Phật.

Nam-mô Ðắc Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.

Nam-mô Phạm Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lạc Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tịch Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ly Dị Ý Phật.

Nam-mô Quá Trí Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Công-Ðức Phật.

Nam-mô Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Vô Úy Ái Phật.

Nam-mô Ðáo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ðại Thân Phật.

Nam-mô Trí Trí Phật.

Nam-mô Ðại Tư Duy Phật.

Nam-mô Lạc Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Chư Nhiệt Trí Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Trí Phật.

Nam-mô Phổ Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Thiên Thành Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, bụng thon chẳng lộ, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây chín ngàn vị Phật.)

 

Nam-mô Vô Khiếp Thinh Phật.

Nam-mô Hoa Nhựt Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Tâm Phật.

Nam-mô Kê-Ðâu Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Câu-Tô Ma Quang Phật.

Nam-mô Pháp Phất Sa Phật.

Nam-mô Nguyệt Hi Phật.

Nam-mô Tịch Chiếu Phật.

Nam-mô Bất Thố Hành Phật.

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Nhơn Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Thinh Phật.

Nam-mô Bồ-Ðề Nguyện Phật.

Nam-mô Thiên Sắc Tư-Duy Phật.

Nam-mô Tuệ Lực Phật.

Nam-mô Tam-Mạn-Ða Lô-Giá-Na Phật.

Nam-mô Phạm Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Xá Thí Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thánh Phất Sa Phật.

Nam-mô Hư-Không Trí Phật.

Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tỷ Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Quân Ðà La Phật.

Nam-mô Hàng A Lê Phật.

Nam-mô Ưng Ái Phật.

Nam-mô Giới Cúng Dường Phật.

Nam-mô Bình-Ðẳng Tâm-Minh Phật.

Nam-mô Tín-Tâm Bất-Khiếp Nhược Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Văn Trí Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Tư-Duy Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quang-Minh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Danh Khứ Phật.

Nam-mô Xả Tránh Phật.

Nam-mô Hộ Căn Phật.

Nam-mô Thiền Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Ðại Thù Ðề Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Khả Quán Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Trí Phật.

Nam-mô Thiên-Nhựt Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Xả Trọng Ðam Phật.

Nam-mô Xưng Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Ðề Xa Văn Phật.

Nam-mô Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trí Phật.

Nam-mô Quảng Quang Phật.

Nam-mô Tín Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Diệu Nhãn Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Hạnh Phật.

Nam-mô Diệu Kiến Phật.

Nam-mô Thắng Quang Phật.

Nam-mô Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Quang-Minh Thật-Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Ứng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Cầu Na Ðề Xà Tích Phật.

Nam-mô Tín Tướng Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Phật.

Nam-mô A-La-Ha Tín Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thiện Kiều Lương Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Xưng Kiều Lương Phật.

Nam-mô Bà-Tát Bà-Câu Tha Phật.

Nam-mô Tâm Hà Thân Phật.

Nam-mô Thắng Thân Quang Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Tùy Ý Bố-Thí Phật.

Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Oai-Ðức Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Thế-Gian Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thế-Gian Khả-Kỉnh Phật.

Nam-mô Hạnh Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Ưng Nhãn Phật.

Nam-mô Ðại-Bộ Phật.

Nam-mô Vô-Biên Sắc Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Bát-Nhã Phật.

Nam-mô Chúng Kiều Lương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Ba Bà Phật.

Nam-mô An-Ổn Ái Phật.

Nam-mô Ðề-Bà-Ma Hê-Ða Phật.

Nam-mô Tỳ-Xà-Hà Phật.

Nam-mô La-Ða-Na Xà-Hà Phật.

Nam-mô Kiều-Lương Phật.

Nam-mô Hậu Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Quang-Minh Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Từ-Lực Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Quang Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Thiên Sắc Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Phật.

Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Thinh Phật.

Nam-mô Nhơn Phất Sa Phật.

Nam-mô Bình-Ðẳng Kiến Phật.

Nam-mô Ðại-Chiên-Ðà Phật.

Nam-mô Phất Sa La Ta Phật.

Nam-mô Thập Quang Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Quang Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, bụng gọn nhỏ, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây chín ngàn một trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Long Ðức Phật.

Nam-mô Công-Ðức Bộ Phật.

Nam-mô Tâm Công-Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Liễu Thinh Phật.

Nam-mô Ðoạn Ác Ðạo Phật.

Nam-mô Thiên Phất Sa Phật.

Nam-mô Thủy-Nhãn Phật.

Nam-mô Ðại-Ðăng Phật.

Nam-mô Ly-Ám Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Nhãn Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ-Hiền Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Ý Ðức Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Ý Phật.

Nam-mô Hiền Quang Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Hoa Phật.

Nam-mô Công-Ðức Thành Phật.

Nam-mô Ý Thành Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Thừa Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Quá Thiệt Phật.

Nam-mô Quá Chư Phiền-Não Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật.

Nam-mô Hòa-Hiệp Thinh Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Thế Lực Phật.

Nam-mô Diệu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tập Công-Ðức Phật.

Nam-mô Khả Văn Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Tư-Duy Phật.

Nam-mô Tín-Thiên Phật.

Nam-mô Tư-Duy Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Liễu Ý Phật.

Nam-mô Thắng Ðăng Phật.

Nam-mô Kiên Ý Phật.

Nam-mô Lực Thế Phật.

Nam-mô Hoa Nhãn Phật.

Nam-mô Bồ-Ðề Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tối Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Lục Thông Thinh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Nhơn Xưng Phật.

Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật.

Nam-mô Ðại Kế Phật.

Nam-mô Bất Tùy Tha Phật.

Nam-mô Bất Úy Hạnh Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Ưu Ám Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tâm Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Tuệ Phật.

Nam-mô Ly Ác Ðạo Phật.

Nam-mô Diêm Phù Ðăng Phật.

Nam-mô Thắng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Thiện-Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Sắc Phật.

Nam-mô Tín Chúng-Sanh Phật.

Nam-mô Khoái Cung-Kỉnh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Thắng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Nhơn Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Thiện-Hương Phật.

Nam-mô Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Hư-Không Kiếp Phật.

Nam-mô Nguyệt Hiền Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Diệu Lực Phật.

Nam-mô Thắng Nhơn-Ðà-La Trí Phật.

Nam-mô Thắng Thân Phật.

Nam-mô Ái Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thắng Hương Phật.

Nam-mô Vô Tránh Hành Phật.

Nam-mô Công-Ðức Xá Phật.

Nam-mô Ðại Tinh-Tấn Tư-Duy Phật.

Nam-mô Ðại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhiếp-Thọ Thí Phật.

Nam-mô Tu-Hành Thâm Tư-Duy Phật.

Nam-mô Hương Hy Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Trí Phật.

Nam-mô Tư-Duy Diệu-Trí Phật.

Nam-mô Công-Ðức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hạnh Phật.

Nam-mô Trí Hạnh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Thinh Mãn Thập Phương Phật.

Nam-mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.

Nam-mô Tín Diệu Phật.

Nam-mô Nguyệt Kiến Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Pháp Lực Phật.

Nam-mô Quá Nhứt-Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Hộ Chư Căn Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, thân chẳng nghiêng động, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây chín ngàn hai trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Tư-Duy Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Chúng Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Ái Kế Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Sắc Phật.

Nam-mô Phổ Tín Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Kim-Cang Bộ Phật.

Nam-mô Hiền Tác Phật.

Nam-mô Công-Ðức Báo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Lực Khởi Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ðắc Thoát Nhứt-Thiết Phược Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Ba-Ðầu-Ma Tạng-Thắng Phật.

Nam-mô Ðắc Vô-Ngại Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Thinh Vô Úy Phật.

Nam-mô Phá Nhứt-Thiết Ám Khởi Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tích Phật.

Nam-mô Vô-Biên Hạnh Công-Ðức Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hoan- Hỷ Vương Phật.

Nam-mô Năng-Tác Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Quang-Minh Phá Ám Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Phổ Quang-Minh Tu-Hành Vô-Biên Nguyện Xưng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Nguyện Mãn-Túc Bất Khiếp Nhược Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Kiến Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Quang Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tạng Sơn Phá Kim Cang Phật.

Nam-mô Long-Vương Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tinh-Tấn Nhựt-Nguyệt Ma-Ni Trang-Nghiêm Oai-Ðức Thinh Vương Phật.

Nam-mô Hống-Thinh Diệu-Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ-Trì Ðịa Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Dược-Vương Thọ Ðề Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Sơn Phật.

Nam-mô Di-Lưu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Diệu-Thinh Phật.

Nam-mô Nhựt-Nguyệt Trụ Phật.

Nam-mô Xưng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Tịnh-Vương Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Vương Thinh Phật.

Nam-mô Nan-Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Sanh Phật.

Nam-mô La-Võng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chiếu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Ðại Tích Phật.

Nam-mô Bảo Chủng-Chủng Hoa Phu Thân Phật.

Nam-mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Trí Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Quang-Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Nan Phục Phật.

Nam-mô Chiếu Phật.

Nam-mô Cần Kê Ðâu Tràng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Ðại Hải Phật.

Nam-mô Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại Phật.

Nam-mô Duy Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô-Biên Bảo Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Tụ Phật.

Nam-mô Hư-Không Nhãn Phật.

Nam-mô Hư-Không Tịch Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ly Chư Nhiễm Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Hoa Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Viễn-Ly Chư Úy Kinh-Bố Mao Thụ Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Phục Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Lai Phật.

Nam-mô Hương Thủ Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Duy Cái Phật.

Nam-mô Vô Chướng Nhãn Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, thân pháp tri trọng, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

Trên đây chín ngàn ba trăm vị Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Khứ Phật.

Nam-mô Trí Hoa Bảo Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Hiền-Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Năng Nhứt-Thiết Úy Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Tác Phật.

Nam-mô Thập-Thượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thiên-Thượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô BảoThắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Thinh Phật.

Nam-mô La-Võng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Bảo-Trí Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La Thắng Phật.

Nam-mô Trụ-Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Năng Thánh Phật.

Nam-mô Trí Xưng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ta-La Phật.

Nam-mô Ðại Tướng Phật.

Nam-mô Bảo Man Phật.

Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật.

Nam-mô Thắng Thành-Tựu Công-Ðức Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Bất Không Bộ Phật.

Nam-mô Hương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Chướng-Ngại Thinh Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Bảo Vương Phật.

Nam-mô Tu-Di Tăng-Trưởng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Khởi Phật.

Nam-mô Hương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật.

Nam-mô Phổ-Hộ Tăng-Thượng Vân-Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trí Thành Phật.

Nam-mô Vô-Biên Luân Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Chúng Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tượng Phật.

Nam-mô Bất-Không Danh Xưng Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La Năng Thánh Phật.

Nam-mô Phát Khởi Vô-Biên Tinh-Tấn Công-Ðức Phật.

Nam-mô Phát Tâm Trang-Nghiêm Nhứt Thiết Chúng-Sanh Phật.

Nam-mô Cái Hạnh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Oai-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Ðức Ðáo Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Nhiên-Ðăng Tác Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ðắc Công-Ðức Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Vô-Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Vương Trụ Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Tối Thượng Phật.

Nam-mô Tu-Hành Vô-Biên Công-Ðức Phật.

Nam-mô Quán Thinh Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Cảnh-Giới Phật.

Nam-mô Diệu-Khứ Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Phát Khởi Nhứt-Thiết Chúng Sanh Tín Phật.

Nam-mô Bảo Cái Khởi Phật.

Nam-mô Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Cảnh Giới Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam-mô Thập-Phương Xưng-Danh Phật.

Nam-mô Ca-Lăng-Dà Vương Phật.

Nam-mô Nhựt-Luân Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Trí Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương-Trụ Phật.

Nam-mô Vô Chướng-Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Phát Khởi Vô Thí-Dụ Tướng Phật.

Nam-mô Tích Quang-Minh Luân Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Nhơn Ý Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Nguyệt Tích Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Ý Phật.

Nam-mô An-Ổn Phật.

Nam-mô Phát-Khởi Thiện-Tư-Duy Phật.

Nam-mô Năng Phá Chư Oán Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tích Lực Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Vân Hương Di-Lưu Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, thân thể lớn, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây chín ngàn bốn trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Năng-Chuyển Năng-Trụ Phật.

Nam-mô Thắng Hương Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Tín Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Tâm Trí Kiến Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Trí Công-Ðức Tích Phật.

Nam-mô Vô Chướng Thinh Phật.

Nam-mô Nhứt Cái Tạng Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Thế Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Nam-mô Quán Kiến Nhứt-Thiết Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thành Nghĩa Phật.

Nam-mô Thành Thắng Phật.

Nam-mô Xưng Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Trí Ðức Phật.

Nam-mô Công-Ðức Thừa Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Phật.

Nam-mô Phạm-Thinh Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Tinh-Tấn Nhựt Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Thật-Thể Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Vô Quán Phật.

Nam-mô Phát Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Bất Ðoạn-Tuyệt Tu-Hành Phật.

Nam-mô Vô-Biên Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt-Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt-Thiết Pháp Bình Ðẳng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vô-Biên Công-Ðức Phật.

Nam-mô Trí Cao Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Phật.

Nam-mô Thập Phương Thượng Phật.

Nam-mô Hoa Thành Công-Ðức Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Chúng-Sanh Phật.

Nam-mô Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trí Chúng Phật.

Nam-mô Ly Tạng Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Bất Phân Biệt Tu Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Xưng Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Ốc Thắng Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Trí Hoa Thành Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tu-Di Tụ Phật.

Nam-mô Xưng Danh Phật.

Nam-mô Quá Thập Phương Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Danh Thân Phật.

Nam-mô Xưng Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Ly Ưu Não Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Vương Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tán Hoa Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Phổ Phóng Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Na-Ðà Nhãn Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Di-Lưu Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhiên Thi Khí Phật.

Nam-mô Tam-Giới Cảnh-Giới Thế Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Phật.

Nam-mô Hư-Không Tịch Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Tận Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Diệu Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Trí Xưng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Phật Bảo Công-Ðức Phật.

Nam-mô Khởi Trí Công-Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Ðức Phật.

Nam-mô Phật Cảnh Giới Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Khởi Trí Quang-Minh Oai-Ðức Tích Tụ Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Ba-Ðầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Ðệ-Nhứt Cảnh-Giới Pháp Phật.

Nam-mô Bán-Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Ba-Ðầu-Ma Công-Ðức Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật. mô Hiệt Tuệ Hạnh Phật.

Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Tác Vô-Biên Công-Ðức Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Trụ Trì Cự Phật.

Nam-mô Thắng Ðịch Ðối Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Sơn Phật.

Nam-mô Hư-Không Chuyển Thanh-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Di-Lưu Phật.

Nam-mô Chủng Bảo Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, thân thể cao, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây chín ngàn năm trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Câu-Tu-Ma-Xu (Trì) Phật.

Nam-mô Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Ly-Cấu Phát Tu-Hành Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kim-Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Quật Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Hoa Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Cái Phật.

Nam-mô Bất-Không Phát Tu-Hành Phật.

Nam-mô Thắng Lực Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Vô-Chướng Nhãn Phật.

Nam-mô Phá Chư Thú Phật.

Nam-mô Ly Nghi Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Tất Cánh Thành-Tựu Vô-Biên Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Ðắc Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Diệu Phật.

Nam-mô Tam-Thế Vô-Ngại Phát Tu-Hành Phật.

Nam-mô Vô-Biên Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Di Lưu Phật.

Nam-mô Nhiên-Ðăng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Trí Ðức Phật.

Nam-mô Cự Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vô-Thượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Luân Phật.

Nam-mô Thập Phương Ðăng Phật.

Nam-mô Phật Hoa Thành-Tựu Ðức Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hoa Tu Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Kiến Chủng Chủng Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Tối Thượng Phật.

Nam-mô Hiền Thánh Phật.

Nam-mô Hương Diệu Phật.

Nam-mô Hương Thắng Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Ốc Phật.

Nam-mô Hương Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Quá Thập Quang Phật.

Nam-mô Phật Ba-Ðầu-Ma Diệu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Kính-Bố Ba-Ðầu-Ma Thành-Tựu Thắng Vương Phật. mô Bảo La Võng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Tối Thắng Hương Vương Phật.

Nam-mô Năng Dữ Nhứt-Thiết Lạc Phật.

Nam-mô Năng Hiện Nhứt-Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô An Ổn Dữ Nhứt Thiết Chúng Sanh Lạc Phật.

Nam-mô Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hư Không Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Phổ Hoa Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Khả Lạc Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Lai Phật.

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Cao Sơn Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam-mô Khả Nghệ Phật.

Nam-mô Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật.

Nam-mô Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Tối Thắng Di Lưu Phật.

Nam-mô Lạc Thành Tựu Ðức Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Chư-Di Lưu Phật.

Nam-mô An Lạc Ðức Phật.

Nam-mô Phạm Ðức Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tự Tại Phật.

Nam-mô Tác Vô Biên Công Ðức Phật.

Nam-mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư Nguyện Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Luân Vương Phật.

Nam-mô Trí Cao Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Tác Phương Phật.

Nam-mô Năng Nhẫn Phật.

Nam-mô Ly Chư Hữu Phật.

Nam-mô Trí Hộ Phật.

Nam-mô Diệu Công Ðức Phật.

Nam-mô Tùy Chúng Sanh Tâm Hiện Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Kính Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.

Nam-mô Ly Nhứt Thiết Thọ Cảnh Giới Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Chiếu Phật.

Nam-mô Niệm Nhứt Thiết Phật Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Năng Hiện Nhứt Thiết Phật Tượng Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thể Phật. mô Hóa Thinh Phật.

Nam-mô Hóa Thinh Thiện Thinh Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, tay chân mềm sạch láng nhuần, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây chín ngàn sáu trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Hải Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Ý Phật.

Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Cao Oai Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Tịch Phật.

Nam-mô Ly Hận Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhứt Thiết Chư Ðạo Phật.

Nam-mô Thành Tựu Bất Khả Lượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Lạc Thành Tựu Thắng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Cầu Vô Úy Hương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Biên Thế Lực Bộ Phật.

Nam-mô Tu Di Sơn Kiên Phật.

Nam-mô Thắng Hương Tu Di Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Hỏa Ðăng Phật.

Nam-mô Thế Ðăng Phật.

Nam-mô Cao Tu Phật.

Nam-mô Kim Cang Sanh Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Lực Xưng Phật.

Nam-mô Vô Úy Thượng Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Ba Bà Ta Phật.

Nam-mô Thiện Căn Phật.

Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Bất Không Xưng Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thường Yểm Hương Phật.

Nam-mô Diệu Dược Thọ Vương Phật.

Nam-mô Thường Cầu An Lạc Phật.

Nam-mô Vô Biên Ý Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Mục Phật.

Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Thinh Sắc Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Hiện Chư Phương Phật.

Nam-mô Diệu Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Chướng Nhãn Phật.

Nam-mô Ta Dà La Phật.

Nam-mô Ðình Liệu Phật.

Nam-mô Nhiên Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Oai Ðức Quang Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Kiến Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo Liên-Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Nghi Phật.

Nam-mô Lĩnh Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Kê-Ðâu Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Chiếu Ba-Ðầu-Ma Quang Minh Phật.

Nam-mô Phương Vương Pháp Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Vô Biên Bộ Phật.

Nam-mô Ta Dà La Sơn Phật.

Nam-mô A-Mô Hà-Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Thế Gian Niết Bàn Vô Sai-Biệt Tu-Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Nhứt Cái Tạng Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quá-Khứ Hiện-Tại Vị-Lai Phát Tu-Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật.

Nam-mô Vô Biên Tịnh Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật.

Nam-mô Diệu Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Biên Bộ Phật.

Nam-mô Ðẳng Cái Hạnh Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Quang Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, ánh sáng thân chiếu bốn phía, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây chín ngàn bảy trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Thắng Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Cảnh Giới Bộ Phật.

Nam-mô Vô Ngại Thinh Hống Phật.

Nam-mô Ðại Vân Quang Phật.

Nam-mô Xà Lê Ni Sơn Phật.

Nam-mô Phật Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Hoa Sơn Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tam-Châu Ðơn-Na Kiên Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Ðảnh Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ðảnh Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Vô Si Phật.

Nam-mô Năng Ðộ Phật.

Nam-mô Vô Mê Bộ Phật.

Nam-mô Ly Ngu Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Ám Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ta-La Phật.

Nam-mô Nhứt Cái Phật.

Nam-mô Cái Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Tụ Hương Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Ốc Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quang Luân Phật.

Nam-mô Sơn Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Minh Phật.

Nam-mô Thiện Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thành Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Phật Hoa Công-Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.

Nam-mô Vô-Biên Phương-Tiện Phật.

Nam-mô Bất-Không Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Thế Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tu-Hành Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vô-Biên Công-Ðức Phật.

Nam-mô Hư-Không Luân-Quang Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Phật.

Nam-mô Ly Chư Úy Mao Thụ Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quán Trí Khởi Hoa Phật.

Nam-mô Hư-Không Tịch Phật.

Nam-mô Hư-Không Thinh Phật.

Nam-mô Hư-Không Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðại Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Thành Phật.

Nam-mô Phật Ba-Ðầu-Ma Ðức Phật.

Nam-mô Thành Công-Ðức Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Sư-Tử Hộ Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Vương Phật.

Nam-mô Phạm Sơn Phật.

Nam-mô Tịnh Mục Phật.

Nam-mô Bất-Không Tích-Bộ Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Hương Ðức Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Tài Ốc Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Sư-Tử Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Diệu-Thắng Trụ-Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Cảnh-Giới Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tinh-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Vô Nghi Phật.

Nam-mô Thiện Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Sơn Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Phật.

Nam-mô Diệu Cái Phật.

Nam-mô Hương Cái Phật.

Nam-mô Bảo-Cái Phật.

Nam-mô Hương Khứ Cái Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Tích-Tụ Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Nhược Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Thi La Vương Phật.

Nam-mô Phát Tu-Hành Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam-mô Phát Vô-Biên Tu-Hành Phật.

Nam-mô Tối Diệu Quang Phật.

Nam-mô Xà-Lê-Ni Quang-Minh Sơn Phật.

Nam-mô Nhơn Vương Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Xưng Thân Phật.

Nam-mô Hoa Sơn Phật.

Nam-mô Chuyển Thai Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, ánh sáng chiếu thân mà đi, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây chín ngàn tám trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Chuyển Nạn Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Niệm Phật.

Nam-mô Phát Khởi Chư Niệm Phật.

Nam-mô Thường Tu Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Nhứt Tạng Phật.

Nam-mô Nhứt Sơn Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thân Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Vương Quang Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Nhứt-Thiết Chư Oán Phật.

Nam-mô Quá Nhứt-Thiết Ma Cảnh-Giới Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Hoa Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Hương Phật.

Nam-mô Bất Khả Thinh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Ðảnh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bất Ly Nhị Phật.

Nam-mô Luân Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Phật Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Sơn Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật. mô Thiện Mục Phật.

Nam-mô Hư Không Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Thành Phật.

Nam-mô Nguyệt Hoa Phật.

Nam-mô Phát Chư Hạnh Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Thế-Gian Phật.

Nam-mô Vô-Biên Lạc-Thuyết Phật.

Nam-mô Ly Chư Cạnh Úy Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Nhứt-Thuyết Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Phổ-Hương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật. mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Hương Lâm Phật.

Nam-mô Hương Vương Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Tối Diệu Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Cái Man Phật.

Nam-mô Hoa Ốc Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Hương Hoa Phật.

Nam-mô Di Lưu Vương Phật.

Nam-mô Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Thắng Chư Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Ðoạn A Xoa Na Phật.

Nam-mô Phát Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Phật.

Nam-mô Vô-Biên Hương Phật.

Nam-mô Phổ Tán Hương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Tán Hương Phật.

Nam-mô Phổ Tán Quang Phật.

Nam-mô Phổ Tán Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Xà Lê Ni Thủ Phật.

Nam-mô Khởi Vương Phật.

Nam-mô Phổ Phật Quốc-Ðộ Nhứt Cái Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Diệu Hương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trí Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Bất Không Phát Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Mục Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Phát Sanh Bồ-Ðề Tâm Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Hữu Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Phật Quốc-Ðộ Phật.

Nam-mô Bất-Ðoạn Từ Nhứt-Thiết Chúng Sanh Lạc-Thuyết Phật.

Nam-mô mô Vô Cấu Bộ Phật.

Nam-mô Vô Tích Bộ Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Ưu Phật.

Nam-mô Năng Ly Nhứt-Thiết Chúng Sanh Hữu Phật.

Nam-mô Lạc Tu-Hành Thắng Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Hương Diện Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Ðại Lực Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Ưu-Ba-La Thắng Phật.

Nam-mô Câu Mâu Ðầu Thành Phật.

Nam-mô Ðại Giác Phật.

Nam-mô Cao Thinh Nhãn Phật.

Nam-mô Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Hoa Thành Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Phật.

Nam-mô Ða-La-Ca-Vương Tăng-Thượng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn dầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, mắt bình đẳng nhìn chúng sanh, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lần)

(Trên đây chín ngàn chín trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Tối Thắng Hương Sơn Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vô-Úy Ðức Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Kiến Biên Nguyện Công-Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Tràng Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Phật.

Nam-mô Kinh-Bố Ba-Ðầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bất Dị Tâm Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thượng Phật.

Nam-mô Hư-Không Luân Thanh-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Hống Phật.

Nam-mô Bảo Khởi Công-Ðức Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật.

Nam-mô Di-Lưu-Sơn Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Quang Phật.

Nam-mô Năng Tác Xưng Danh Phật.

Nam-mô Xưng Thân Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Quá-Khứ Như-Thị Ðẳng Vô Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Hiện-Tại Tích-Tụ Vô-Úy Phật.

Nam-mô Bảo Công-Ðức Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Bảo Quang Chiếu Phật.

Nam-mô Nguyệt Trang-Nghiêm Bảo Quang Minh Trí Oai-Ðức Thinh Vương Phật.

Nam-mô Câu-Tô-Ma Thọ-Ðề Bất Mậu Vương Thông Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nguyệt Luân Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Nguyệt-Thinh Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Trụ Công-Ðức Tinh Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Danh Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Nhơn-Ðà-La Kê-Ðâu-Tràng Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ðịch-Ðối Bộ Phật.

Nam-mô Phổ Công-Ðức Quang-Minh Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Ngại Dược-Vương Thọ-Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Ba-Ðầu-Ma Thiện-Trụ Ta-La Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Nhựt-Quang Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô A-Ngẫu Ða-La Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Tâm Phật.

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật.

Nam-mô Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Hỏa Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Thiện Lợi Quang Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Y Chỉ Vô-Biên Công-Ðức Phật.

Nam-mô Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Thinh Vương Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Tinh-Tấn Tụ-Tập Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thông Phật.

Nam-mô Di Lưu Sơn Tích Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật. Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Nam-mô Nguyệt Sắc Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Phật.

Nam-mô Hàng Phục Long Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Kim Sắc Kính Tượng Phật.

Nam-mô Sơn Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Sơn Tích Phật.

Nam-mô Tu-Di Tạng Phật.

Nam-mô Cúng Dường Quang Phật.

Nam-mô Thắng Giác Phật.

Nam-mô Ðịa Sơn Phật.

Nam-mô Lưu-Ly Hoa Phật.

Nam-mô Diệu Lưu-Ly Kim Hình Tượng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhựt Thinh Phật.

Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hải Sơn Trí Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Thủy Quang Phật.

Nam-mô Ðại Hương Kính Tượng Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Tập Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Sơn Phật.

Nam-mô Ða Công Ðức Pháp Trụ Trì Ðắc Thông Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Lưu Ly Quang Phật.

Nam-mô Thắng Lưu Ly Quang Phật.

Nam-mô Tâm Gian Trí Ða Câu Tô Ma Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Tán Hoa Vương Câu-Tô-Ma Thông Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật.

Nam-mô Phổ Cái Ba Bà La Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, tâm chẳng khinh chúng sanh, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một muôn vị Phật.)

 

Kinh Phật Thuyết Phật Danh Quyển Thứ Mười Một Hết

TÁN

Mười phương thế giới.
Ba kiếp Năng Nhơn.
Bi âm cứu vật nói hồng danh.
Ðêm thẳm thức mê tình.
Ba nghiệp kính thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô Ðẳng Giác Ðịa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12