PHẬT NÓI LỤC TỰ THẦN CHÚ VƯƠNG KINH

KINH SỐ 1045A

Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ bản sao chép của Đời Lương
Việt dịch: Huyền Thanh

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ có một người con gái Ngoại Đạo thuộc giai cấp Chiên Đà La chuyên làm mọi điều ác, Thư Phù, Yểm Đảo, hoặc thờ Thần núi, Thần cây, Quỷ Thần ở dưới cây, mặt trời, mặt trăng, 5 vị sao, Nam Đẩu, Bắc Thần, tất cả Vọng Lượng, Tạp Ma, Tà Mỵ để mê hoặc Tôn Giả A Nan với hằng hà sa số người lành.

Ngay lúc ấy Đức Như Lai nhận thấy A Nan hoảng hốt nên xót thương tất cả vì thế mà nói Lục Tự Thần Chú Vương Kinh này. Chư Phật đời trước đã nói, nay Ta cũng nói. Liền nói Chú là :

An đà lệ, bàn đà lệ, ca la tri, xí do tri, đế xà ba đế, tần đầu ba đế, đà đậu lệ, đà cứu đế lệ, đà cứu ma đế, tu ma đế, an đà la, bàn đà la, đà đà la, đề đâu la, a nan diên đà, mạn đà ba đế, a na a na dạ, ma đầu, ma ba đế, ca la tra, xí do tra, phù đăng già di, đế xà ba đế, tần đầu ba đế, a la bà, già bà đế, tỳ trá, tỳ bề nị, chí tra, tỳ đề nị, sa ba ha

 

Nếu bị người nào làm Chú Trớ ác, hoặc đã làm hoặc đang làm. Hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, hoặc Ngạ Quỷ, hoặc Cưu Bàn Trà, hoặc Phú Đa Na, hoặc Tỳ Xá Xà, hoặc A Ba Ma La, hoặc Ưu Ba Ma La, hoặc Cát Gia, hoặc Khư Âu Đa, hoặc Tỳ Đa La, hoặc Bán Tỳ Đà La, hoặc Sa Môn, hoặc Bà La Môn, hoặc Sát Lợi, hoặc Tỳ Xá, hoặc Thủ Đà, hoặc Ma Đăng Già Nữ, hoặc Chiên Đà La, hoặc Chiên Đà La Nữ, hoặc nô hoặc tỳ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc Ngoại Đạo, hoặc Ni Càn, hoặc Nam Nữ Xuất Gia theo Ngoại Đạo. Mọi loại của nhóm như vậy đều có thể tác Chú Trớ Yểm Cổ .

Nay Ta dùng Lục Tự Thần Chú Vương Kinh này

Nếu làm trên Trời thì diệt trên Trời

Nếu làm dưới Trời thì diệt dưới Trời

Nếu làm trong Vân Hán thì diệt trong Vân Hán

Nếu làm trong Hư Không thì diệt trong Hư Không

Nếu làm trên mặt đất thì diệt trên mặt đất

Nếu làm dưới mặt đất thì diệt dưới mặt đất

Nếu làm bên ngoài tám Biểu thì diệt bên ngoài tám Biểu

Nếu làm bên trong sáu Hợp thì diệt bên trong sáu Hợp

Nếu làm trong gió thổi thì diệt trong gió thổi

Nếu làm bên nước lớn của bốn biển thì diệt bên nước lớn của bốn biển

Nếu làm bên sông đào, sông lớn thì diệt bên sông đào, sông lớn

Nếu làm bên Hoài Tế thì diệt bên Hoài Tế

Nếu làm bên ao vũng thì diệt bên ao vũng

Nếu làm bên nước hỗn tạp thì diệt bên nước hỗn tạp

Nếu làm bên núi lớn thì diệt bên núi lớn

Nếu làm bên Ngũ Nhạc thì diệt bên Ngũ Nhạc

Nếu làm trong Ngũ Nhạc thì diệt trong Ngũ Nhạc

Nếu làm bên hang cọp thì diệt bên hang cọp

Nếu làm trong hang cọp thì diệt trong hang cọp

Nếu làm bên rừng rậm thì diệt bên rừng rậm

Nếu làm trong rừng rậm thì diệt trong rừng rậm

Nếu làm bên cây cối thì diệt bên cây cối

Nếu làm trong rễ dưới cây thì diệt trong rễ dưới cây

Nếu làm bên đường lớn, lối tắt thì diệt bên đường lớn, lối tắt

Nếu làm trong đường lớn , lối tắt thì diệt trong đường lớn, lối tắt

Nếu làm bên ngã tư nhỏ thì diệt bên ngã tư nhỏ

Nếu làm ở ngoài cửa thành thì diệt ở ngoài cửa thành

Nếu làm trong thành thì diệt trong thành

Nếu làm ở ngoài cửa Cung thì diệt ở ngoài cửa Cung

Nếu làm trong Cung thì diệt trong Cung

Nếu Bà La Môn làm thì thảy đều diệt hết (Pháp ấy)

Nếu làm bên gò mả thì diệt bên gò mả

Nếu làm trong gò mả thì diệt trong gò mả

Nếu làm bên bức tường thấp thì diệt bên bức tường thấp

Nếu làm trong nhà, Xá Trạch thì diệt trong nhà, Xá Trạch

Nếu làm nơi mỏ đá thì diệt nơi mỏ đá

Nếu làm bên cột trụ thì diệt bên cột trụ

Nếu làm dưới mu cây thì diệt dưới mu cây

Nếu làm bên đất bụi thì diệt bên đất bụi

Nếu làm trong đất bụi thì diệt trong đất bụi

Nếu làm bên giếng thì diệt bên giếng

Nếu làm trong giếng thì diệt trong giếng

Nếu làm bên cối xay thì diệt bên cối xay

Nếu làm bên lò bếp thì diệt bên lò bếp

Nếu làm trong lò bếp thì diệt trong lò bếp

Nếu làm bên lửa thì diệt bên lửa

Nếu làm trong lửa thì diệt trong lửa

Nếu làm bên nhà xí, chuồng tiên thì diệt bên nhà xí, chuồng tiêu

Nếu làm trong lúc đại tiểu tiện ở nhà xí, chuồng tiêu thì diệt trong lúc đại tiểu tiện ở nhà xí, chuồng tiêu

Nếu làm bên xe cộ thì diệt bên xe cộ

Nếu làm trong xe cộ thì diệt trong xe cộ

Nếu làm bên yên ngựa, phục sức của ngựa thì diệt bên yên ngựa, phục sức của ngựa

Nếu làm bên giường nằm thì diệt bên giường nằm

Nếu làm trong giường nằm thì diệt trong giường nằm

Nếu làm bên áo mặc, chăn lụa thì diệt bên áo mặc, chăn lụa

Nếu làm trong giày mũ thì diệt trong giày mũ

Nếu làm trong tạp khí thì diệt trong tạp khí

Nếu làm trong thức ăn uống thì diệt trong thức ăn uống

Nếu người bên cạnh làm thì thảy đều diệt hết (phép Ếm)

Nếu làm ban đêm thì diệt Pháp Ếm ban đêm

Nếu làm ban ngày thì diệt Pháp Ếm ban ngày

Ngày đêm thường làm thì thảy đều diệt hết Pháp Ếm ấy.

Chú này hay cắt đứt Chú Đạo của Đế Thích, hay cắt đứt Chú Đạo của Tứ Thiên Đại Vương, hay cắt đứt Chú Đạo của Phạm Thiên cùng với tất cả Chú Phương Đạo Thuật của hết thảy Tà Quỷ cũng đều hay cắt đứt .

Nếu bị người nào làm Chú Trớ ác cùng với thuốc độc… thảy đều diệt hết

Hoặc Khư Ủ Đà, hoặc Tỳ Đa La, hoặc Cát Già, hoặc Phú Đa Na… đã làm thì thảy đều diệt hết.

Mọi ác đều hết thì mọi Thiện được bồi bổ thêm, Nguyện Chú này thường tốt lành.

Dùng Chương Cú chân thật này khiến cho người kia được: Ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm thường an lành, thọ được 100 tuổi được thấy 100 mùa Thu. Tại sao thế? vì điều tối thượng của Thế Gian không vượt qua được Phật. Là Bậc trên của Thiên Tôn, mọi Thần ngưỡng phụng.

Nếu có kẻ nào hành Chú Đạo ác, hoặc đã làm, hoặc đang làm hoặc làm ở khoảng giữa. Hoặc thành tựu hoặc chưa thành tựu thì thảy đều diệt hết và tất cả mọi Độc hay hại người thì Lục Tự Chú Vương Kinh này thảy đều diệt hết.

Liền nói Chú là:

Khư trí, khư trụ, khư tỳ trí, giam thọ, giam thọ, đa trí , bà trí

 

Nếu bị người nào làm Chú Trớ ác. Hoặc đã làm hoặc đang làm, hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát cùng với tất cả loài hay làm Chú Trớ ác thì thảy đều diệt hết.

Hoặc Khư Ủ Đà, hoặc Tỳ Đà La, hoặc Phú Đan Na đã làm thì thảy đều diệt hết.

Mọi ác đều hết thì mọi Thiện được bồi bổ thêm. Nguyện Chú này thường tốt lành.

Dùng Chương Cú chân thật này khiến cho người kia được: Ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm thường an lành, được thọ 100 tuổi được nhìn thấy 100 mùa Thu. Tại sao thế ? Vì điều tối diệu của Thế Gian không thể vượt qua được Pháp. Là nơi cung kính của Người Trời, Chúng Ma phụng thọ, xa lìa sự ham muốn không có dính mắc.

Liền nói Chú là :

Khư trí, khư trụ, khư tỳ trí, giam thọ, giam thọ, đa trí, bà trí

 

Tại sao thế? Vì điều tôn quý của Thế Gian không vượt qua được Tăng. Là ruộng Phước tốt lành , nơi Hiền Thánh cung kính, Chúng Thiện thủ hộ.

Liền nói Chú là :

Khư trí, khư trụ, khư tỳ trí, giam thọ, giam thọ, đa trí, bà trí, đâu đế, a di đế, a chu đế

 

Nếu bị người làm Chú Trớ ác. Hoặc hòa hợp thuốc độc, hoặc chân hoặc ngụy đã làm việc phi pháp. Hoặc hành Nghiệp mọi ác, tất cả tội nặng của thân trước hay thân này thì thảy đều diệt hết.

Liền nói Chú là:

Ma hưu ba, ô ma đà, tỳ đà nễ, khư âu tha, ba đề tỳ đà nĩ , tần đầu ma đề, chí đế, chí đa đề bà, tỷ đà nỉ, a tỳ, chiên đa tỳ, tất ba ha

Nếu có người tụng trì Lục Tự Thần Chú Vương Kinh. Giả sử khiến chú vào cây khô héo thì cây đó có thể sống lại và sinh ra cành lá. Huống chi Chú vào thân người sẽ khiến người đó thọ 100 tuổi, được thấy 100 mùa Thu.

Chư Phật đã nói, A Nan đã truyền. Nếu người đọc tụng thông lợi, thì thảy đều tự hộ, mọi ác mau lìa thân luôn cùng ở với điều lành.

Nếu Chú vào người khác thì hay trừ mọi khổ ác hoạn của người đó.

Người tụng đoạn trừ Ngũ Tân, chí Tâm thanh tĩnh, sau đó mới có thể hành sẽ không bị vướng các nạn họa hung dữ, ngoài ra được an lành, không có điều bất lợi.

Liền nói Chú là:

Ha ha gia lợi, ha ha na di, ha ha phù khưu đà ma đề, ha ha phù khưu đà, ni cù sa, ha ha ni ha đà, khư ủ đà, ni tỳ sa, khư ủ đà, y nỉ, di nỉ, đà tệ, đà đà tệ, tất bà ha

Nam mô Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam mô Pháp

Nam mô Tỳ Khưu Tăng

Lễ Bậc Đại Sĩ ấy sau đó nói Thần Chú ấy. Nguyện Chú này thường tốt lành, Đức Quán Âm soi chiếu thân của ta, Đức Quán Thế Âm soi chiếu thân của ta, xót thương cho ta.

Liền nói Chú là:

Ô ha ni, vô ha ni, a đà ni, a đà, tỳ a đà, xà tỳ ni, đam tỳ ni, an đa lệ, na đà lệ, tư tỵ đê, an đà, la bà tư, tát đát đậu suất tra, bà la đậu suất tra, mậu đam xà ba, dạ đam ba, dạ vô ha dạ, ni ba la, dạ gia bà mỗ, la đề, bàn mỗ giá đề, lỗ lâu chi tra, bát đà tư, chí tra bát đà tư, tất ba ha

Chú này hay hộ tất cả ách nạn. Mới sạch, sáng tỏ, giải thoát, không nhơ, quán chiếu tất cả, tế độ mọi nạn mê sảng, Quỷ ác. Hộ giúp cho thân đời này. Sư tử, voi điên, cọp, sói, khỉ, vượn với các thú độc muốn hại người thảy đều bị cột trói.

Nay ta vì người đó (họ tên…) và bạn đồng hành thì tất cả sức lực của Chú hướng đến nơi nào, nguyện cho nơi ấy không có gì không tốt lành.

Liền nói Chú là :

Tri hê lợi, tri lợi, thâu lợi, ma đăng kỳ, chiên đà lợi, la xoa la xoa gia , tất ba ha

 

Nam mô Phật Đà

Nam mô Đạt Ma

Nam mô Tăng Già

Nguyện xin Chú này khiến cho đại cát

Khéo dùng Chú Pháp này

Ngày đang dùng (Pháp) nên tắm gội sạch sẽ, tĩnh trừ cấu uế, chẳng được hành dâm, không được uống rượu ăn thịt. Lấy mảnh lụa trắng, tay cầm mảnh lụa đó tụng Chú 7 biến, mỗi biến thắt một gút. Nếu bị thưa kiện việc Quan, hoặc có đấu tranh, hoặc có Chú Trớ với tất cả mọi ác thì thảy đều diệt hết.

Chú xong đem dây lụa này cột dính vào trong giải áo sạch của người đó.

Khi việc qua rồi thì thỉnh Phật và Tăng, đốt mọi danh hương, liền ngồi Tĩnh Tọa đọc Kinh Đại Thừa, bày Hội cúng tế, tùy theo khả năng có hay không, để báo đáp An Từ của Đức Phật, chủ yếu là tự giải, nguyện dứt hẳn 8 Nạn, Thiện Nguyện theo Tâm. Liền nói Chú là:

Hê đậu ma đế, gia xả ba đế, ba sa, vô bà đế, ô thọ ba đế, uất đa la ni, a xoa, dạ ba đế, a nậu chiên, đế mục thị, bà la bà mỗ đế bà la bà chỉ đậu, tất ba ha

Nam mô Đương Lai, Quá Khứ, Hiện Tại Thường Trụ Tam Thế Vô Lượng chư Phật, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Di Lặc , Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội  Thỉnh Phật, Quán Thế Âm Tiêu Trừ Độc Hại, Hư Không Tạng, Bảo Tràng,  Khổng Tước Đà La Ni, Lục Tự Chương Cú, Kiên Ý Bồ Tát, Bất Ố Bồ Tát

Đều xưng tất cả được đạo Hiền Thánh

Quy Y Bồ Tát Ma Ha Tát Chúng như vậy. Như trước 3 lần xưng Tam Bảo. Sau đó nói Đại Thần Đà La Ni Chú này.

Liền nói Chú là:

Ca la ni, ma đế tỳ, nộ đa ni, gia đế ba la, tỳ gia xả, thủ la, bà lệ, đà nậu đề, tán đà bà đề, uất đa la ni, xá đà mỗ khư, xá đà sa la tỳ xá, chiên đà, ca lê xá, bà tát na, bà già đế cứu xá la, bà sa ni, a nậu tán đế, tỳ tán đế, tri đế, a tri đế, thang na già đế, a thang na già đế, a bà sa lợi, xá bà la nỉ mục lệ, mâu la mâu la, bà đà nỉ, xá ni, bà la lục tu lê bà đế, thù đế bà la lục, tu tỳ ma lệ, am ma lệ

Chú này hay trừ tất cả u ám, là nơi Như Lai gìn giữ, Chư Thiên kính yêu, Thiện Thần ủng hộ, Phạm Thiên giải ngộ, Đế Thích phụng sự, Thế Gian doanh hộ, quyết tỏ rõ sự hòa hợp thọ trì của Đại Thánh Tiên Hiền, giải thoát sự trói buộc của chúng sinh.

Từ Trời Tứ Thiên trở xuống cho đến mọi người dân đều cắt đứt sự phiền não, giáng phục ma oán. Dạy cho Ngoại Đạo đập nát ác thành tựu Thiện. Trừ bỏ Tâm kiêu mạn, tranh cãi, luận nói. Không từ bỏ một việc Thiện nào và nuôi lớn căn lành.

Bậc Pháp Sư siêu việt chẳng buông bỏ Đại Chúng, làm vừa ý người học tập. Luôn thủ hộ Kinh Điển, Pháp Tạng thâm sâu và lợi ích Tam Bảo. Luôn thương xót tất cả loài chúng sinh. Trang nghiêm mọi nghĩa, có lợi như thế, nên gọi là Vô Tận Tạng Điều chẳng hộ Điều hay hộ của Đà La Ni Cú này

Nếu lại có người hay đọc tụng sẽ được 33 Vô Ngại Úy Nạn. Dùng Pháp Chú này. Lúc sáng sớm, khi thức dậy. Trước tiên rửa tay, xúc miệng, đốt hương, lễ bái, đọc tụng 3 biến. Đến chỗ làm việc có nói năng đàm luận thì tất cả nơi hướng đến thường không có việc gì không thắng được. Mọi người quý kính, ai nhìn thấy cũng đều vui vẻ, kẻ oan gia đều bị giáng phục. Có những lợi ích như thế, nên nhất tâm phụng trì Đà La Ni Chương Cú này.

PHẬT NÓI LỤC TỰ THẦN CHÚ VƯƠNG KINH

_Hết_


 

LỤC TỰ THẦN CHÚ KINH

KINH SỐ 1045B

Hán dịch: Khai Nguyên, chọn bản còn sót lại, mất tên người dịch, phụ bản chép của đời Lương
Việt dịch: Huyền Thanh

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ có một người con gái Ngoại Đạo thuộc giai cấp Chiên Đà La chuyên làm mọi điều ác, Thư Phù, Yểm Đảo, hoặc thờ Thần núi, Thần cây, Quỷ Thần ở dưới cây, mặt trời, mặt trăng, 5 vị sao, Nam Đẩu, Bắc Thần, tất cả Vọng Lượng, Ly Mỵ, Tà Quỷ để mê hoặc Tôn Giả A Nan với hằng hà sa số người lành.

Ngay lúc ấy Đức Như Lai nhận thấy A Nan hoảng hốt với xót thương tất cả Hữu Tình ba đời nên vì họ nói Lục Tự Thần Chú Vương Kinh này. “Chư Phật đời trước đã nói, nay Ta cũng nói”. Liền nói Chú là :

An đà lệ, bát đà lệ, ca la chi, xí do lệ , đế xà ba đế, tần đầu ba đế, đà đầu lệ, đà cứu đế lệ, đà cứu ma đế, tu ma đế, an đà la, bàn đà la, đàn đa la, đề đâu la, đà na diên đà, mạn đà ba đế, a na a na dạ, ma đậu, ma bà đế, ca la tra, xí do tra, phù đặng già di, đế ám bà đế, tần đầu ma đế, a la bà, già đế, tỳ trá, tỳ đề nị, chất tra, tỳ đề nị, chất tra, tỳ đề nị, toa bà ha

 

Nếu có bị người (Họ Tên…) làm Chú Trớ ác, hoặc đã làm hoặc đang làm. Hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, hoặc Ngạ Quỷ, hoặc Cưu Bàn Trà, hoặc Phú Đa Na, hoặc Tỳ Xá Xà, hoặc A Ba Ma La, hoặc Ưu Ba Ma La, hoặc Cát Ca, hoặc Khư Ủ Đa, hoặc Tỳ Đa La, hoặc Bán Tỳ Đà La, hoặc Sa Môn, hoặc Bà La Môn, hoặc Sát Lợi, hoặc Tỳ Xá, hoặc Thủ Đà, hoặc Ma Đăng Già, hoặc Ma Đăng Già Nữ, hoặc Chiên Đà La, hoặc Chiên Đà La Nữ, hoặc nô hoặc tỳ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc Ngoại Đạo Ni Càn Đà, hoặc Nam Nữ Xuất Gia theo Ngoại Đạo. Mọi loại của nhóm như vậy đều có thể tác Chú Trớ Yểm Cổ.

Nay Ta dùng Lục Tự Thần Chú Vương Kinh này

Nếu làm trên Trời thì diệt trên Trời

Nếu làm dưới Trời thì diệt dưới Trời

Nếu hướng lên trên làm thì diệt hướng bên trên

Nếu hướng xuống dưới làm thì diệt hướng bên dưới

Nếu làm bên trên bức tường thì diệt bên trên bức tường

Nếu làm ngay trên tường thì diệt ngay trên tường

Nếu làm trong Vân Hán thì diệt trong Vân Hán

Nếu làm trong Hư Không thì diệt trong Hư Không

Nếu làm trên mặt đất thì diệt trên mặt đất

Nếu làm dưới mặt đất thì diệt dưới mặt đất

Nếu làm bên ngoài tám Biểu thì diệt bên ngoài tám Biểu

Nếu làm bên trong sáu Hợp thì diệt bên trong sáu Hợp

Nếu làm trong gió thổi thì diệt trong gió thổi

ếu làm bên cạnh, bên trong nước lớn của bốn biển thì diệt bên cạnh, bên trong

nước lớn của bốn biển

Nếu làm bên cạnh, trong lúc vượt qua sông Hoài, sông lớn, sông đào thì diệt bên cạnh, trong lúc vượt qua sông Hoài

Nếu làm bên cạnh, bên trong ao vũng thì diệt bên cạnh, bên trong ao vũng

Nếu làm bên cạnh, bên trong nước hỗn tạp thì diệt bên cạnh, bên trong nước hỗn tạp

Nếu làm bên cạnh, bên trong núi, sông, khe, hang núi, gò đống thì diệt bên cạnh, bên trong núi, sông, khe, hang núi, gò đống

Nếu làm bên cạnh, bên trong Ngũ Nhạc thì diệt bên cạnh bên trong Ngũ Nhạc

Nếu làm bên cạnh, bên trong cái chằm lớn, nhóm rừng cây thì diệt bên cạnh cái chằm lớn , nhóm rừng cây

Nếu làm bên cạnh, bên trong cây lớn, cỏ nhỏ thì diệt bên cạnh, bên trong cây lớn, cỏ nhỏ

Nếu làm bên cạnh, bên trong cọng rễ của cỏ cây thì diệt bên cạnh, bên trong cọng rễ của cỏ cây

Nếu làm bên cạnh, bên trong đường đi lớn nhỏ thì diệt bên cạnh, bên trong đường đi lớn nhỏ

Nếu làm bên cạnh, bên trong ngã tư đường lớn nhỏ thì diệt bên cạnh, bên trong ngã tư đường lớn nhỏ

Nếu làm bên cạnh, bên trongcửa ngoài của thành lớn, thành nhỏ, phường, thôn thì diệt bên cạnh, bên trong cửa ngoài của thành lớn, thành nhỏ, phường, thôn

Nếu làm bên trong thành lớn, thành nhỏ, phường, thôn thì diệt bên cạnh, bên trong thành lớn, thành nhỏ, phường, thôn

Nếu làm bên cạnh cửa trong cửa ngoài của cung điện thì diệt bên cạnh cửa trong, cửa ngoài của cung điện

Nếu làm bên trong cửa cung điện thì diệt bên trong cửa cung điện

Nếu làm bên cạnh, bên trong gò mả thì diệt bên cạnh, bên trong gò mả

Nếu làm bên cạnh, bên trong bức tường của nhà, xá trạch, vườn thì diệt bên cạnh

, bên trong bức tường của nhà, xá trạch, vườn

Nếu làm nơi nhà ở, mỏ đá thì diệt nơi nhà ở, mỏ đá

Nếu làm bên cạnh cây cột thì diệt bên cây cột

Nếu làm bên dưới, bên cạnh tảng đá kê chân cột thì diệt bên dưới, bên cạnh tảng đá kê chân cột

Nếu làm bên cạnh, bên trong đất phân thì diệt bên cạnh, bên trong đất phân

Nếu làm bên cạnh, bên trong cái giếng, bếp lò, cái cối xay thì diệt bên cạnh, bên trong cái giếng, bếp lò, cái cối xay

Nếu làm bên cạnh, bên trong lò lửa thì diệt bên cạnh, bên trong lò lửa

Nếu làm bên cạnh, bên trong chuồng xí thì diệt bên cạnh, bên trong chuồng xí

Nếu làm bên cạnh, bên trong cái xe, vật dụng chuyên chở thì diệt bên cạnh, bên trong cái xe, vật dụng chuyên chở

Nếu làm bên cạnh , bên trong yên ngựa, vật phục sức của ngựa thì diệt bên cạnh, bên trong yên ngựa, vật phục sức của ngựa

Nếu làm bên cạnh, bên trong giường nằm, áo mặc, chăn đệm, giày mũ , tạp khí thì diệt bên cạnh, bên trong giường nằm, áo mặc, chăn đệm, giày mũ , tạp khí

Nếu làm bên cạnh, bên trong tất cả thức ăn uống thì diệt bên cạnh, bên trong tất cả thức ăn uống

Nếu người bên cạnh làm với ở tất cả nơi đi, đứng, nằm, ngồi …thì thảy đều diệt hết

ếu làm ban ngày thì diệt Pháp Ếm ban ngày Nếu làm ban đêm thì diệt Pháp Ếm ban đêm

Nếu ngày đêm thường làm thì diệt hết Pháp Ếm ấy.

Chú này hay cắt đứt Chú Đạo của Đế Thích, hay cắt đứt Chú Đạo của Phạm Thiên, hay cắt đứt Chú Đạo của bốn vị Thiên Vương, cùng với tất cả Chú Đạo Phương Thuật của hết thảy Tà Quỷ cũng đều hay cắt đứt .

Nếu có bị người (họ tên…) làm Chú Trớ Yểm Cổ ác cùng với thuốc độc thảy đều diệt hết. Hoặc Khư Ủ Đà, hoặc Tỳ Đa La, hoặc Cát Già, hoặc Phú Đa Na… đã làm thì thảy đều diệt hết. Mọi ác đều dứt thì mọi Thiện được bồi bổ thêm, Nguyện Chú này thường tốt lành. Dùng Chương Cú chân thật này khiến người (họ tên…) được: Ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm thường an lành, thọ được trăm tuổi được thấy trăm mùa Thu. Tại sao thế? vì điều tối thượng của Thế Gian không vượt qua được Phật. Là Bậc trên của Thiên Tôn, mọi Thần phụng ngưỡng

Nếu có kẻ nào hành Chú Đạo ác, hoặc đã làm, hoặc đang làm hoặc làm ở khoảng giữa. Hoặc thành tựu hoặc chưa thành tựu thì thảy đều diệt được hết cùng với tất cả mọi Độc hay hại người

Lục Tự Thần Chú Vương Kinh này ở tại nơi nào, nếu có người đọc tụng thọ trì ghi nhớ thì hết thảy nghiệp ác, chướng nặng đều được tiêu diệt hết Liền nói Chú là:

Khư chi , khư trụ, khư tỳ chi, giam thọ giam thọ, đa chi, bà chi, toa bà ha

Nếu có bị người (họ tên…) làm Chú Trớ ác. Hoặc đã làm hoặc đang làm, hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát cùng với tất cả loài hay làm Chú Trớ ác thì thảy đều diệt được hết.

Hoặc Khư Ủ Đà, hoặc Tỳ Đa La, hoặc Phú Đan Na đã làm thì thảy đều diệt được hết

Mọi ác đều hết thì mọi Thiện được bồi bổ thêm, nguyện Chú này thường tốt lành. Dùng Chương Cú chân thật này khiến cho người (họ tên…) được: Ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm thường an lành, được thọ trăm tuổi được nhìn thấy trăm mùa Thu. Tại sao thế? Vì điều tối thượng của Thế Gian không thể vượt qua được Pháp. Là nơi cung kính của Người Trời, chúng Ma phụng thọ, xa lìa sự ham muốn không có dính mắc.

Liền nói Chú là:

Khư chi , khư trụ, khư tỳ chi, giam thọ giam thọ, đa chi, bà chi, toa bà ha

Tại sao thế? Vì điều tối thượng của Thế Gian không vượt qua được Tăng . Là ruộng Phước tốt lành , Hiền Thánh cung kính, Chúng Thiện ủng hộ.

Liền nói Chú là:

Khư chi, khư trụ, khư tỳ chi, giam thọ giam thọ, đa chi, bà chi, đâu đế, a nỉ đế, a châu đế, toa bà ha

 

Nếu có bị người (họ tên…) làm Chú Trớ ác. Hoặc hòa hợp thuốc độc, hoặc chân hoặc ngụy đã làm việc phi pháp. Hoặc hành Nghiệp mọi ác, tất cả tội nặng của thân trước hay thân này thì thảy đều được diệt hết.

Liền nói Chú là:

Ma hưu bà, ô ma đế, ô ma đà, tỳ đà nĩ, khư ủ đà, bà đề tỳ đà nỉ, tần đầu ma đề, chất đế, chất đa đề bà, tỷ đà nỉ, a tỳ chiên đa tỳ, toa bà ha

ếu có người hay tụng trì Lục Tự Thần Chú Vương Kinh đó. Giả sử khiến chú vào cây khô héo thì cây đó có thể sống lại và sinh ra cành lá. Huống chi là thân người sẽ khiến tôi (họ tên…) thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu.

Chư Phật đã nói, A Nan đã truyền. Nếu người đọc tụng thông lợi, thì thảy đều tự hộ, mọi ác lìa xa thân, luôn cùng ở với điều lành.

Nếu Chú vào người khác thì hay trừ mọi khổ ách nạn ác của người đó. Người đọc nên đoạn trừ Ngũ Tân, chí Tâm trong sạch, sau đó mới được hành ắt các nạn, họa hung dữ không có dư sót. Ngoài ra không có gì không cát lợi..

Liền nói Chú là:

Ha ha già lợi, ha ha na di, ha ha phù đà ma đề, ha ha ni ha đà cù sa, ha ha ni ha, đà khư ủ đà, ni tỳ sa, khư ủ đà, y nỉ, di nỉ, đà tệ, đà đà tệ, toa bà ha

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Thánh A Phộc Lô Chỉ Đê Thấp Phạt La Ma Ha Tát Đỏa

Như vậy Quy Mệnh xong. Sau đó nói Thần Chú ấy, nguyện Chú này thường tốt lành

Kính lễ Thánh A Phộc Lô Chỉ Đê Thấp Phạt La (Thánh Quán Tự Tại) quán chiếu thân của con (một câu này, xưng ba lần) Hãy thương xót con Liền nói Chú là:

Ô ha ni, mộ a ni, a đà ni, a đà, tỳ a đà, xà tỳ ni, đam tỳ ni, an đà lệ, bát đà lệ,tử tỳ đề, an đà la bà tử ni , tát lục đậu suất tra, bà la đậu suất tra, chất đam diêm bà dạ, đam bà dạ, ma ha dạ gia bà mậu la đề, na mậu giá đề, lô lâu chất tra, na đà tử , lô lâu lô lậi chất tra bát đà tử, toa bà ha

Chú này hay hộ tất cả ách nạn. Ánh sáng mới sạch, không dơ , giải thoát… quán chiếu cột trói tất cả giặc, người hành ác, không phản phúc, mê sảng. Người niệm Thiện tế độ mọi nạn , tất cả Ma ác. Hộ giúp cho thân đời này. Sư tử, voi điên, cọp, sói, beo, chó, khỉ, vượn với các thú độc muốn hại người thảy đều bị cột trói.

Nay ta vì người đó (họ tên…) với bạn đồng hành thì tất cả sức lực của Chú hướng đến nơi nào: đi, đứng, nằm ngồi … nguyện đều bình yên tốt lành Liền nói Chú là:

Tri hê lợi, tri lợi, mục lợi, ma đặng kỳ, chiên đà lợi, xoa la xoa la la gia , toa bà ha

Kính lễ Tam Bảo. Nguyện Chú này khiến được đại cát thiện

Dùng Chú Pháp này. Ngày đang dùng nên tắm rửa sạch sẽ, trừ dơ bần, thân tâm cân nhắc nỗi sợ, chẳng được hành dâm, chẳng ăn Ngũ Tân uống rượu ăn thịt. Lưỡi chẳng nói lời ác. Nên dùng sợi chỉ màu trắng, cầm chỉ ấy tụng Chú 7 biến, cứ một biến thì kết một gút

Làm thành sợi dây xong. Nếu bị thưa kiện việc Quan, hoặc gặp đấu tranh liền cùng Chú Trớ, gièm pha, phỉ báng mưu mô uốn cong với tất cả mọi ác. Dùng Chú này kết dính trong giải áo của người đó thí các nạn như trên thảy đều diệt hết

Khi việc qua rồi thì thỉnh Phật Pháp Tăng, đốt mọi danh hương, bày Trai Đàn thỉnh phước, nên thương xót, kính báo ân Từ của Phật. Người chủ tự cởi bỏ dây đã kết , phát Đại Nguyện rằng: “Con cùng tất cả bốn loài dứt hẳn tám nạn, ước nguyện tùy tâm

Liền nói Chú là:

Hề đậu ma đế, gia xá ba đế, bà la sa , thiên bà đế, ô thọ bà đế, uất đa la ni, a xoa, dạ bà đế, a nậu thiên, đế mục xí, bà la bà mục đế, bà la bà chỉ đậu, toa ha

Kính lễ tất cả Tam Bảo thường trụ của ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Thánh A Phộc Lô Chỉ Đê Thấp Phạt La (Thánh Quán Tự Tại) Tiêu Phục Độc Hại Cứu Khổ Đại Bi Giả

Kính lễ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát, Tam Mạn Đa Bạt Đạt La Bồ Tát (Phổ Hiền Bồ Tát), Từ Thị Bồ Tát, Khí Uẩn Cái Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tuệ Thượng Bồ Tát, Thường Bất Ly Thế Bồ Tát, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Hư Không Tạng, Bảo Tràng, Khổng Tước Vương Đà La Ni, Lục Tự Chương Cú, Dược Vương, Dược Thượng, Kiên Ý, Bất Ố Hạnh Đẳng Bồ Tát Ma Ha Tát

Đều xưng Hiệu ấy, Quy y tất cả chúng Thánh đắc Đạo như vậy, sau đó nói Đại

Đà La Ni Thần Chú Liền nói Chú là:

Ca la ni, ma đế tỳ du đa ni, già đế ba la, tỳ gia xá, thủ la, bà lệ, đà đế nậu đề, tán đà bà đề, xá đà mục khư, uất đa la ni, xá đà bà la tỳ xá, tỳ thiên đà, ca lợi xa, bà tát na, bà già đế cứu xá la, bà bà ni, a nậu san đế, tỳ san đế, tri đế, a tri đế, thang na già đế, a thang na già đế, a bà sa lợi, a xá sa la nỉ, bà la nỉ, mục lệ, mưu la mưu la, bà đà lệ, xá ni, bà la lục tu lê bà đế, thù đế bà la lục, tu tỳ ma lệ, am ma lệ , toa ha

Chú này hay trừ tất cả u ám, là nơi Như Lai gìn giữ, Chư Thiên kính nhận, Thiện Thần hộ niệm, nơi Phạm Thiên đã giải, Đế Thích kính sự, nơi Hộ Thế giúp, quyết tỏ rõ sự hòa hợp thọ trì của Chúng Thánh, các Tiên, giải thoát sự trói buộc của chúng sinh.

Tất cả chư Thiên với con người cắt đứt phiền não, hàng phục Ma oán, chế ngự Ngoại Đạo, nghiền nát lỗi Kiêu Mạn

Các Pháp Sư đàm luận tranh tụng, không có gì không được thắng, tăng trưởng căn lành, thân tâm thanh tịnh, chẳng buông bỏ Đại Chúng, thích các Pháp Học, thủ hộ Kinh Điển, Pháp Tạng thâm sâu, lợi ích Tam Bảo, thương nhớ tất cả loai chúng sinh, trang nghiêm mọi nghĩa

Có việc lợi ích của nhóm như vậy nên gọi là Vô Tận Tạng, là Điều chẳng hộ và Điều hay hộ của Đà La Ni

Nếu lại có người hay đọc tụng, viết giữ. Hoặc khiến người viết cho đến dùng hương hoa cúng dường Kinh Quyển sẽ được 32 Vô Úy Nghi Nan

Người dùng Chú Pháp này. Vào lúc sáng sớm, tắm rửa thân thể, xúc miệng, đốt hương , thâm tâm đỉnh lễ, đọc tụng ba biến. Như vậy làm xong thì nơi đã đến, nói chuyện đàm thuyết ắt bốn Chúng chiêm ngưỡng. Đã hướng đến phương nào thì phương ấy chẳng có gì không tốt lành, mọi người quý kính, người nhìn thấy vui vẻ, oan gia thuận theo

Này A Nan Đà! Các ông cần phải một lòng phụng trì Đà La Ni Chương Cú này.

Lúc nói Pháp đó thời tất cả Trời, Rồng, Quỷ Thần nghe điều Đức Phật nói đều rất vui vẻ, làm lễ rồi lui ra.

LỤC TỰ THẦN CHÚ VƯƠNG KINH

_Hết_

08/09/2007