PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI MÊ TÍN
MÀ LÀ KHOA HỌC VĨ ĐẠI
Tác giả: Dương Chấn Ninh
Việt dịch: Thích Bổn Huân
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm