TRUYỆN TÍCH PHẬT GIÁO
Phật Giáo Cố Sự Đại Toàn
Việt dịch: Diệu Hạnh Giao Trinh
Diễn đọc: Anh Thơ, Hồng Trinh, Thùy Duyên, Quỳnh Ly, Mạnh Khang, Ka Nguyễn, Huệ Tâm