PHẬT THUYẾT KINH THẬP NHỊ DANH THẦN CHÚ
SO SÁNH CÔNG ĐỨC TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI

Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Xà-na-quật-đa đời Tùy
Việt dịch: Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học