Những Câu Chuyện Linh Ứng Về Ngài
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Sa Môn Thích Như Điển
Phương trượng Chùa Viên Giác
Hannover – Đức Quốc
dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
Biên tập và thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm