PHẬT NÓI KINH TRÌ MINH TẠNG BÁT ĐẠI TỔNG TRÌ VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh, Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì chúng sinh đời Mạt Thế tuyên nói Kinh Trì Minh Tạng Bát Đại Tổng Trì Vương khiến cho các người tu hành trong bốn chúng ở đời vị lai ấy vì tất cả chúng sinh mà làm lợi ích cho đến cầu các Tất Địa mà được thành tựu.

Đức Phật nói: “Nếu có Hành Nhân phát tâm dũng mãnh bền chặt chẳng thoái lui nơi tám Đại Tổng Trì (Mahā-dhāraṇī) này mà tu hành. Trước tiên nên thanh tịnh Thân Tâm, trong ngoài nghiêm khiết thẳng đến thành tựu không để cho gián đoạn, nếu tạm gián đoạn thì chẳng được thành tựu.

Nếu muốn tụng trì mà tu hành thì mỗi lúc trì tụng thời nên xưng niệm: “Quy mệnh tất cả chư Phậ , Pháp với Thánh Chúng”. Như vậy Quy Mệnh Tam Bảo xong, liền bền tâm trì tụng

Liền nói Đà La Ni là:

“Nẵng mô a trí, phộc trí, nẵng trí, tra kế, xá la kế, xá la kế, ô lỗ ma đế, đỗ lỗ, hứ lệ, di lệ, tát lý-phộc nhạ-noa, vĩ ba na nga. Nẵng mạc tát lý-phộc tam ma tam một đà nẵng, tất điện đổ mạn đát-la ba nẵng, toa hạ”

Đà La Ni này là điều mà vô lượng Đấng Chính Đẳng Chính Giác Nhị Túc Thế Tôn trong đời quá khứ đã tuyên nói. Nếu muốn tu hành đối với các chúng sinh làm Pháp Tức Tai, Tăng Ích với Ủng Hộ… Trước hết nên trì tụng cho thuần thục, thành Tiên Hạnh xong, có Công Lực lớn thì mới có thể làm cho chúng sinh

Pháp Đà La Ni này có thể làm vào lúc Trung Thu thời có công lực lớn. Nếu người làm vào lúc đó thời Trì Niệm dễ thành, hay trừ tám sự sợ hãi lớn.

Nếu lại có Chúng sinh thường trì tụng thì luôn được ủng hộ, ngày đêm an vui, thảy đều xa lìa tất cả điều chẳng lành, tăng trưởng Phước Đức, không có các khổ não.

Hoặc tại Vương Thành (thành của vua chúa), hoặc gặp chiến tranh (binh cách) muốn thoát mọi thứ nguy nan thì chọn lựa giờ tốt trong ngày, giờ Ngọ trì tụng tác Pháp sẽ được giải thoát.

Nếu bị Trời, Rồng, Quỷ, Thần, mọi loài Trì Mỵ cũng hay giải trừ.

Dùng sức trì tụng đến nơi cây khô cũng hay khiến cho sống lại, sinh ra hoa quả.

Cho đến khiến người Trì Tụng được Túc Mệnh Thông, biết việc của vô lượng đời sống

_Lại nói Đà La Ni là:

“Phổ câu nhập-phộc lệ, phổ câu nhập-phộc lệ, tam dã thế, ma hạ tát mãn đa, ma hạ nhập-phộc lệ, đế hộ kế mục kế , hộ kế mục kế , ma hạ thiết doãn nê la di đa dã, thiết tế xá đỗ, ma hạ nhập-phộc lệ, nhập-phộc la đế, tất địa tha tăng tả, ma la nê noa, toa hạ”

Đà La Ni này là điều mà Hành Luân Hồi Nghĩa Thành Đồng Tử đã tuyên nói. Có thể tác Pháp Trì Tụng vào tháng mười, vì các chúng sinh mà làm lợi ích sẽ được vô lượng quả báo thanh tịnh.

_Lại nói Đà La Ni là:

“Tô na thế, tô phệ na na si, ô na si, niết-lý si, bà nhạ nễ đà mạt lệ tha, mạt nẵng trí phộc trí, đát-bố lỗ nẵng tra, phộc tra nễ na thế, y tạt la, mạo địa, tát tế noa la kha, tất địa, tạt nê hứ doãn, nê vĩ, toa hạ”

Đà La Ni này là điều mà bậc Duyên Giác đã tuyên nói. Có thể ở mùa Đông cầu nơi thanh tịnh, tác Pháp Trì Tụng , hay ủng hộ tất cả chúng sinh.

_Lại nói Đà La Ni là:

“Đa la tức lỗ lỗ, tức lỗ phệ lỗ phệ, la tra kế, hứ lệ, di lệ, đế lệ, thủy lệ, nẵng trí phộc trí, câu nẵng trí, a nẵng mạt đế, ma nẵng mạt đế, lộ lệ ca sa ca, tất ca sa thủy la, lộ la ma đà, ô mạt dã ni, pha sa pha tế. Án, vĩ bà phộc đế, toa hạ”

Đà La Ni này là điều mà câu chi La Hán đã tuyên nói, hay ủng hộ tất cả chúng sinh lìa các sự sợ hãi. Pháp đó có thể trì tụng vào mùa Xuân; làm Tức Tai, Tăng Ích, quyết định được thành tựu. Nếu y theo Pháp không mất, Công Hạnh chẳng lùi thời có thể ẩn thân, không có người nào nhìn thấy.

_Lại nói Tâm Đà La Ni là:

“Án, án đa nại phộc di vĩ, bà phộc tô, toa hạ”

Tâm Minh này dùng cho việc mong cầu, lại xưng tên, tụng chín lạc xoa (90 vạn biến) thì việc mong cầu được toại nguyện. Đến khi đủ số thời chuẩn bị mọi thứ hương hoa, thắp đèn cúng dường Phật, Pháp , Tăng, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn….

Nếu người Khất Thực thì nên cầm cái bát đi về phương Bắc, đến nơi làng xóm (tụ lạc) mới có thể thứ tự đi xin. Dùng bảy nhà làm giới hạn, chẳng được vượt quá, còn bảy nhà đã bố thí thì bảy giòng Tộc sau này sẽ được Phước.

Hoa cúng dường, có thể tìm cầu hoa Ca La Vĩ La với nhóm Long Hoa là tối thượng.

Lại nói Đà La Ni là:

“Sa phộc nễ,sa phộc nễ, sa phộc nẵng, mục khế, lỗ bán di tăng hứ, ma hạ ca ba nỉ. Án, tức lệ, di lệ. Án, ca y để vĩ nễ ngu hạ hàm, tha nẵng dã, toa hạ”

Đà La Ni này là điều mà bậc Dự Lưu đã tuyên nói. Pháp đó có thể trì tụng vào mùa Hạ để cầu thành tựu. Nơi tác Pháp nên tìm cầu Thi Lâm (rừng chứa xác người chết) hoặc hai bờ sông, hoặc trên cây cầu… xây dựng trì tụng

Nếu vì người khác, làm việc ủng hộ . Trước tiên tìm Đồng Nữ trong sạch se chỉ xâu hạt làm chuỗi, tụng một lạc xoa (một vạn biến) thì thành tựu việc mong cầu.

Hoặc lấy máu trên xương sườn bên trái của thân mình thấm vào hoa sen trắng rồi Hộ Ma, tụng 108 biến thì việc mong cầu đều được.

Hoặc đem trong mắt bên trái của con mèo đen nhỏ, heo chết, người chết… cùng nghiền ra hòa hợp với 3 thứ vàng, đồng làm thành viên, dùng nước cốt của cây Sa La cùng uống vào thì việc mong cầu thảy đều được thành tựu.

_Lại nói Đà La Ni là:

“A ca tế, ca tế, nẵng ca tế, nga noa, ca la tế, bát-la noa na đán, bát-la noa na phộc đát-phộc. A!n, vĩ đà, ma hạ vĩ đà tế na, bế đa na bế lỗ lỗ nhĩ, hứ lệ, di lệ, a nhĩ đa, nhĩ noa lý dã di đổ dã. Nẵng mô tát lý-phộc một đà, tam một địa, tam bàphộc nam, toa hạ”

Đà La Ni này là điều mà Vô Năng Thắng Bồ Tát đã tuyên nói. Nếu có người chí tâm trì tụng trải qua một năm thảy được sắc đẹp, sức mạnh thù thắng, tốt lành, an vui, đầy đủ Công Đức, danh tiếng vang xa.

_Lại nói Đà La Ni là:

“Nẵng mô la đán-nẵng đát-la dạ dã. Nẵng mô na nga di tỳ nẵng. Nẵng mô la câu xá phộc lý-duệ. Nẵng mô đà đổ tỳ-dược ca duệ duệ, a nẵng bế, vĩ nhạ nễ cụ cụ, ô một-đà khư nga, tác yết-la, toa hạ”

Đà La Ni này là điều mà bậc A Na Hàm đã tuyên nói, hay cứu tất cả bệnh khổ. Nếu có người bị tật bệnh, Hành Nhân cầm tay người ấy, tụng Đà La Ni này gia trì vào nước cốt sữa khiến uống vào với tẩy rửa thân; giả sử người ấy sắp chết thì cũng có thể trừ khỏi. Hoặc chú vào thuốc Ma Nẵng Thi La rồi để trong lỗ tai của người bệnh thì cũng được trừ khỏi.

Nếu có Hành Nhân thành Pháp Tiên Hạnh xong mà muốn cầu Tất Địa. Hoặc cầm tràng hạt hoặc bánh xe (luân) y theo Pháp trì tụng. Giả sử Hành Nhân không có Phước nhưng do Pháp Lực cho nên cũng được thành tựu.

_Lại nói Đà La Ni là:

Ba tán nễ ca la lý, ba tán nễ ma ca lý, ba tán nễ ba ca lý, ba tán tễ đa ca lý, đa ca lý, ba tán nễ ma lý ca lý, ba tán nễ lỗ la lý, ba tán nễ ba tán nẵng ca lý đế. Nẵng mô a tả lý-dã, ba na nam. Án, ba tán nễ tô lộ di kế, toa hạ”

Đà La Ni này, xưa kia lúc Ta còn là Bồ Tát có tên hiệu là Diệu Ý Trì Minh Thiên hiện thân ở trong loài có bốn chân, nói Đà La Ni này để làm lợi ích.

Nếu có người chí tâm thọ trì sẽ đầy đủ ước nguyện.

Nếu có chúng sinh gây tạo mọi nghiệp ác sẽ bị đọa làm súc sinh. Do sức Uy Đức của Đà La Ni này cho nên trừ diệt tội lúc trước, quyết định sinh làm Người, Trời Đà La Ni này hay thành tựu mọi loại sự nghiệp.

Nếu lại có người muốn cầu thành tựu mọi loại sự nghiệp thì cần phải tu Pháp Tiên Hành được viên mãn xong. Sau đó đem vật mong cầu thành tựu ở trước mặt Đại Trì Minh Vương hoặc ba thời hoặc sáu thời trì tụng, mỗi một thời tụng một ngàn biến làm giới hạn, chẳng được giảm thiếu, thẳng đến Tất Địa. Được Tất Địa xong thì chỗ làm được viên mãn

Nếu có người muốn hàng phục Oan Gia. Nên ngồi hướng mặt về phương Nam , tay vẽ đầu mặt kẻ Oan Gia rồi đưa tay đè lên, trì chú thời Oan Gia ấy tự hành phục.

Nếu có người một ngày ba thời, luôn Trì Tụng sẽ được tất cả mọi người khâm phục.

Nếu có ngưới hướng mặt về phương Nam, dùng mè đen (Ô Ma) làm Hộ Ma thì mỗi mỗi việc mong cầu trong Tâm đều được

Nếu đem cái bát để trên mặt đất, dùng tay đè lên gia trì thì đều được nhiều của bố thí.

Lại nếu gia trì vào bơ rồi ăn thì vĩnh viễn chẳng có tật bệnh, thường được khinh an.

Lại nếu, người nữ không có sữa, gia trì vào bơ với muối rồi ăn vào , sẽ có sữa.

Lại nếu người nữ không có con, gia trì vào hoa Chiên Đàn làm thành bột, một ngày ba thời điểm vào trán. Hoặc đem thuốc đeo ở cổ hoặc cột nơi cánh tay thì quyết định sanh con có Phước (Phước Tử)

Lại nếu người nữ có tính ác, người chồng tụng gia trì thì liền đổi tính thành hiền lành dịu dàng (nhu thiện )

Lại nếu người chồng có tính ác, người vợ tụng gia trì , hòa bột hoa Chiên Đàn khiến ăn vào thì liền kính trọng nhau

Lại nếu có người vượt qua sông nước, đến chỗ hũng sâu trong dòng chảy, thân sức mệt mỏi, lo bị chết chìm. Nếu tâm nhớ niệm liền được đến chỗ cạn.

Hoặc gia trì vào cây khô thì cây sống lại, sinh hoa quả Nếu gia trì vào ao khô cạn thì nước liền tự tràn đầy.

_Lại nói Đà La Ni là:

“Sa đế, a ca trí, vĩ ca trí, bổ la-ni, a nga đế, sa ma hứ đế, tất địa sa tam đế, tam ba na noản. Nẵng mô sa-đổ a tả lý, a noản”

*)ŚĀNTE AGAḌI VIGAḌI PŪRṆI ĀGATE SAMĀHITE SIDDHI

SAŚĀNTE SAṂPANNĀNĀṂ NAMOŚTU ĀCARYĀNĀṂ SVĀHĀ

Đà La Ni này, xưa kia lúc Ta là Cực Nộ Trì Minh Vương đã tuyên nói. Nếu có người thường thọ trì sẽ được việc Thù Thắng Cát Tường

Nếu người trì tụng thành Tiên Hạnh xong, lấy hoa Tất Bát La, bột Vĩ-dựng ma quả tạng . Sau đó dùng Tô Mật hòa chung, gia trì vào nước cốt sữa đồng uống vào. Sau lại trì tụng bảy ngày đêm sẽ được Đại Thông Minh.

Nếu lấy tròng mắt của cọp, Huân Hồ (con cáo sống với loài Rợ ở phía Bắc), mèo con, heo… nghiền thành bột, chia đều rồi hòa hợp làm thành viên. Gia trì rồi để ở trong lỗ mũi sẽ được ẩn thân.

Nếu dùng thuốc Vi Khổ Căn hòa chung với sữa, Mật. Gia trì rồi ăn vào sẽ được sắc mặt không già.

Hoặc ở Thi Lâm, hoặc dưới gốc cây đứng một mình (độc thụ) hoặc ngã tư đường. Các nơi như vậy, chẳng được trì tụng. Nếu được thành tựu sẽ đi đứng được trong

không trung, cũng có thể dạo chơi ở cõi Trời: Dục Giới, Sắc Giới Nếu được thành tựu cây kiếm là tối thượng.

Nếu ở bờ biển với bờ sông lớn, thường ăn nước cốt sữa hoặc nước cốt thịt, trì tụng mười tháng, ngày ngày tương ứng, thân tâm chẳng thoái lúi sẽ được vật báu lạ lùng trong sông, biển.

Nếu ở trên núi có loài Rồng cư trú, thường ăn đậu xanh với bơ, trì tụng sẽ được Rồng dâng tặng vàng ngọc.

Nếu ở dưới cây Ưu Đàm Bát trì tụng, thường khất thực (xin ăn) tụng chẳng gián đoạn cho đến thành tựu, chú vào bơ trong phút chốc thành nước rồi uống vào sẽ giải được Pháp của mọi loại ở Thế Gian

Nếu dùng bùn nặn nắn hình Sư Tử rồi gia trì. Nếu được thành tựu, cỡi lên có thể đến Thiên Giới.

Các Pháp như vậy, mỗi mỗi tu hành.

Nếu người cầu thành tựu được viên mãn Tiên Hành xong, y theo Pháp lại tụng tám ngàn biến sẽ được Tất Địa.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Trì Minh Tạng Bát Đại Tổng Trì Vương đó xong liền bảo A Nan rằng: “Ông khéo thọ trì Pháp bí mật này, khiến ở đời vị lai lưu hành chẳng đứt đoạn, khiến cho người tu hành cùng các chúng sinh làm lợi ích lớn”

Lúc đó A Nan nhận Giáo Sắc của Đức Phật, vui mừng hớn hở làm lễ rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH TRÌ MINH TẠNG BÁT ĐẠI TỔNG TRÌ VƯƠNG

_Hết_

18/06/2008