PHẬT THUYẾT KINH VẠN PHẬT
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc,Tam Tạng Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi dịch ra Hoa văn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phương Liên Tịnh Xứ Mật Tịnh Đạo Tràng Xuất Bản

 

Quyển Thứ Hai

Phổ Hiền hạnh nguyện sức oai thần.
Trước các Như Lai khắp hiện thân.
Một thân lại hiện sát trần thân.
Mỗi mỗi đảnh lể sát trần Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật.

Nam-mô Bảo Thiên Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Bảo Kiên Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Bảo Niệm Phật.

Nam-mô Bảo Lực Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Vi Nhiễu Phật.

Nam-mô Bảo Chiếu Phật.

Nam-mô Phóng Chiếu Phật.

Nam-mô Ðiệt Cộng Hoa Phật.

Nam-mô Diệu Thuyết Phật.

Nam-mô Nguyệt Thuyết Phật.

Nam-mô Kim Cang Thuyết Phật.

Nam-mô Bảo Thuyết Phật.

Nam-mô Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Trượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trượng Phật.

Nam-mô Pháp Trượng Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Quân Bảo Cái Phật.

Nam-mô Ma Ni Cái Phật.

Nam-mô Kim Cái Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu Vương Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Dõng Thí Phật.

Nam-mô Trí Thí Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Phước Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Bảo Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nhựt Nhiên Ðăng Phật.

Nhựt Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vân Thinh Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Hải Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thế Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Chiếu Chư Thú Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Phá Chư Ám Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Ðế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Phật.

Nam-mô Tịnh Hoa Túc Vương Trí Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Kiến Phật.

Nam-mô Kim Sơn Phật.

Nam-mô Sư Tử Ðức Phật.

Nam-mô Bất Tán Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Bất Tán Hoa Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam-mô Lục Thập Quang Minh Phật.

Nam-mô Quan Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Quang Minh Phật.

Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Phật.

Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Ðức Phật.

Nam-mô Vô Ưu Ðức Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Ðức Phật.

Nam-mô Hoa Ðức Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Ðức Phật.

Nam-mô Long Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Hải Phật.

Nam-mô Tịnh Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Thiên Phật.

Nam-mô Cúng Dường Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Xuất Tịnh Âm Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Trí Luân Quang Âm Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Âm Thinh Phật.

Nam-mô Vân Thắng Thinh Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, các tướng trên lông mình nơi thân màu xanh mềm dịu, xoay về bên hữu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một ngàn hai trăm vị Phật.)

 

Nam-mô An Ổn Âm Thinh Phật.

Nam-mô Lạc Âm Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Âm Thinh Phật.

Nam-mô Thiên Âm Thinh Phật.

Nam-mô Nguyệt Âm Thinh Phật.

Nam-mô Nhựt Âm Thinh Phật.

Nam-mô Sư Tử ÂmThinh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Âm Thinh Phật.

Nam-mô Phước Ðức Âm Thinh Phật.

Nam-mô Kim Cang Âm Thinh Phật.

Nam-mô Tự Tại Âm Thinh Phật.

Nam-mô Tuệ Âm Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Âm Thinh Phật.

Nam-mô Tuyển Trạch Âm Thinh Phật.

Nam-mô Cam Lồ Âm Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Tràng Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Trụ Trì Pháp Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Phật.

Nam-mô Ðàm Mô Kiệt Phật.

Nam-mô Hộ Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam-mô Hộ Pháp Nhãn Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Ðình Liệu Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhơn Tự Tại Phật.

Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Phật.

Nam-mô Thế Tự Tại Phật.

Nam-mô Quán Thế Tự tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật.

Nam-mô Ý Trụ Trì Phật.

Nam-mô Ðịa Trụ Trì Phật.

Nam-mô Ni Di Trụ Trì Phật.

Nam-mô Khí Trụ Trì Phật.

Nam-mô Công Ðức Tánh Trụ Trì Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Chuyển Phát Khởi Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Quan Hình Thị Phật.

Nam-mô Phát Nhứt Thiết Vô Yểm Túc

Nam-mô Hành Phật.

Nam-mô Phát Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Thiện Hỷ Phật.

Nam-mô Thiện Xứ Phật.

Nam-mô Phổ Thiền Phật.

Cam Lộ Công Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam-mô Phật Nhãn Phật.

Nam-mô Hiệp Tụ Phật.

Nam-mô Tật Trí Dũng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thật Hành Phật.

Nam-mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam-mô Hải Mãn Phật.

Nam-mô Năng Ðộ Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Trụ Trì Phật.

Nam-mô Thiện Dạ Ma Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Thiện Công Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Sắc Phật.

Nam-mô Thiện Thức Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phật.

Nam-mô Tốc Dữ Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Tâm Phật.

Nam-mô Ứng Xưng Phật.

Nam-mô Ứng Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Oai Ðức Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bất Yểm Túc Tạng Phật.

Nam-mô Bất Tận Phật.

Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam-mô Danh Vô Úy Phật.

Nam-mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật.

Nam-mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật.

Nam-mô Công Ðức Trụ Trì Phật.

Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật.

Nam-mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật.

Nam-mô Danh Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Danh Ðại Thừa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Danh Giải Thoát Hành Phật.

Nam-mô Danh Ðại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật.

Nam-mô Danh Hiệp Tụ Na La Diện Vương Phật.

Nam-mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật.

Nam-mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật.

Nam-mô Danh Ðắc Phật Pháp Ba Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Danh Ðắc Phật Nhãn Phân Ðà Lợi Phật.

Nam-mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Tác Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly Nhứt Thiết Kinh Bố Vô PhiềnNão Khởi Công Ðức Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tóc xanh nhô cao cuộn xoay về bên hữu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một ngàn ba trăm vị Phật)

 

Nam-mô Danh Giáo Hóa Bồ Tát Phật.

Nam-mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Danh Dà La Hương Phật.

Nam-mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thối Thắng Luân Phật.

Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Ðoạn Phiền Não Phật.

Nam-mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam Muội Vương Phật.

Thiện nam tử, Thiện nữ Nhơn, nếu có ai nghe được hồng danh chư Phật trên đây, sẽ vĩnh viễn xa lìa nghiệp chướng chẳng đọa đường dữ. Nếu người mù niệm tụng sẽ được sáng mắt.

Nam-mô Thập Thiên Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam-mô Tam Thập Thất Thiên Ðồng Danh

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhị Ức Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Nhựt Nguyệt Ðăng Phật.

Nhứt Thiết Ðồng Danh Nhựt Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Nhựt Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Tứ Vạn Tứ Thiên Ðồng Danh Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Diện Nguyệt Phật.

Nam-mô Vạn Thiên Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Nhứt Thiên Bát Bá Ðồng Danh Xa Ma Tha Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ðồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Có kiếp tên Thiện Nhãn, trong kiếp đó có bảy mươi hai na do tha Như Lai thành Phật, con đều quy mạngchư Như Lai đó.

Có kiếp tên Thiên Kiến, trong kiếp đó có bảy mươi hai ức Như Lai thành Phật, con đều quy mạngcác Như Lai đó.

Có kiếp tên Tịnh Tán Thán, trong kiếp đó có một muôn tám ngàn Như Lai thành Phật, con đều quy mạngchư Như Lai đó.

Có kiếp tên Thiện Hạnh, trong kiếp đó có ba muôn hai ngàn Như Lai thành Phật, con đều quy mạngchư Như Lai đó.

Có kiếp tên Trang Nghiêm, trong kiếp đó có tám muôn bốn ngàn Như Lai thành Phật, con đều quy mạngchư Như Lai đó.

Nam-mô Nhứt Thiết Hiện Tại Thập Phương Thế Giới Bất Xả Mạng Thuyết Pháp Chư Phật Như Lai.

Nam-mô Cực Lạc Thế Giới Thượng Thủ A Di Ðà Như Lai.

Nam-mô Diệu Lạc Thế Giới Thượng Thủ A Sơ Bệ Như Lai.

Nam-mô Ca Sa Tràng Thế Giới Thượng Thủ Toái Kim Cang Kiên Như Lai.

Nam-mô Bất Thối Luân Hẩu Thế Giới Thượng Thủ Thanh Tịnh Quang Ba Đầu Ma Hoa Thân Như Lai.

Nam-mô Vô Cấu Thế Giới Thượng Thủ Pháp Tràng Như Lai.

Nam-mô Thiên Đăng Thế Giới Thượng Thủ Sư Tử Như Lai.

Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới Thượng Thủ Lô Xá Na Tạng Như Lai.

Nam-mô Nan Quá Thế Giới Thượng Thử Công Ðức Hoa Thân Như Lai.

Nam-mô Trang Nghiêm Tuệ Thế Giới Thượng Thủ Nhứt Thiết Thông Quang Minh Như Lai.

Nam-mô Cảnh Luân Quang Minh Thế Giới Thượng Thủ Trí Nguyệt Tuệ Như Lai.

Nam-mô Hoa Thắng Thế Giới Thượng Thủ Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai

Nam-mô Ba Đầu Ma Thắng Thế Giới Thượng Thủ Hiền Thắng Như Lai.

Nam-mô Bất Thuấn Thế Giới Thượng Thủ Phổ Hiền Như Lai.

Nam-mô Phổ Hiền Thế Giới Thượng Thủ Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Bất Khả Thắng Thế Giới Thượng Thủ Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Như Lai.

Nam-mô Hoa Tạng Thế Giới Thượng Thủ Tỳ Lô Giá Na Kính Tượng Như Lai.

Nam-mô Ta Bà Thế Giới Thượng Thủ Thích Ca Mâu Ni Như Lai.

Nam-mô Thượng Thủ Thiện Thuyết Thắng Như Lai.

Thượng Thủ Tự Tại Tràng Vương Như Lai.

Nam-mô Thượng Thủ Tác Ðại Quang Như Lai.

Nam-mô Thượng Thủ Vô Úy Quán Như Lai.

Như thế cả thảy chư Phật thượng thủ, con đem thân,, khẩu, ý nghiệp khắp đầy mười phương đồng lúc lễ bái khen ngợi cúng dường. (1 lạy)

Pháp mầu cảnh giới rất sâu, cảnh giới chẳng thể lường, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới vô lượng. của chư Như Lai ấy nói, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, lễ bái khen ngợi cúng dường. (1 lạy)

Bồ Tát Tăng bất thối, Thinh Văn Tăng bất thối, trong thế giới Phật ấy, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đầu mặt lễ nơi chân khen ngợi cúng dường. (1 lạy)

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhơn Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Tham Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Sân Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Si Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Kiên Tự Tại Phật.

Danh Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Liễu Ðạt Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Ðắc Thần Thông Tư Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Ðắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhơn Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Tinh Tấn Nhơn Tự Tại Xưng Phật.

Danh Khởi Thiền Na Nhơn Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Phước Ðức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Ðà La Ni Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Cao Thắng Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Tán Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Ða Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Vô Lượng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tam Muội Thủ Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Hải Thâm Thắng Phật.

Nam-mô A Tăng Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Nhạo Thuyết Nhứt Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Luân Oai Ðức Thượng Thắng Phật.

Nhựt Luân Thượng Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tàm Quí Kim Sắc Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Hải Lưu Ly Kim Sơn Kim Sắc Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Vô Biên Công Ðức Vô Cấu Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Ða La Vương Thắng Phật.

Nam-mô Thọ Vương Hống Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hải Triều Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thanh Tịnh Công Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Kiếp Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hiền Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng sắc thân màu vàng sáng chói rất nhiệm mầu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một ngàn bốn trăm vị Phật)

 

Nam-mô Bảo Tập Thắng Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Bất Không Thắng Phật.

Nam-mô Văn Thắng Phật.

Nam-mô Hải Thắng Phật.

Nam-mô Trụ Trì Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Hành Thắng Phật.

Nam-mô Long Thắng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Phước Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Ly Nhứt Thiết Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Thiện Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Thắng Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Tam Muội Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Thắng Phật.

Nam-mô Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Công Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Chúng Thắng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Thế Giới Tích Thanh Tịnh Tăng Trưởng Thắng Thượng Vương Như Lai.

Nam-mô Phổ Quang Thế Giới Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai.

Nam-mô Phổ Cái Thế Giới Quân Bảo Trang Nghiêm Như Lai. Như Lai ấy thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát La Võng Quang.

Nam-mô Nhứt Bảo Kế Thế Giới Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Không Phấn Tấn Cảnh Giới.

Tướng Oai Ðức Thế Giới Vô Lương Thinh Như Lai . Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân.

Nam-mô Xưng Thế Giới Tu Di Lưu Tụ Tập Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quang Minh Luân Thắng Oai Ðức.

Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới Hư Không Tịch Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Nguyệt Quang.

Nam-mô Địa Luân Thế Giới Xưng Lực Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Xưng.

Nam-mô Nguyệt Khởi Quang Thế Giới Phóng Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quang Minh Luân.

Nam-mô Ca Sa Tràng Thế Giới Ly Ca Sa Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thế Giới Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Lượng Tinh Tấn.

Nam-mô Nhứt Cái Thế Giới Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát La Võng Quang Minh.

Nam-mô Chủng Chủng Tràng Thế Giới Tu Di Lưu Tụ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðại Thắng.

Nam-mô Phổ Quang Thế Giới Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Thắng.

Nam-mô Hiền Thế Giới Chiên Ðàn Ốc Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Công Ðức Tràng.

Nam-mô Hiền Tuệ Thế Giới Hiệp Tụ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Diệu Trí.

Nam-mô Bảo Thủ Thế Giói La Võng Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Công Ðức.

Nam-mô An Lạc Thủ Thế Giới Bảo Liên Hoa Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ba Ðầu Ma Thắng Công Ðức.

Nam-mô Xưng Thế Giới Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Như Lai.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðệ Nhứt Trang Nghiêm.

Nam-mô Hiền Tý Thế Giới Khởi Hiền Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Quang Minh.

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Diệt Tán Nhứt Thiết Bố Úy Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Úy.

Nam-mô Di Lưu Tràng Thế Giới Di Lưu Ma Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Hiệp Tụ.

Nam-mô Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não Chướng Ngại Thế Giới Vô Úy Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ða Thinh.

Nam-mô Pháp Thế Giới Pháp Như Lai.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Tác.

Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới Bá Nhứt Thập Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thắng Quang Minh. Nam-mô Cộng Quang Minh Thế Giới Thiên Thượng Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Phổ Quang Minh.

Nam-mô Ða Dà La Thế Giới Trí Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thiện Nhãn.

Nam-mô Hương Thế Giới Bảo Thắng Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Lượng Quang Minh.

Nam-mô Quang Minh Thủ Thế Giới Vô Lượng Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Dược Vương.

Nam-mô Thượng Thủ Hiền Thế Giới Vô Chướng Ngại Thinh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tịnh Thinh.

Nam-mô Pháp Thế Giới La Võng Quang Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thắng.

Nam-mô Hiền Nhập Thế Giới Bảo Trí Tuệ Như Lai.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Hương.

Nam-mô Ưu Bát La Thế Giới Vô Lượng Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðàm Vô Kiệt.

Nam-mô Thanh Tịnh Thế Giới Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Trang Nghiêm. Nam-mô Giác Trụ Thế Giới Ưu Bát La Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ba Ðầu Ma Thắng.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Trụ Thế Giới Trí Trụ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Mãn Túc.

Nam-mô Trí Lực Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Mâu Ni.

Nam-mô Thập Phương Xưng Thế Giới Trí Xưng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Biên Tinh Tấn.

Nam-mô Hỷ Thế Giới Kiên Tự Tại Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Kiên.

Nam-mô Nguyệt Thế Giới Bảo Ta La Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Phổ Hương.

Nam-mô Ta Bà Thế Giới Ðại Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðại Thắng Thiên Vương.

Nam-mô Nhứt Cái Thế Giới Bảo Luân Như Lai.Như Lai đó thọ ký cho A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tinh Tú Man.

Nam-mô Quá Nhứt Thiết Ưu Chướng Ngại Thế Giới Bất Không Thuyết Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bất Không Thuyết.

Nam-mô Viễn Ly Ưu Não Thế Giới Công Ðức Thành Tựu Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Ưu Thắng Oai Ðức.

Nam-mô Tịch Tịnh Thế Giới Xưng Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Dõng Ðức.

Nam-mô Bất Không Kiến Thế Giới Bất Không Phấn Tấn Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bất Không Phát Hạnh.

Nam-mô Hương Thế Giới Hương Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Tạng.

Nam-mô Vô Lượng Hống Thinh Thế Giới Vô Chướng Ngại Thinh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Phân Biệt Phát Hạnh.

Nam-mô Nguyệt Luân Quang Minh Thế Giới Xưng Lực Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Xưng.

Nam-mô Bảo Luân Thế Giới Bảo Thượng Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðại Ðạo Sư.

Nam-mô Bảo Luân Thế Giới Thiện Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Lạc Hạnh.

Nam-mô Pháp Thế Giới Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðại Pháp.

Nam-mô Tu Di Đảnh Thế Giới Tu Di Thượng Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Lực.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Thế Giới Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thắng Ðức.

Nam-mô Ðà La Ni Luân Thế Giới Hương Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðà La Ni Tự Tại Vương.

Nam-mô Kim Quang Minh Thế Giới Thập Phương Xưng Phát Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Xưng Phát Hạnh.

Nam-mô Trí Khởi Thế Giới Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thinh Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tinh Tú Vương.

Nam-mô Thường Quang Minh Thế Giới Vô Lượng Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðại Quang Minh.

Nam-mô Nhiên Ðăng Thế Giới Vô Lượng Trí Thành Tựu Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Công Ðức Vương Quang Minh.

Nam-mô Nhiên Ðăng Tác Thế Giới Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Chướng Ngại.

Nam-mô Chủng Chủng Tràng Thế Giới Thượng Thủ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Na La Diên.

Nam-mô Thập Phương Xưng Phật Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Khuyết Phấn Tấn.

Nam-mô Kim Cang Trụ Thế Giới Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Hỏa.

Nam-mô Chiên Ðàn Khốt Thế Giới Bảo Hình Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quan Thế Âm.

Nam-mô Dược Vương Thế Giới Bất Không Thuyết Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bất Không Phát Hạnh.

Nam-mô Dược Vương Thắng Thượng Thế Giới Vô Biên Công Ðức Tinh Tấn Phát Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ.

Nam-mô Phổ Trang Nghiêm Thế Giới Phát Tâm Sinh Trang Nghiêm Nhứt Thiết Chúng sanh Tâm Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Phật Hoa Thủ.

Nam-mô Phổ Cái Thế Giới Cái Man Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Hạnh.

Nam-mô Thượng Quang Minh Thế Giới Nhựt Luân Oai Ðức Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thiện Trụ.

Nam-mô Thiện Trang Nghiêm Thế Giới chúng sanh Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bảo Diện.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng sắc thân thường chiếu sáng, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một ngàn năm trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Hiền Thế Giới Vô Úy Như Lai.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bất Kinh Bố.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thế Giới Ba Ðầu Ma Thắng Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Tượng.

Nam-mô Ưu Bát La Thế Giới Trí Ưu Bát Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Cảnh Giới Hạnh.

Nam-mô Bảo Thượng Thế Giới Bảo Tác Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Pháp Tác.

Nam-mô Nguyệt Thế Giới Vô Lượng Nguyện Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tán Hoa.

Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới Bảo Tụ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Dược Vương.

Nam-mô Hương Quang Minh Thế Giới Ta La Tự Tại Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thắng Tuệ.

Nam-mô Hoa Thủ Thế Giới Bảo Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Nhựt Ðức.

Nam-mô Phổ Sơn Thế Giới Bảo Sơn Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Hỏa Ðức.

Nam-mô Ưu Cái Nhập Thế Giới Thượng Thủ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thượng Trang Nghiêm.

Nam-mô Vô Ưu Thế Giới Phát Vô Biên Công Ðức Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Bất Phát Quan.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Ðức Trụ Thế Giới Thiện Thượng Thủ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Phổ Chí.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thế Giới Tu Di Quang Minh Như Lai. Như Lai đó thọ ký Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thiện Trụ.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Ðức Trụ Thế Giới Vô Lượng Cảnh Giới Như. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Dược Vương.

Nam-mô Trang Nghiêm Bồ Ðề Thế Giới Cao Diệu Khứ Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tư Ích Thắng Tuệ.

Nam-mô Vô Cấu Thế Giới Bảo Hoa Thành Tựu Công Ðức Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðắc Thắng Tuệ.

Nam-mô Vân Thế Giới Phấn Tấn Như Lai.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tự tại Quan.

Nam-mô Hoa Võng Phú Thế Giới Nhứt Thiết Phát Chúng sanh Tín Phát Tâm Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam MiệuTam Bồ Ðề cho Bồ Tát Thắng Tuệ.

Nam-mô Tinh Tú Hành Thế Giới Lạc Tinh Tú Khởi Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Ưu.

Nam-mô Bảo Hoa Thế Giới Thắng Chúng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Diệu Thắng.

Nam-mô Vô Lượng Chí Thế Giới Vô Lượng Hoa Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Hương Tượng Bồ Tát

Hoa Thế Giới Bảo Thắng Như Lai.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Viễn Ly Chư Hữu Bồ Tát.

Nam-mô Chủng Chủng Tràng Thế Giới Nguyệt Thắng Công Ðức Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Đoạn Nhứt Thiết Chư Nạn Bồ Tát.

Nam-mô Khả Lạc Thế Giới Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bất Thối Chuyển Luân Bồ Tát.

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Thập Phương Xưng Danh Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Trí Xưng Bồ Tát.

Nam-mô Tự Tại Thế Giới Ca Lăng Dà Phật. Nam-mô An Lạc Thế Giới Nhựt Luân Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Bảo Thắng Phật. Nam-mô Trí Thành Tựu Thế Giới, Trí Khởi Phật.

Nam-mô Thuần Lạc Thế Giới Công Ðức Vương Trụ Phật.

Nam-mô Cái Hành Hoa Thế Giới Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Kim Cang Luân Thế Giới, Vô Úy Phật.

Nam-mô Phát Khởi Thế Giới, Trí Tích Phật. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Thế Giới, Vô Quan Tướng Phật Hạnh Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Thế Giới, Quang Minh Luân Oai Ðức Vương Thắng Phật. Nam-mô Cao Tràng Thế Giới Nhơn Tuệ Phật.

Nam-mô Ðức Thế Giới Na La Diên Phật. Nam-mô Vô Cấu Thế Giới Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Viễn Ly Thế Giới Nhứt Thiết Ưu Chướng, An Ổn Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Thế Giới, Viễn Ly Chư Phiền Não Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết An Lạc Thế Giới, Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Thế Giới Cụ Túc Thiện Tư Duy Phát Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Thế Giới, Hàng Phục Chư Oán Phật.

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Ưu Ba La Thắng Phật.

Nam-mô Thập Phương Quang Thế Giới Minh Thắng Lực Vương Phật.

Xin quy mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Thường Quang Minh Thế Giới, Vô Lượng Quang Minh Vân Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Thường Trang Nghiêm Thế Giới Hàng Phục Nam, Nữ Phật.

Nam-mô Trầm Thủy Hương Thế Giới, Thượng Thắng Hương Phật.

Nam-mô Thường Trang Nghiêm Thế Giới Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam-mô Hương Cái Thế Giới, Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Thế Giới Bảo Thượng Vương Phật.

Nam-mô Hương Thế Giới, Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Phổ Hỷ Thế Giới, Trí Kiến Nhứt Thiết Chúng sanh tín Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Thế Giới, Vô Biên Thinh Phật.

Nam-mô Phật Hoa Trang Nghiêm Thế Giới, Trí Công Ðức Thắng Phật.

Xin quy mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Hoa Thế Giới, Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Nguyệt Thế Giới, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Kiên Trụ Thế Giới Ca Diếp Phật.

Nam-mô Phổ Ba Ðầu Ma Thế Giới, Quan Nhứt Thiết Cảnh Giới Kính Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thế Giới, Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thật Thế Giới, Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Hữu Nguyệt Thế Giới, Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thế Giới Danh Xưng Phật.

Nam-mô An Lạc Thế Giới Ðoạn Nhứt Thiết Nghi Phật.

Xin quy mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Quang Vương Thế Giới Trí Thắng Phật.

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Bảo Nguyệt Phật

Nam-mô Chủng Chủng Thành Tựu Thế Giới Công Ðức Vi Diệu Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thế Giới Trầm Thủy Hương Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thế Giới Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Quảng Thế Giới Vô Lượng Tràng Phật.

Nam-mô La Võng Thế Giới La Võng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Kinh Bố.Thế Giới Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Khả Lạc Thế Giới Hiện Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Ly Quan Thế Giới Nhứt Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật.

Xin quy mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Thường Xưng Thế Giới Bất Ðoạn Nhứt Thiết Chúng sanh Phát Hạnh Phật.

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Thế Giới Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Phổ Kính Thế Giới Kiến Nhứt Thiết Pháp Phật .

Nam-mô Phổ Chiếu Thế Giới Nhứt Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Ðức Thành Tựu

Nam-mô Thế Giới Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thế Giới Trí Khởi Quang Phật.

Nam-mô Vô Bố Ưu Bát La Thế Giới Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Bố Thế Giới Thập Phương Thắng Phật.

Nam-mô Hoa Bố Thế Giới Hoa Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Thiên Thế Giới Kiên Cố Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Quang Minh Thế Giới Trí Quang Minh Phật.

Xin quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô An Lạc Ðiều Thế Giới Tu Trí Phật.

Nam-mô An Lạc Thế Giới Viễn Ly Thai Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Thế Giới Minh Vương Phật.

Nam-mô Vân Thế Giới Ðoạn Nhứt Thiết Phiền Não Phật.

Nam-mô Phổ Sắc Thế Giới Vô Biên Trí Xưng Phật.

Nam-mô Kiên Cố Thế Giới Chiên Ðàn Ốc Thắng Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Công Ðức Thế Giới Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Thế Giới Thiện Trụ Lực Vương Phật.

Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới Siêu Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Long Vương Thế Giới Thượng Thủ Phật.

Xin quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Thế Giới Thiện Cao Tụ Phật.

Nam-mô Vô Bố Úy Thế Giới Tác Xưng Phật.

Ái Hương Thế Giới Ðoạn Chư Nạn Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Công Ðức

Thiện Trụ Thế Giới Xưng Thân Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng da thừa nhuyễn láng chẳng dính bụi nước muỗi ruồi, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3lạy)

(Trên đây một ngàn sáu trăm vị Phật.)

 

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Thế Lực Thiện Trụ Thế Giới Xưng Kiên Cố Phật.

Nam-mô Vô Ưu Tuệ Thế Giới Viễn Ly Chư Ưu Phật.

Nam-mô Xứng Thế Giới Khởi Ba Ðầu Ma

Nam-mô Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Hoa Câu Tô Ma Trụ Thế Giới

Nam-mô Thiện Tán Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Thập Phương Danh Xứng Thế

Nam-mô Giới Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật.

Nam-mô Thập Phương Thượng Thủ Thế

Nam-mô Giới Danh Xưng Nhãn Phật.

Xin quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Diệm Tuệ Phóng Thế Giới Diệm Phật.

Nam-mô Hống Thế Giới Thập Phương Xưng Danh Phật.

Nam-mô Quang Minh Thế Giới Tự Tại Di Lưu Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thế Giới Ðại Quang Minh Phật.

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Thế Giới Diệm Xí Phật.

Nam-mô Hữu Thế Giới Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Phóng Quang Minh Luân Phật.

Thường Huyền Thế Giới Chúng Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Vương Thế Giới Vô Tận Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Hống Thế Giới Diệu Cổ Thinh Phật.

Xin quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Vô Úy Thế Giới Phổ Thắng Phật.

Nam-mô Thập Phương Danh Xưng Thế Giới Trí Thắng Phật.

Nam-mô Địa Thế Giới Sơn Vương Phật.

Nam-mô Ðịa Công Ðức Thế Giới Ba Ðầu Ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Luân Thế Giới Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Phổ Trang Nghiêm Thế Giới Ðại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Ỷ Thế Giới Tác Nhứt Thiết Công Ðức Phật.

Nam-mô Hỷ Thế Giới Tất Cánh Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Thế Giới Bảo Công Ðức Phật.

Nam-mô Tinh Tú Hành Thế Giới Trí Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Cái Hành Trang Nghiêm Thế Giới Trí Khởi Quang Minh Oai Ðức Vương Thắng Phật.

Xin quy mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thế Giới Ba Ðầu Ma Sinh Vương Phật.

Nam-mô Pháp Cảnh Thế Giới Tự Tại Phật.

Nam-mô Nguyệt Trung Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô A Di Ðà Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Sơn Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Phật.

Xin quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Tác Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Cự Trụ Trì Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Xin quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Thượng Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Câu Tô Ma Hoa Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Vô Trần Ly Trần Phật.

Xin quy mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Bất Túc Phát Tu Hành Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xá (Hàm) Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Thành Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Cái Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Xin quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Vô Lượng Chúng Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Phá Tán Nhứt Thiết Chư Thủ Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhứt Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Tất Cánh Ðắc Vô Biên Công Ðức Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Xin quy mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật.

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Bảo Di Lưu Phật.

Nam-mô Nhựt Nhiên Ðăng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ưu Bát La Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Ðại Bảo Di Lưu Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Xin quy mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Công Ðức Nhứt Vị Phật.

Nam-mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Vương Phật.

Nam-mô Bảo Di Lưu Kiên Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi La Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Vương Phật.

Nam-mô Vô Thượng Thủ Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bảy chỗ bằng đầy, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một ngàn bảy trăm vị Phật.)

Nam-mô Ðại Long Phật.

Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Ốc Phật.

Nam-mô Hương Tràng Phật.

Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam-mô Kinh Bố Ba Ðầu Ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Võng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Hương Tượng Vương Phật.

Nam-mô Dữ Nhứt Thiết Lạc Phật.

Nam-mô Thị Nhứt Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Phật.

Nam-mô Năng Diệt Nhứt Thiết Bố Úy Phật.

Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Dữ Nhứt Thiết Chúng Sanh An Ổn Phật.

Nam-mô Quan Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tu Hành Tràng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Ðại Tướng Quân Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Cao Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Bất Khả Y Phật.

Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Nguyệt Luận Văn Vương Phật.

Nam-mô Diệu Di Lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Văn Di Lưu Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Tác Phật.

Nam-mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.

Nam-mô Trí Thượng Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Phương Tác Phật.

Nam-mô Ðại Hội Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Tối Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Trí Hộ Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Hiện Thị Chúng Sanh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Thù Diệu Thân Phật.

Nam-mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật.

Nam-mô Phật Ba Ðầu Ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Quan Nhứt Thiết Phật Cảnh Giới

Nam-mô Hiện Phật Hình Phật.

Nam-mô Ðông Phương, Thuyết Kiên Như Phật.

Nam-mô Hóa Thinh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Hải Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Tích Thắng Thượng Oai Ðức Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Ly Tham Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Ly Nhứt Thiết Thủ Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Úy Khứ Phật.

Nam-mô Hương Phong Phật.

Nam-mô Vô Ðẳng Hương Quang Phật.

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di Lưu Tụ Phật.

Nam-mô Hương Thắng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam-mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thắng Tu Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Kim Cang Thành Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Lực Xưng Phật.

Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Di Lưu Vương Phật.

Nam-mô Hư Không Di Lưu Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Phạm Hống Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Xin đem nhơn duyên công đức lễ Phật này, nguyện được thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới hai nách đầy, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)

(Trên đây một ngàn tám trăm vị Phật.)

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Hai Hết

TÁN

Mười phương thế giới.
Ba đời Năng Nhơn.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Ðêm dài giác mê tình.
Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô Ly Cấu Ðịa Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 3 lạy)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12