KHAI THỊ VỀ CHÚ CHUẨN ĐỀ 
LIÊN DU
Cố Hòa thượng Thích Thiền Tâm
1964

 

Như thế tôi nghe, một thời đức Bạc-Dà-Phạm ở nơi Thệ-đa-lâm vườn Cấp-Cô-Độc, tại thành lớn Danh-Xưng, Xung quanh ngài có chư Bồ-tát, các Đại-Tỳ-Khưu, và Thiên-Long-bát-bộ trước sau vi nhiễu.

Bấy giờ đức Thế-Tôn dùng tuệ-nhãn quán-sát, nghĩ thương chúng-sanh đời vị-lai nghiệp nhiều phước mỏng, liền vào chuẩn-đề-tam-ma-địa, nói ra môn đà-ra-ni mà bảy trăm ức chư Phật đời quá khứ đã nói như sau:

Na-mô táp đa nẫm-sam miệu sam bụt-đà-cu đề nẫm, tát đã tha, Úm, chiếc lệ chủ lệ Chuẩn-Đề xóa ha.

Nếu có hàng Bí-su, Bí-su-ni, Thiện-nam, Tín-nữ nào, trụng trì đà-ra-ni này đủ chín mươi muôn biến thì những tội Tứ-trọng, Ngũ nghịch, Thập-ác đã tạo từ vô-lượng kiếp đến đời hiện-tại thảy đều tiêu-diệt. Về sau tùy theo chỗ sanh, kẻ ấy thường được gặp chư-Phật, Bồ-tát, giàu có sang trọng, tài bảo vật dụng hằng đầy-đủ. Như kẻ đó tại gia, thì tu tập giới hạnh bền chắc không lui sụt, thường được sanh lên cõi trời hoặc làm bậc quyền quí ở nhơn gian, dung nghi đoan chánh, lời nói oai nghiêm, tâm không ưu-não, được chư thiên yêu kính hộ trì, việc làm thành-tựu, khỏi các nạn tai, và vĩnh-viễn không đọa ác-đạo. Nếu xuất gia, tất giữ tròn cấm giới, cầu những Tất-địa đều được thành-tựu, định tuệ hiện tiền, tu tập viên-mãn các ba-la-mật, mau chóng lên quả Vô-thượng-chánh đẳng bồ-đề.

Khi tụng chú này mãn mười muôn biến (số muôn của Ấn-độ khi xưa có ba bậc: 10.000 – 100.000 – 1.000.000), trong giấc mơ hành-giả sẽ thấy chư Phật Bồ-tát hiện thân. Như tội nặng chưa được thấy, nên tụng thêm mười muôn biến nữa, tất trong mộng sẽ thấy mình mữa ra vật đen. Hoặc thấy lầu các của chư thiên – thấy lên núi cao-leo lên cây – tắm gội trong ao lớn. Hoặc thấy mình bay lên hư không tự tại – thấy chơi đùa với các thiên nữ –  nghe chư thánh thuyết pháp. Hoặc thấy nhổ tóc, cạo tóc – ăn cơm để hồ – uống bạch-cam-lộ. Hoặc thấy vượt qua sông to biển lớn – lên ngồi tòa sư tử. Hoặc thấy cây Bồ-đề – thấy cỡi thuyền –  thấy sa môn – thấy cư-sĩ lấy áo-vàng hay áo-trắng phủ lên đầu. Hoặc thấy mặt trời – mặt trăng – đồng nam – đồng nữ – leo lên cây trái sửa. Hoặc thấy người đen đúa cao lớn miệng phun ra lửa, mình đánh với họ được thắng. Hoặc thấy ngựa dữ, trâu nước đi đến muốn cụng húc, mình đánh hoặc nạt, nó hoảng sợ bỏ chạy đi. Hoặc thấy mình ăn cháo sữa – thấy quốc-vương – thấy hoa trắng có mùi thơm.

Khi thấy những tướng như thế, nên biết tội chướng của hành-giả đã tiêu-diệt. Nên tụng đến hai muôn biến mà không thấy các tướng như trên, tất người ấy đời trước có tại tội Ngũ-vô-gián. Phải chí tâm tụng thêm bảy mươi muôn biến nữa, quyết-định sẽ được thấy. (Kinh PHẬT THUYẾT THẤT-CÂU-ĐỀ-PHẬT MẪU CHUẨN-ĐỀ ĐẠI-MINH ĐÀ-RA-NI). (So theo hai bản dịch của ngài Kim-Cang-Trí và ngài Bất-Không)).

Sau khi hành-giả tụng đà-ra-ni này mãn chín mươi muôn biến rồi, muốn tát pháp cầu nguyện việc chi, phải giữ thân ngữ ý cho thanh-tịnh, tự sẽ thấy hiệu-nghiệm. Về thân chẳng hạn như phải giữ chắc bốn giới: sát, đạo, dâm, tửu; phải thường tắm gội thay đổi y-phục sạch sẽ và giữ trang nghiêm bốn oai-nghi. Cũng không được ăn ngũ-tân, thịt các loài vật lạ, các thứ hôi dơ, các thứ ăn màu đen. Không được ăn những đồ đã cúng dường chư Phật Bồ-tát. Khi đi đại-tiểu xong phải tẩy tịnh sạch sẽ. Không được dùng ngón tay chà vào răng dùng móng tay khởi bợn răng. Phải súc miệng kỹ trước khi trì chú. Không được để móng tay dơ. Không được vào nơi chỗ sản phụ, chỗ có mùi hôi thây chết. Nếu vào nhà xí, chỗ có nhiều mùi hôi, y-phục bị vương uế-khí, muốn trì chú, phải tắm rửa thay y-phục khác. Không được ngồi ở giường Phật, giường Pháp, giường bậc Tăng trưởng-thượng Đại đức. Về ngữ, phải giữ bốn vọng ngữ, không được nói lời hí-hước vô ích, hay khen mình, phanh-phui chê bai việc xấu của người. Không được phô trương cảnh giới thắng diệu của mình, trừ khi ra hỏi han để cầu quyết trạch nơi bậc thiện-trí-thức. Về ý, phải lìa những niệm dâm, nộ, si, khi ác-niệm khởi liền niệm Phật hay chân-ngôn để trừ diệt. Nếu giữ thân ngữ ý được trong sạch, khi trì tụng chân-ngôn, sở cầu mới thành tựu.

1/ Nếu muốn biết những sở nguyện về sau được thành-tựu hay không, hành-giả lập đàn ở nơi tịnh-thất, lấy một chiếc bình hay cái chén sach, đốt hương xong khử trước, rồi đựng đầy nước thơm hoặc nước trong để trước thánh-tượng. Hành-giả quì hướng về phương Đông, tụng Chuẩn-đề-chơn-ngôn 1.080 biến. Nếu thấy bình hay chén chuyển động xây về bên mặt, thì sở nguyện đắc thành. Như vẫn nằm yên không chuyển động, hoặc xây chuyển về bên trái, tất sở nguyện không thành tựu.

2/ Nếu muốn biết việc tốt xấu ở vị-lai, có ba phương pháp:

A- Lập đàn thanh-tịnh, tìm đứa đồng-tử có tướng phước đức, tắm gội y-phục mới sạch cho nó. Kế lấy hương thơm gia-trì chân-ngôn Bảy biến thoa vào đôi tay đồng-tử, lại gia-trì bảy biến chân-ngôn trong hoa để vào tay nó, rồi bảo nó lấy hai tay bịt mắt lại. Xong hành-giả cầm một cành hoa khác, tụng chú 108 biến, cứ mỗi biến đập cành hoa vào lưng đồng-tử một cái. Khi tụng đủ số, đồng-tử bỗng phát lên cười múa, hỏi việc kiết hung hỏi nó liền nói hết. (Pháp này làm cho đồng-tử diệt tội sanh phước, không đồng với cảnh ma ám nhập của tà-chú.)

B-  An-trí một tấm gương tròn lớn trong đàn, rồi tụng 108 biến chân-ngôn gia-trì vào cành hoa. Kế lại cầm cành hoa tụng chú, cứ xong mỗi biến đập hoa vào mặt gương một cái. Mãn 108 biến, nơi mặt gương liền hiện chữ nói rõ việc tốt xấu.

C- Gia-trì 108 biến chân-ngôn vào dầu thơm (hoặc châu-sa), rồi lấy dầu thoa nơi móng tay cái bên mặt của mình. Xong, bảo đồng-tử để ý xem nơi móng tay, dặn nó nếu thấy việc gì lạ hãy nói lên; riêng phần hành-giả cứ ngồi tụng chân-ngôn không cho đoạn tuyệt. Trong móng tay sẽ hiện lên hình tượng Phật Bồ-tát, nếu hành-giả có việc nghi muốn thỉnh-vấn, liền có chữ hoặc các hình tượng hiện lên để trả lời,

3)- Nếu người nào bị ma quỷ ám nhập làm bịnh, chú-sư có thể dung ba cách để trị.

A- Tụng 108 biến chân-ngôn gia-trì vào cành dương liễu, hoặc cành thạch lựu, cành đào hay cộng  tranh. Kế tiếp tụng chú vừa lấy cành ấ đánh vào bịnh nhơn, ma quỷ sẽ xuất.

B- Tụng 108 biến chân ngọn, gia trì vào hột cải trắng, xong cứ tụng mỗi biến chú liệng một hột cải vào mình bịnh nhơn. Mãn 21 biến, loài ác ma sẽ trốn chạy.

C- Gia trì 108 biến chân ngôn vào chỉ ngũ sắc rồi nhờ một đứa đồng nữ, se lại theo chìu bên mặt. Kế đó tụng 21 biến chú, gút lại thành 21 gút. Dùng sợi chỉ này đeo vào cổ bịnh-nhơn, ma quỹ liền xuất, không còn dám xâm nhập. Phương-pháp sau này cũng áp-dụng cho trẻ em khóc đêm.

4)- Nếu có người bị bịnh nặng, muốn cứu trị, chú-sư mặc đồ trắng, thức cúng đường đều dùng sắc trắng rồi kiết giới, lấy sữa làm phép hộ-ma, tụng 1080 biến mỗi biến đều kêu gọi tên họ người bịnh khẩn-nguyện. Bịnh-nhơn sẽ được lần lần bình phục, cho đến khi an-lành.

5)- Nếu kẻ nào bị cảnh gông tù xiềng xích. hay đi qua chỗ nguy-hiểm, nhiều giặc cướp, rắn độc, thú dữ, chỗ có ác-quỷ, nơi sông biển nhiều sóng gió, thủy quái, thường cí tâm tụng chú này tất được giải-thoát bình yên.

6)- Nếu muốn cầu tiêu trừ tai-nạn, cầu y-phuc, thức ăn, vật-dụng, thắng kiện, thăng quan chức, thi đâu, được thuyên-chuyển nơi khác, cầu được chồng hay vợ hiền lương đoan chánh, cầu sanh con trai hay gái, vợ chồng bất hòa ghét xa nhau cầu dược hòa thuận thương-yêu; cho đến có kẻ ác thù oán, sắp làm hại, muốn cho họ trở nên yêu-kính và thuận phục, hành giả chỉ cần y theo pháp thức: Tức tai, Tăng-Ích, Kính-ái, Hàng-phục mà trì tụng, tất sẽ được như ý.

7)- Nếu thân mình mỏi mê đau nhức, hoặc bị các chứng đầu-thống, phúc-thống, hay bịnh rét, tụng chân-ngôn này gia-trì vào tay 21 biết rồi xoa bóp sẽ được an-lành.

8)- Nếu đi khất-thực thường trì tụng đà-la-ni này, thì không bị người ác hoặc chó dữ xâm hại khất-thực cũng dễ được

9)-  Nếu muốn cầu thông-minh nên dùng vị thuốc thạch-xương-bồ và ngưu-hoàng mỗi thứ đều nữa lượng tán mạt hòa với sửa bột, đựng trong chén sạch để trước thánh-tượng trong mạn-đà-la. Kế chí tâm tụng chân-ngôn này năm ngàn biến rồi lấy thuốc đó uống, sẽ được thông minh

10)- Nếu lên đỉnh núi cao tụng chân-ngôn ngày một trăm ức biến, hành-giả sẽ được Kim-Cang Thủ Bồ-tát đưa vào cung A-tố-lạc, hưởng sự vui-vẻ, thọ mạng lâu đến một kiếp. Và tương-lai sẽ thấy Từ-thị Như-Lai, nghe pháp đắc quả, không thối chuyển nơi đạo Bồ-đề.

Tóm lại, những chúng-sanh bạc phước, thiếu căn lành, không có pần bồ-đề, nên tụng đại-minh đà la ni một biến, mầm bồ-đề liền phát-sinh huống chi thường trì tụng không thối bỏ, tất xa lìa trần cấu, công đức không thể hạn lượng. (chú Chuẩn-đề  gọi là Như-ý bảo-châu, cộng lực đồng với Đại-Bi-Tùy-Tâm Đà-Ra-Ni muốn cầu sự gì cũng được. – Lược trích quyển NIỆM TỤNG KIẾT HỘ-PHÁP PHỔ THÔNG CHƯ BỘkinh PHẬT-THUYẾT THẤT-CÂU-ĐỀ-PHẬT MẪU CHUẨN-ĐỀ ĐẠI-MINH ĐÀ-RA-NI).

 

 

Nam Ma Sáp Tá Nam
Sam Dá Sam Bu Đà
Khô Tí Nam
Thà Dá Tha
UM
Trá Lê Tru Lê Trun Đì
Xoa Ha…..