PHẬT NÓI KINH ĐẠI HỘ MINH ĐẠI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đời Tống_ Tây Thiên Trung Ấn Độ, nước Ma Già Đà, chùa Na Lan Đà, Tam Tạng Truyền Giáo Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại tụ lạc Một Lị Tế Lưu. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan Đà rằng: “Này A Nan Đà! Nay Ta muốn đi qua thành Phệ Xá Ly”.

Tôn Giả A Nan Đà thưa: “Như vậy Thế Tôn! Nay con xin tuân mệnh”.

Lúc đó, Đức Thế Tôn và A Nan Đà đi qua thành Phệ Xá Ly đến nước An Một La. Đức Phật bảo A Nan Đà rằng: “Này A Nan Đà! Ông có thể vào thành chọn địa điểm tốt lành là An Nhân Đà La Chỉ Lê”.

Khi nghỉ chân, chính niệm nói Đại Hộ Đại Minh Đà La Ni này cùng với Già Đà là:

Vĩ Tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá

( Viśārada: Điềm tĩnh yên lặng, giàu kinh nghiệm học hỏi khôn ngoan)

Bậc Chính Biến Tri
Quá khứ, vị lai
Đồng ý dùng nó
Cứu độ Thế Gian
Tất cả chư Phật
Tất cả Độc Giác
Các A La Hán
Cùng với Thanh Văn
Tất cả Giới Uy Đức
Tất cả lời chân thật
Cho đến chốn Phạm Thiên
Ca Nhĩ Ca Tự Tại (Kāmeśvara: Thần Ái Dục Tự Tại )
Đế Thích và chư Thiên
Tất cả A Tu La
Sứ Giả A Tu La
Cho đến hàng Bộ Đa
Tất cả đều đồng ý

Vĩ tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá

Tất cả chư Phật trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai vì cứu độ Thế Gian nên cần biết

Môn tả đá, môn tả đá, môn tả đá, môn tả đá. Ma để sắt-xá đổ, y để vĩ-dụ bả xá nhĩ-dã đá, niết tát tha đá, niết tát tha đá.

Hàng Trời trong cõi Trời, nơi chư Thiên tôn trọng đi vào thành Phệ Xá Ly. Thế Chủ Phạm Vương, Thiên Đế Thích, Hộ Thế Tứ Vương cũng đi vào Thành. Vô số ngàn Thiên Chúng, vô ương số A Tu La Vương và A Tu La Chúng cũng đi vào Thành . Cho đến vô lượng ngàn Bộ Đa Chúng cũng lại tùy vào Thành quy mệnh Đức Thế Tôn, quán sát tất cả chúng sinh: Nơi khởi các tai nạn, bệnh tật lưu hành, tác Pháp thành tựu khiến cho thoái tán, khiến được an vui. Chân Ngôn là:

Nễ li-nga tha đá,nễ lị-nga tha đá, nễ lị-nga tha đá, nễ lị-nga tha đá

Ngật-sử bát-lam, ba la dã đá dã nễ dụ diễm

Nột sắt-tra tức đá, nẵng thiết-dã đá duệ

Vị đát-la tức đá, nẵng ba lam độ ca, ma la ngật-sản tả nộ vãn lị-để ca ma đế

Tất-để sắt-xá đá ma côn, bát-la một thổ lạc ca nộ kiếm ba cú nhạ-noa ba dã để

Tô mẫu, tô mẫu, tô mẫu

Lỗ tô mẫu, lỗ tô mẫu, lỗ tô mẫu

Tô lỗ, tô lỗ, tô lỗ, tô lỗ

Mẫu, mẫu, mẫu, mẫu

Bát-la vĩ xả để lỗ tô mẫu

Mẫu lô, mẫu lô, mẫu lô, mẫu lô, mẫu lô, mẫu lô, mẫu lô, mẫu lô, hộ

Di lị, di lị, di lị, di lị, di lị

Mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô li dị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị, mẫu lô di lị

Mẫu lô lị để, mẫu lô lị để

Lị, lị, lị, lị, lị, lị

Lị di, lị di, lị di, lị di, lị di, lị di

Lị để hạ tất di, di lị, để lị, lị,lị, di ,di

Ca tra ca la, ca tra kiến

Ca la, ca la, ca tả

Kiếm ca la, kiếm ca la, kiếm ca la, kiếm ca la , kiếm ca la

Kiếm ca lỗ, ca lị để câu lị thế

Kiếm ca lị, kiếm ca lị thế

Để lị, để lị

Lị, lị, lị, lị

Phả sa lị, phổ lị, phổ lị, phổ lị, phổ lị, phổ lị, phổ lị

Phổ la nẵng, nẵng tha lị lị thể, phổ lị bà lị bố tát-đá

A nẵng tha thất-tả lị

Bát-la nễ lị-nga tha tha, ba la dã đá lị, bát-lam ba la dã đá

Đấng Như Lai Chính Biến Tri đối với tất cả chúng sinh ở Thế Gian mà đi vào nơi trừ tai nạn này. Dùng Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả nói Chân Ngôn Thành Tựu Già Đà này. Tất cả Thánh Chúng cho đến Bộ Đa Đẳng Chúng đều biết Pháp này là tối vi thượng ở các Thế Gian.

Nếu lại chẳng tiếc thân mệnh, đối với tất cả muốn ngưng trừ bệnh sốt rét, phá hoại tai nạn, tăng trưởng tâm lành khiến được an vui.Vì Thế Gian kia nói Đạo Giải Thoát, nói Pháp tôn trọng. Vì tất cả chúng ấy, tạo dựng an vui làm Thầy cứu đời (Độ Thế Sư) vì các Thế Gian mà khởi tâm Từ, làm cho các Hữu Tình an vui giống như yêu thương con nhỏ. Luôn luôn tùy toại tất cả chúng sinh giống như đèn sáng soi chiếu mọi nơi va chạm khiến cho kẻ bị luân hồi được Chính Đạo Trí của các Pháp mà chẳng bị gián đoạn, ngôn biện thanh tĩnh ban cho mọi niềm vui, mỗi mỗi đời được sinh vào nhà phú quý, được đại vô uý, thành tựu Phước Nghiệp. Ở nơi sinh ra, tất cả chấn động, tất cả Hữu Tình thảy đều vui vẻ. Bồ Đề Trường ấy chấn động 6 cách, Ma Dân và Quỷ Dân thảy đều lo buồn. Bởi vì Đấng Mâu Ni kia sẽ chuyển báng xe Pháp, nói 4 Thánh Đế, dùng Pháp Điều Phục giáng phục các kẻ Ngoại Đạo, tất cả chúng sinh ắt sẽ thành Phật, làm an vui Người Trời với Thiên Đế Thích cho đến làm an vui tất cả chúng Bộ Đa. Ở tất cả thời khiến được thấy Phật, được Ý Hiền Thánh, được vô lượng Phước, mọi việc mong cầu đều được thành tựu.Vì được Tâm Bồ Đề cho nên an vui 4 Đạo, lại khiến cho chúng sinh trong suốt ngày đêm với tất cả nơi thảy đều an vui, cho đến loài Trùng, loài biết mày động (Nhuyễn Động) , tất cả Hữu Tình đều khiến cho được khoái lạc. Lại khiến cho chúng sinh chẳng tạo Nghiệp Ác gặp các Hiền Thánh. Hàng Bộ Đa đi đến tụ tập ở nơi cư trú hoặc trên Hư Không đối với chúng sinh thường gia Từ Hộ, ban ngày ban đêm, ở tất cả thời đều y theo Pháp mà trụ”.

Lúc ấy, Tôn Giả A Nan Đà bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Như Vậy Thế Tôn! Nay con xin tuân mệnh”

Đối với An Nhân Đà La Chỉ Lê ấy xong, vì các chúng sinh tiêu trừ tai nạn, dùng niệm chân chính nói Đại Hộ Đại Minh Đại Đà La Ni Thành Tựu Già Đà này là: Vĩ tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá, vĩ tát la đá

Tất cả chư Phật quá khứ vị lai

Dùng Chính Biến Tri.Nguyện thường gia hộ

Tất cả Duyên Giác, uy đức gia hộ

Tất cả Thanh Văn, uy đức gia hộ

Tất cả Giới, uy đức gia hộ

Tất cả Chân Thật Ngữ, uy đức gia hộ

Độc Trụ Phạm Thiên, uy đức gia hộ

Ca Nhĩ Thấp Phộc La (Kāmeśvara), uy đức gia hộ

Kiếu Thích Ca, uy đức gia hộ

Các Thiên Chúng, uy đức gia hộ

Tất cả A Tu La, uy lực gia hộ

A Tố Sứ Giả, uy lực gia hộ

Tất cả Bộ Đa, uy lực gia hộ

Nguyện Phật và Hiền Thánh

Vì tất cả chúng sinh Ban cho uy đức lực Khiến tai nạn đều trừ.

Nễ lị-nga tha đá, nễ lị-nga tha đá, nễ lị-nga tha đá, nễ lị-nga tha đá

Ngật-sử bát-la ba la dã đá dã nễ dụ diễm

Nột sắt-tra tức đá, nẵng thiết-dã đá duệ

Muội đát-la tức đá, nẵng ba lam độ ca ma la nật-sản tả

Nỗ vãn lị-để đổ ca ma tất-đế, để sắt-xá đổ ma lị tả

Đấng ChínhBiến Tri vì Thế Gian, trừ bỏ tai nạn mà đi vào (Thế Gian)

Tổ mẫu, tổ mẫu, tổ mẫu, tổ mẫu

Lỗ tổ mẫu, lỗ tổ mẫu, lỗ tổ mẫu, lỗ tổ mẫu

Mẫu lỗ, mẫu lỗ, mẫu lỗ, mẫu lỗ, mẫu lỗ

Tố lỗ, tố lỗ, tố lỗ, tố lỗ, tố lỗ, tố lỗ, tố lỗ, tố lỗ

Di lị, di lị, di lị, di lị

Mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị, mẫu lỗ di lị

Lỗ tố di, di lị để , lị lị ,tất tất , di kiếm

Ca la, ca la ca tra, ca la ca tả

Kiếm ca la, kiếm ca la, kiếm ca la, kiếm ca la, kiếm ca la, kiếm ca la, kiếm ca la

Kiếm ca lỗ, ca lị để câu lị thế, kiếm ca lị, ca lị thế để lị

Lị, lị, lị, lị, lị

Để lị, phả sa lị

Phổ lị, phổ lị, phổ lị, phổ lị, phổ lị, phổ lị, phổ lị

Dã nễ dụ diễm, a nẵng tha , nẵng tha nễ thể

Mẫu lị, mẫu lị

Nễ lị-nga tha đá, nễ lị-nga tha đá

Tất cả oan gia sẽ mau lui tan, khiến cho tất cả chúng sinh nguyện đều tùy ý.

Đức Như Lai dùng Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả nói Chân Ngôn Thành Tựu Già Đà này. Vì tất cả Thiên Chúng với Bộ Đa Chúng được Đại Trí Tuệ tối thượng với Nghĩa Lý Pháp. Nơi các Thế Gian: trừ các tai lệ, phá hoại Tự Tha, lỗi tham độc. Dùng tâm lành nói tất cả Pháp khiến cho các chúng sinh trong Thế Gian thấy Đạo Giải Thoát, đắc được an vui.

Đức Như Lai, Thầy của Tam Giới,Từ Hộ chúng sinh giống như con nhỏ. Lại như đèn đuốc soi sáng cho chúng sinh, kẻ bị luân hồi được thấy Chính Đạo, khéo nói Pháp Yếu, ngôn biện thanh tịnh, tất cả Quỷ Thần ắt sẽ chứng minh.

Lại mỗi một đời được đại vô úy, ở nơi phú quý, tiền của rất nhiều, nhiêu ích tất cả, được Thiện Thành Tựu, được Phước Thành Tựu.

Lại lúc sinh ra, tất cả chấn động, chúng sinh vui vẻ, đắc được an lạc

Bồ Đề Trường ấy chấn động 6 cách, Ma với Ma Dân tất cả ưu phiền, nói là: “Đức Mâu Ni chuyển bánh xe Chính Pháp, nói 4 Thánh Đế, dùng Pháp Điều Phục giáng phục Ngoại Đạo tất cả chúng sinh. Làm an vui chư Thiên, Trời Đế Thích cho đến tất cả chúng Bộ Đa, khiến cho các Hữu Tình ở tất cả thời phương nương theo Phước Phật mà đắc được Ý Trời”

Nếu có người cầu việc đều được thành tựu. Vì được an vui cho nên được Bồ Đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều hiền thiện, mau lìa mọi tội và không tạo tội nữa, cho đến tất cả Hữu Tình máy động đều trừ tai lệ các bệnh não. Nơi đi, nơi ở, suốt ngày sốt đêm tất cả thời đều được an vui. Cho đến hàng Bộ Đa lai tập, trụ ở mặt đất và trụ trên Hư Không thường phát tâm Từ, y theo Pháp mà trụ. Cõi này, phương khác tất cả chư Phật cho đến chư Thiên thường đến vệ hộ, đắc được đại an lạc”

Nói Đà La Ni này xong, chư Thiên Chúng Đẳng vui vẻ phụng hành.

PHẬT NÓI KINH ĐẠI HỘ MINH ĐẠI ĐÀ LA NI

_Hết_

13/12/1999