Kinh Lục Tự Chú Vương

Kinh Lục Tự Chú Vương
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Tạng Kinh

PHẬT NÓI LỤC TỰ CHÚ VƯƠNG KINH

Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ bản sao chép của Đời Đông Tấn
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong rừng Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ có một người con gái Ngoại Đạo thuộc giai cấp Chiên Đà La dùng yếm đối để mê hoặc Tôn Giả A Nan Ngay lúc ấy Đức Như Lai nhìn thấy A Nan bị hoảng hốt nên vì Ngài (A Nan) mà nói Lục Tự Chú Vương Kinh này. Phật đời trước đã nói, nay Ta cũng nói.

Liền nói Chú là:

An đà lệ, bàn đà lệ, ca la tri, xí do lệ , đế xà bà đế, tần đầu bà đế, đà đậu lệ, đà đế lệ, đà cứu ma đế, tu ma đế, an đà la, bát đà la, đàn đà la, đề đâu la, a na diên đà, mạn đà bà đế, a na a na dạ, ma đầu, ma bà đế, ca la tra, xí do la, phù đăng già di, đế xà ba đế, tần đầu ma đế, a la bà, già bà đế, tỳ trá, tỳ đề nị, chí tra, tỳ đề nị, tất ba ha

Nếu có bị người nào làm Chú Trớ ác, hoặc đã làm hoặc đang làm. Hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, hoặc Ngạ Quỷ, hoặc Cưu Bàn Trà, hoặc Phú Đa Na, hoặc Tỳ Xá Xà, hoặc A Bà Ma La, hoặc Cát Già, hoặc Khư Âu Đa, hoặc Tỳ Đa La,hoặc Bán Tỳ Đà La, hoặc Sa Môn, hoặc Bà La Môn, hoặc Sát Lợi, hoặc Tỳ Xá, hoặc Thủ Đà , hoặc Ma Đăng Già, hoặc Ma Đăng Già Nữ, hoặc Chiên Đà La, hoặc Chiên Đà La Nữ, hoặc nô hoặc tỳ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc Nam Nữ Xuất Gia theo Ngoại Đạo. Mọi loại của nhóm như vậy đều hay Chú Trớ Yểm Cổ .

Nay Ta dùng Lục Tự Chú Vương Kinh này

Nếu hướng bên trên làm thì diệt hướng bên trên

Nếu hướng bên dưới làm thì diệt hướng bên dưới

Nếu làm trên mặt đất thì diệt trên mặt đất

Nếu làm dính trên bức vách thì diệt dính trên bức vách

Nếu làm bên cạnh cây cột thì diệt bên cạnh cây cột

Nếu làm bên trong Thành thì diệt bên trong Thành

Nếu làm trong cửa thành thì diệt trong cửa thành

Nếu làm bên trong cung thì diệt bên trong cung

Nếu làm trong cửa cung thì diệt trong cửa cung

Nếu làm trong đười đi thì diệt trong đường đi

Nếu làm trong ngã tư đường thì diệt trong ngã tư đường

Nếu Bà La Môn làm thì thảy đều diệt hết

Nếu làm trong nước thì biệt trong nước

Nếu làm bên cạnh nước thì diệt bên cạnh nước

Nếu làm bên cạnh sông thì diệt bên cạnh sông

Nếu làm trong nhà thì diệt trong nhà

Nếu làm bên cạnh cái cây thì diệt bên cạnh cái cây

Nếu làm bên dưới rễ cây thì diệt bên dưới rễ cây

Nếu làm trong lửa thì diệt trong lửa

Nếu làm trong lò lửa thì diệt trong lò lửa

Nếu làm bên cạnh cái giếng, bếp lò thì diệt bên cạnh cái giếng, bếp lò

Nếu làm bên cạnh cái cối xay thì diệt bên cạnh cái cối xay

Nếu làm bên cạnh mồ mả thì diệt bên cạnh mồ mả

Nếu làm trên giường nằm thì diệt trên gường nằm

Nếu làm trong áo mặc, phục sức thì thảy đều diệt hết

Nếu làm ban đêm thì diệt pháp yếm ban đêm

Nếu làm ban ngày thì diệt pháp yếm ban ngày

Nếu ngày đêm thường làm thì thảy đều diệt hết

Chú này hay cắt đứt Chú Đạo của Đế Thích, hay cắt đứt Chú Đạo của Phạm Thiên hay cắt đứt Chú Đạo của Tứ Thiên, cùng với tất cả Chú Đạo Phương Thuật của hết thảy Tà Quỷ thảy đều hay cắt đứt .

Nếu có bị người nào làm Yểm Cổ, Chú Trớ cùng với thuốc độc… thì thảy đều diệt hết

Hoặc Khư Âu Đà, hoặc Tỳ Đa La, hoặc Cát Già, hoặc Phú Đa Na… đã làm thì thảy đều diệt hết.

Mọi ác đều hết thì mọi Thiện được bồi bổ thêm, Nguyện Chú này thường tốt lành.

Dùng Chương Cú chân thật này khiến cho người kia được: Ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm thường an lành, thọ được trăm tuổi được thấy trăm mùa Thu. Tại sao thế? vì điều tối thượng của Thế Gian không vượt qua được Phật. Là nơi tôn kính của Người, Trời, chúng Quỷ kính phụng.

Nếu có kẻ nào hành Chú Đạo ác, hoặc đã làm, hoặc đang làm hoặc làm ở khoảng giữa. Hoặc thành tựu hoặc chưa thành tựu thì thảy đều diệt hết với tất cả mọi Độc hay hại người thì Lục Tự Chú Vương Kinh này đều tiêu diệt hết.

Liền nói Chú là:

Khư trí, khư chú, khư tỳ trí, giam thọ, giam thọ, đa trí , bà trí

Nếu bị người nào làm Chú Trớ ác. Hoặc đã làm hoặc đang làm, hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát cùng với tất cả loài hay làm Chú Trớ ác thì thảy đều diệt hết.

Hoặc Khư Âu Đà, hoặc Tỳ Đà La, hoặc Phú Đan Na đã làm thì thảy đều diệt hết.

Mọi ác đều hết thì mọi Thiện được bồi bổ thêm. Nguyện Chú này thường tốt lành.

Dùng Chương Cú chân thật này khiến cho người kia được: Ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm thường an lành, được thọ trăm tuổi được nhìn thấy trăm mùa Thu. Tại sao thế ? Vì Thượng Pháp của Thế Gian không thể vượt qua được Phật Pháp. Là nơi cung kính của Người Trời, Chúng Quỷ phụng thọ, xa lìa sự ham muốn không có dính mắc.

Liền nói Chú là:

Khư trí, khư chú, khư tỳ trí, giam thọ, giam thọ, đa trí , bà trí

Tại sao thế? Vì Tăng là ruộng Phước tốt lành của Thế Gian, nơi cung kính của Người Trời, Chúng Quỷ thủ hộ.

Liền nói Chú là:

Khư trí, khư chú, khư tỳ trí, giam thọ, giam thọ, đa trí, bà trí, hưng đế, a nỉ đế, a chu đế

Nếu bị người làm Chú Trớ ác. Hoặc hòa hợp thuốc độc thì thảy đều diệt hết.

Liền nói Chú là:

Ma hưu bà, ô ma đế, ô ma đà tỷ đà nỉ, khư âu đà, ba đề tỳ đà nỉ, tần đầu ma đề, chí đế, chí đa ba đề, tỷ đà nỉ, a tỳ, chiên đa tỳ, ha ha già lợi, ha ha ha di, ha ha phù ma đề, ha ha phù đà ni cù sa, ha ha ni ha đà, khư âu đà ni, tỳ sa khư âu đà, y nỉ di nỉ đà đà tệ , toa ha

Nếu có người đọc trì Đại Chú Vương Kinh này. Giả sử chú vào cây khô héo thì cây đó có thể sống lại và sinh ra cành lá. Huống chi là thân người sẽ khiến người đó thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu.

Chư Phật đã nói, A Nan đã truyền. Nếu người đọc tụng thông lợi, thì thảy đều tự hộ, Thân chẳng bị vướng mọi ác.

Nếu Chú vào người khác thì hay trừ hoạn nạn của người đó.

Người tụng đoạn trừ Ngũ Tân, chí Tâm thanh tĩnh, sau đó mới có thể hành

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Lễ Bậc Đại Sĩ ấy sau đó nói Thần Chú này. Nguyện Thần Chú này thường tốt lành, Đức Quán Âm soi chiếu thân của ta, quán sát thân của ta, xót thương cho ta.

Liền nói Chú là:

Ô ha ni, tu ha ni, a đà ni, ha đà, đồ tỳ ni, đam tỳ ni, an đa lệ, bát đà lệ, tư tỵ đề, bát đà la ba tư ni, tát lục đầu suất tra , bà la đậu suất tra, chất đam xà bà dạ, đam ha dạ , tu ha dạ, ni bà la dạ , gia bà mỗ , la đề, na mỗ giá đề, lô lâu chí tra, bát đà tử, lô lâu lô lậu , chí tra bát đà tử, tất ba ha_ Hòa hề lợi, tri lợi, thu lợi, ma đăng kỳ, chiên đà lợi, la xoa la xoa, la gia, tất ba ha

Chú này hay hộ tất cả ách nạn. Mới sạch , không dơ bẩn, giải thoát, ánh sáng quán chiếu , cột trói tất cả giặc, mê sảng tất cả ác , hộ thân đời cột trói giặc. Cọp, sói, Sư tử, voi điên, với beo…thảy đều bị cột trói. Ta (họ tên…) với Đồng Bạn cùng đi, tất cả sức của Chú hướng đến nơi nào , nguyện được bình yên tốt lành

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện cho Chú này được đại cát

Dùng Chú Pháp này, ngày đang trì chẳng ăn ngũ tân, tắm gội sạch sẽ, chẳng được hành dâm, không được uống rượu ăn thịt. Lấy mảnh lụa trắng, tay cầm mảnh lụa đó tụng Chú 7 biến, mỗi biến thắt một gút. Nếu bị thưa kiện việc Quan, hoặc có đấu tranh, hoặc có Chú Trớ với tất cả mọi ác thì thảy đều diệt hết.

Chú xong đem dây lụa này cột dính vào trong giải áo của người đó. Khi việc qua rồi thì người chủ tự cởi bỏ.

Nam mô chư Phật ba đời Quá khứ vị lai hiện tại

Nam mô Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Di Lặc, tất cả các Đại Bồ Tát

Quy y Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy, sau đó nói Đại Thần Đà La

Ni Chú này

Liền nói Chú là:

Hê đậu ma đế, gia xá ba đế, bà la sa , thiên bà đế, ô thọ bà đế, uất đa la ni, a xoa, dạ bà đế, a nậu thiên, đế mục đổ bà la bà mục đế , bà la bà chỉ đậu, tất ba đế ca la ni, già đế ba tỳ gia xá, thủ la, bà lệ, đà đề nậu đế, tán đà ba đề, uất đa la ni, xá đà mục khư, xá đà ba la tỳ xá, thiên đà, ca lê xá, bà tát na, bà già đế cứu xá la, bà sa ni, a nậu tán đế, tỳ tán đế, tri đế, a tri đế, thang na già đế, a thang na già đế, a bà sa đế, ha xá bà la nỉ mục lệ, mưu la mưu la, bà đà nỉ, xá ni, bà la lục tu lợi bà đế, thù đế bà la lục, tu tỳ ma lệ, am ma lệ

Chú này hay trừ tất cả u ám, là nơi Như Lai gìn giữ, Chư Thiên kính yêu, Thiện Thần ủng hộ, Phạm Thiên đã giải, Đế Thích kính phụng, Hộ Thế thủ hộ, quyết tỏ rõ sự hòa hợp thọ trì của chúng Thánh, chư Tiên; giải thoát sự trói buộc của mọi Tính.

Tất cả chư Thiên với con người cắt đứt các phiền não, giáng phục các Ma oán.

Hàng phục các Ngoại Đạo, tồi phục mọi Luận với các lỗi kiêu mạn

Các Pháp Sư chẳng buông bỏ Đại Chúng, thích các Pháp học. thủ hộ Pháp Tạng, lợi ích Tam Bảo. Luôn thương xót tất cả loài chúng sinh. Trang nghiêm mọi nghĩa, có lợi như thế. Đấy gọi là Vô Tận Tạng, Điều chẳng hộ Điều hay hộ của Đà La Ni

Nếu lại có người hay đọc tụng sẽ được 33 Vô Lê Úy Nan .

Dùng Pháp Chú này. Lúc sáng sớm, khi thức dậy. Trước tiên rửa tay, xúc miệng, đốt hương, lễ bái, 3 biến. Đến chỗ làm việc có nói năng đàm luận thì tất cả nơi hướng đến thường không có việc gì không thắng được. Mọi người quý kính, ai nhìn thấy cũng đều vui vẻ, kẻ oan gia đều bị giáng phục.Có những lợi ích như thế

PHẬT NÓI LỤC TỰ CHÚ VƯƠNG KINH

_Hết_

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Trí Độ Luận - Quyển 76

大Đại 智Trí 度Độ 論Luận Quyển 76 龍Long 樹Thụ 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 後Hậu 秦Tần 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯Dịch 大Đại 智Trí 度Độ 論Luận 釋Thích 學Học 空Không 不Bất 證Chứng 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập (# 卷quyển 七thất 十thập 六lục )# 聖thánh 者giả 龍long 樹thụ 造tạo 後hậu 秦tần 龜quy...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh - Quyển 17

大Đại 方Phương 廣Quảng 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 根Căn 本Bổn 儀Nghi 軌Quỹ 經Kinh Quyển 17 宋Tống 天Thiên 息Tức 災Tai 譯Dịch 大Đại 方Phương 廣Quảng 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 根Căn 本Bổn 儀Nghi 軌Quỹ 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 七thất 西tây 天thiên 譯dịch...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Đại Tỳ Lô Già Na Thành Phật Kinh Sớ - Quyển 20

大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 成Thành 佛Phật 經Kinh 疏Sớ Quyển 20 唐Đường 一Nhất 行Hành 記Ký 大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 成Thành 佛Phật 經Kinh 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 沙Sa 門Môn 一nhất 行hành 阿a 闍xà 梨lê 記ký 世Thế 出Xuất 世Thế 護Hộ 摩Ma 法Pháp 品Phẩm 第đệ...
2123

Chư Kinh Yếu Tập Quyển 07

CHƯ KINH TẬP YẾU Soạn dịch: Sa-môn Thích Đạo Thế ở chùa Tây Minh, đời Đường Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN 7   PHẦN THỨ 12: TƯỞNG ĐẠO -...
1509-dieu-khong

Luận Đại Trí Độ quyển 089

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ Nguyên tác: Bồ tát Long Thọ Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Tỳ kheo ni THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG   TẬP V QUYỂN 89 Phẩm thứ bảy mươi tám (Tiếp theo) Tứ Nhiếp Pháp (Tiếp theo) KINH:...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Thích Luận - Quyển 4

佛Phật 母Mẫu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 圓Viên 集Tập 要Yếu 義Nghĩa 釋Thích 論Luận Quyển 4 三Tam 寶Bảo 尊Tôn 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 大Đại 域Vực 龍Long 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 本Bổn 論Luận 宋Tống 施Thí 護Hộ 等Đẳng 譯Dịch 佛Phật 母Mẫu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 圓Viên...