PHẬT NÓI KINH HOA TỤ ĐÀ LA NI CHÚ

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của đời Đông Tấn.
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong cung của A Nậu Đạt Đa Long Vương cùng với các vị Tỳ Khưu gồm năm trăm người đến dự, đầy đủ một ngàn vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả là bậc Nhất Sinh Bổ Xứ đều được địa vị Đà La Ni, đều là bậc Thập Địa giống như Vương Tử chẳng lâu sẽ được kế vị làm vua. Các Bồ Tát này cũng lại như vậy, có Công Đức lớn để tự trang nghiêm, chẳng lâu sẽ được địa vị Quán Đỉnh, được thành Phật. Các vị Bồ Tát này từ Thế Giới của chư Phật ở phương khác đi đến tập hội, ở chỗ của chư Phật không có tâm nghi ngờ vướng mắc.

Thời trong Hội Chúng có một vị Bồ Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện dùng hết đời mình, đem tất cả vật dụng ưa thích cúng dường Như Lai thời được Phước nhiều chăng?”

Đức Phật bảo: “Này Phấn Tấn Bồ Tát! Đừng nói lời đó mà tâm sinh nghi hoặc! Cúng dường Như Lai được Phước rất nhiều. Tại sao thế Vì Đức Như Lai có vô lượng Giới Đức, vô lượng Thiền Định Tam Muội, vô lượng Trí Tuệ, vô lượng Giải Thoát, vô lượng Giải Thoát Tri Kiến cùng các Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật với tất cả Hiền Thánh nên Phước ấy rất nhiều, chẳng thể tính được giới hạn…”

_Khi ấy Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát nghe điều Phật nói thời tâm sinh Tín Giải, tăng thêm cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Liền đem quần áo, phòng xá, vật dụng nằm nghỉ, thuốc thang chữa bệnh tật gầy ốm… tất cả vật dụng ưa thích của mọi loại như vậy thảy đều cúng dường khiến không có thiếu thốn

“Sau khi Đức Như Lai diệt độ. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện lấy Xá Lợi của Đức Phật như hạt cải rồi cúng dường lễ bái… thì Phước ấy ngang bằng với Công Đức lúc trước. Nếu lại có người cầm bảy báu như núi Tu Di, ở trong một Kiếp bố thí cúng dường Thanh Văn, Bích Chi Phật thời được Phước nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn !”

Đức Phật nói: “Nếu có người Xuất Gia, Tại Gia hay cầm một đồng tiền, đem bố thí cho người mới phát Tâm Bồ Đề thời được Phước Đức mà trăm phần, ngàn phần , vạn phần của Công Đức lúc trước chẳng thể bì kịp một phần của Phước Đức ấy … cho đến tính toán, thí dụ cũng chẳng thể theo kịp.

Như vậy! Như vậy! Như Phật đã nói! Sau khi Đức Như Lai diệt độ. Nếu lại có người đi trên đường rộng vắng nhìn thấy Tháp Miếu của Như Lai. Nếu Thiện Nam Nữ có thể đem một bông hoa, hoặc một cây đèn đuốc, hoặc một nắm bùn dùng xoa tô trước Tượng…. dùng để cúng dường

Hoặc có kẻ trai lành, người nữ thiện cầm một đồng tiền bố thí trước tượng Phật để tu bổ Tượng. Hoặc đem một bụm nước dùng rưới vảy đất ở Tháp Phật; trừ bỏ vật chẳng sạch, hoa héo khô, đèn tắt . Hoặc đốt hương cúng dường, nhấc chân bước một bước đi đến chùa tháp. Hoặc một lần xưng Nam mô Phật …. Muốn khiến cho người này bị đọa trăm ngàn vạn Kiếp trong ba nẻo ác thời rốt ráo không có chuyện đó”

_Đức Phật bảo: “Này Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát! Có Đà La Ni tên là Hoa Tụ đem nhiều lợi ích cho chư Thiên, người đời. Nếu hay thọ trì, đọc tụng thông lợi, như Pháp tu hành thời Phước Đức có được nhiều hơn phần bên trên gấp bội.Lại có kẻ trai lành cúng dường Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật thì trăm ngàn vạn lần chẳng theo kịp một phần của Phước ấy… cho đến tính toán, thí dụ cũng chẳng thể biết hết.

Người đó sau khi chết chẳng bị sinh vào nơi có tám nạn với nhà ty tiện, tự biết Túc Mệnh, thường gặp Tam Bảo, thấy Phật nghe Pháp, rốc ráo chẳng quên mất Tâm Bồ Đề, hay được vô lượng biện tài thâm sâu, nương theo sáu Thần Thông dạo chơi đến Thế Giới của chư Phật ở mười phương thưa hỏi, nhận Diệu Pháp để giáo hóa chúng sinh”

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là:

“Đa địch tha: Độ la ni, đà la ni đà la ni, ma nỉ ba, bộ bà tán ni, tất đề, chiên đề, niết mục chi, niết ha lê, lự già bát đế, phật đà bát đế, đế lê, ô ca la tri, khư già la tri, la thù ba già đế, đế xà hòa đế, tỳ xá la phật đề, đàm ma ba tê, a xoa dạ yết ti yết ba hòa đế, a di đa yết ti, hưu đa xá ni, đế xà hòa đế, nê cú bà ma nhất hý đế, đế xà già ha hòa đế, nhân đề dạ phật đề, hý noa phật đề, toa ha”

Đức Phật nói: “Có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn hành Đà La Ni này. Hoặc trong tháng hai, tháng ba, hoặc tháng tám… từ ngày mồng tám đến ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, trong sạch tự tắm gội, mặc áo mới sạch, nên ở nơi an tịnh, ngồi trước tượng Phật… treo lụa, phan, lọng, hương hoa cúng dường, lễ bái sám hối, ngày đêm sáu Thời tụng Đà La NI này. Hoặc ngồi hoặc đi đừng để cho tâm bị loạn, mãn bảy ngày sẽ được thấy Phật.

Nếu chẳng nhìn thấy. Lại tiếp tục 7 ngày, 14 ngày chuyên tâm tụng Đà La Ni này ắt được thấy Phật ngồi trên hoa sen vì mình nói Pháp. Lúc đó tự được, tự biết Túc Mệnh, sức niệm bền chắc được Đà La Ni, biện tài không ngại. Hoặc cầu Đa Văn, hoặc cầu Thiền Định, hoặc cầu Trí Tuệ, hoặc cầu Biện Tài, hoặc cầu phương cách chữa bệnh (Y phương), hoặc cầu Chú Thuật, hoặc cầu nghề khéo, hoặc cầu văn nghệ…. Mọi loại như vậy tùy theo tâm nguyện thảy đều được cho đến thành Phật, rốt ráo chẳng quên mất, chỉ trừ bốn Đế ấy”

Bấy giờ, Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát, chư Thiên, Người dân với A Tu La, các Chúng TỲ Khưu nghe điều Phật nói đều vui vẻ phụng hành.

PHẬT NÓI KINH HOA TỤ ĐÀ LA NI CHÚ

_Hết_

03/11/2008