KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP
Hán dịch: Đường Địa Bà Ha La
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học