Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm Địa
Đời Dao Tần, Tam tạng Pháp sư Cư Ma La Thập Hán dịch,
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch

Diễn đọc: Hùng Thanh

 

Tải MP3