KINH DƯỢC SỰ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Thiện Nam Tín, Bồ Tát giới Nguyên Thuận
 Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Print Friendly, PDF & Email