PHẬT NÓI KINH CHẶT ĐỨT BỆNH ÔN DỊCH
Hán dịch: Không biết tên người dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Phật ngự trong thành Vương Xá cùng với các Đại Chúng đến dự hội.

A Nan (Ānanda) quỳ thẳng lưng, chắp tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thế Giới Nam Diêm Phù Đề ấy chợt gặp lúc Trời gây Ôn Khí, hơi độc mãnh liệt như  duyên đột ngột của lửa mạnh… nên bị chết vô số. Như vậy làm sao miễn trừ được?!”

Đức Phật bảo A Nan: “Ông có thể lắng nghe! Ta sẽ vì ông mà nói. Bệnh này có Quỷ Thần thường phun ra hơi độc ác để hại người dân. Khi bắt đầu bị bệnh thời đau nhức đầu, nóng, lạnh… cả trăm chi tiết đều bị nhức nhối khổ đau”

A Nan nói: “Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện có thể biết tên gọi của 7 vị Quỷ

Thần mà tác sùng kính thì sẽ trừ được bệnh hoạn này chăng ?”

_“Ta vì ông nói Chú Trừ Bệnh là:

Nam mô phật đà gia. Nam mô đạt ma gia. Nam mô tăng già gia. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiêu trừ bệnh dịch, ta bà ha

Khi ấy chư Phật, chư Đại Bồ Tát, tất cả Hiền Thánh Tăng ở mười phương nghe Ta nói Kim Cương Bí Mật Chú, thì cũng nói tên gọi của 7 vị Quỷ Thần là: Mộng Đa Nạn Quỷ, A Khư Ni Quỷ, Ni Khư Thi Quỷ, A Già Na Quỷ, Ba La Ni Quỷ, A Tỳ La Quỷ, Bà Đề Lê Quỷ.

Các ông nên biết, nghĩ nhớ tên của Thần này thời Quỷ Thần sẽ mau chóng xa lìa, chẳng dám xâm hại. Người đã bị khí độc đều tiêu tan khắp, được Kim Cương Mật Tích. Thân ấy an vui không có các hoạn nạn”.

Đức Phật nói Kinh đó xong thời tám Bộ Trời Rồng, tất cả Đại Chúng đều rất vui vẻ, tin  nhận phụng hành.

PHẬT NÓI KINH CHẶT ĐỨT BỆNH ÔN DỊCH
_Hết_