PHẬT NÓI KINH HOA TÍCH ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Hán dịch: Đời Ngô_ Nước Nguyệt Chi_ Cư Sĩ CHI KHIÊM dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong cung Long Vương tại ao A Nậu Đạt cùng với Đại Tỳ Khưu gồm năm trăm người đến dự với đầy đủ một ngàn vị Bồ Tát Ma Ha Tát đều được tất cả Đà La Ni, chỉ còn một đời trụ tại Địa Thập Trụ, tiếp sẽ thành Phật như Thái Tử con vua… đều ở mười phương đều thành Phật Đạo, đủ Đại Trang Nghiêm, chẳng nghi ngờ tất cả Công Đức của Như Lai. Tám Bộ Trời Rồng một thời đều đến dự hội.

Bấy giờ Sư Tử Uy Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện ở chỗ của Như Lai mà tu cúng dường thì Công Đức có nhiều chăng ?”

Đức Phật bảo: “Này Sư Tử Uy! Đừng nói lời này “Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện ở chỗ của Như Lai mà tu cúng dường thì Công Đức có nhiều chăng?”. Tại sao thế? Vì Đức Như Lai đã thành tựu vô lượng Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện ở chỗ của Như Lai, hoặc còn hoặc mất mà tu cúng dường. Sư Tử Uy nên biết rốt ráo người đó đều ở trong ba Thừa, tùy theo Nhân Duyên ấy mà được giải thoát.

Lại nữa Sư Tử Uy! Nếu lại có người thấy Phật Thế Tôn sinh tâm vui vẻ, tôn trọng, khen ngợi, đem các thứ cúng dường nơi Đức Như Lai. Lại nữa có người sau khi Đức Như Lai diệt độ, hoặc thấy Xá Lợi, sinh tâm vui vẻ thì hai Công Đức đó ngang bằng không có khác.

Lại nữa Sư Tử Uy Nếu Bồ Tát tại gia đem các trân bảo gom chứa như núi Tu Di cúng dường Thanh Văn với Bích Chi Phật thời chẳng bằng Bồ Tát xuất gia phát Tâm Bồ Đề đem một đồng tiền vàng cúng dường Đức Như Lai.

Lại nữa Sư Tử Uy! Nếu lại có người ở ngàn vạn năm gần gũi Đức Thế Tôn, sắm sửa tu cúng dường. Nếu lại có người sau khi Đức Như Lai diệt độ phát Tâm Bồ Đề, đem một thứ hương hoa vào chốn Già Lam, nhấc chân hạ chân, nói lời này Nam mô Thế Tôn dùng Tâm Tin giải sâu ân nặng này cúng dường Tháp báu Xá Lợi của Đức Như Lai, chẳng mong cầu Báo, chẳng có nghi hoặc , chưa được Giải Thoát thời trong khoảng trung, gian ngàn vạn ức kiếp chẳng bị đọa vào nẻo ác.

Này Sư Tử Uy! Hãy lắng nghe! Có Đà La Ni tên là Hoa Tích, nay Ta sẽ nói vì lợi ích nhiều cho các Trời, Người.

Nếu kẻ trai lành hay đối với Hoa Tích Đà La Ni Chú thọ trì, đọc tụng, gần gũi, y hành thời Công Đức vượt hơn điều kia. Đời đời người đó được một Văn Trì chẳng bị đọa trong các đường gai góc hiểm ác, lìa mọi gian nan, thường thấy chư Phật, đầy đủ các Căn, chẳng sinh trong nhà người hạ tiện thấp hèn, thược được chẳng lìa Tâm rộng lớn của Bồ Tát, thường được mọi loại vô lượng Tuệ Biện, làm nơi thấy biết của vô lượng các Phật Như Lai ở mười phương.

Liền nói Chú là:

“Đản thí tha (1) đỗ la nỉ (2) tha la nỉ (3) tha la ni (4) tha la ni (5) mâu ni (6) ba la bà sa nỉ (7) tất đế (8) chiên đế (9) na mâu chỉ (10) nhạ ha lệ (11) lỗ già ba để (12) phật đà bà để (13) để lệ (14) kha la tri (15) la thọ bà già tri (16) tri đỗ bà để (17) tỳ xả la phật địa (18) đạt ma bà tỉ (19) Ác xoa gia cát tỉ (20) Cát ba tỳ già tri  (21) A mỵ đa cát ba hưu đa đại đa nỉ (22) xà ba để (23) đá nhạ sa ma hỷ tri (24) thục già la bà để (25) trắc sa noa phật trẫm địa gia phật địa, tỏa ha (26)”

Sư Tử Uy nên biết! Nếu kẻ trai lành hay đối với Hoa Tích Thần Chú này, hoặc đọc hoặc tụng. Người đó nên ở tháng ba, tháng tư, tháng chín…từ ngày mồng tám đến ngày 15, một lòng nghĩ nhớ tướng tốt của Đức Như Lai, trong đêm ba lần tụng Hoa TÍch Thần Chú, trong ngày cũng ba lần, cho đến khi trăng tròn nên đem hương hoa, đèn, đuốc ở trước hình tượng mà tu cúng dường kèm tụng Hoa Tích Đà La Ni Chú thì trong đêm đó người ấy nằm mộng thấy Đức Như Lai đầy đủ tướng tốt ngồi trên tòa hoa sen, vì Chúng nói Pháp, cũng được Hoa Tích Đà La Ni Chú. Ở trong đời này thường được nhớ giỏi, Trí Tuệ tin sâu… từ thân này cho đến Niết Bàn thường nghe qua một lần: tất cả Văn Kiến, tất cả Kinh Giáo, tất cả Học Giải, tất cả Kỹ Nghệ thảy đều thông đạt không ngại, được thanh tịnh thâm sâu ở tất cả Tam Muội; giải bốn Thánh Đế, Pháp Luân vô thượng”.

Nói Kinh đó xong thời nhóm Sư Tử Uy, tám Bộ Trời Rồng, tất cả Đại Chúng đều vui vẻ phụng hành.

KINH HOA TÍCH ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

_Hết_

05/11/2008