KINH LỤC ĐẠO GIÀ-ĐÀ

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Sa-môn Pháp Hiền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Quy mạng tất cả Phật
Và các vị Bồ-tát
Xin mở tuệ chánh trí
Nhớ nghĩ công đức Phật.
Nương tựa thầy ba cõi
Ba nghiệp thân, khẩu, ý
Tạo nghiệp thiện, bất thiện
Vì chúng sinh phân biệt.
Chúng sinh chịu quả báo
Không có gì chủ tể
Bậc thầy trong ba cõi
Nguyện khởi lòng Bi, Trí.
Rộng vì thế gian nói
Nay con nghe lời ấy
Quán sát nghiệp quả báo
Ở sáu nẻo luân hồi.
Phật nói nhân cõi ác
Là từ tham, sân, si
Nếu người thích giết hại
Tùy nghiệp chịu trói buộc.
Nhất định đọa Đẳng hoạt
Năm trăm năm mới ra
Người đọa vào Đẳng hoạt
Chịu nhiều lớp sinh tử.
Cho nên gọi Đẳng hoạt
Hay coi thường, oán ghét
Cha mẹ và bà con
Quyến thuộc, Thiện tri thức.
Đọa vào ngục Hắc thằng
Lửa cháy, dây trói to
Trói cột thân hữu tình
Như cưa xẻ cây cối.
Cho nên gọi Hắc thằng
Nếu đọa vào Viêm nhiệt
Lửa dữ lùa vào đốt
Cháy hừng hực liên tục.
Lùa những người tội nhân
Chạy dồn vào một chỗ
Thiêu đốt rất khổ não
Cho nên gọi Viêm nhiệt.
Tu tập hành phi pháp
Gây não loạn mọi người
Nói ra cũng không hết
Đọa vào Cực viêm nhiệt.
Rơi vào cõi ác này
Lửa dữ tạt đốt vào
Chịu khổ đốt không thôi
Nên gọi Cực viêm nhiệt.
Nếu giết hại mọi loài
Như heo, chó, sói, thỏ
Và các hữu tình khác
Sẽ đọa vào Chúng hợp.
Đọa đường ác đó rồi
Các núi dập nát thân
Đau khổ không chịu nổi
Nên gọi là Chúng hợp.
Nếu khi thân, khẩu, ý
Dấy lên các phiền não
Lừa dối loài hữu tình
Đọa vào ngục Hào khiếu.
Vào đường ác đó rồi
Chịu lửa dữ đốt thân
Tiếnmg khổ kêu không dứt
Cho nên gọi Hào khiếu.
Nếu tham lam, trộm cướp
Tài bảo của các bậc
Hiền thánh tu tịnh hạnh
Đọa vào Đại hào khiếu.
Nếu tạo nghiệp trộm cắp
Chịu lửa dữ thiêu thân
Tiếng kêu gào la lớn
Nên gọi Đại hào khiếu.
Nếu hủy báng, vong ân
Với người tạo công đức
Và các bậc cha mẹ
Nhất định đọa Vô gián.
Hình phạt nát xương tủy
Quả báo của thân mạng
Chịu khổ không gián đọan
Nên gọi là Vô gián.
Thương yêu, ganh ghét nhau
Và giết hại lẫn nhau
Chiêu cảm với đường ác
Móng tay mọc dài, nhọn.
Vuốt móng sắt như vậy
Dài mười sáu ngón tay
Lửa mạnh thiêu đốt thân
Quào, bấu hại lẫn nhau.
Nên gọi Phong nhân giáp
Người ngu si, tà dâm
Bước lên cây xoa sắt
Quỷ thân to răng sắt.
Thân xấu ác lửa cháy
Luôn bức não không cùng
Lại có chim, quạ sắt
Rợ hồ, các thú dữ.
Ăn nuốt loài hữu tình
Lại sinh vào rừng kiếm
Cắt xé các tội nhân
Tiếng kêu la rên xiết.
Đau khổ không kham nổi
Người dối trá, vọng ngôn
Phải nuốt hòn sắt nóng
Rồi uống nước đồng sôi.
Mãi mãi không tạm dừng
Cao ngạo, khinh người khác
Bị thú dữ răng sắt
Xúm nhau đến ăn thịt.
Chịu khổ đến vạn năm
Ưa làm việc phi pháp
Rơi vào sông nước đồng
Nước đồng sôi sùng sục.
Sôi trồi lên, nhận xuống
Lại có người ngu si
Khuyên người làm phi pháp
Sẽ đọa ngục Thiết luân.
Bị bánh xe lửa sắt
Đè nghiền thân vô số
Hoặc dùng cối đá xoay
Hoặc bắt leo núi kiếm.
Nếu người nói tà đạo
Chánh pháp cho là quấy
Phải chịu đi lui tới
Trên hàng ngàn mũi nhọn.
Nghiệp lực chịu thân to
Đuổi dồn vào một chỗ
Bốn phía núi đập vào
Như móng tay giết rận.
Nếu giết người tu hành
Tránh xa nhân Chánh đẳng
Tâm hẹp hòi tà chấp
Đọa vào ngục Do tăng.
Làm loài trùng bạo ác
Luôn ở trong phân dơ
Khi tội nhân đến đó
Bị rỉa rúc hai chân.
Trồng cây ép lấy dầu
Làm tổn hại nhiều trùng
Đọa nằm trong máng sắt
Gậy sắt nóng đánh đập.
Nếu khởi lên sân hận
Gây ra nhiều tội lỗi
Chết đọa cõi Diệm-ma
Chịu đủ mọi thứ khổ.
Phá đi chủng tử tốt
Thân, khẩu, ý tạo tội
Người trí chớ tạo tội
Tướng địa ngục như vậy.

(Xong phẩm Địa Ngục)

***

Loài bò, lừa, khỉ, vượn
Cưu, cáp, ngang, ngỗng, vịt
Do sân hận, tham dục
Nên chịu quả như vậy.
Sói lang, hổ báo dữ
Sâu mọt và rắn độc
Nhiều giận dữ, ngã mạn
Nên chịu quả như vậy.
Quạ, bồ cắt, điêu, thứu
Rít và nhiều trùng khác
Beo, gấu, mèo, bò, ngựa
Rồng, cá, yết-lộ-trà.
Những loài bàng sinh này
Tăng thêm ba nghiệp ác
Đọa vào cõi Diệm-ma
Chịu quả báo như vậy.

(Xong phẩm Bàng Sinh)

***

Ngăn cản người bố thí
Trộm cắp đồ ăn uống
Đọa vào Bố-đát-na
Làm ngạ quỷ đói khát.
Người ngu si, xấu kém
Ngã mạn, thiếu lễ độ
Xin ăn không xấu hổ
Chết làm quỷ bướu to.
Chính mình không bố thí
Lại khuyên người tham, keo
Đọa vào loài quỷ đói
Bụng to, cổ lại nhỏ.
Người xan tham cực độ
Giữ của như tròng mắt
Không cúng thí phần nhỏ
Phật, Tăng, người nghèo bệnh.
Chính mình không dám dùng
Có đâu đến cha mẹ
Chết đọa thân quỷ đói
Chịu khát không gặp nước.
Nếu trộm của người khác
Cho rồi, tâm hối hận
Cũng đọa loài quỷ đói
Thường phải ăn đờm, mũi.
Miệng luôn buông lời ác
Hủy báng người hiền thiện
Đọa vào loài quỷ đói
Miệng thường tuôn lửa dữ.
Xan tham cùng tranh tụng
Ác ý dòm của người
Đọa vào loài quỷ đói
Phải ăn đồ cúng tế.
Hoặc vào trong làng xóm
Thấy người bỏ thức ăn
Hoặc ăn đồ ói mửa
Mà cho là đồ ngon.
Chính mình đã keo kiệt
Ly gián người bố thí
Làm quỷ Cưu-bàn-trà
Thân xấu, máu mủ chảy.
Giết hại loài chúng sinh
Mình ăn, cho người ăn
Đọa quỷ La-sát-bà
Ưa ăn bột mạn hương.
Tuy bố thí phần nhỏ
Nhưng ôm lòng sân hận
Đọa làm Càn-thát-bà
Hầu nhạc cho chư Thiên.
Nếu người ưa hai lưỡi
Tranh cãi nổi sân hận
Đọa quỷ Tất-xá-tá
Đầu mặt rất xấu ác.
Tuy vui hành bố thí
Nhưng thường làm khổ người
Chết đọa vào đường ác
Làm loài quỷ Mẫu-đà.
Chính mình loạn động giết
Dạy người loạn động giết
Đọa làm thân Dược-xoa
Tướng hung bạo, dữ tợn.
Những gì muốn sai trái
Với cha mẹ, sư trưởng
Đọa vào cung Dược-xoa
Khỏe mạnh nhưng bạo ác.
Quả báo của tham sân
Làm ngạ quỷ Dược-xoa
Khổ vui theo nhân tạo
Không nên làm điều ác.

(Xong phẩm Ngạ Quỷ)

***

Trời, người và Tu-la
Phước thọ có khác biệt
Người mong cầu sinh
Thiên Kiên trì tám trai giới.
Sung sướng thêm sống lâu
Tránh xa mọi bệnh tật
Nếu hủy phạm giới cấm
Phần nhỏ thích sinh Thiên.
Đọa làm A-tu-la
Dòng họ với Bộ-đa
Tuy không trộm của người
Nhưng không hề bố thí.
Keo kiệt lại tham lam
Sẽ làm quỷ giữ của
Không trộm cũng không thí
Không xan cũng không tham.
Nhất định được thân người
Nhưng thiếu thốn cơm áo
Không trộm cắp, tham, sân
Thủ phận với đời sống.
Vị ngon cúng Thánh hiền
Được sinh vào cõi người
Sống lâu thêm sắc lực
Tốt đẹp không bị bệnh.
Thường luôn thí thức ăn
Đủ tịnh tín, hổ thẹn
Được giàu có vô lượng
Nuôi sống khắp tất cả.
Nếu cúng dường ruộng, nhà
Và xây Tăng-già-lam
Làm tâm người hoan hỷ
Thì ngay nơi thân này.
Muốn gì được tùy ý
Nếu cúng dường giày, dép
Dâng cúng Phật và Tăng
Tới lui được an lạc.
Sau sẽ được đi xe
Nếu ở giữa đồng trống
Thí nước hay đào giếng
Và tạo thêm bóng mát.
Để người khỏi mệt khát
Sau được hoa vi diệu
Trang nghiêm mọi tốt đẹp
Thân đầy đủ, mềm mại.
Nếu truyền pháp cho người
Và bố thí con cái
Sau được làm thân người
Thông minh nhiều trí tuệ.
Nếu cúng dường thuốc thang
Sau không có bệnh gì
Nếu cúng dường đèn sáng
Được mắt dài thanh tịnh
Nếu cúng dường âm nhạc
Thì sau hát hay tuyệt.
Nếu cúng dường ngọa cụ
Sau được thân an lạc
Nếu thí loài bàng sinh
Sống lâu, nhiều sắc lực.
Nếu cho nữ xuất gia
Quyến thuộc càng thêm nhiều
Nếu cúng dường ruộng đất
Được hoa trái, suối sông.
Nếu sợ vào luân hồi
Nên thân gần Hiền thánh
Cúng dường vật cần dùng
Luôn siêng năng cung kính.
Hay phá các phiền não
Sẽ được quả an lạc
Thương xót không keo, tiếc
Quên mình bố thí người.
Nhất định được giàu có
Y, thực luôn đầy đủ
Như ở trong bốn mùa
Tùy thời mà bố thí.
Tôn trọng các nghi thức
Sẽ được tất cả phước
Trộm cắp vật người khác
Để làm vật mình xài.
Sai trái với chân không
Không rời bỏ phiền não
Không khởi tâm hữu tướng
Bố thí đúng chân như.
Quả bố thí như vậy
Được an lạc vô vi
Như người lìa dâm dục
Và xa cả con trai.
Viễn du đến phương khác
Tự tại không chướng ngại
Nếu người đắm dâm dục
Tâm hành không dừng, bỏ.
Cuồng loạn tự tham vướng
Vĩnh viễn đọa ba đường
Xa rời các nữ nhân
Tu giới trừ si, ái.
Cho đến lúc mạng chung
Cũng như phá khí độc
Nếu tu nhân Chánh đẳng
Luôn tu hành phạm hạnh.
Tinh tấn được kiên cố
Trời người thường cúng dường
Vững chắc không mê loạn
Không uống rượu, vọng ngôn.
Nói ra luôn chân thật
An lạc được tiếng tăm
Làm mọi thứ ăn uống
Cúng dường hòa hợp Tăng.
Sẽ được quyến thuộc tốt
Cùng sinh nước bất động
Cùng nhau dốc thực hành
Hoan hỷ ý không trái.
Quán kỹ về lý không
Không khi dối, điên đảo
Đoạn hết mọi khổ não
Được giải thoát an lạc.
Nếu ham viện hý luận
Ngu si ham ca múa
Ngã mạn cậy oai nghiêm
Khinh khi người nghèo hèn.
Sau chịu quả gù lưng
Câm, ngọng, thân lùn xấu
Mang trên mình đầy bệnh
Nói năng không khiêm nhường.
Tội khổ càng thêm sâu
Do đâu được an lạc?
Tâm vắng lặng, an nhiên
Tất cả thiệm làm ra
Quả báo ứng không dối
Mau chóng rời đường khổ.

(Xong phẩm Cõi Người)

***

Dối gạt, hủy giới cấm
Độc hại thêm tranh chấp
Bủa rộng lưới vô minh
Tất đọa cõi Tu-la.

(Xong phẩm Tu-La)

***

Bỏ danh lợi hoan lạc
Tránh xa cả dòng họ
Trì giới phẩm trung hạ
Sinh lên Tứ Thiên vương.
Cúng dường đủ mọi thứ
Cho cha mẹ, thân tộc
Trì luật, xa tranh chấp
Được sinh lên Đao-lợi.
Yêu thương, không tổn hại
Sắc hòa, xa yêu ghét
Hoàn toàn trì giới luật
Được sinh cõi Dạ-ma.
Đa văn, giữ giáo pháp
Tu tuệ mong giải thoát
Tích đức, hành oai nghi
Được sinh lên Đổ-sử.
Nếu chính mình xuất gia
Bố thí kiên trì giới
Làm cho người an lạc
Được sinh trời Biến hóa.
Loài hữu tình thượng căn
Trì giới cũng tối thượng
Công đức vượt hơn trước
Sinh Tha hóa tự tại.
Trì giới sinh chư Thiên
Thiền định cũng như vậy
Nếu huân tu trí tuệ
Dẫn đến phát sinh tuệ.
Nghiệp quả báo thiện ác
Tôi nói không sai lầm
Do thiện được an lạc
Làm ác chịu khổ não.
Già, bệnh, chết luân chuyển
Quả báo là như vậy
Quán kỹ ba thứ này
Chớ ham, cần phải bỏ.
Cầu phước,tránh xa tội
Dứt hẳn cả sắc, thinh
Thông đạt nghĩa chân thật
Nhất định đạt giải thoát.

 

Print Friendly, PDF & Email