PHẬT NÓI KINH ĐẠI THẤT BẢO ĐÀ LA NI

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ Bản Lục của Đời Lương
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Phật ngự tại Tinh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Cùng. Đức

Phật bảo A Nan: “Ông hãy thọ trì Đại Thất Bảo Đà La Ni Chú này” Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là :

“Tả địa dã: Thải đàm, để xà, luật đề, ba la nhược, ba la thức xoa cừu noa tỷ trà”

TADYATHĀ: SIDDHAṂ TEJA ŚUDDHE PRAJÑA PRAMOKṢA GUṆA VĪRYA

Này A Nan! Nếu có người đọc tụng tu hành Đà La Ni Chú này cho đến hết đời thì tất cả oán cừu đều có thể khiến cho vui vẻ. Lửa chẳng thể đốt, Đao chẳng thể gây thương tích, nước chẳng thể cuốn trôi, không bị Phương Đạo Quỷ Mị bắt giữ kể cả hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Đà Bà cho đến Người , phi nhân

A Nan! Thất Bảo Chú này. Khi vào trong nước lửa, nơi có oán tặc hoặc ăn phải chất độc, bị phương đạo độc thì nên niệm Chú này. Nếu bị sợ hãi, lông tóc dựng đứng…đều được giải thoát

Dùng uy đức của Tỳ Bà Thi Phật, thần lực của Thi Khí, Trí Tuệ của Tỳ Thi Bà (? Tỳ Xá Phù), Phật lực của Câu Lưu Tôn, Giới của Ca Na Mâu Ni, Công Đức của Ca Diếp, Tinh tiến của Thích Ca Mâu Ni khiến cho tất cả chúng sinh đều dứt trừ sự sợ hãu khiến được tốt lành.

Khi ấy, A Nan nghe lời Phật dạy liền vui vẻ phụng hành

PHẬT NÓI ĐẠI THẤT BẢO ĐÀ LA NI

_Hết_

*)Chú thích:

TADYATHĀ: Liền nói Thần Chú là

SIDDHAṂ: Mọi sự thành tựu, biểu tượng cho Thần Lực của Thi Khí Phật

TEJA: Uy quang, biểu tượng chu Uy Đức của Tỳ Bà Thi Phật

ŚUDDHE: Thanh Tịnh, biểu tượng cho Phật lực của Câu Lưu Tôn Phật

PRAJNA: Trí Tuệ, biểu tượng cho Trí Tuệ của Tỳ Xá Phù Phật

PRAMOKṢA: Thắng Giải Thoát, biểu tượng cho Giới Đức của Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

GUṆA: Công Đức, biểu thị cho Công Đức của Ca Diếp Phật

VĪRYA: Tinh Tiến, biểu thị cho sự Tinh Tiến của Thích Ca Mâu Ni Phật

12/09/2006