PHẬT THUYẾT KINH VẠN PHẬT
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc,Tam Tạng Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi dịch ra Hoa văn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phương Liên Tịnh Xứ Mật Tịnh Đạo Tràng Xuất Bản

 

Quyển Thứ Mười

Phật ở Chân Như pháp giới tạng,
Không sắc, không hình, không lớn nhỏ.
Chúng sanh được thấy các loại thân,
Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.
(Ý nghĩa câu: “Tam loại phân thân tức khổ luân”)

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thú Vương Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Vô Trệ Phật.

Nam-mô Ðịa Lực Trụ-Trì Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Lực Mạng Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Diệt Ma Phật.

Nam-mô Bất Hại Pháp Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Quán Công Ðức Phật.

Nam-mô Trí Tần Bà Phật.

Nam-mô Tâm Tự Tại Phật.

Nam-mô A Tăng Già Lực Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Tỉ Hà Nan Ðà Phật.

Nam-mô Giới Quang Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Vương Phật.

Nam-mô Vô Tận Trí Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Vũ Ðầu Phật. mô Trí Ba Bà La Phật.

Nam-mô Tỳ Ni Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Bà Sư Phật.

Nam-mô Quang Diệm Phật.

Nam-mô Diệu Sơn Vương Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Mục Phật.

Nam-mô Trụ Trì Ðại Bát Nhã Phật.

Nam-mô Bất Trụ Lực Tinh Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tự Tại Thức Phật.

Nam-mô Hiện Niệm Phật.

Nam-mô Phước Ðức Lực Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Trí Ca Sa Vương Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô An-Ổn Chúng Sanh Vô Chướng Phật.

Nam-mô Trí Tập Phật.

Nam-mô Ma-Ha Di-Lựu Lực Tạng Phật.

Nam-mô Hư-Không Quang Minh Phật.

Nam-mô A Dà Lần Công Ðức Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Ly Si Công Ðức Thinh Vương Phật.

Nam-mô Pháp Thí Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hộ Môn Phật.

Nam-mô Tự Tại Lực Tinh Tấn Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Nhứt Thiết Tu-Di Sơn Vương Phật.

Nam-mô La Ða Na Di Lưu Phật.

Nam-mô Bất Khả Ðắc Ðộng Pháp Phật.

Nam-mô La Ða Na Di Lưu Ðà Vương Phật.

Nam-mô Ðà La Ni Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Phổ Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Ta La Vương Di Lưu Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Vương Phật.

Nam-mô Trụ Pháp Phân Xưng Phật.

Nam-mô Thiên Kim Giá Na Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Ba La Vi Nhiễu Phật.

Nam-mô Kiên Tâm Ý Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Chiếu Nhứt Thiết Thế Gian Ðăng Phật.

Nam-mô Tùy Chúng Sanh Tâm Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Công Ðức Diệm Hoa Phật.

Nam-mô Vô Biên Xưng Ta La Tràng Phật.

Nam-mô Tri Hành Phật.

Nam-mô Quá Khứ Xưng Pháp Vũ Phật.

Nam-mô Lạc Oai Ðức Ðăng Phật.

Nam-mô Ly Chư Chướng Vô Úy Phật.

Nam-mô Trí Chiếu Thinh Phật.

Nam-mô Nhị Thành Tựu Phật.

Nam-mô Tập Diệu Hạnh Phật.

Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Tòa Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Phóng Chiên Ðàn Hoa Vương Phật.

Xá Lợi Phất! Ta ngồi nơi đây, dùng mắt trong sạch không chướng ngại vượt hơn Trời Người, thấy phương Đông, nhiều trăm Phật, nhiều ngàn Phật, nhiều trăm ngàn Phật, nhiều trăm ngàn muôn Phật, nhiều trăm ngàn ức Phật, nhiều trăm ngàn muôn ức nada-tho Phật, vô lượng a tăng kỷ Phật, chẳng thể nghĩ bàn Phật, chẳng thể nghĩ lường Phật, những thứ tên, những thứ cõi nước Phật, những Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bàtắc, Ưu-bà-di vây quanh, những thứ Trời, Rồng, Dạ-Xoa, Càn-Thát-Bà, A-Tu-La, CaLầu-La, Khẩn-Na-La, Ma-Hầu La-Dà, Nhơn và phi Nhơn, tất cả thảy vây quanh cúng dường, Ta đều hiện thấy như xem thấy trái Am-ma-lặc trong tay.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưubà-tắc, Ưu-bà-di, tin lời Ta, thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật này, nên tắm gội kỹ, mặc áo mới sạch, vào ban ngày, giờ sơ phần, giờ trung phần, giờ hậu phần, ban đêm cũng ba giờ từ tòa đứng lên, trịch áo bày vai hữu, gối hữu quỳ sát đất, một lòng xưng niệm hồng danh Phật này, cúng dường lễ bái. Nên nói như vầy: “Chư Phật mười phương của Như Lai biết, con nay kỉnh lễ”.

Xá Lợi Phất! Chúng sanh đó cúng dường lễ bái như thế, sẽ được vô lượng phước đức. Nếu muốn đặng quả Thinh-Văn, quả BíchChi Phật, quả A-nậu đa-la tam-miệu tam BồĐề, hãy đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương. Lại nói như vầy: “Các kho tàmg phước đức ấy, như chỗ chư Phật Như Lai biết, con đều hồi hướng cầu quả A-nậu đa-la tam-miệu tam bồ-đề”.

Xá Lợi Phất! Hãy nên quy mạng.

Nam-mô Trí Tập Công-Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Trí Diệm Hoa Thọ Vương Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thế Gian Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tu-Hành Kiên-Cố Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Lực-Sĩ Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Tự-Tại Ðà La Tập Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Tạng Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Tú Xưng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Lực Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Tam-Thế Pháp Giới Phật.

Nam-mô Nhơn Thinh Tự-Tại Tăng-Trưởng Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Hống Phật.

Nam-mô Thắng Nhứt Thiết Thế Gian Phật.

Nam-mô Bảo-Ðịa Long-Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tật Hống Thinh Phật.

Nam-mô Ða Cúng Dường Phật.

Nam-mô Hương Ba Ðầu Ma Trạch Tự Tại Bảo Thành Phật.

Nam-mô Quang-Luân Phật. mô Bảo-Liên Phật.

Nam-mô Công-Ðức Hoa Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Tăng Trưởng Hỷ Phật.

Nam-mô Sư-Tử Long Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Ta La Tạng Sư-Tử Bộ Hành Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, tất cả bát âm đầy đủ, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn vị Phật.)

 

Nam-mô Ðông Phương Nhứt Thiết Chư Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Quán Chư Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Trí Phật.

Nam-mô Thời Pháp Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tinh Ngôn Ngữ Phật.

Nam-mô Thinh Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Diệm Ma-Ni Phật.

Nam-mô Sơn Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Tạng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Căn Phật.

Nam-mô Ða Trí Phật.

Nam-mô Năng Tác Trí Phật.

Nam-mô Quảng Trí Phật.

Nam-mô Lực Ý Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Ðẳng Tu Di Diện Phật.

Nam-mô Quán Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật.

Nam-mô Kiên Cố Hành Tự Tại Phật.

Nam-mô Tượng Tự Tại Phật.

Nam-mô Hiện Ma Nghiệp Tịnh Nghiệp Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô Trí Tinh Tấn Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật.

Nam-mô Pháp Hành Quảng Ý Phật.

Nam-mô Phước-Ðức Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Long Quan Phật.

Nam-mô Tu-Di, Chiên-Ðàn Phật.

Nam-mô Tác Giới Vương Phật.

Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật.

Nam-mô Long Vương Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Cô Ðộc Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Bất Giảm Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Ni Ðà Phật.

Nam-mô Bá Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tự Tại Chư Tướng Hảo Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Sơn Phật.

Nam-mô Tự Tại Nhơn Ðà La Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Giới Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Mãn Túc Nguyện Phật.

Nam-mô Ðại Sư-Tử Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư-Tử Bình Ðẳng Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Tu-Hành Phật.

Nam-mô Tu-Hành Tự-Tại Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật. mô Hải Bộ Phật.

Nam-mô Ðại Như Tu Hành Phật.

Nam-mô Cao Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Tránh Trí Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Báo Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Ðạo Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thắng Tự Tại Quan Phật.

Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.

Nam-mô Phổ Minh Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Ma Lầu Ða Ái Phật.

Nam-mô Tịch Tâm Phật.

Nam-mô Ðại Bộ Phật.

Nam-mô Khả Văn Thinh Phật.

Nam-mô Tích Công Ðức Phật.

Nam-mô Ma Ni Hướng Phật.

Nam-mô Ái Chiếu Phật.

Nam-mô Danh Xưng Phật.

Nam-mô Tín Công Ðức Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Bảo Công Ðức Phật.

Nam-mô Diệu Tín Hương Phật.

Nam-mô Chấp Cố Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Thật Trí Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tín Tạng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Long Bộ Phật.

Nam-mô Tín Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Ái Thật Ngữ Phật.

Nam-mô Ưu Ba La Hương Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðịch Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Hạnh Phật.

Nam-mô Công Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Sắc Nhựt Phật.

Nam-mô Quá Chư Quá Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, bốn răng cửa trắng mà bén, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn một trăm vị Phật)

 

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Tàm Quý Trí Phật.

Nam-mô Công-Ðức Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Thinh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Khả Lạc Phật.

Nam-mô Trụ Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Diệu Hương Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Giới Phần Phật.

Nam-mô Hoa Trí Phật.

Nam-mô Ưu-Ða Ma-Ý Phật.

Nam-mô Bất Ám Ý Phật.

Nam-mô Sơn Tự-Tại Tích Phật.

Nam-mô Tịch Vương Phật.

Nam-mô Giải Thoát Vương Phật.

Nam-mô A-Ta Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Như Ý Lực Trạch Khứ Phật.

Nam-mô Tánh A Ðề Giá Phật.

Nam-mô Bất Tán-Thán Thế Gian Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Thâm Phật.

Nam-mô Bảo Tinh-Tú Giải-Thoát Vương Phật.

Nam-mô Bá Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hành Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô A-Nan-Ðà Thinh Phật.

Nam-mô Trí Bộ Vương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Bình-Ðẳng Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Trí Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Thông Thọ Ðề Phật.

Nam-mô Ða Ma Ni Thể Phật.

Nam-mô Ưu-Ða-La Thắng Pháp Phật.

Nam-mô A-Ni Dà-Ðà Lộ Ma Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Trí Niệm Phược Phật.

Nam-mô Kiến Vô Úy Phật.

Nam-mô Xà-Dà-Ðề Tự-Tại Nhứt-Thiết Thế-Gian Ðảm Phật.

Nam-mô Tự-Tại Lượng Phật.

Nam-mô Tự Úy Tác Phật.

Xá Lợi Phất! Ta thấy phương Nam như thế tất cả vô lượng Phật, các thứ tên, các thứ họ, các thứ đất nước Phật.

Xá Lợi Phất! Các ông nên hãy một lòng quy mạng:

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Phật.

Nam-mô A-Bà La-Diệm Bà Sư Hoa Phật.

Nam-mô Ma-Nâu Sa Khẩu Thinh Khứ Phật.

Nam-mô Ta Mạn Ða Ba Thi Phật.

Nam-mô Trí Thắng Tăng Trưởng Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Hành Ðăng Phật.

Nam-mô Ca La Tỳ La Diệm Hoa Quang Phật.

Nam-mô Vô Ðẳng Thắng Phật.

Nam-mô Trí Phấn Tấn Danh Xưng Vương Phật.

Nam-mô Phạm Âm Phấn Tấn Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thi Lợi Tạng Nhãn Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Thiên Nguyệt Quang Minh Tạng Phật.

Nam-mô A Tăng Dà Ý Diệm Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quảng Nhãn Phật.

Nam-mô Ma-Ni Bà Ðà Quang Phật.

Nam-mô Thập Phương Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Hàng Phục Nhứt Thiết Chư Oán Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Khởi Pháp Phật.

Nam-mô A Vô Hà Kiến Phật.

Nam-mô Vô Biên Mạng Phật.

Nam-mô Quán Pháp Trí Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Nhựt Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Bất Lợi Tha Ý Phật.

Nam-mô Vô Biên Kiến Phật.

Nam-mô Trí Kiến Pháp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thiện Căn Chủng Tử Phật.

Nam-mô Ưu Ða Trí Thắng Pháp Hành Công Ðức Phật.

Nam-mô Trí Hương Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thượng Thi Khí Vương Phật.

Nam-mô Pháp Thanh-Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Phước Ðức Thắng Trí Khứ Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Hoa Hống Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Di-Lưu Thắng Phật.

Nam-mô Tỳ-Lô Giá-Na Pháp-Hải Hương Vương Phật.

Nam-mô Năng Khai Pháp Môn Phật.

Nam-mô Lực-Vương Thiện-Trụ Pháp Vương Phật.

Nam-mô Thắng Lực Tán Nhứt-Thiết Ác Vương Phật.

Nam-mô Kiến Vô Biên Lạc Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Công-Ðức Diệm Hoa Vương Phật.

Nam-mô Kiến Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kiến Lạc Xứ Phật.

Nam-mô Ni-Câu Luật Vương Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Ðại-Lực Trí-Tuệ Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Thọ Ðề Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Cái Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Chủng Trí Tư Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Nhập Thắng Trí Tự-Tại Sơn Phật.

Nam-mô Tận Hiệp Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Ðắc Tự-Tại

Hữu Kiều Lương Thắng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Giới Công-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Vương Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tán Mạn-Lăng Trí Ða Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðại Ða Nhơn An-Ổn Phật.

Nam-mô Viên Kiên Phật.

Nam-mô Nhị Thắng Thinh Công Ðức Phật.

Nam-mô Lực Sĩ Phật.

Nam-mô Bảo Lai Ma-Ni Hỏa Phật.

Nam-mô Ðại Hải Di Lưu Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bất Trụ Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, lưỡi màu đỏ, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn hai trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Bất Không Công-Ðức Phật.

Nam-mô Sơ Viễn Ly Bất Trược Thế Phật.

Nam-mô Hư Không Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Khởi Tam-Muội Xưng Phật.

Nam-mô Thinh Sơn Phật.

Nam-mô Chư Thiên Phạm Vương Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Thị Vô Nghĩa Vương Phật.

Nam-mô Hộ Cấu Vương Phật.

Nam-mô Chiếu Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tự Tại Nhãn Phật.

Nam-mô Trí Tịch Thành Tựu Tánh Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Trí Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thuyết Quyết-Ðịnh Nghĩa Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Pháp Ðăng Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Nhị Bảo Pháp Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tạng Phật.

Nam-mô Trí Bảo Nhơn Duyên Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Tự Sư-Tử Thượng Thân Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Pháp Nguyệt Phật.

Nam-mô Quảng Cứu Phật.

Nam-mô Phục Chư Căn Thanh-Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Hương Tùy Hương Ba Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Thường Kính Phật.

Nam-mô Giới Công Ðức Phật.

Nam-mô Tùy Thuận Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Như Ý Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kim Tạng Phật.

Nam-mô Tư Diệu Nghĩa Kiên Cố Nguyện Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Ðức Luân Quang Phật.

Nam-mô Trách Tham Phật.

Nam-mô Pháp Hống Trí Minh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thắng Phước Ðiền Phật.

Nam-mô Thiện Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Phật.

Xá Lợi Phất! Phương Tây như thế tất cả vô lượng vô biên Phật, ông hãy nhứt tâm qui mạng.

Xá Lợi Phất! các ông hãy chí tâm quy mạng Phật Phương Bắc.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tạng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Hoa Long Nhứt Câu-Tô-Ma Vương Phật.

Nam-mô Ðịnh Chư Ma Phật.

Nam-mô Pháp Tượng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Phong Quang Phật.

Nam-mô Pháp Vương Phật.

Nam-mô Phổ Cung-Kỉnh Ðăng Phật.

Nam-mô Ðịa Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Như Lai Tịch Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Bảo Thành-Tựu Tịch Phật.

Nam-mô Ðà-La-Ni Văn-Cú Quyết-Ðịnh Nghĩa Phật.

Nam-mô Nhẫn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Xưng Phật.

Nam-mô Tam-Thế Trí Chuyển Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thắng Qui-Y Công-Ðức Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Ma-Ni Quang Phật.

Nam-mô Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Bảo Thành-Tựu Tịch Phật.

Nam-mô Phật Công-Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Vô Dư Chứng Phật. mô Ðắc Phật Nhãn Phật.

Nam-mô Tùy Quá Khứ Phật Phật.

Nam-mô Ðại-Từ Thành-Tựu Bi Thắng Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Sư-Tử Trí Phật.

Nam-mô Ðại-Trí Trang-Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Vô Chúng-Sinh Trụ Thật Tế Vương Phật.

Nam-mô Tự Gia Pháp Bất Ðắc Thành Tựu Phật.

Nam-mô Trí Xưng Phật.

Nam-mô Phật Pháp Thủ Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Chúng-Sinh Ðức Phật.

Nam-mô Quá Nhứt-Thiết Pháp-Văn Phật.

Nam-mô Tự-Tại Nhơn-Ðà-La Phật.

Nam-mô Mãn Túc Ý Phật.

Nam-mô Ðại Lưu Ly Phật.

Nam-mô Bồ-Ðề Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Pháp Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chơn-Ðàn Bất Không Vương Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Ba-Ðầu-Ma Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tài Thinh Vương Phật.

Nam-mô Thích Pháp Thiện Tri Xưng Phật.

Nam-mô Trí Man Kiếp Phật.

Nam-mô Phật Nhãn Thanh-Tịnh Phân Ðà Lợi Phật.

Nam-mô Trí Tự-Tại Xưng Phật. mô Ðoạn Vô Biên Nghi Phật.

Nam-mô Chúng-Sinh Phương-Tiện Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Giác Phấn-Tấn Vô-Ngại Tư-Duy Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Ðịa Hành Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Phổ Chúng-Sinh Giới Quảng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Lực Kiên Ý Phật.

Nam-mô Thiên-Vương Tự-Tại Bảo Hiệp Vương Phật.

Nam-mô Như Thật Tu-Hành Tạng Phật.

Nam-mô Ðại Tấn Giác Tấn Phật.

Nam-mô Năng Sinh Nhứt-Thiết Hoan-Hỷ Nguyệt Kiến Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Ma-Ni Thinh Vương Hống Phật.

Nam-mô Vô Quán Vương Phật.

Nam-mô Bất Thối Liễu Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Phật Quốc-Ðộ Trang-Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Hóa Thân Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Long Ma-Ni Tạng Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, lưỡi tròn rộng mỏng, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn ba trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Pháp Thinh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Cam-Lồ Ta-Lê-La Phật.

Nam-mô Vô-Biên Bảo Phước-Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Hoa Hành Phật.

Nam-mô Ðại Pháp-Vương Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Tận Vô Tận Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Trí Hư-Không Sơn Phật.

Nam-mô Trí Lực Bất-Khả Phá Hoại Phật.

Nam-mô Vô-Ngại Kiên-Cố Tùy Thuận Trí Phật.

Nam-mô Vô-Biên Ðại-Hải Tạng Phật.

Nam-mô Trí Vương Vô-Tận Xưng Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Tâm Ý Vương Phật.

Nam-mô Tự Tánh Thanh-Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Trí Tự-Tại Pháp-Vương Phật.

Nam-mô Thắng Hạnh Phật.

Nam-mô Kim-Cang Kiến Phật.

Nam-mô Pháp Mãn Túc Tùy Hương Kiến Phật.

Nam-mô Long Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhơn-Ðà-La Vi Phật.

Nam-mô Vô Ngại Vương Phật.

Nam-mô Bảo-Nhơn Ðà-La Luân-Vương Phật.

Nam-mô Năng Sinh Nhứt-Thiết Chúng-Sinh Kỉnh Xưng Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Quang-Minh Luân Vương Phật.

Nam-mô Năng Ðoạn Nhứt-Thiết Chúng Sinh Nghi Phật.

Nam-mô Trí Bảo Pháp Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng-Ngại Ba-La Phật.

Nam-mô Vô Cấu Kế Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lực Sơn Nguyệt Tạng Phật.

Nam-mô Tâm Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Vô-Úy Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Dõng-Mãnh Bảo Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Tâm Thiện-Trụ Vương Phật.

Nam-mô Năng Phá Ám Ê Vương Phật.

Nam-mô Thắng Trượng-Phu Phân Ðà Lợi Phật.

Nam-mô Bá Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Diệu Liên-Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Kiến Bình-Ðẳng Pháp Thân Phật.

Nam-mô Chúng sanh Nguyệt Phật.

Nam-mô Sư-Tử Bộ Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Ðại Thủ Phật.

Nam-mô Thắng Thủ Phật.

Nam-mô Lạc Thinh Phật.

Nam-mô Kiến Bảo Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Ðức Thinh Phật.

Nam-mô Tu Lầu Tỳ Hương Phật.

Nam-mô Ðiển Ðăng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam-mô Ðại Quang Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Vô Nghi Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thế-Lực Phật.

Nam-mô Nguyệt-Diện Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Ái Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tán Nghi Phật.

Nam-mô Công-Ðức Ðăng Phật.

Nam-mô Bất Tạng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tạng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Quảng Xưng Phật.

Nam-mô Viễn Ly Tràng Phật.

Nam-mô Tăng Trưởng Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Kiên Cố Bộ Phật.

Nam-mô Ma Nâu Xa Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Sắc Phật.

Nam-mô Ðại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Bộ Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðại Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tụ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trụ Trí Phật.

Nam-mô Ðại Kiên Phật.

Nam-mô Ái Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Ái Vô Úy Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Quán Sát Phật.

Nam-mô Ðại Tu-Hành Phật.

Nam-mô Tế Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thập Phương Cung-Kỉnh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Trọng Thuyết Phật.

Nam-mô Quang-Minh Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô  Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Bộ Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Khứ Căn Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, lông sắc cám thanh, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn bốn trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Thanh-Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Luân Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Chúng-Sinh Khả Kỉnh Phật.

Nam-mô Như Ý Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô-Biên Sắc Phật.

Nam-mô Ðại Lực Phật.

Nam-mô Khoái Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Quán Phật.

Nam-mô Phấn-Tấn Ðức Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Xưng Ý Phật.

Nam-mô Bảo Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Cao Quang-Minh Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Bộ Phật.

Nam-mô Công-Ðức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Tất Cánh Trí Phật.

Nam-mô Sinh Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Trí Phật.

Nam-mô Hạnh Ý Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Thật Sắc Phật.

Nam-mô Hỏa Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Công-Ðức Hoa Phật.

Nam-mô Tư-Duy Thế-Gian Phật.

Nam-mô Ðại Cao Quang Phật.

Nam-mô Vô Thí-Dụ Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Giác Phật.

Nam-mô Nguyệt Trọng Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhựt Phật.

Nam-mô Thiên Thành Phật.

Nam-mô Tâm Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tạng Phật.

Nam-mô Thường Trạch Trí Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Khả Lạc Ý Trí Quang Phật.

Nam-mô Công-Ðức Quang Phật.

Nam-mô Tự-Tại Quang Phật.

Nam-mô Tịnh Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.

Nam-mô Ưng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Trí Phật.

Nam-mô Ðắc Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Ðà Thinh Phật.

Nam-mô Uất Ðá Quang Phật.

Nam-mô Quyết-Ðịnh Tư-Duy Phật.

Nam-mô Tát Giá Bà Nâu Phật.

Nam-mô Minh Ám Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tỳ Phất Ba Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ưu-Ða-La Ma-Tra Phật.

Nam-mô Dạ Xá Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Công-Ðức Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Pháp Ðăng Phật.

Nam-mô Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tiên-Hà Ba Ðề Ái Diện Phật.

Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật.

Nam-mô Tư-Duy Chúng-Sinh Phật.

Nam-mô Ta-Dà-La Trí Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Cái Tiên Phật.

Nam-mô Ta La Vương Phật.

Nam-mô Tu Lợi Da Quang Phật.

Nam-mô Bồ Ðề Vị Phật.

Nam-mô Tịch Chư Căn Phật.

Nam-mô Bà Nâu Quang Phật.

Nam-mô Phân Ðà Lợi Quang Phật.

Nam-mô Di Lưu Quang Phật.

Nam-mô Chiên Ðà Diện Phật.

Nam-mô Bà Lợi Trà Khứ Phật.

Nam-mô Chư Phương Nhãn Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thi-La Ba-Tán-Na Phật.

Nam-mô A-Nan-Ðà Trí Phật.

Nam-mô A-Nan-Ðà Sắc Phật.

Nam-mô Ðịa-Trà Tỳ-Lê-Da Phật.

Nam-mô Ðề Bà Di Ða Phật.

Nam-mô Ta Mạn Ða Trí Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Ma Nâu Xá Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Phân Nhược Ðề Tha Phật.

Nam-mô Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Luân Diện Phật.

Nam-mô Phổ Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Ma Ha Ðề Xà Phật.

Nam-mô A-La-Ha Ưng Phật.

Nam-mô Ưu Ða Na Thắng Phật.

Nam-mô Tất Ðạt Tha Tư-Duy Phật.

Nam-mô Ái Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Tam Mạn Ða Hộ Phật.

Nam-mô Di Ni Phật.

Nam-mô Tín Bồ-Ðề Phật.

Nam-mô Phá Ý Phật.

Nam-mô Xuất Trí Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, lông nơi thân mềm sạch, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn năm trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Chất Ða-La Bà-Nâu Phật.

Nam-mô Di-Hà Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Khiên Ðà Phật.

Nam-mô Thắng Câu Tra Phật.

Nam-mô A Thơ Gia Ái Phật.

Nam-mô Thiên Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Sư-Tử Nan-Ðà Câu-Sa Phật.

Nam-mô A Nan Ðà Ba Pha Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Ba Ðề Ba Vương Phật.

Nam-mô Thắng Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Phương Văn Thinh Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Chiên Ðà Kê Ðâu Phật.

Nam-mô A-Bà-Dạ Ðạt-Ða Phật.

Nam-mô Na-Sát Ða-Vương Phật.

Nam-mô Tô Ma Ðề Bà Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật. mô Chân Thinh Phật.

Nam-mô Thuyết Ái Phật.

Nam-mô Xưng Ưu Ða La Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-La Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tu Pháp Thinh Phật.

Nam-mô Chất Ða Ý Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Ðà Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Tịch Sân Phật.

Nam-mô Phá Ý Phật.

Nam-mô Túc Vương Phật.

Nam-mô Tỳ-Dà-Ðà Ý Phật.

Nam-mô Thắng Ưu Ða Ma Phật.

Nam-mô Ba Tát Na Trí Phật.

Nam-mô Từ Thắng Chủng-Chủng Quang Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Kiến Nguyệt Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ma-Ha-La Tha Phật.

Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật.

Nam-mô Lạc Quang Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Ý Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Ma-Ni Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Quang Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Ta-Mạn-Ða Kiến Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Hành Phật.

Nam-mô Ðại Bộ Phật.

Nam-mô A-La-Tần Ðầu Ba-Ðầu-Ma Nhãn Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô A-Di-Ða Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô A-Nan-Ða Lâu Ba Phật.

Nam-mô Cái Thiên Phật.

Nam-mô La-Ða-Na Quang Phật.

Nam-mô Ta-La Thê La-Ða Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thân Vị Phật.

Nam-mô Bà-Kỳ La-Ta Phật.

Nam-mô Tu-Lợi-Da Na-Na Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Tá-Hà-Bộ Phật.

Nam-mô Ðại Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Lô Hà Dà Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Công-Ðức Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Minh Phật.

Nam-mô Ma Lâu Ða Ái Phật.

Nam-mô A Bà-Da Ái Phật.

Nam-mô Tuệ Tràng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðức Phật.

Nam-mô Cầu Na Bà Tẩu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô An-Lạc Phật.

Nam-mô Xưng Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Quang-Minh Hống Phật.

Nam-mô Phổ Công Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Bảo Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Phổ Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Ý Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tý Phật.

Nam-mô Quang-Minh Ý Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Thiên Phật.

Nam-mô Tát-Giá Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Ý Phật.

Nam-mô A-Di-Ða Thiên Phật.

Nam-mô Ðại-Tuệ Ðức Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Nhựt Phật.

Nam-mô Pháp Thủy Phật.

Nam-mô Thiện Pháp Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, mắt dài rộng, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn sáu trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Chiên Ðà Bà Nâu Phật.

Nam-mô Am-Ma-La Thắng Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Quán Phật.

Nam-mô La Ða Na Quang Phật.

Nam-mô Vô La Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Tâm Trạch Phật.

Nam-mô Thành Tựu Quang Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Nhãn Phật.

Nam-mô Xưng Ái Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật.

Nam-mô Thiên Tín Phật.

Nam-mô Thiện Lượng Bộ Phật.

Nam-mô Ðề Bà La Ða Phật.

Nam-mô Trí Thâm Phật.

Nam-mô Tư Na Bộ Phật.

Nam-mô Chiên Ðà Bạt Ðà Phật.

Nam-mô Ðề Xà Tích Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Bộ Phật.

Nam-mô Xà Da Thiên Phật.

Nam-mô Tất Ðạt Tha Ý Phật.

Nam-mô Chất Ða Ái Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Tín Ðề Xá Na Phật.

Nam-mô Trí Quang Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Ðề Xà Phật.

Nam-mô Ðề Xà La Thi Phật.

Nam-mô Như Ý Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Thắng Ðức Phật.

Nam-mô Lô Giá Na Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Kê Ðầu Phật.

Nam-mô Úc Dà Ðề Xà Phật.

Nam-mô Nhựt Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Ma Ha Di Lưu Phật.

Nam-mô Ma Ha Phức Hà Phật.

Nam-mô Thế Gian Ðắc Danh Phật.

Nam-mô Úc Dà Ðức Phật.

Nam-mô Ưu Ða Ma Xưng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Bộ Phật.

Nam-mô Ðề Bà Ma Hê Ða Phật.

Nam-mô Thật Trí Phật.

Nam-mô A-Na-Tỳ-Phù Danh Xưng Phật.

Nam-mô Kim Quang Phật.

Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Hành Ý Phật.

Nam-mô Tỳ Ca Ma Phật.

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật.

Nam-mô Tỳ-Ma-Ðề Xà Ha Phật.

Nam-mô Ma-Ha Bạt Ða Phật.

Nam-mô Thiên Thinh Phật.

Nam-mô Bất Trước Bộ Phật.

Nam-mô Thiên Ðạo Phật.

Nam-mô Tuân Ðà La Nan Ðà Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Năng Hiện Phật.

Nam-mô Thiên Ái Phật.

Nam-mô Giải Thoát Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Cầu Na Ca La Phật.

Nam-mô Ðại Trí Quang Phật.

Nam-mô Bồ-Ðề Quang Phật.

Nam-mô Ta Dà La Phật.

Nam-mô Bồ-Ðề Nan-Ðề Phật.

Nam-mô Ma Ha Ðề Bà Phật.

Nam-mô Thâm Trí Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ðại-Ba Na-Na Phật.

Nam-mô Tâm Ý Phật.

Nam-mô Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bất Thác Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tọa Xưng Phật.

Nam-mô Ðại Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Thiên Quang Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Ái Công-Ðức Phật.

Nam-mô Sư-Tử Ý Phật.

Nam-mô Tín Bà Tẩu Na La Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Khoái Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Bà Nâu Phật.

Nam-mô Nguyệt Ái Phật.

Nam-mô Tô Ma Ngãi Ða Phật.

Nam-mô Phổ Quán Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Phật.

Nam-mô Xưng Quang Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Na-Dà Thiên Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Công-Ðức Trí Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ái Thế-Gian Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Ðịa Quang Phật.

Nam-mô Tác Công-Ðức Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Cầu Na Bà Hầu Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, lỗ chân lông đầy đủ, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn bảy trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Pháp Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Nhựt Phật.

Nam-mô Kiên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Thiện Trí Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư Tử Ðà Na Phật.

Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Diệu Thiên Phật.

Nam-mô Quán Hạnh Phật.

Nam-mô Thiên Ðề Tra Phật.

Nam-mô Ðiển Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Ái Phật.

Nam-mô Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Sơn Hương Phật.

Nam-mô Phước Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Tín Thánh Phật.

Nam-mô Bảo Châu Phật.

Nam-mô Diệu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật.

Nam-mô Ái Hạnh Phật.

Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Công Ðức Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Kiến Phật.

Nam-mô Trí Hành Phật.

Nam-mô Bất Mậu Bộ Phật.

Nam-mô Thánh Nhãn Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thổ Phật.

Nam-mô Thành Tựu Quang Minh Phật.

Nam-mô Tự Nghiệp Phật.

Nam-mô Chiếu Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Quang Minh Hạnh Phật.

Nam-mô Ái Tự Tại Phật.

Nam-mô Nguyệt Hiền Phật.

Nam-mô Thắng Hống Phật.

Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Tuyển Trạch Nhiếp Thủ Phật.

Nam-mô Tướng Vương Phật.

Nam-mô Ly Nhiệt Phật.

Nam-mô Thánh Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Cao Phật.

Nam-mô Cam Lồ Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Cam Lồ Hương Phật.

Nam-mô Xả Quang Minh Phật.

Nam-mô Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Úy Nhựt Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam-mô Ái Hiệt Huệ Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Bất Mậu Phật.

Nam-mô Hư Không Quang Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Thiên Phật.

Nam-mô Tín Như Ý Phật.

Nam-mô Thiên Cái Phật.

Nam-mô Long Quang Phật.

Nam-mô Diệu Bộ Phật.

Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Hữu Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Diện Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Công Ðức Quang Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Ðức Phật.

Nam-mô Vân Hà Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Chúng Sanh Tự-Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Dữ Vô Úy Thân Phật.

Nam-mô Thủ Chúng Sanh Ý Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Oán Phật.

Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Nhứt Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Na La Diên Bộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Ái Giới Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Tín Danh Xưng Phật.

Nam-mô Tất Cánh Trí Phật.

Nam-mô Ly Si Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Năng Tư-Duy Nhẫn Phật.

Nam-mô Pháp Cái Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Nhơn Phật.

Nam-mô Thiên Hoa Phật.

Nam-mô Thiên Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Ðại-Chúng Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Tư-Duy Nghĩa Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, tay chân trắng hồng như màu hoa sen, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn tám trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Tướng Vương Phật.

Nam-mô Liên Hoa Diện Phật.

Nam-mô Tư Duy Danh Xưng Phật.

Nam-mô Thọ Tràng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Tín Ðại Chúng Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Trí-Tuệ Tán-Thán Phật.

Nam-mô Công Ðức Lương Phật.

Nam-mô Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trí Hải Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Thắng Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Ái Nhứt-Thiết Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật.

Nam-mô Ðại Sơn Phật.

Nam-mô Hàng Phục Thánh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Thú Bồ-Ðề Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Thế Lực Phật.

Nam-mô Lạc Sư Tử Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thế Gian Ái Phật.

Nam-mô Kim Cang Luân Phật.

Nam-mô Quá Hỏa Phật.

Nam-mô Ðại Tướng Phật.

Nam-mô Chúng Sanh Nguyệt Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Minh Phật.

Nam-mô Thắng Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Ý Hương Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Nhiếp Thọ Xưng Phật.

Nam-mô Phạm Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Ðại Hống Phật.

Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Thiện-Tịch-Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thế Quang Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Khả Kiến Phật.

Nam-mô Đại Hoa Phật.

Nam-mô Tu Hành Thân Phật.

Nam-mô Tịnh Chư Căn Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Đạt Đa Phật.

Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Kiếp Nhược Thinh Phật.

Nam-mô Đại Giác Sắc Tướng Phật.

Nam-mô Tu Hành Đa Phương Tiện Quả Báo Phật.

Nam-mô Thắng Tính Phật.

Nam-mô Thượng Quả Báo Phật.

Nam-mô Thiện Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ứng Cúng Thinh Phật.

Nam-mô Hiền Tàm Quý Phật.

Nam-mô Thắng Ái Phật.

Nam-mô Phổ Tu Hành Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Kê Đâu Nguyệt Phật.

Nam-mô Kiên Hành Phật.

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Tôn Kính Phật.

Nam-mô Phổ Công Đức Thành Tựu Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Xưng Phật.

Nam-mô Sa Lê La Kiên Phật.

Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam-mô Đại Tôn Quý Phật,

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Đại Năng Lực Phật.

Nam-mô Đại Bộ Phật.

Nam-mô Cam Lồ Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Tâm Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Bà Lâu Na Bộ Phật.

Nam-mô Đại Tu Hành Phật.

Nam-mô Oai Đức Quang Phật.

Nam-mô Trí Tịnh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Đức Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Vô Thượng Tuệ Thượng Thử Phật.

Nam-mô Hóa Giải Oán Thù Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nghĩa Phật.

Nam-mô Thắng Khứ Phật.

Nam-mô Diệu Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Công Đức Sơn Phật.

Nam-mô Ma Ni Nguyệt Luân Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Danh Phật.

Nam-mô Trí Bồ Đề Phật

Nam-mô Thiện Tịch Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Trụ Thắng Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tốt tùy hình, rốn sâu chẳng lồi ra, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám ngàn chín trăm vị Phật.)

 

Kinh Phật Thuyết Phật Danh Quyển Thứ Mười Hết

TÁN

Mười phương thế giới.
Ba đời Năng Nhơn.
Bi âm cứu vật nói hồng danh.
Ðêm thẳm thức mê tình.
Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô Pháp Vân Ðịa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12