PHẬT NÓI KINH BỒ-TÁT NGUYỆT MINH
Hán dịch: Đời Ngô, Cư sĩ Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học