LỤC TỰ ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay dùng phụ bản của Đời Lương
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Bà (Bhagavān: Thế Tôn) ngự trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm 500 người đến dự.

Bấy giờ, Trưởng Lão A Nan (Ānanda) bị Chú Thuật của cô gái Chiên Đà La thu nhiếp. Lúc ấy, Trưởng Lão A Nan bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con muốn được mạnh mẽ để thâu bỏ Pháp ấy. Hỡi Đức Bạc Già Bà! Nay con muốn được mạnh mẽ để thâu bỏ Tu Già Đà này”

Bấy giờ, Đức Bạc Già Bà bảo Trưởng Lão A Nan rằng: “Ông hãy lại đây. Này A Nan! Ông đừng sợ hãi. A Nan! Ông nên thọ trì Lục Tự Đại Đà La Ni Chú. Vì khiến cho 4 Chúng được lợi ích, an ổn, an vui, Cát Tường Hạnh nên nói Chú là:

Tư Địa, thê đàm, an trà lệ, bát trà lệ, cát la trì, kê do lệ, tát đế bà đế, già lương bà đế, để xà bà đế, tần đầu ma đế

Này A Nan! Chú này hay khiến cho kẻ ăn ban đêm (Túc thực) mà chẳng tiêu, cuối cùng được tiêu hóa. Hay trừ bệnh tật về nhóm Thổ hạ, bệnh phong, bệnh nóng sốt, bệnh lạnh, bệnh tạp. Hay diệt tất cả các Chú Thuật Tà. Hay diệt các loài Khởi Thi Quỷ (Vetāla). Hay diệt tất cả hình tượng Yểm Cổ.

A Nan! Nếu có người biết tính danh của Thần Chú này thì người ấy chẳng sợ hãi về nạn Vua Chúa, nạn oán địch, nạn giặc cướp, nạn lửa thiêu, nạn nước cuốn.

Nếu ở thành ấp tụ lạc cùng với nơi hoang vắng đều không có sợ hãi cũng chẳng bị người khác rình rập tìm lỗi và không lỗi để bắt bẻ.

Nếu ăn phải thuốc độc thì chất độc chẳng thể hại mà chuyển thành lợi ích.

A Nan! Lục Tự Đà La Ni Chú này do bảy Tam Miểu Phật Đà (Chính Đẳng Giác) đã nói cũng là điều mà Phạm Vương Sa Ba, Thích Đề Hoàn Nhân, bốn Đại Thiên Vương đã nói cũng tùy vui phá các Chú Thuật, tiêu phục Khởi Thi. Tất cả hình tượng Yểm Cổ, thảy đều phá hoại đoạn diệt.

Trưởng Lão A Nan nghe lời Phật dạy, vui vẻ phụng hành.

LỤC TỰ ĐẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH

_Hết_

12/12/1999