PHẬT THUYẾT KINH VẠN PHẬT
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc,Tam Tạng Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi dịch ra Hoa văn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phương Liên Tịnh Xứ Mật Tịnh Đạo Tràng Xuất Bản

 

KINH LỂ PHẬT DANH SỰ NGHI ĐẦU QUYỂN

Nhà Minh, đất Điền Nam, Sa môn là Minh Tâm biên tập. Phàm muốn cầu Thánh quả, trước phải sám tội khiên. Ba nghiệp có trong sạch, mới được lên đường giác. Tưởng lại, chúng ta từ lâu bị khốn trong ngục sanh tử, tội ác chứa đầy, của pháp công đức tiêu hết không còn. Quân chúng Ma vương chiếm thế lực lớn, nếu chẳng nương oai thần chư Phật, không do đâu mà giải thoát. Lại nữa, sanh chẳng gặp thời, mắt chưa thấy thân tướng hảo đứng ngồi thần biến. Tai chưa nghe tiếng Phạm sâu xa nói các pháp dạy răn. Gặp kiếp sau rốt này phiền não cang lừng, khổ nạn ngày thêm. Trong hơi thở gần nỗi khổ ba đường, khoảng sát na lắm niềm đau muôn kiếp. Mỗi khi lặng nghĩ, thầm ý khiếp kinh.

May đặng gặp hồng danh chư Phật, đây có thể gọi là cờ đại xá mở cửa địa ngục, thuyền báu lành cứu kẻ trầm luân. Đức Thích Ca Như Lai miệng vàng rành rạch khuyên dạy quy mạng như thế, há chẳng nên khẩn đảo cầu thành. Nay xin y cứ Kinh Văn phân làm mười môn, ý nghĩa hiệp với sám nghi.

Tông Thiên Thai cũng lập khoa nghi gồm mười môn, xin biên dịch không chút bớt thêm. Kinh này gốc do Phật nói, lời sám lấy ra từ ý Tổ. Dưới dây xin y văn Kinh, bày ý Phật Tổ, viết ra sám nghi này. Mong chư Hiền, nương lời tỏ ý, thảng nếu hiệp với Thánh tâm, xin xương dương mà truyền bá.

(Trong 10 môn sau đây, chữ có vòng đơn là lời dặn, chữ khác là sám văn phải đọc hoặc lễ).

1. TRONG SẠCH BA NGHIỆP

Kinh nói: “Nếu tỳ khưu, tỳ khưu ni … có phạm tội nặng căn bổn, muốn sám hối, trước phải tắm gội kỹ, mặc áo mới sạch, chẳng được ăn huân huyết cùng ngũ vị tân”.

2. NGHIÊM TỊNH ĐẠO TRÀNG

Nên chọn chỗ nơi sạch sẽ, sửa sang thành tịnh thất. Xong dung các phướn hoa, trang nghiêm đạo tràng. Lấy bùn thơm tô đàn, treo bốn mươi chín phướn trang nghiêm. Kế an để tượng Phật, đốt các thứ hương, rãi các thứ hoa. Khi vào đàn, một lòng quy mạng chư Phật mười phương, xưng danh lễ bái, tùy sức, tùy tâm, chí tâm như thế, mãn bốn mươi chin ngày, tội ác sẽ được diệt trừ, trừ ra kẻ chẳng chí thành. Tông Thiên Thai sắp môn “Nghiêm tịnh đạo tràng” ở trước, đây vì thuận theo văn Kinh, nên để môn “Trong sạch ba nghiệp” ở phần đầu.

3. LẬP THỆ NGUYỆN LỚN

(Tức là phát tâm Bồ-Đề)

Hành giả phải lập nguyện đại từ đại bi, cứu khổ cho chúng sanh, kẻ chưa độ khiến được độ, kẻ chưa giải thoát khiến được giải thoát, kẻ chưa an kiến được an, kẻ chưa Niết Bàn khiến được Niết Bàn. Ngày đêm nhớ nghĩ “Đức Như Lai thuở xưa tu khổ hạnh, từ vô lượng kiếp chịu các điều khó nhọc, chẳng sanh lòng chán mỏi. Vì cầu đạo Vô thượng Bồ-Đề mà đối với tất cả chúng sanh, tự sanh tâm khiêm hạ phục vụ như hang tôi tớ.

4. SIÊNG TU CÚNG DƯỜNG

Dù một sắc, một hương cũng nương nhờ sức Phổ Hiền, vận thành sám phổ cúng dướng rộng lớn khắp cùng pháp giới, cúng dâng ngôi Tam Bảo. Tưởng thân tâm mình hiện khắp mười phương cõi, tu hạnh Phổ Hiền, dâng các thức cúng dường. Lại tưởng Tam Bảo giáng đến đạo tràng nhiếp thọ sự hiến cúng. Như thế, điều chỉnh oai nghi, nhiễu đàn niệm hương, xưng niệm kỉnh bày sự phổ cúng dường.

Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

(Đại chúng đều cầm hương hoa, trãi tọa cụ, đứng nghiêm. Hãy nghĩ tất cả ngôi Tam Bảo, chúng sanh trong pháp giới, cùng thân ta không hai không khác, chư Phật đã ngộ, chúng sanh còn mê, ta vì chúng sanh lật đổ mê chướng mà lễ sự Tam Bảo. Nghĩ như vậy, rồi cùng đồng xướng rằng):

Tất cả Cung kính, Nhứt tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo.

(Một lạy rồi đốt hương rải hoa, người dắt đầu xướng rằng):

Chúng con hồ quì, nghiêm cầm hương hoa, xin như pháp cúng dường.

(chúng xướng):

Nguyện mây hương mầu này,
Đầy khắp mười phương cõi,
Tất cả các Phật độ,
Vô lượng hương trang nghiêm,
Trọn đủ đạo Bồ Tát,
Thành tựu hương Như Lai.

(chúng rải hoa rồi, cúi mọp tưởng rằng):

Nguyện hương hoa này khắp mười phương,
Hiện thành đài sáng thơm mầu nhiệm,
Lại biến âm nhạc cùng hương báu.
Đồ ngon, ao báu của chư Thiên
Vi trần pháp cúng chẳng nghỉ bàn.
Mỗi mỗi trần đủ tất cả pháp.
Xoay vần vô ngại lẫn trang nghiêm.
Hiện khắp mười phương cúng Tam Bảo.
Mười phương pháp giới trước Tam Bảo.
Đều có thân con tu cúng dường.
Mỗi mỗi cõi Phập khắp pháp giới.
Thức cúng không tạp không chướng ngăn.
Cùng kiếp vị lai làm Phật sự.
Hương xông pháp giới khắp chúng sanh.
Tất cả đều phát lòng Bồ Đề
Đồng vào vô sanh chúng tri Phật.
Cúng dường rồi tất cả Cung kính.

5. LỂ THỈNH TAM BẢO

(Muốn cầu phước sám tội, ngày đầu sắm đủ thức cúng dường cần cầu công đức ngôi Tam Bảo. Đại chúng họp nơi đạo tràng, rồi sau mới đảnh lể.

Nay y theo Kinh văn lược viết ra bài thỉnh Phật. Đại chúng đều cầm hương, theo vị hướng dẫn cầu thỉnh, tưởng mỗi Thánh tượng đều hiện thân, dẫn dắt các quyến thuộc, vân tập nơi đạo tràng ngồi yên nhiếp thọ. Đại chúng đọc bái tán rằng):

Pháp thân của chư Phật,
Không đến cũng không đi,
Vì độ các chúng sanh,
Hiện có sanh có diệt,
Tròn sang đủ bốn trí,
Rộng cao trời nhứt nghĩa,
Đầy đủ muôn công đức,
Trãi khắp biển mười phương.
Phật là đại thí chủ,
Như ma ni bảo châu,
Là bậc Đại Y vương,
Như cây thuốc Thiện kiến.
Có thỉnh tất có ứng,
Như hang trống đáp vang
Đồng lợi ích quần sanh,
Tựa ánh xuân dịu sang,
Nay chúng sanh các con,
Đắm chìm trong năm trược,
Thường mang tám ách khổ,
Chứ thấy thân tướng nghiêm,
Nay được nghe danh đức,
Kính nghiêm sạch đàn tràng
Sắm bày thức hương cúng,
Xa chiêm ngưỡng hư không,
Đảnh lể và xưng danh,
Nguyện chư Phật Thế Tôn,
Lãnh quyến thuộc lai lâm,
Giáng oai quang cứu thế
Nguyện Bồ Tát, Thanh Văn
Cùng Thiên, Long, Hộ pháp,
Chư Thần vương hiển mật,
Vô biên ngôi chân tể.
Xin ai mẫn lai lâm,
Chứng minh lòng kính thỉnh.

Chúng con xin Nhứt tâm quy mạng phụng thỉnh:

Nhứt tâm phụng thỉnh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Đông Phương A Súc Bệ Thế Tôn, tận Đông phương giới, vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Nam-mô Phương Phổ Mãn Phật, cùng tận cõi phương Nam, vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật, cùng tận cõi phương Tây, vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Bắc Phương Nam Thắng Phật, cùng tận cõi phương Bắc, vô lượng vô biên chư Phật.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Ðông Nam Phương Trì Địa Phật, cùng tận cõi phương Ðông Nam vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Tây Nam phương Na La Diên Phật, cũng tận cõi phương Tây Nam, vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Tây Bắc phương Nguyệt Quang Diện Phật, cùng tận cõi, phương Tây Bắc, vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Ðông Bắc phương Phật Tịch Chư Căn Phật, cùng tận cõi, phương Ðông Bắc, vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Hạ phương Thật Hạnh Phật, cùng tận cõi, cõi Hạ phương, vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Thượng phương Vô Lượng Thắng Phật, cùng tận cõi, cõi Thượng phương, vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới, cùng tận đời quá khứ, một kiếp, hoặc nhiều kiếp, từ lâu vào Niết Bàn, hoặc mới vào Niết Bàn, như thế . vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới hiện trụ mạng sống, các đấng Như Lai đồng tên hoặc khác tên, đã chuyển pháp luân hoặc chưa chuyển pháp luân, như thế . vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới cùng tận kiếp vị lai, các ngôi Điều Ngự hoặc Báo thân, hoặc Tu thân, đã ngồi đạo tràng, chưa ngồi đạo tràng, như thế vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Thân Pháp, Báo, Hóa chư Phật, cùng ba mươi hai tướng, tám mươi vẽ đẹp của Phật, như thế … vô lượng vô biên công đức. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Thân, Giới, Ðịnh, Huệ của chư Phật, cùng thân giải thoát, giải thoát tri kiến, như thế vô lượng vô biên công đức. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Mười lực bốn vô úy của chư Phật, đại bi cùng ba niệm, mười tám chẳng cộng, thần thông đạo lực, như thế vô lượng vô biên công đức. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Chư Phật Thế tôn trong kinh Phật Danh, tùy danh hiện tượng, ứng vật thí an vui, như thế vô lượng vô biên công đức. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Mười hai phần giáo pháp tạng Hiển, Mật, Thiên, Viên, Ðốn, Tiệm kinh Phật danh như thế vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, oai quang trí huệ, rạng chiếu pháp giới, thượng thủ (dắt đầu) của chúng, trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, tự tại thần thông, khắp cùng ba cõi vi trần, trưởng tử của Như Lai trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Chư Pháp Vương Tử, oai đức danh đồn, ba Hiền mười Thánh, Ðẳng, Diệu, hai giác, như thế vô lượng vô biên công đức Đại Bồ Tát Tăng. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Chư đệ tử Phật, bóng vang (ảnh hướng) quyền thật, năm Quả bốn Hướng, như thế vô lượng vô biên Đại Hạnh Văn Tăng. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Quyến thuộc chư Phật, Thần Vương Hiển, Mật, đều dạo nơi cửa giải thoát, đồng đi trên đường Nhứt thừa, dẫn tiếp quần sanh trang nghiêm cõi Phật: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, các thứ trạng mạo, tin pháp luân Như Lai, chuyển pháp luân Như lai, như thế vô lượng vô biên Thiên Long, Hộ Pháp đều lãnh quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, xin nguyện giáng lâm.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Xá Lợi Phất vô lượng vô biên Đại Thanh Văn Tăng. Xin nuơng sức bổn nguyện thương xót chúng con, giáng đến đạo tràng, ủng hộ nhiếp thọ, khiến sở cầu như nguyện, đều đặng thành tựu.

Xin chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Thiên, Long, Hộ Pháp và các quyến thuộc, đều hiện sức oai đức thần thông, giáng đến đạo tràng, nhiếp thọ cúng dường, tùy hướng đi đến, an tòa mà ngồi vận tâm đại bi, chung tay cứu vớt, khiến đạo tràng này, Tăng chúng an hòa, tùy hỷ thấy nghe, đều đượm thắng lợi, sanh những phước huệ chưa sanh, sạch những lỗi lầm chưa sạch. Xa đến mười phương vô biên pháp giới, sáu đường bốn loài, hoài (hòa) linh hàm (ôm) thức, cha mẹ nhiều đời, thân duyên trãi kiếp, đồng giải tội lỗi, đồng lên giải thoát. Nguyện các thế giới, mưa thuận gió hòa, vật ổn dân an, các duyên đẹp ý. Lại cầu đại bi kiên cố, chẳng bỏ quần sanh, chúng con ai cầu (tha thiết khẩn cầu) xin nguyện gia bị.

(Trên đây kỳ nguyện nơi ngày đầu tiên. Sau đây tùy mỗi ngày, sau khi tu cúng dường xong, tỏ xuống ý nguyện, ý ở nơi cầu xin trước Phật, thành tựu các đức.)

6. TỎ BÀY ĐẠI NGUYỆN

Đệ tử (tên) nay ở trong di pháp của Đức Thích Ca Như Lai, được nghe công đức, hồng danh của mười phương chư Phật, kính cẩn cúng dường tỏ bày đảnh lể. Nguyện chư Như Lai dung Phật nhãn xem xét, vận bi tâm nhiếp thọ, đều khiến chúng con, tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn. Chư Phật Thế Tôn bao nhiêu tất cả công đức thân tâm, y chánh trang nghiêm, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.

Nguyện trong chiêm bao và khi mạng chung, được thấy mười phương Phật, sanh cõi Phật Tịnh Độ, được tổng trì mầu, các công đưc lành tập họp, hạnh nguyện Phổ Hiền, mau được tròn đầy, pháp tài đồng thí, phước huệ song tu, cùng tận vị lai, trang nghiêm pháp giới, nguyện chẳng dừng nghỉ.

Kính mong chư Phật thầm xét soi gia hộ.

7. KHEN CÔNG ÐỨC

(Trời người thấy Phật, ắt trước khen đức rồi sau làm lễ. Nay cứ lấy kệ thường khen Phật, sắp trước các kinh, gọi là “biết đức nương về” ân cần đảnh lể.)

Đấng Pháp Vương Vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp Trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán than,
Ức kiếp không cùng tận.

8. XƯNG DANH ÐẢNH LỄ

(Trong mỗi một lễ tưởng rằng):

Năng lể sở lễ tánh vắng lặng.
Đạo cãm ứng giao khó nghĩ bàn.
Đạo tràng con như Đế Thích châu.
Chư Phật mười phương đều hiện bóng.
Thân con ảnh hiện trước chư Phật.
Cúi đầu nơi chân quy mạng lễ.

9. SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

(Đại ý lễ Phật, là chuyên cần phước sám tội. Ban ngày ngắn chẳng kịp sáu thời sám nguyện, chỉ đến khi tối mới sám hối phát nguyện.
Mỗi khi lễ Phật xong, tâm tưởng rằng):

Con và chúng sanh, vô thỉ thường bị ba nghiệp sáu căn tội nặng ngăn chướng, chẳng thấy chư Phật, chẳng biết nẻo ra, chỉ thuận sanh tử, chẳng biết lý mầu. Con nay tuy biết, con cùng chúng sanh đồng bị tất cả tội nặng ngăn chướng, nay đối trước Phổ Hiền và mười phương Phật, khắp vì chúng sanh, Xin quy mạng sám hối, duy nguyện gia hộ khiến tội chướng tiêu diệt.

(Tưởng rồi xướng rằng):

Nay con khắp vì bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng sanh, đều nguyện dứt trừ ba chướng, Xin quy mạng sám hối.

(Xướng rồi năm vóc gieo đất, tâm lại tưởng rằng):

Con và chúng sanh, vô thỉ đến nay, do ái kiến làm gốc, thân này làm duyên, mà trong chấp ta người, ngoài thêm bạn dữ, chẳng vui theo chút nhỏ điều lành của người, duy khắp ba nghiệp rộng tạo các tội. Việc tuy chẳng nhiều, tâm ác bày khắp kngày đêm nối nhau, không phần hở dứt, che dấu lỗi lầm chẳng muốn người biết, chẳng sợ đường dữ, không hổ không thẹn, bác không Nhơn quả. Xin từ hôm nay sâu tin sâu Nhơn quả, sanh hổ thẹn nhiều, sanh sợ sệt lớn, phát lồ sám hối, dứt tâm tương tục, phát tâm Bồ Ðề, bỏ dữ tu hối, bỏ dữ tu lành, siêng răn ba nghiệp đổi tội nặng xưa, tùy hỷ từ chút việc lành của phàm thánh, nhớ mười phương Phật có phước huệ lớn, hay cứu vớt con và các chúng sanh, từ hai biển sanh tử, đến bờ ba đức Niết Bàn. Từ vô thỉ đến nay, chúng con chẳng biết các pháp bổn tánh rỗng vắng lặng tạo nhiều việc dữ, nay biết rõ tánh không tịch, vì cầu Bồ đề, vì độ chúng sanh, rộng tu các việc lành, dứt hết các điều dữ. Cúi xin chư Phật, từ bi nhiếp thọ.

(Tưởng rồi xướng rằng):

Chí tâm sám hối:

Con từ thế giới vô thỉ đến nay, thân khẩu ý nghiệp, làm hạnh chẳng lành, nhẫn đến chê kinh phương đẳng, tạo tội ngũ nghịch … nguyện đều tiêu trừ. Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện hồi hướng đầy đủ hạnh Ba la mật, nguyện hồi hướng Vô thượng Bồ đề, nguyện đầy đủ các Ba La Mật tất cả Bồ Tát. Từ ngày nay con học Bồ Tát Ma Ha Tát quá khứ vị lai hiện tại, tu hành đại xả, mổ ngực lấy tim thí cho chúng sanh, như Bồ Tát Trí Thắng và vua Ca Thi xả vợ con, bố thí cho người nghèo cùng, như Bồ Tát Bất Thối và vua A Lý La Na, Tu Ðạt Na, và vua Trang Nghiêm. Ở lâu nơi địa ngục cứu khổ chúng sanh, như Bồ Tát Ðại Bi và Thiên Tử Thiện Nhãn, cứu chúng sanh ác hạnh, như Bồ Tát Thiện Hạnh, và vua Thắng Hạnh. Xả mão trời báu trên đầu và lột da đầu mà cho, như Bồ Tát Thắng Thượng Thân, và Thiên Tử Bảo Kế. Xả mắt bố thí, như Bồ Tát Ái Tác và vua Nguyệt Quang. Xả tai mũi bố thí như Bồ Tát Vô Oán và Thiên Tử Thắng Khứ. Xả răng bố thí nhu Bồ Tát Hoa Xỉ và vua Lục Nha Tượng. Xả lưỡi bố thí, như Bồ Tát Bất Thối và vua Thiện Diện. Xả tay bố thí như Bồ Tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý. Xả huyết không hối tiếc như Bồ Tát pháp Tác và Thiên Tử Nguyệt Tư. Xả thịt và tủy, như Bồ Tát An Ổn và vua Nhứt Thiết Thí. Xả ruột non, ruột già, gan, phổi, tỳ, thận, như Bồ Tát Thiện Ðức và vua Tự Viễn Ly Chư Ác. Xả lóng đốt tất cả lớn nhỏ nơi thân, như Bồ Tát Pháp Tự Tại và Thiên Tử Quang Thắng. Xả da thừa nơi thân, như Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên Tử Kim Sắc, nai chúa Kim Sắc. Xả ngón tay chân, như Bồ Tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc. Xả móng tay chân, như Bồ Tát Bất Khả Tận và Thiên Tử cầu Thiện Pháp. Vì cầu pháp mà vào hầm lửa lớn, như Bồ Tát Tinh Tấn. Vì cầu pháp mà khoét thân lấy tim, chẻ xương xuất tủy, như Bồ Tát Ðà Ba Lôn và vua Kim Kiên. Chịu tất cả khổ não, như Bồ Tát Cầu Diệu Pháp và Ðại Vương Tốc Hành. Xả bốn đại địa dưới trời và tất cả trang nghiêm, như Bồ Tát Ðắc Ðại Thế Chí và Thiên Tử Thắng Công Ðức Nguyệt.

Xả thân như Bồ Tát Ma Ha Tát Ðỏa và Ma Ha Bà La. Xả thân cho tất cả chúng sanh nghèo nàn khổ não làm kẻ hầu sai khiến như vua Thi Tỳ. Nói chung, tất cả hạnh Ba La Mật của chư Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, nguyện con cũng thành tựu như thế.

Đem các tràng hoa hương nhiệm mầu, các kỹ nhạc mầu mười phương cõi tùy hỷ cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Hồi hướng phước đức ấy thì tất cả chúng sanh. Nguyện Nhơn phước đức này chẳng sa đọa. Nhơn phước đức này đủ tám muôn bốn ngàn chư hạnh Ba La Mật, mau đặng thọ ký Diệu Giác thân. Mau được đại đại bất thói chuyển. Mau thành vô thượng Bồ Ðề. Con sám hối phát nguyện rồi, Xin quy mạng lễ Tam Bảo.

(Văn này xuất từ Kim Khẩu (miệng vàng) của Phật, ở quyển thứ chín, nay riêng trích ra đây mỗi khi lạy Phật xong tiện bề đọc tụng. Hoặc tụng các sám.

Tùy danh hiệu Tam Bảo trong bổn kinh, niệm để nhiễu đàn. Ðây chỉ niệm hiệu Phật Di Ðà, nhiễu đàn hồi hướng, cầu xin an dưỡng, nhờ oai quang của chư phật, ắt mong sen lên thượng phẩm, gần có thời kỳ nương mây cúng Phật, xa có hy vọng Long Hoa thọ ký.)

(Ba câu tự quy y, tùy nói chữ hay nghĩa cũng được.)

Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp Vô thượng tâm (1 lạy)

Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh thấm nhập kinh tạng trí huệ như hải (1 lạy)

Tự quy y Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng Nhứt thiết không ngại. (1 lạy)

Hòa nam Thánh Chúng.

10. TU QUÁN HẠNH

Các sám đều tùy kinh lập quán. Kinh này là danh hiệu chư Phật, danh y thân lập, thân do quán rõ. Quán, là không, giả, trung; thân thì pháp, báo, hóa.

Như trên xưng mỗi mỗi tên, tưởng kệ lễ Phật. Dùng quán đảnh lễ, ba thân đồng lập, muôn đức đều nên, vì bởi căn theo lợi độn, tin có cạn sâu, công đức thân Phật cũng khó nghĩ bàn, tùy tâm mà đặng, phước chẳng luống uổng như uống nước biển, đều khiến no đủ. Lại nơi kế sau khi lễ Phật, nhiếp tâm nhập quán, chính tưởng thành tựu, liền được chư Phật hiện tiền tam muội, chư Phật mười phương đều hiện trước mặt. Đem mây thân vô tận khắp đảnh lẻ, thay tất cả chúng sanh, Xin quy mạng sám hối.

Sám nguyện xong, tụng danh hiệu này nhiễu đàn, sau ba tự quy y.

Nam-mô Thập phương Phật.
Nam-mô Thập phương Pháp.
Nam-mô Thập phương Tăng.
Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam-mô A Di Ðà Phật.
Nam-mô Ðương Lai Di Lặc Phật.
Nam-mô Phật Danh Kinh Trung Nhứt Thiết Chư Phật.
Nam-mô Kinh Phật Thuyết Phật Danh.
Nam-mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam-mô Ðại Thế Chí Bồ Tát
Nam-mô Thập Phương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam-mô Chư Phật Đệ Tử Nhứt Thiết Ðại Thanh Văn Tăng.
Nam-mô Hộ Pháp, Thiên Long Thiện Thần Tiên Chúng.
Nam-mô Xá Lợi Phất Chư Ðại Thanh Văn.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH NGHI LỄ  PHẬT

CHUNG

**********

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Quyển Thứ Nhứt

Tôi nghe như thế này: Một thời Phật ở thành Xá Bà Đề, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, cùng chúng đại Tỳ khưu một ngàn hai trăm năm chục vị câu hội. Khi ấy Đức Thế Tôn được bốn chúng vây quanh, cùng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhơn, phi nhơn đông đủ.

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo chư đại chúng. Các ông lắng nghe! Ta sẽ vì các ông nói ra danh hiệu chư Phật quá khứ, vị lại, hiện tại. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật, người ấy hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu trừ các tội. Về sau sẽ đặng quả A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn muốn được tiêu trừ các tội, nên tắm rữa gội kỹ, mặc áo mới sạch, quỳ chắp tay mà xướng lễ như sau:

TÁN

Tất cả các đấng nhơn sư tử
Ba đời trong thế giới mười phương
Con đem thân ngữ ý sạch trong
Tất cả xin đều khắp đảnh lễ.
Nam-mô Ðông Phương, A Sơ (Súc) Phật

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Linh Mục Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam-mô Ðăng Vương Phật

Nam-mô Phóng Quang Phật.

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Ðại Sự Phật.

Nam-mô Thật Kiến Phật.

Nam-mô Kiên Vương Hoa Phật Phật.

Xin quy mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam Phương Phổ Mãn Phật.

Nam-mô Oai Vương Phật.

Nam-mô Trụ Trì Tật Hành Phật.

Nam-mô Hiệt Huệ Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Phật.

Nam-mô Bất Yểm Kiến Thân Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Khởi Hành Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Ðại Sơn Vương Phật.

Xin quy mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Tây Phương, Vô Lượng Thọ Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Hương Tích Vương Phật.

Nam-mô Hương Thủ Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Hư Không Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Quang Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Xin quy mạng phương Tây như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Bắc Phương, Nan Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Kim Sắc Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Sắc Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Kiến Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật.

Nam-mô Luân Thủ Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Xin quy mạng phương Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Ðông Nam Phương Trị Ðịa Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Pháp Huệ Phật.

Nam-mô Pháp Tư Phật.

Nam-mô Thường Pháp Huệ Phật.

Nam-mô Thường Lạc Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Túy Phật.

Xin quy mạng phương Ðông Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Tây Nam Phương, Na La Diên Phật.

Nam-mô Long Vương Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Ðịa Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhơn Vương Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Diệu Hương Hoa Phật.

Nam-mô Thiên Vương Phật.

Nam-mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Xin quy mạng phương Tây Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật. Nam-mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Diện Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hoa Thân Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tu Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.

Xin quy mạng phương Tây Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật. Nam-mô Ðông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phật.

Nam-mô Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Ðại Tướng Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Diệu Âm Phật.

Nam-mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Phật.

Nam-mô Hóa Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Thiện Ý Trụ Trì Phật.

Xin quy mạng phương Ðông Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Hạ Phương Thật Hành Phật.

Nam-mô Tật Hành Phật.

Nam-mô Hiệt Huệ Phật.

Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Kim Cang Tề Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Như Thật Trụ Phật.

Nam-mô Thành Công Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Ðắc Phật.

Nam-mô Thiện An Lạc Phật.

Nam-mô Thiên Kim Cang Phật.

Xin quy mạng phương dưới như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lòng bàn chân bằng đầy như đáy hộp, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy).

(Trên đây một trăm vị Phật)

Thượng Phương Vô Lượng Thắng Phật.

Nam-mô Vân Vương Phật.

Nam-mô Vân Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Phật

Nam mô Văn Thân Vương Phật

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Tu Di Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Vương Phật.

Xin quy mạng phương trên như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Vị Lai Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Di Lặc Phật.

Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.

Nam-mô Hư Không Tạng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Thật Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Hải Phật.

Nam-mô Vô Tận Ý Phật.

Xin quy mạng vị lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ Nhơn, thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật trên đây, hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội, về sau sẽ chứng được quả A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Nam-mô Thiên Kim Cang Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quang Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Vương Phật.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ Nhơn, mười ngày đọc tụng nghĩ nhớ hồng danh chư Phật trên đây ắt xa lìa tất cả nghiệp chướng:

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Phật.

Nam-mô Nhựt Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Nhựt Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Lục Thập Công Ðức Bảo Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Lục Thập Nhị Tỳ Lưu La Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Tỳ Lưu La Phật.

Nam-mô Bát Vạn Tứ Thiên Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Tam Bá Đại Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Đồng Danh Đại Tràng Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Thinh Âm Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Đồng Danh Thinh Âm Vương Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Ba Đầu Ma Vương Phật. (Hoa sen Ðỏ).

Nam-mô Nhứt Thiết Đồng Danh Ba Đầu Ma Vương Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Huệ Nhựt Thinh Âm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Đồng Danh Huệ Nhựt Thinh Âm Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Lạc Âm Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Đồng Danh Lạc Âm Tự Tại Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Huệ Nhựt Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Đồng Danh Huệ Nhựt Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Phổ Quanh Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Đồng Danh Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam-mô Thất Bá Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Bá Ức Vi Trần Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Thiên Bát Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Tam Vạn Tán Hoa Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Tán Hoa Vương Phật.

Nam-mô Tam Vạn Tam Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bát Vạn Tứ Thiên A Nan Ðà Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh A Nan Ðà Phật.

Nam-mô Thiên Bát Bá Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Thượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Thượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Nhựt Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Nhựt Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Vân Lôi Âm Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Vân Lôi Âm Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Nhựt Xí Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Thiết Ðồng Danh Nhựt Xí Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Ly Cấu Âm Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Ly Cấu Âm Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.

Nhứt Thiên Diêm Thù Đàn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Diêm Thù Đàn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Vô Cấu Âm Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Vô Cấu Âm Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhị Thiên Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhị Thiên Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Thiết Ðồng Danh Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Bát Thiên Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Kiên Tinh Tấn Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật nầy, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, lòng bàn chân có tướng Thiên bức luân,, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây hai trăm vị Phật.)

Nam-mô Bát Thiên Đại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiết Ðồng Danh Đại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Bát Thiên Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thập Thiên Ca Diếp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Ca Diếp Phật.

Nam-mô Thập Thiên Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Thanh

Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.

Nam-mô Nhị Thiên Vạn Ức Oai Âm Vương Phật.

Nam-mô Thiết Ðồng Danh Oai Âm Vương Phật.

Nam-mô Thập Thiên Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Thập Thiên Tinh Tú Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Bát Thiên Ta La Thọ Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Ta La Thọ Vương Phật.

Nhứt Vạn Bát Thiên Ta La Thọ Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Ta La Thọ Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Bát Thiên Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Tứ Vạn Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tam Thiên Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Tam Thiên Phóng Quang Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Phóng Quang Phật.

Nam-mô Tam Thiên Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Tam Vạn Nhựt Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Nhựt

Nam-mô  Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam-mô Lục Vạn Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam-mô Lục Vạn Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.

Nam-mô Lục Thập Bá Thiên Vạn Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bá Thiên Vạn Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Nhị Ức Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Tam Ức Phất Sa Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Phất Sa Phật.

Nam-mô Lục Thập Ức Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bát Thập Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Lục Thập Ức Ta La Thọ Thiên Trụ Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiết Ðồng Danh Ta La Thọ Thiên Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Chân Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Chân Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Nhựt Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Nhựt

Nam-mô  Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Bá Ức Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô  Nhị Thập Ức Nhựt Nguyệt Ðăng Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Nhựt Nguyệt Ðăng Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Diệu Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhị Thập Bá Ức Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tam Thập Ức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Thiên Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam-mô Tứ Thập Ức Na Do Tha Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thiên Ức Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ức Bá Thiên Na Do Tha Giác Hoa Phật.

Nam-mô Thiết Ðồng Danh Giác Hoa Phật.

Nam-mô Lục Thập Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Tần Bà La

Nam-mô Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Tu Di Sơn Vi Trần Số Nhứt Thiết Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam-mô Thiết Ðồng Danh Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam-mô Thập Phật Quốc Ðộ Bất Khả Thuyết Ức Na Do Tha Vi Trần Số Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Chư Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật.

Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thắng Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Tu Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Thượng Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Trụ Hư Không Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật.

Nam-mô Bá Bảo Phật.

Nam-mô Nan Thắng Quang Phật.

Nam-mô Tự Tại Tác Phật.

Nam-mô Nhựt Tác Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Tự Tại Quá Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Quán Tự Tại Vương Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật nầy, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân dài hơn người khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 3 lạy)

(Trên đây ba trăm vị Phật)

 

Nam-mô Kim Quang Phổ Diệu Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Vô Úy Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Thiện Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Thượng Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Tích Thượng

Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Phổ Hiện Kiến Phật.

Nam-mô Kim Cang Công Ðức Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Thật Pháp Thượng Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Danh Xưng Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Xuất Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quán Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Căn Phật.

Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Danh Xưng Phật.

Nam-mô Kim Cang Mâu Ni Phật.

Nam-mô Ẩm Cam Lồ Phật.

Nam-mô Kim Cang Quang Vương Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô A Sơ (Súc) Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Phật.

Nam-mô A Di Ðà Phật.

Nam-mô Ni Di Phật.

Nam-mô Bảo Quang Diêm Phật.

Nam-mô Di Lưu Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Bảo Tinh Tấn Nguyệt Quang Trang Nghiêm Oai Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Viễn Ly Nhứt Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Ðức Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Sanh Giải Trừ Phiền Não Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Phiền Não Ám Tam Muội Thượng Vương Phật.

Nam-mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Tán Hoại Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tích Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Trí Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Huệ Diệt Hôn Ám Phật.

Nam-mô Tượng Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Triệt Kim Cang Phật.

Nam-mô Thiên Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật.

Nam-mô Tam Muội Dụ Phật.

Nam-mô Niệm Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Quán Phật.

Nhứt Thiết Sở Y Vương Phật.

Thiện Hộ Tràng Vương Phật.

Nam-mô Phát Thu Tốc Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Phật.

Nam-mô Tích Ðại Viêm Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam-mô Ðại Trí Ý Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Nam-mô Ða La Trụ Phật.

Nam-mô Trí Lai Phật.

Nam-mô Năng Thánh Phật.

Nam-mô Quá Nhứt Thiết Ưu Não Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðiện Diệu Tôn Âm Vương Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Quang Quán Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Ni Di Phật.

Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Di Lưu Kim Cang Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Huệ Nguyệt Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tát Bà Tỳ Phù Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.

Nam-mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Tận Ý Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Vân Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Di Lưu Thượng Vương Phật.

Nam-mô Trí Huệ Lai Phật.

Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Hoa Thân Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam-mô Ðắc mãn Túc Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tay chân mềm dịu hơn thân phần khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây bốn trăm vị Phật)

Nam-mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Như Ý Tác Vương Phật.

Nam-mô Phổ Hiện Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Huệ Thâm Thinh Vương Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhứt Thiết Chướng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tác Công Ðức Phật.

Nam-mô Phổ Hương Thượng Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thinh Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam-mô A Sơ (Súc) Phật.

Nam-mô Lô Chí Phật.

Nam-mô A Di Ðà Phật.

Nam-mô Ni Di Phật.

Nam-mô Trụ Pháp Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Di Lưu Phật.

Nam-mô Kim Cang Phật.

Nam-mô Trì Pháp Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Pháp Phật.

Nam-mô Diệu Pháp Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô An Trụ Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Tịch Phật.

Nam-mô Thiện Trí Lực Phật.

Nam-mô Di Lặc Ðẳng Vô Lượng Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xa Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô A Di Ðà Phật.

Nam-mô Quang Chiếu Vương Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Lạc Ý Phật.

Nam-mô Ðại Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Ðại Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Na La Diên Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Phật.

Nam-mô Từ Ðịa Phật.

Nam-mô Tỳ Lô Giá Na Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Cụ Túc Phật.

Nam-mô Hóa Hiện Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Phật.

Nam-mô Thế Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhơn Tự Tại Phật.

Nam-mô Đại Tự Tại Phật.

Nam-mô Thắng Tự Tại Phật.

Nam-mô Thập Lục Tự Tại Phật.

Nam-mô Tỳ Ðầu La Phật.

Nam-mô Ly Chư Úy Phật.

Nam-mô Ly Chư Ưu Phật.

Nam-mô Năng Phá Chư Tà Phật.

Nam-mô Tán Chư Tà Phật.

Nam-mô Phá Dị Ý Phật.

Nam-mô Trí Huệ Nhạc Phật.

Nam-mô Bảo Nhạc Phật.

Nam-mô Di Lưu Nhạc Phật.

Nam-mô Hàng Ma Phật.

Nam-mô Thiện Tài Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Tài Phật.

Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Kiên Ta La Phật.

Nam-mô Kiên Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Kiên Dõng Mãnh Phá Trận Phật.

Nam-mô Phá Tránh Phật.

Nam-mô Thật Thể Phật.

Nam-mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ni Thi Ðà Phật.

Nam-mô Ba La Kiên Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Thắng Hải Phật.

Nam-mô Công Ðức Hải Phật.

Nam-mô Pháp Hải Phật.

Nam-mô Hư Không Tịch Phật.

Nam-mô Hư Không Công Ðức Phật.

Nam-mô Hư Không Khố Tạng Phật.

Nam-mô Hư Không Tâm Phật.

Nam-mô Hư Không Ða La Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân lưới hiệp liền hơn người khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây năm trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Công Ðức Lâm Phật.

Nam-mô Hư Không Công Đức, Mục Tịnh Vô Cấu, Vi Trần Đẳng Đoan Chánh Công Đức Tướng Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma, Diễm Lưu Ly Quang Sắc, Bảo Thế Hương Tối Thượng Hương Diệu Cúng Dường, Chủng Chủng Diệu Thái

Trang Nghiêm, Đảnh Kế Diệu Tướng Vô Lương, Vô Biên, Nhựt Nguyệt Quang Minh, Nguyệt Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Quảng Đại Trang Nghiêm, Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Như Lai hiện tại nói pháp . Trong thế giới của Đức Phật đó có Bồ Tát tên Vô Tỷ, đức Phật đã thọ kỳ cho Bồ Tát ấy chẳng bao lâu sẽ được quả A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, hiệu là Hiện Chủng Chủng Quang Hoa Bảo Ba Đầu Ma Kim Sắc

Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm, Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu Thập Phương Thế Giới Tràng Vương Phật.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ Nhơn lòng tin thọ trì đọc tụng danh Phật và Bồ Tát ấy. Thiện nam tử, thiện nữ Nhơn đó sẽ được tiêu trừ tội chướng trong số kiếp nhiều như bụi nhỏ cõi Diêm Phù đắc Ðà La Ni, tất cả các bệnh dữ chẳng xâm phạm đến thân.

Nam-mô Thanh Tịnh Bảo Quang Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Lạc Tự Tại Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðiện Quang Phật.

Nam-mô Thiện Lạc Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Bảo Tập Lạc Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác bảo Hoa Phật.

Nam-mô Bất Ðoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Phật.

Nam-mô Công Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Thanh Tịnh Trí Thượng Vương Phật.

Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Hoa Phật.

Nam-mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Không Tràng Câu Câu Tô Ma Vương Phật.

Nam-mô Ta La Hoa Thượng Quang Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Lạc Tuyết Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thiên Vân Lôi Âm Vương Phật.

Nam-mô Kim Cang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Âm Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Ðộng Sơn Nhạc Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hải Triều Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Xưng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ngân Tràng Cái Vương Phật.

Nam-mô Vân Ðăng Tràng Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Tát La Hoa Thượng Vương Phật.

Nam-mô Nhơn Ðà La Tràng Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Vương Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Sinh Vương Phật.

Nam-mô Vi Tế Hoa Phật.

Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Vô Biên Di Lưu Phật.

Nam-mô Ly Cấu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam-mô Phát Hành Nan Thắng Phật.

Nam-mô Vô Sở Phát Hành Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Nạn Phật.

Nam-mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật.

Nam-mô Vô Niệm Thị Hiện Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thất Phật.

Nam-mô Lạc ý Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Cảnh Giới Tự Tại Phật.

Nam-mô Lạc Hành Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Thế Gian (Nhàn) Khả Lạc Phật.

Nam-mô Tùy Thế Gian (Nhàn) Ý Phật.

Nam-mô Tùy Thế Môn Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ái Phật.

Nam-mô La Hầu La Phật.

Nam-mô La Hầu La Thiên Phật.

Nam-mô La Hầu La Tịnh Phật.

Nam-mô Bảo Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo Man Phật.

Nam-mô Bảo Hình Phật.

Nam-mô La Võng Thủ Phật.

Nam-mô Ma Ni Luân Phật.

Nam-mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Ðại Ái Phật.

Nam-mô Nhơn Diện Phật.

Nam-mô Thiện Kiết Phật.

Nam-mô Mạn Ðà La Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư phật, tướng gót chân no đủ tròn tốt, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây sáu trăm vị Phật)

 

Nam-mô Tịnh Thánh Phật.

Nam-mô Tịnh Tú Phật.

Nam-mô Ly Thai Phật.

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Công Hải Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Tập Công Ðức Phật.

Nam-mô Ma Ni Công Ðức Phật.

Nam-mô Quảng Công Ðức Phật.

Nam-mô Xưng Thành Phật.

Nam-mô Ðại Như Ý Luân Phật.

Nam-mô Vô Úy Thượng Vương Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Phật.

Nam-mô Hoa Nhãn Phật.

Nam-mô Hỷ Thân Phật.

Nam-mô Tuệ Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Hỷ Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ðà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Tịch Duyệt Tuệ Phật.

Nam-mô Hàng Ma Phật.

Nam-mô Vô Thượng Quang Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Phật.

Nam-mô Thật Ðế Xưng Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Trí Ái Phật.

Nam-mô Ðắc Trí Phật.

Nam-mô Trí Tràng Phật.

Nam-mô La Võng Quang Tràng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ Nhơn cho đến tất cả chúng sanh muốn an ổn vui như chư Phật, thì hãy đọc tụng hồng danh chư Phật trên đây.

Nam-mô Ly Chư Vô Trí Ế Phật.

Nam-mô Hư Không Bình Ðẳng Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Vô Cấu Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Viêm Tích Phật.

Nam-mô Kiên Cố Hạnh Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Thinh Phật.

Nam-mô Bất Ly Nhứt Thiết Chúng Sanh Môn Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Quá Khứ Phật.

Nam-mô Thành Tựu Quán Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Tu Di Diện Phật.

Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật.

Nam-mô Tá La Hoa Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Tu Di (Sumeru) Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Dược Vương Diệu Âm Vương Phật.

Nam-mô Phạm Âm Vương Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Âm Vương Phật.

Nam-mô Vân Âm Vương Phật.

Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ðà La Ni Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thâm Vương Phật.

Nam-mô Trị Chư Bịnh Vương Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Tượng Vương Phật.

Nam-mô Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Vương Phật.

Nam-mô Hỷ Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Vân Vương Phật.

Nam-mô Lôi Vương Phật.

Nam-mô Ta La Vương Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Hoa Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Trụ Trì Ðình Liệu Pháp Phật.

Nam-mô Trụ Trì Công Ðức Phật.

Nam-mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật.

Nam-mô Trụ Trì Ðịa Lục Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật.

Nam-mô Tự Tại Chuyển Nhứt Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thánh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ta La Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Bi Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðịa Trì Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tý Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Cấu Diện Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Diện Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Nhựt Oai Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hình Phật.

Nam-mô Khả Lạc (Nhạo) Sắc Phật.

Nam-mô Chiêm Bà Dà Sắc Phật.

Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật.

Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật nầy, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lưng bàn chân vun tốt với gót xứng nhau, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây bảy trăm vị Phật)

 

Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam-mô Nan Thành Phật.

Nam-mô Nan Lượng Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Ác Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Thành Phật.

Nam-mô Cam Lồ Thành Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhựt Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Lạc Hữu Thành Tựu Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Thượng Diệu Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Ly Chư Chướng Phật.

Nam-mô Bà Lầu Na Phật.

Nam-mô Bà Lầu Na Thiên Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Quan Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam-mô Trụ Hư Không Phật.

Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Phật.

Nam-mô Thiện Túc Phật.

Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Phật.

Nam-mô Thiện Ái Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Thân Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Thiện Sinh Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Thiện Âm Phật.

Nam-mô Thiện Tý Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Thiện Sơn Phật.

Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Thượng Sơn Phật.

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thật Trung Phật.

Nam-mô Kim Cang Hiệp Phật.

Nam-mô Kim Cang Tề Phật.

Nam-mô Toái Kim Cang Phật.

Nam-mô Toái Kim Cang Kiên Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Hiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Ðại Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Vô Cấu Kiến Phật.

Nam-mô Kiến Bình Ðẳng Bất Bình Ðẳng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Nghĩa Kiến Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhứt Thiết Chướng Ngại Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhứt Thiết Chúng Sanh Bịnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật.

Nam-mô Thượng Diệu Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Tam Muội Phật.

Nam-mô Ðộ Nhứt Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Ðộ Nhứt Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thông Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Du Hý Thông Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thọ Ðề Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Thông Phật.

Nam-mô Thâm Vương Thông Phật.

Nam-mô Pháp Hải Trụ Trì Thắng Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Ða Ma La Diệp Chiên Ðàn Hương Thông Phật.

Nam-mô Thường Quan Phật.

Nam-mô Thường Vi Nhiễu Phật.

Nam-mô Thường Bất Khinh Phật.

Nam-mô Thường Ưu Phật.

Nam-mô Thường Hỷ Phật.

Nam-mô Thường Tiếu Hoan Hỷ Căn Phật.

Nam-mô Thường Mãn Túc Thủ Phật.

Nam-mô Thường Cử Thủ Phật.

Nam-mô Thường Hiệt Tuệ Phật.

Thường Tu Hành Phật.

Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Ni Câu Luật Phật.

Nam-mô A Thúc Ca Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Hoa Khai Phật.

Nam-mô Thiện Quyết Ðịnh Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư phật, tướng bắp chân như nai chúa Y Ni Diên thon đẹp, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây tám trăm vị Phật)

 

Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam-mô Hoa Thân Phật.

Nam-mô Thủ Khước Nhu Nhuyễn Xúc Thân Phật.

Nam-mô Nhựt Luân Phật.

Nam-mô Diệu Âm Mãn Túc Phật.

Nam-mô Thắng Tướng Thân Thân Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Hoa Thân Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam-mô Ðắc Nguyện Mãn Túc Phật.

Nam-mô Ðắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật.

Ðắc Ðại Vô Úy Phật.

Nam-mô Chí Ðại Phật.

Nam-mô Chí Ðại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật.

Nam-mô Ðại Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Ðại Hải Phật.

Nam-mô Ðại Dược Vương Phật.

Nam-mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Nhạo (Lạc) Thuyết Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Sanh Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Bảo Tác Phật.

Nam-mô Pháp Tác Phật.

Nam-mô Kim Sắc Tác Phật.

Nam-mô Thắng Tác Phật.

Nam-mô Tự Tại Tác Phật.

Nam-mô Nhựt Tác Phật.

Nam-mô Quang Tác Phật.

Nam-mô Hỏa Tác Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Nhạo (Lạc) Tác Phật.

Nam-mô Ðăng Tác Phật.

Nam-mô Hiền Tác Phật.

Nam-mô Giác Tác Phật.

Nam-mô Hoa Tác Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Ưu Ba La Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Công Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Khoái Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Phước Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Thiên Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Ðại Vân Tạng Phật.

Nam-mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam-mô Như Lai Tạng Phật.

Nam-mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Căn Tạng Phật.

Nam-mô Như Ý Tạng Phật.

Nam-mô Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Ðắc Tạng Phật.

Nam-mô Thế La Tạng Phật.

Nam-mô Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Tạng Phật.

Nam-mô Hương Tạng Phật.

Nam-mô Ma Ni Tạng Phật.

Nam-mô Hiền Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Tạng Phật.

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Chiếu Tạng Phật.

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Ly Thế Gian Tràng Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Thật Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Tràng Phật.

Nam-mô Vô Nguyệt Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Tràng Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Luân Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Chiếu Quang Minh Phật.

Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðại Nguyện Quang Minh Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng hai cánh tay no dài như vòi voi chúa, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

(Trên đây là chín trăm vị Phật)

 

Nam-mô Kim Quang Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Ða Oai Ðức Vương Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Phước Tạng Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Kim Quang Quang Minh Phật.

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Quang Quang Minh Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Quang Minh Phật.

Hương Quang Minh Phật.

Cam Lồ Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Di Lưu Quang Minh Phật. Nam-mô Tụ Tập Nhựt Luân Quang Minh Phật.

Nam-mô Vân Quang Minh Phật.

Nam-mô Bát Ðầu Kỳ Bà Dà Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Úy Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp Lực Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhiên Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Phần Thiêu Quang Minh Phật.

Nam-mô La Võng Quang Mnh Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam-mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Sắc Quang Minh Thinh Phật.

Nam-mô Hư Không Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Thiên Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Cổ Xuất Thinh Phật.

Nam-mô Âm Mãn Pháp Giới Thinh Phật.

Nam-mô Ðịa Hẩu Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Biến Thinh Phật.

Nam-mô Sư Tử Hẩu Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hẩu Thinh Phật.

Nam-mô Vô Phân Biệt Hẩu Thinh Phật.

Kinh Bố Nhứt Thiết Ma Luân Thinh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nhứt Thiết Thinh Âm Thinh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Tuệ Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Nguyệt Phật.

Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật.

Nam-mô Xưng Nguyệt Phật.

Nam-mô Công Ðức Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Nguyệt Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam-mô Thâm Tuệ Phật.

Nam-mô Giới Tuệ Phật.

Nam-mô Nan Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô A Tăng Kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Lạc Công Ðức Trang Nghiêm Hành Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ly Kiếp Phật.

Thắng Công Ðức Vương Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật.

Nam-mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam-mô Tu Di Lưu Kiếp Phật.

Nam-mô Bất Khả Thuyết Kiếp Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật.

Nam-mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam-mô Ái Thượng Phật.

Nam-mô Ðộ Thượng Phật.

Nam-mô Pháp Thượng Phật.

Nam-mô Kim Cang Thượng Phật.

Nam-mô  Oai Ðức Thượng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thượng Phật.

Nam-mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Thắng Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Sa Lê La Thượng Phật.

Nam-mô Thiên Thượng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam-mô Hương Thượng Phật.

Nam-mô Phóng Hương Phật.

Nam-mô Lạc Hương Phật.

Nam-mô Hương Phấn Tấn Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng âm tàng ẩn mật như ngựa chúa, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một ngàn vị Phật)

 

Nam-mô Hương Tượng Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Ða La Bạt Hương Phật.

Nam-mô Giới Hương Phật.

Nam-mô Vô Biên Hương Phật.

Nam-mô Phổ Biến Hương Phật.

Nam-mô Huân Hương Phật.

Nam-mô Ða Dà La Hương Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Mạn Ðà La Hương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Hương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thủ Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Nhãn Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Khởi Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Thân Thắng Phật.

Nam-mô Kinh Bố Thắng Phật.

Nam-mô Man Thắng Vân Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Vân Phật.

Nam-mô Bảo Vân Phật.

Nam-mô Công Ðức Vân Phật.

Nam-mô Vân Hộ Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Thánh Hộ Phật.

Nam-mô Công Ðức Hộ Phật.

Nam-mô Phổ Biến Hộ Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Hộ Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật.

Nam-mô Thượng Hỷ Phật.

Nam-mô Thật Hỷ Phật.

Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật.

Nam-mô Long Hỷ Phật.

Nam-mô Bảo Hỷ Phật.

Nam-mô Thật Trí Phật.

Nam-mô Hỷ Khứ Phật.

Nam-mô Thiện Tri Tịch Tịnh Khứ Phật.

Nam-mô Ðại Thế Phật.

Nam-mô Cam Lộ Thế Phật.

Nam-mô Kim Cang Xử Thế Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xứ Thế Phật.

Nam-mô Khai Ngộ Bồ Ðề Trí Quang Phật.

Nam-mô Quá Tam Giới Xứ Thế Phật.

Nam-mô Tam Muội Xứ Thế Phật.

Nam-mô Ðịnh Xử Thế Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Xử Thế Phật.

Nam-mô Cao Khứ Phật.

Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật.

Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật.

Nam-mô Hải Tuệ Phật. Nam-mô Trụ Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Diệt Chư Ác Tuệ Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Tu Hành Huệ Phật.

Nam-mô Mật Tuệ Phật.

Nam-mô Kiên Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Ðại Tuệ Phật.

Nam-mô Phổ Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Biên Tuệ Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tuệ Phật.

Nam-mô Thế Tuệ Phật.

Nam-mô Thượng Tuệ Phật.

Nam-mô Diệu Tuệ Phật.

Nam-mô Khoái Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Quán Tuệ Phật.

Nam-mô Xưng Tuệ Phật.

Nam-mô Quảng Tuệ Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Mãn Tuệ Phật.

Nam-mô Kim Cang Tuệ Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Giác Tuệ Phật.

Nam-mô Pháp Tuệ Phật.

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Hổ Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Tích Phật.

Nam-mô Bát Nhã Tích Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Tích Phật.

Nam-mô Hương Tích Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Bảo Kế Phật.

Nam-mô Thiên Kế Phật.

Nam-mô Long Kế Phật.

Nam-mô Công Ðức Kế Phật.

Nam-mô Ðại Kế Phật.

Nam-mô Di Lưu Tụ Phật.

Nam-mô Ðại Tụ Phật.

Nam-mô Ðại Viêm Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Thủ Phật.

Nam-mô Bảo Thủ Nhu Nhuyến Phật.

Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật nầy, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân vuông rộng (vuông vức), con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một ngàn một trăm vị Phật)

 

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Nhứt Hết

TÁN

Thập phương thế giới.
Tam thế năng Nhơn
Bi thinh tế vật diễn hồng danh
Trường dạ giác mê tình.
Tam nghiệp đầu thành
Tướng hảo nguyện nghiêm thân.

Nam-mô Hoan Hỷ Ðịa Bồ Tát ma Ha Tát. (3 lần)

(Dịch nôm):

Mười phương thế giới.
Ba đời Năng Nhơn.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Ðêm dài giác mê tình.
Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô Hoan Hỷ Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lần)

(Hoặc đọc bài tán rộng như sau):

Mười phương các Phật độ.
Ba kiếp đấng Năng Nhơn.
Đại bi vang tiếng cứu hàm linh.
Diễn nói Phật hồng danh.
Đêm dài thăm thẳm thức mê tình.
Ba nghiệp gieo kính thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân

Nam-mô Hoan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12