NGUỒN THIỀN NHƯ HUYỄN
Tịnh Liên – Nghiêm Xuân Hồng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm