KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT
Hán dịch: Sa-môn Thích Nghĩa Tịnh đời Đường
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học