KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH CỨU CÁNH KIÊN CỐ VÀ MẬT NHÂN CỦA NHƯ LAI
VỀ CHƯ BỒ-TÁT VẠN HẠNH ĐỂ TU CHỨNG LIỄU NGHĨA

Hán dịch: Đời Đường, Thiên Trúc Sa Môn BÁT LẠT MẬT ĐẾ
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm