PHẬT NÓI KINH THÁNH ĐẠI TỔNG TRÌ VƯƠNG

Hán dịch: Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Lúc đó Ngài A Nan an cư kiết hạ ở nơi khác vừa xong, liền điềm nhiên đi từ nơi ấy đến Phật Hội. Đến Phật Hội rồi, Ngài cúi 5 vóc sát đất làm lễ dưới chân Đức Phật và lui về ngồi một bên, trang nghiêm chờ đợi Đức Phật dạy bảo.

Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan rằng: “Này A Nan! Nay Ta vì muốn lợi ích cho tất cả Hữu Tình, nên nói Đại Đà La Ni Chương Cú. Ông nên lắng nghe!”

Lúc ấy, A Nan nhận giáo sắc của Đức Phật nên chú tâm chắp tay an trụ, Đức Phật bảo: “Này A Nan! Ta có Ma Ha Đà La Ni Đại Tổng Trì Vương là điều mà 77 câu đê Như Lai thời quá khứ đã diễn nói, nay Ta cũng tùy hỷ.

Này A Nan! Đại Đà La Ni Chương Cú này hay khiến cho Hữu Tình được an vui lớn, thảy đều đầy đủ uy đức thế lực. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nào đạt được sự chân ngộ thì hãy suy tư là: “Đại Đà La Ni này hiếm có khó gặp ví như Đấng Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác xuất hiện ở Thế Gian rất khó gặp gỡ được cũng như hoa Ưu Đàm Bát (La) hiếm có khó thấy”. Nên tác niệm đó, khởi niềm tin chân thật cúng dường.

Khi đó, Đức Thế Tôn lại bảo A Nan rằng: “Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nào đối với Đại Đà La Ni Chương Cú này, chú tâm thọ trì cúng dường thì dao gậy chẳng thể gây thương tích, chẳng bị trúng chất độc, lửa chẳng thể thiêu đốt, nước chẳng thể cuốn chìm, Phép vua chẳng thể gia hại được, vĩnh viễn chẳng bị chết yểu…cho đến các hàng Trời, Người, A Tu La, Ma Lỗ Đa, Ca Lâu La, Càn Thát Bà, Khẩn Nẵng La, Ma Hầu La Già, Dạ Xoa, La Sát, Tất Lị Đa, Tỳ Xá Già, Cưu Bàn Trà, Bố Đan Nẵng, A Tam Ma Lỗ …. Các hàng như vậy tạo tác Pháp Hạnh ác chẳng nhiêu ích, cũng chẳng có thể xâm hại người ấy được. Cho đến các Pháp ác thuộc nhóm Huyễn Thuật, Tà Minh cũng chẳng thể gây nhiễu hại được.

Lại nữa bệnh sốt rét phát ra từ một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày , nhiều ngày hay ngay trong phút chốc. Hoặc bệnh cùi hủi, kéo đàm, nghiện ngập cho đến đau đầu… Nhóm bệnh như thế cũng chẳng thể gây hại cho người ấy được.

_ Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: Nhập-phộc lệ, ma ha nhập-phộc lệ_ Nhập-phộc la nễ, ma ha nhập-phộc la nễ_ Đát la nễ, ma ha đát la nễ_ Nhập phộc lễ đế_ úc chỉ, mục chỉ_ Tam bán nễ, ma ha tam bán nễ, sa-phộc hạ”

*)TADYATHĀ: JVALE MAHĀ-JVALE_ JVALIṆI MAHĀ-JVALIṆI _

TĀRAṆI MAHĀ-TĀRAṆI _ JVALITE UCCI MUCCI _ SAMBHANI MAHĀ-

SAMBHANI _ SVĀHĀ

A Nan! Trước đây Ta nói với ông Đại Đà La Ni Chương Cú này là điều mà 77 câu đê chư Phật Như Lai đã nói, nay Ta cũng nói.

Này A Nan! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với Đại Đà La Ni Chương Cú này, tín tâm thọ trì hoặc đọc hoặc tụng cho đến suy tư, dâng mọi thứ cúng dường sẽ được Túc Mệnh Thông, biết việc của 7 đời, vĩnh viễn chẳng thoái vị Tâm Bồ Đề”

_ Khi ấy Đức Thế Tôn lại nói Đại Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: Án_ Nê ma nê, khất xoa di, khất-xoa ma duệ, ma ha nĩ, a nẵng nỗ, hộ lệ, ma ha hộ lệ, đát nẵng kế, nghiễm tỷ lị, nỗ bát-la sa tứ, sa tứ, saphộc hạ”

A Nan! Đại Đà La Ni Chương Cú này chính là điều mà 88 câu đê chư Phật Như Lai đời quá khứ đã diễn nói, Ta cũng tùy hỷ , nay lại diễn nói.

Này A Nan! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với Đại Đà La Ni Chương Cú này, tín tâm thọ trì, hoặc đọc hoặc tụng, suy tư cúng dường thì người ấy được Túc Mệnh Thông, biết việc của 14 đời, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển Tâm Bồ Đề.

_ Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói Đà La Ni là:

“ Đát nễ-dã tha: Án_ Trí vãn trí, xá kế, xá la kế, xá kế, xá la kế_ A tất ca ma ca tất, y lệ di lệ, để lệ di lệ, náo la phệ, ma hạ náo la phệ, bộ đán nga ly, ma hạ để di-dựng nga lệ, tam bà phệ, ma hạ tam bà phệ, sa-phộc ha”

A Nan! Đại Đà La Ni Chương Cú này có đủ uy đức lớn, thế lực vô lượng. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nào tín tâm thọ trì, hoặc đọc hoặc tụng, suy tư cúng dường sẽ được Túc Mệnh Thông, biết việc của 21 đời, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển Tâm Bồ Đề.

_ Khi ấy Đức Thế Tôn lại nói Đại Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: A kế lễ phộc kế lễ, lỗ lệ, ma hạ lỗ lệ, ô hạ nễ, mô hạ nễ, mô hạ nễ, sứ bà nễ sa-đán bà nễ, sa-phộc hạ”

A Nan! Đại Đà La Ni này có đủ uy đức lớn, thế lực lớn, công đức vô lượng hơn hẳn mọi thứ hiện tiền, hay cho Hữu Tình lợi ích lớn. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nào phát tâm thành tín chẳng sinh nghi hoặc đối với Đại Đà La Ni này thọ trì đọc tụng, hay vì người khác mà tác ủng hộ hoặc vì cứu tế, hoặc vì Tức Tai cần khiến cho người ấy chẳng bị đao gậy gây thương tích, chẳng bị trúng độc, tất cả việc ác không thể gây tổn hại.

_ Nếu lại có người vì tự ủng hộ, đem Đà La Ni này vẽ trên lụa mới, đeo giữ trên cánh tay, thân mình thì đạt được vô lượng vô biên công đức

_ Lại nữa, Bậc Trí trì Đà La Ni này ở dưới cây khô, vì làm cứu tế thì cây khô sẽ được sống lại, rễ lá mọc lại, tạo màu san hô, hoa trái xum xuê làm cho người người yêu thích.

_ Này A Nan! Nếu có bậc Trí hằng thường thọ trì, hối mọi tội nghiệp do thân trước đã làm. Nếu lại chí tâm sám hối thì không có tội gì không tiêu diệt được. Tại sao thế? Này A Nan! Ví như mặt trời, mặt trăng có uy quang rộng lớn hay soi chiếu Thế Gian. Dùng sức uy đức của Đà La Ni có thể làm cho chúng rơi xuống đất. Lại như nước của 4 biển lớn lạ nơi tụ hội của mọi con sông, sâu rộng không thể sánh. Dùng sức uy đức của Đà La Ni này cũng hay làm cho chúng bị khô kiệt. Cho đến Đại Địa rộng lớn vô lượng vô biên, dùng sức uy đức của Đà La Ni có thể chia cắt thàng một ngàn đọan. Huống chi tội nghiệp đã có lại chẳng diệt được ư ?!

Này A Nan! Nhóm như vậy là nơi cư trú của Đại Đà La Ni Chương Cú. Cần phải tôn trọng cúng dường, đừng làm trái ngược.

Nếu có các hàng: Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Tất Lị Đa, Tỳ Xá Già, Cưu Bàn Trà, Bố Đan Na, Yết Tra Bố Đan Na, A Bà Tam Ma La, Phệ Đa Noa, Người với Phi Nhân… tạo tác Pháp ác chẳng có nhiêu ích cho các Hạnh của Thế Gian. Nếu có điều trái ngược chẳng tùy thuận Đại Đà La Ni Chương Cú này thì Trì Quốc Thiên Vương hiện tướng cực nộ, ánh lửa chẳng tan gom làm một tụ, dùng chày Kim Cương đập cái đầu của hàng ấy ra làm 7 phần như cành cây A Lê. Lại có Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa cũng dùng chày Kim Cương đập nát đầu kẻ đó như cành cây A Lê.

Lại nữa, hàng ấy nếu có trái ngược với Đại Đà La Ni Chương Cú này , tuy trụ trên Trời nhưng vĩnh viễn chẳng được Thủy Dụng của Thủy Tinh Vương Cung”

Đức Phật nói Kinh đó xong thời A Nan với Đại Chúng của Hội ấy gồm Trời, Rồng, A Tu La, Càn Thát Bà, Người, Phi Nhân nghe lời Phật nói đều vui vẻ phụng hành, lễ lạy rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH THÁNH ĐẠI TỔNG TRÌ VƯƠNG

_Hết_

02/04/1998