KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM BÍ MẬT
TOÀN THÂN XÁ LỢI BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa-môn Bất Không đời Đường
Việt dịch: Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học