PHẬT NÓI KINH THÁNH LỤC TỰ ĐẠI MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng LôThiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn Gia A Nan rằng: “Này A Nan! Ông nên lắng nghe! Ta có Lục Tự Đại Minh Vương Đà La Ni mà vô lượng chư Phật đời quá khứ vì các Đại Sĩ đã diễn nói. Này A Nan! Nay Ta lại vì các ông với Hữu Tình đời Mạt Thế diễn nói Đà La Ni này, khiến cho Hữu Tình đời vị lai khi được Đà La Ni này sẽ được lợi ích lớn”.

Lúc ấy, A Nan với Sa Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Vương, Đế Thích, bốn vị Đại Thiên Vương…bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Thế Tôn Đại Từ Đại Bi! Nguyện xin tuyên nói, khiến cho chúng con với Hữu Tình đời Mạt Thế, ở trong đêm dài được lợi ích an vui”.

Thời Đức Thế Tôn liền nói Lục Tự Đại Minh Vương Đà La Ni là:

Đát nễ-dã tha (1) Nan để lệ (2) Ma độ ma để (3) Mạn noa lý kế (4) Bố lý nẵng nỉ kế, sa-phộc hạ (5)

 

Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan rằng: “Nếu có chúng sinh được nghe danh tự của Đại Minh Vương Đà La Ni Chương Cú này mà Tín Tâm thọ trì, ghi nhớ, đọc tụng và dùng hương hoa, mọi thứ cúng dường thì hết thảy mọi sự sợ hãi của người ấy về: Vua Chúa, lửa, nước, cho đến giặc cướp, oan gia…Các thứ sợ hãi như vậy thảy đều giải thoát.

Lại nữa, thuốc độc cho đến đao binh cũng chẳng thể gây thương hại.

Lại nữa, mọi sở trì sở mỵ của Trời (Deva), Người (ManuṢya), Phi Nhân (AmanuṢya), Dạ Xoa (YakṢa), La Sát (Rākṣasa), Câu Bạn Noa (Kumbhaṇḍa) cho đến Yết Tra Bố Đan Na ( Kaṭapūtana) cũng chẳng thể xâm hại.

Lại nữa, bệnh sốt rét phát ra sau 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày hoặc nhiều ngày, hoặc phát ra trong phút chốc. Hoặc lại bị đau đầu, đau tai, đau lưng, đau bụng cho đến phù thủng, các bệnh ác khổ …đều chẳng thể xâm hại. Trong suốt ngày đêm thường được an ổn, tất cả mong cầu đều được như nguyện”.

Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nói Đà La Ni là:

Đát nễ-dã tha (1) A noa lý (2) Ba noa lý (3) Na di na ma nễ (4) Phộc ca tế (5) Câu tô kế_ (6) Cú ca thiết kế (7) Bộ đa nga-la thiết (8) đế tế phộc để (9) Dã xá phộc để, sa-phộc ha (10)

 

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Nếu có chúng sinh được nghe Đà La Ni này. Ta chẳng thấy có một Hàng nào dù là hàng Trời, Rồng (Nāga), Dạ Xa, La Sát, Tất Lý Đa (Preta), Tỳ Xá Già (Piśāca), Bộ Đa (Bhūta), Câu Bạn Noa (Kumbhaṇḍa), Bố Đan Nẵng (Pūtana), Yết Tra Bố Đan Nẵng (Kaṭapūtana) cho đến Người, Phi Nhân, tất cả loài hành điều chẳng nhiêu ích… lại dám làm trái ngược.

Này A Nan! Loài hành điều chẳng nhiêu ích của các Hàng như vậy, nếu có trái ngược với Đà La Ni như vậy của Ta, sẽ bị vỡ đầu ra 7 mảnh giống như cành cây A Lê”

Lúc đó, Đức Thế Tôn lại bảo A Nan rằng: “Đà La Ni như vậy có Công Đức, thế lực, vô lượng vô biên lợi ích chúng sinh không có cùng tận. Ông nên thọ trì, lưu bố rộng rãi ở trong đời sau , đừng để đoạn tuyệt”

Đức Phật nói Kinh này xong thời A Nan với Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Đế Thích, bốn Đại Thiên Vương…nghe lời Phật dạy đều vui vẻ tin nhận, lễ Phật rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH THÁNH LỤC TỰ ĐẠI MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

_Hết_