SỬ CHÚ PHÁP KINH

Hán dịch: Nước Nam Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng chiếu dịch.
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Một thời Tỳ Na Dạ Ca ở núi Kê La tập các đại chúng, Phạm Thiên,Tự Tại Thiên, Thích Đề Hoàn Nhân với vô lượng ức số nhóm Quỷ,Thần…Từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu làm lễ Đại Tự Tại Thiên rồi thỉnh rằng: “Nay tôi muốn nói chú NHẤT TỰ để nhiêu ích cho chúng sinh.Nguyện xin ấn khả và nghe điều tôi nói”.

Chư Thiên nói: “Lành thay! Như điều ông nói”.

Tỳ Na Dạ Ca được nói nên vui mừng hớn hở, liền nói TỲ NA DẠ CA NHẤT TỰ CHÚ là:

Án ngược già hiệt lị án ha hồng phán tra.
*) OṂ_ GAḤ GA HRĪḤ OṂ HA HŪṂ PHAṬ

Nếu muốn tác Pháp này. Trước tiên nên làm Tượng hoặc dùng Bạch Lạp với vàng, bạc, đồng, cây hoa đều khắc làm hình tượng, đó là tướng ôm nhau hoà hợp của 2 thân vợ chồng và làm Tượng thân người đầu voi. Làm tượng đó ngay thẳng chẳng được trả giá.

Làm tượng xong, vào ngày mồng một của tháng Bạch Nguyệt ở trong tĩnh thất dùng phân bò xoa tô làm cái Đàn tròn, lớn nhỏ tùy ý. Nên lấy một thăng dầu mè, dùng Chú trên chú vào dầu sạch ấy. Sau đó lấy Tượng thả vào trong cái bát dầu rồi an trí trong Đàn. Dùng cái khóa bằng đồng sạch, như cái thìa đồng để khuấy dầu và rưới lên đầu của thân hai đầu voi 108 lần. Sau đó ngày ngày khiến chú vào dầu cũ 108 biến, trong một ngày rưới 7 lần. Bình thường buổi sáng 4 lần, giờ ngọ (11g_13g) 3 lần, cộng thành 7 lần. Như vậy tác pháp cho đến 7 ngày thì tùy theo tâm mong cầu, nguyện thành liền được vừa ý.

Lúc chính thức rưới dầu thì mỗi mỗi phát nguyện, dùng Tô Mật hòa với bột gạo làm bánh tròn trịa; gốc cỏ La Bặc và chén nhỏ rót rượu, nước tương. Ngày như vậy thành HIẾN THỰC (dâng thức ăn) ắt nên tự ăn thì mới đuợc khí lực.

Bấy giờ Tỳ Na La Nẵng Già (Vināyaka) thống lãnh 9800 các Đại Quỷ Vương dạo chơi ba ngàn Thế Giới, ấy là Thần Lực tự tại của Đẳng Ta trải khắp các phương phụng vệ TAM BẢO, đem Đại Từ Bi làm lợi ích cho chúng sinh, đều hướng về Đức Thế Tôn phát thệ rằng: “Con dùng Thần Thông tự tại nên có hiệu là TỲ NA LA  NẴNG GIÀ, cũng gọi là TỲ NA DẠ CA, TỲ VI NA NẴNG GIÀ hoặc MA HA TỲ NA DẠ GIÀ. Như vậy 4 phương thiên hạ xưng hô chẳng đồng. Con ở Xuất Thế lại có tên riêng”.

Liền dùng thần biến bay lên hư không rồi nói Kệ rằng :

“Ta có Pháp vi diệu
Thế gian rất hiếm có
Chúng sinh thọ trì pháp
Đều cho mãn túc nguyện
Ta thuận hành Thế Pháp
Hiếm có trong Thế chúng
Ta hay tùy ước nguyện

Có cầu danh,thay quan
Ta khiến quốc vương triệu

Có cầu báu khác đời
Khiến đời chứa trân lợi
Gia phong đủ bảy trân
Đều hiếm có trên đời
Có cầu sắc xinh đẹp
Phát nguyện y nhiên đến
Đừng nên nói xa gần
Cao quý và khó đổi
Chí Tâm ở nơi Ta
Ta khiến trong phút chốc

Có chúng sinh bệnh khổ
Điên cuồng với ghẻ lác
Mọi bệnh độc chẳng lợi

Trăm loại hại phiền não
Tụng Đà La Ni Ta
Không gì không giải thoát

Độc hành nơi u ám
Dựa Ta đều không sợ
Giặc cướp chợt xâm lấn
Ta đều khiến tự trói

Nếu muốn phước tự nhiên
Nếu có cầu người nữ
Khiến tâm chồng được vợ
Ta đều khiến yêu nhau

Kẻ lấn hiếp trong đời
Ta đều khiến tồi phục
Tiêu dao tự khoái lạc
Y nhiên không mỏi mệt
Có niệm đều xứng toại
Tùy có hoặc mãn túc

Ví chúng ác xâm phạm
Ta khiến như ý đó
Ta đều hay gia hộ
Cư trú đều cát khánh
Nhà cửa đều bình yên
Nam nữ được anh danh ( nổi tiếng )

Vợ chồng thuận hoà hợp

THƯỢNG PHẨM trì pháp ta
Ta cho Nhân trung vương (Vua trong loài người)
TRUNG PHẨM trì pháp Ta
Ta cho làm Đế sư (Thầy của vua chúa)
HẠ PHẨM trì pháp Ta
Giàu sang không cùng tận
Thường muốn cùng vui thích
Không gì không đầy đủ
Nô tỳ riêng thành đoàn
Người đẹp đầy sân rộng
Du hành được tự tại
Ẩn hiển hay tùy niệm
Ra vào không ngăn ngại
Không ai đo lường được

Ta ở trong Tam Giới
Thần lực được tự tại
Giáng thế việc hiếm có
Ta thảy đều làm cho
Nếu nói năng lực Ta
Hết kiếp chẳng nói hết

Trì Đà La Ni Ta
Ta đều hiện trước mặt
Vợ chồng với quyến thuộc
Sẽ tùy được vệ hộ

Ta có lúc du hành
Tụng Ta tức thời đến
Đi qua nơi hiểm nạn
Biển lớn với sông rạch
Núi sâu, nơi hiểm trở
Sư tử, voi, cọp, sói
Trùng độc, các nạn Thần
Trì Ta đều an ổn

Nếu có kẻ lấn hiếp
Đầu bị vỡ bảy phần
Quy mệnh đều mau chóng
Phước duyên tự đi đến”

Bấy giờ Tỳ Na Dạ Ca nói kệ đó xong liền bảo người đời rằng: “Nói XỬ THẾ ĐÀ LA NI PHÁP là pháp hộ chúng sinh tốt nhất, tùy theo ước nguyện đều được mãn túc, cần nên ngày đêm tụng trì đủ 10 vạn biến cho đến 20 vạn biến đều được như điều đã nói”

Liền nhảy lên hư không nói chú là:

Nẵng mâu tỳ na dạ ca tả A tất tri mục khư tả. Đát điệt đà: A trí gia, Na trí gia, Thù bán đế gia, Ô tất đàm ca gia, Tất bà đà bát gia, Bà đạt tát tả gia, Bà lợi bả trì, Sa phộc ha

*)NAMO VINAYAKASYA– HASTI MUKHASYA
TADYATHĀ: AṬYĀ NAṬYĀ JIBHATEYA USVI KAYA SVIDAPAYA BHADHASASYAYA BHARI PATI _ SVĀHĀ

SỬ CHÚ PHÁP KINH

_Hết_

Trinh Hưởng , năm thứ tư, giữa mùa xuân, đêm 18, một lần kiểm tra đối chiếu xong_ Hà Nam Giáo Hưng_ Bật Sô TỊNH NGHIÊM (49 tuổi)
Nguyên Lộc , năm thứ 15, thánh 11, ngày 22_ Dùng Ngự Bản kiểm tra lần thứ hai xong_ TÔN GIÁO

04/05/2007