TIN SÂU PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
Thích Tâm Hải
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học 
Diễn đọc: Thùy Duyên