PHẬT NÓI KINH SƯ TỬ PHẤN TẤN BỒ TÁT SỞ VẤN

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của đời Đông Tấn
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong cung Long Vương bên ao lớn A Nậu cùng với Đại Tỳ Khưu Tăng gồm năm trăm người đến dự. Chúng Đại Bồ Tát gồm đủ một ngàn người đều được Đà La Ni, trụ ở Thập Địa nối ngôi Tôn Vị, một đời sẽ được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, nơi các Pháp Giới thông đạt không ngại, dùng Đại Trang Nghiêm để tự trang nghiêm, nơi Trí Đức của Phật không có nghi ngờ vướng mắc.

Bấy giờ có một vị Bồ Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn đến ngồi trong Hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có chúng sinh dùng Tâm tin kính cúng dường Đức Phật thời được bao nhiêu Phước?”

Đức Phật bảo Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát rằng: “Thiện Nam Tử! Đừng nói lời đó! Tại vì sao? Nếu cúng dường Phật mà luận thời nhóm Phước đạt được, nhiều vô lượng vô biên. Tại sao thế ? Vì Đức Như Lai thành tựu vô lượng Giới Thân, Định Thân, Tuệ Thân, Giải Thoát Thân, Giải Thoát Tri Kiến Thân.

Này Sư Tử Phấn Tấn! Nếu có chúng sinh thấy Nhất Thiết Trí khởi tâm tin trong sạch, cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi rồi đem cho các nơi an ổn, quần áo, thức ăn uống, thuốc men, vật cần dùng để an thân…..đem nhóm như vậy hiện tại cúng dường.Nếu lại có người, sau khi Đức Phật nhập diệt, cúng dường Xá Lợi nhỏ như hạt cải thời Phước của hai người đó đều ngang bằng không có khác.

Lại nữa Sư Tử Phấn Tấn! Nếu có Bồ Tát tại gia đem nhóm bảy báu ngang bằng núi Tu Di cúng dường người thuộc Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa. Lại có người xuất gia tu Đạo, nhân Tâm Bồ Đề cầm một đồng tiền nhỏ bé đem dùng bố thí thời Phước này hơn Phước trước cả trăm phần ngàn phần, vạn ức phần, chẳng thể xưng kể, tính đếm , thí dụ …cũng chẳng thể theo kịp.

Lại nữa Sư Tử Phấn Tấn! Nếu có chúng sinh trong trăm ngàn năm đem tất cả vật dụng ưa thích hiện tại cúng dường Đức Phật Thế Tôn . Nếu lại có một người, sau khi Đức Phật nhập diệt, hoặc đem một bông hoa cúng dường Đức Như Lai. Hoặc rửa quét tháp Phật, hoặc tô đắp đất của Tháp, đốt hương, thắp đèn, phan, lọng, kỹ nhạc … cúng đường Đức Phật rồi nói lời này Nam mô Phật Đà. Ở vô lượng a tăng kỳ Kiếp siêng tu Khổ Hạnh, tập các Công Đức thành Đẳng Chính Giác, lợi ích thành tựu vô lượng chúng sinh. Nếu có thể khởi Tâm chân thật cúng đường Đức Phật thì người đó về sau hoặc một Kiếp, hoặc một trăm Kiếp , hoặc ngàn vạn Kiếp chẳng bị đọa trong nẻo ác.

Lại nữa Sư Tử Phấn Tấn! Có Đà La Ni tên là Hoa Tụ, nay Ta vì muốn lợi ích an vui, nhiêu ích cho nhiều chúng sinh. Vì thương xót Thế Gian, lợi an cho Trời Người nên nay sẽ nói.

Sư Tử Phấn Tấn! Nếu có người thị trì Hoa Tụ Đà La Ni này thì người đó thường được Túc Mệnh Trí Thông. Sau khi chết chẳng bị đọa trong ba nẻo ác, sinh vào nơi không có nạn, chẳng lìa Tam Bảo, rốt ráo chẳng sinh ở nhà hạ tiện, chẳng lìa niệm Phật, Thân được sinh ra, các Căn chẳng bị thiếu, đời đời chẳng mất Tâm Bồ Đề, sinh được mọi loại Biện Tài thâm sâu, thường thấy A Tăng Kỳ Phật ở mười phương”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Đà La Ni này.

“Đát đạt tha: Đồ la nính, đà la ni, mưu nính, ba la sa tán nính, tất đề, chiến đề la, na mâu chi, niết ha la, lô già ba đề, phật đề ba đề, đề la ca la tri, úc ca tra la thù ba kiệt thị, thị thù ba đề, phì xá la phật đề, đán ma bà tê, a xoa xà hề, ba già thị, a diệt luật đa hề, ba hưu đa đề thị thù phật đề ni, đề xà tam ma át thị, thị thù già la phạt đề, đề noa phật đề, nhân đề lợi xà phật đề, toa ha”

Này Sư Tử Phấn Tấn! Nếu có nghe tên của Hoa Tụ Đà La Ni đó, dùng tâm tin trong sạch ghi nhớ tụng trì. Người muốn tu hành, nên dùng tháng hai, tháng ba, tháng tám mà hành. Từ ngày mồng tám của tháng, tâm tu niệm Phật cho đến ngày 15, ngày ba thời đêm ba thời, một lòng niệm Phật. Đem hương hoa, đèn sáng cúng dường Tam Bảo, đến ngày 15 thấy tất cả Phật ngồi trên tòa hoa sen vì mình nói Pháp. Được Đà La Ni, ghi nhớ bền chắc, ý chí rõ ràng. Từ đó về sau cho đến Bồ Đề, tất cả điều đã nghe đều ghi nhớ chẳng quên tất cả Kinh Thư, Công Xảo Kỹ Thuật, tất cả Tam Muội, tâm được thanh tịnh, chỉ trừ thấy Bốn Đế. Tại sao thế? Vì Pháp này là chỗ nhiếp của Vô Lậu”

_Lúc nói Pháp đó thời Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát với các Bồ Tát, Tỷ Khưu, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Người đời, Phi Nhân nghe điều Phật nói đều vui vẻ phụng hành.

 

PHẬT NÓI KINH SƯ TỬ PHẤN TẤN BỒ TÁT SỞ VẤN

_Hết_

05/11/2008