KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI

VÔ CẤU QUANG THẦN THÔNG GIẢI THOÁT ĐÀN TAM MUỘI GIA TƯỢNG PHẨM THỨ BỐN MƯƠI SÁU CHI HAI

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Bất Không Vương hiện bày tượng Nhất Thiết Huyễn Hóa Tam Muội Gia

Dùng hương Bạch Chiên Đàn, hương Đa Nga La, hương Ô Thí La, Đinh Hương, hương Tất Lật Ca, hương Nhạ Đổ Lỗ Khư Phộc La Nễ Ca, hương Cam Tùng, rễ Mao Hương, hương Uất Kim, hương Long Não, hương Na Mễ Lỗ, hương Tất Lật Dương Ngu, hương Huân Lục, hương Trầm Thủy, Tiên Hương, hương Tô Hợp, Long Hoa, tua hoa sen… lượng bằng nhau, sửa trị cho tinh sạch.

Chọn ngày có sao Tú tốt, hòa với sáp, tụng Chân Ngôn gia trì ngàn biến (1000 biến), (làm tượng) Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát màu trắng, thân cao khoảng 16 ngón tay, 3 mặt, 6 cánh tay. Mặt lớn ở chính giữa: Từ Bi, vui tươi như mặt Đại Phạm Thiên, tam tinh có một con mắt, đầu đội mão Trời, mão có vị Hóa A Di Đà Phật. Mặt bên trái: mắt giận dữ đáng sợ, tam tinh có một con mắt, tóc dựng đứng, đầu đội mão mặt trăng, mão có vị Hóa Phật. Mặt bên phải: cau mày, trợn mắt, ló nanh chó lên trên, rất ư đáng sợ, tam tinh có một con mắt, tóc dựng đứng, đầu đội mão mặt trăng, mão có vị Hóa Phật. 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm hoa sen, 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay cầm cây búa, 1 tay Thí Vô Úy, 1 tay cầm cây gậy báu Như Ý. Ngồi Kiết Già, thân tỏa lửa sáng. Mọi loại áo Trời màu nhiệm, chuỗi ngọc, vòng, xuyến, mọi loại trang nghiêm, ngồi trên tòa hoa sen

Bên trái, (làm tượng) Thấp Phế Đa Bạch Quán Thế Âm Bồ Tát, ngồi Bán Già. Bên phải, (làm tượng) Đa La Bồ Tát, ngồi Bán Già. Dùng mão hoa, quần áo, ngọc báu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến… như Pháp trang nghiêm

Lại bên phải làm người trì Chân Ngôn, quỳ gối mà ngồi, một tay cầm hoa sen, một tay bấm tràng hạt, chiêm ngưỡng Bồ Tát 3 Tượng dùng vàng ròng, nhiều màu sắc… tô điểm đẹp đẽ: thân màu thịt, mão trên đầu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, quần áo, tòa hoa

Nếu trang sức Tượng xong, ở nơi nhàn tĩnh, tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch. Dùng các bùn hương, như Pháp xoa tô Đàn. Dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn, bùn hương Trầm Thủy, bùn hương Uất Kim điều hòa màu vẽ

Ngay chính giữa, vẽ hoa sen nở rộ 108 cánh. 4 mặt, 4 góc vẽ hoa sen 8 cánh, dấu hiệu Kim Cương, giới hạn…

Để tượng trên đài sen. Dùng nước hương, hương, hoa, mọi loại thức ăn uống, 3 loại thức ăn uống màu trắng… bày hiến cúng dường

Ngày đêm 6 thời ngồi ở cửa Tây, y theo tướng của Bất Không Vương Quán Thế Âm dùng tất cả Pháp nhận giữ Trí Ấn, Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn… nhập vào bánh xe chữ của Chân Ngôn, xoay vần nhiếp tướng của Quán Thế Âm, Bình Đẳng Luân Quang Tam Muội Gia của Quán Tự Tại. Tụng trì Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào Hương Tượng của Bất Không Vương Quán Thế Âm khiến hiện Thần Thông, phóng ánh sáng lớn, chiếu soi Đạo Trường, đất cả Đàn chấn động

Khi ở trên vai phải của người trì Chân Ngôn tỏa ra ánh sáng lớn, thời Tượng phát ra tiếng nói: “Lành thay! Lành thay bậc Đại Chân Ngôn! Ngươi khiến được chứng Bất Không Vương Quảng Đại Tất Luân Tam Muội Gia Thần Biến Tất Địa, được thành tựu các Bất Không Quyến Sách Tất Địa tối thắng. Nay ngươi có thể vì Thời Thế, người dân làm Đại Quán Đỉnh A Xà Lê Sư”

Được chứng nghiệm xong. Ở nơi thanh tịnh làm Đàn, an trí Hương Tượng, để thêm tượng vẽ Bất Không Quán Thế Âm, một lòng cúng dường, cung kính, thừa sự. Tụng niệm Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn thời số chẳng thiếu sót, cầu mọi loại Thắng Pháp Xuất Thế Gian, liền được Quán Thế Âm Bồ Tát dùng lời nói dạy bảo, chiếu tất cả các Pháp

_ Mạn Noa La Tam Muội Gia (Maṇḍala-samaya) của Bất Không Vương Hương Tượng này: dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn như Pháp xoa chà Đàn.

Dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn, bùn hương Uất Kim, bùn hương Trầm Thủy… ngay tâm tô vẽ hoa sen nở rộ 108 cánh 4 mặt, 4 góc tô vẽ hoa sen 8 cánh, dấu hiệu tiêu biểu, giới hạn, cửa.

Trên đài để Hương Tượng Bất Không Vương Quán Thế Âm. Tùy theo Tâm bày biện mọi loại cúng dường

Phía Nam cạnh bên ngoài cửa Tây của Đàn làm cái Đàn Hộ Ma một khuỷu tay. Chặt cắt cây Bạch Chiên Đàn: 1080 đoạn, hòa với bơ, mật. Một lần tụng Chân Ngôn thì một lần thiêu đốt. Sau khi hết xong, không có thế của lửa thì thu lấy tro này, tụng Chân Ngôn một ngàn biến

Tắm gội sạch sẽ, xoa chà thân, mặc quần áo sạch. Dùng hạt cải trắng hòa với tro gia trì 7 biến rồi rải tán 10 phương, liền được Thần Biến âm thầm kín đáo của Quán Thế Âm Bồ Tát, thân tâm mạnh mẽ, hiểu biết sâu xa

Giải Giới: gia trì vào nước hạt cải trắng rưới vảy 10 phương với vảy trên thân, liền làm được Pháp khác

Nếu gia trì vào tro này, hòa với bột hương Bạch Chiên Đàn xoa bôi thân, đi vào trong rừng Thi Đà làm Pháp. Liền được tất cả quyến thuộc của Đại Tự Tại Thiên, Dược Xoa, La Sát, tất cả Quỷ Thần thảy đều kính phục, vui thích làm tôi tớ

Nếu lại xoa bôi thân, kết Ấn ấn vào Thân, ngầm tụng Chân Ngôn, vào trong Đại Chúng. Liền được người dân: tiêu diệt nghiệp chướng, kính sự như Phật, cung kính cúng dường

Nếu lại xoa bôi thân, đi vào trong nước ao lớn có Rồng ở. Liền được 68 ngàn chúng Đại Long Vương diệt các tội khổ, thảy đều kính phục, ưa thích âm thầm hộ giúp, sẽ nhận làm việc sai khiến

Nếu lại xoa bôi thân, đi đến chỗ của tất cả người Quý Thắng. Liền được diệt các tội não chướng ngại của đời trước, cúng dường, cung kính cho đến trọn đời

Nếu lại xoa bôi ở trên thân người bệnh, liền được trừ diệt mọi loại bệnh não. Tội nặng, Cái Chướng của nghiệp thân miệng ý do Nhân (Hetu) này cho nên đóng bít cửa Địa Ngục, sẽ sinh vào Tịnh Thổ, vượt lên Bất Động Địa

Pháp này chỉ trừ kẻ: chẳng trung, chẳng chính, chỉ nịnh hót, nói hai lưỡi, ganh tỵ, phẫn hận. Trộm cắp tất cả Chân Ngôn Minh Pháp, Kinh Pháp của Đại Thừa. Chẳng biết ơn, chẳng đủ niềm tin chân chính, chẳng kính: hòa thượng A Xà Lê, cha mẹ, sư trưởng

Nhóm Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ thuộc loại Chiên Trà La (Caṇḍāla)… nhóm này cũng chẳng tin kính Đà La Ni Chân Ngôn Kinh Điển này của con (Quán Thế Âm). Chỉ dùng ngã mạn, cống cao, khinh chê người khác. Luôn tự khen đường lối chế diễu, chẳng phải là điều thiện lành của người khác, làm các Nghiệp Ma. Trộm nghe Đạo rồi nói văn tự, chương cú của tất cả Chân Ngôn. Chẳng vâng theo Thầy thọ trì Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia

Bạch Đức Thế Tôn! Hết thảy nhóm Chiên Trà La như vậy là nơi mà tất cả chư

Phật 3 đời ở 10 phương, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát thường đã vứt bỏ. Tất cả Chủng Tộc Chân Ngôn Mạn Noa La Thần, tất cả Thiên Thần cũng vứt bỏ hết

Nhóm Chiên Trà La này: đời đời thọ nhận thân, tu các Thiện Nghiệp từng không có thành tựu. Tất cả căn lành của thân quá khứ hiện nay thảy đều thiêu đốt hết, căn lành của thân sau cũng đã hoại nát Do Nhân này cho nên, tức chẳng phải là lỗi của con (Quán Thế Âm)

Bạch Đức Thế Tôn! Nhóm Chiên Trà La này. Nếu có người hay răn dạy (giới), hay hối lỗi: mọi nghiệp hạnh ác của nhóm Vô Minh hắc ám, tham, sân, si… Chuyên dùng vô lượng phương tiện khéo léo, tinh cần chẳng lùi, chí Tâm nghĩ nhớ chư Phật Như Lai, thành khẩn tu Tịnh Hạnh… Tức được chút phần Công Đức của Thế Gian mà liền thành tựu

_Lại có hữu tình: Tự Tính thuần thiện, không có các Ác Kiến (Mithyā-dṛṣṭi) dùng Pháp tu Tâm, mặc áo giáp Đại Từ (Mahā-maitra), cầm cây đao Đại Bi (Mahākāruṇa), ở đất Nhẫn Nhục (Kṣānti), đối với các hữu tình: Tâm thường khiêm hạ, kính sự, thương xót… Tâm chẳng ghét bỏ, ý rất thích nghi hơn

Bạch Đức Thế Tôn! Con (Quán Thế Âm) liền hứa khả cho người này thành Bất Không Vương Hương Quán Thế Âm Tượng Tam Muội Gia đó.

_Lại có hữu tình: các Kiến (Dṛṣṭi) yên lặng vĩnh viễn, Pháp (Dharma) không có tướng hành (Saṃskāra: lưu chuyển tạo ứng), đối với các hữu tình thì thấy như Đức Phật, nghe Kinh Đà La Ni (Dhāraṇī-sūtra) chưa được nghe thì Tâm chẳng nghi ngờ, chẳng ghanh tỵ với điều tốt của người, chẳng khen ngợi điều tốt của mình. Tâm thường tương ứng quán nhìn Hương Tượng của con (Quán Thế Âm) tức như thấy Pháp Thân thanh tịnh của con, Công Đức không có khác. Lại như ngang bằng với vô lượng Công Đức nhìn thấy 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn chư Phật

_ Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Pháp. Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni, quốc vương, đại thần, tất cả người dân mong cầu thấy Quán Thế Âm Bồ Tát trong cung điện báu trên núi Bổ Đà Lạc; tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát 3 đời ở 10 phương, các Tiên Khổ Hạnh, Tam Thập Tam Thiên, tất cả Thiên Thần, Hội chuyển bánh xe Pháp, bậc Bất Thoái Địa

Lại muốn thích thấy Chủng Tộc của tất cả Như Lai 3 đời ở 10 phương hội thông với tất cả Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia; Chủng Tộc của tất cả Kim Cương hội thông với tất cả Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Lại cầu Thần Thông Tam Muội Gia của các Như Lai hiển bày cho mọi người dân… thì nên thường tinh tiến trì không có gián đoạn, nhẫn nhục không có lui, trong ngoài thanh tịnh, luôn siêng năng tu hành Tam Muội Gia này, Tâm chẳng lo lắng nghi ngờ, nói rằng: “Nay Ta đã trì Pháp này là có thành chăng? Là chẳng thành chăng?” liền được thành tựu

Cần phải như Pháp gia trì vào vàng ròng làm tượng Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát có 3 mặt, 6 cánh tay. Mặt lớn ở ngay chính giữa: Từ Bi, vui vẻ, tam tinh có một con mắt. Mặt bên trái cau mày, trợn mắt đáng sợ, tam tinh có một con mắt.

Mặt bên phải cau mày nhướng mắt, ló nanh chó lên trên rất đáng sợ, tam tinh có một con mắt. 3 cái đầu đội mão báu, mão có vị Hóa A Di Đà Phật, tóc dựng đứng. 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay cầm cây búa, 1 tay cầm cây gậy Như Ý, 1 tay cầm cái bình Táo Quán, miệng bình phun hoa sen; 1 tay Thí Vô Úy…. Ngồi Kiết Già, thân tỏa lửa sáng. Dùng mọi áo Trời màu nhiệm, ngọc báu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, mọi loại trang nghiêm

Bên trong bụng Tượng trống rỗng. Dùng bột hương Bạch Chiên Đàn, bột hương Long Não hòa với 108 hạt Xá Lợi của Phật… lấp đầy trong bụng Tượng như Pháp

Bên trái là tượng Thấp Phế Đa Bồ Tát bằng bạc, ngồi Bán Già. Bên phải là tượng Đa La Bồ Tát bằng bạc, ngồi Bán Già. Dùng mão hoa, Anh Lạc, vòng, xuyến, quần áo, vàng, báu trang nghiêm

Lại đúc tượng A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi Kiết Già, như Pháp trang nghiêm, ngồi trên cây hoa sen. Hoa, lá, cành, nhánh của cây ấy có 32 cành.

Trên sen ở 3 cành: ở giữa để Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái để Thấp Phế Đa Bồ Tát, bên phải để Đa La Bồ Tát

Lại trên sen ở 2 cành để A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật với cạnh khuôn mặt hướng vào nhau, ở ngay trên đỉnh đầu của Bồ Tát bên trái bên phải. 2 cành hoa sen ở sau lưng 2 vị Bồ Tát dấy lên trên

Cây hoa sen ấy: mầm, cọng, cành, lá, đài hoa phô bày màu sắc, mọi loại trang nghiêm xong

Ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt: vuông tròn 8 khuỷu tay, sửa trị tinh sạch đất của Đàn. tinh khiết xoa chà, trang sức Giới, Viện theo khuôn mẫu

_Nội Viện: ngay chính giữa để Tỳ Lô Giá Na Như Lai Nhất Thiết Chư Phật Bạch Hương Tượng Chủng Tộc Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi trên tòa hoa sen

Mặt Đông để A Súc Như Lai Nhất Thiết Chư Phật Kim Cương Chủng Tộc Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi trên tòa hoa sen

Mặt Nam để Bảo Sinh Như Lai Nhất Thiết Chư Phật Ma Ni Chủng Tộc Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi trên tòa hoa sen

Mặt Tây để Quán Tự Tại Vương Như Lai Nhất Thiết Chư Phật Liên Hoa Chủng Tộc Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi trên tòa hoa sen

Mặt Bắc để Bất Không Thành Tựu Như Lai Nhất Thiết Chư Phật Bất Không Thành Tựu Chủng Tộc Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi trên tòa hoa sen

_Viện tiếp theo: mặt Đông để tất cả chư Thiên. Ngay cửa để núi Bổ Đà Lạc (Potala), trên đỉnh núi để Đa La Bồ Tát kèm các Thị Giả Bồ Tát ngồi vây quanh

Mặt Nam để tất cả Thiên Tiên. Ngay cửa để núi Tô Đà Lô, bên trên có cung điện 7 báu của Tam Thập Tam Thiên. Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương quấn trên sườn núi. Trong điện để Bán Noa La Bà Tỉ Nễ Bạch Quán Thế Âm Bồ Tát, phía sau là Nhất Kế La Sát Nữ Thần

Mặt Tây để Thương Ca Lý Kim Cương Thần. Ngay cửa để núi Kê La Sa (Kailāsa), trên đỉnh núi để Y Noa Phạm Ma La Sát Thần với tất cả Thiên Thần

Mặt Bắc để 7 Đa La Thiên Nữ. Ngay cửa để núi Kiền Đà Ma Na Hương Túy (Gandha-mādana), trên đỉnh núi để Tỳ Câu Chi Kim Cương Bồ Tát, phía sau là Tỳ

Câu Chi Thần Thị Giả vây quanh với tất cả Càn Thát Bà Thần Trên 4 ngọn núi ấy có mọi loại cây báu, hoa, quả

_Viện tiếp theo: 4 mặt để hoa sen nở rộ, trên đài để các Khí Trượng Ấn tỏa lửa sáng rực 4 góc để 4 Thiên Vương Thần, mặt mắt đáng sợ, cầm nắm khí trượng. Nhóm chư Thiên này đều ngồi trên tòa 4 cửa để bình báu Át Già

Giới hạn của Nội Viện ấy là lối đi nêu dấu hiệu của Kim Cương. Dấu hiệu ghi nhớ của Ngoại Viện là lối đi giới hạn bằng 7 báu. Ngay bên trên, thứ tự các khoảng giữa vẽ viên ngọc Như Ý mọi màu sắc có lửa sáng rực nhiễu quanh

Nếu xoa bôi trang sức xong, để tượng Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát trên tâm Đàn

Bạch Đức Thế Tôn! Mạn Noa La Tam Muội Gia này hay hội với tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia Môn của tất cả Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chủng Tộc (Vairocanatathāgata-kula). Do đây, nói Đàn Ấn Tam Muội Gia của Bất Không Vương Chủng Tộc (Amogha-rāja-kula) này để khiến cho tất cả người trì Chân Ngôn ngày nay được Đại Thành Tựu. Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này là điều mà Tỳ Lô Giá Na Như Lai đã nói, nghĩa là làm cho hiển hiện thành tựu mọi loại Thần Thông Đại Tam Muội Gia của Bất Không Vương Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn này Chính vì thế cho nên người trì Chân Ngôn nên thường tinh cần, chẳng nghĩ đến Pháp của đời (thế pháp), Trí niệm Kim Cương bền chắc của Thật Tướng, khéo giữ gìn uy nghi, tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, thọ trì, đọc tụng, sửa trị nghiêm trang Đàn Trường, bày biện trang nghiêm

Mỗi ngày, trong Thời như Pháp làm mới: thức ăn uống có trăm mùi vị, 3 loại thức ăn màu trắng, các quả trái tạp, mọi loại hương xoa bôi, hương bột, hoa tạp trên bờ dưới nước, nước Mật, nước tương đường cát, nước tương Bồ Đào, mọi loại nước hương… y theo Pháp hiến trang sức

Xếp bày hương Trầm Thủy, hương Bạch Chiên Đàn, hương Tô Hợp, hương Huân Lục, hương Bạch Giao, hương Long não, hương Uất Kim, Thạch Mật…. cúng dường

Làm tất cả hoa vàng, hoa bạc, hoa trân châu đỏ, hoa trân châu trắng, hoa lưu ly xanh, hoa lưu ly đỏ, vòng hoa, cây hoa mọi loại màu sắc…nêu dấu hiệu nghiêm sức

Đem bình lưu ly 5 màu, bình vàng, bình bạc, bình 7 báu… chứa đầy nước hương, bày trí ở 4 cửa, 4 góc cúng dường

Tùy theo Pháp trì dùng hoa lúa đậu, hạt cải trắng

Dùng 28 chén đèn bơ, đèn dầu bày hiến

Ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, một ngày một đêm chẳng ăn, chẳng nói, Thỉnh Triệu, Kết Giới, Kết Ấn, Hộ Thân. Ngày 9 nên ăn 3 loại thức ăn uống màu trắng, y theo tướng của Bất Không Vương Quán Thế Âm, dùng tất cả Pháp nhận giữ Trí Ấn, Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn nhập vào bánh xe chữ của Chân Ngôn xoay vần nhiếp tướng Quán Thế Âm, Trí Bình Đẳng Luân Quang Tam Muội Gia của Quán Tự Tại. Tụng trì Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn, mọi loại cúng dường, thỉnh triệu, phát Nguyện

Nếu có quốc vương, đại thần, Sa Môn, Bà La Môn, tất cả người dân… thỉnh Tam Muội Gia, đều tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới, thọ trì Trai Giới, cầm cái gương dẫn vào Tam Muội gia trì, rải hoa, lễ bái, quán đỉnh, thọ nhận Tam Muội Gia, quán Tượng, hành đạo, đi ra bên ngoài, quỳ ngồi, phát Tâm Bồ Đề

Thời người trì Chân Ngôn lại tụng Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn làm Pháp gia bị. Tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào nước hạt cải trắng rồi rưới vảy bên trong bên ngoài của Đàn. Kết Quán Đỉnh Ấn gia trì trên đỉnh đầu, lại dùng hương hoa rải bày trên Đàn cúng dường Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Đa La Bồ Tát, Thấp Phế Đa Bồ Tát, tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha

Tát, tất cả Thiên Thần, tất cả Sơn Thần, chư Thần bên trong bên ngoài

Lúc đó, người trì Chân Ngôn ngồi ở cửa Tây, rộng phát 4 Tâm vô lượng. Lắng tâm quán kỹ lưỡng, nghĩ nhớ tất cả chư Phật ở 10 phương hiện Đại Thần Lực gia bị Mạn Noa La Tam Muội Gia này. Y theo Pháp kết Ấn, tụng trì Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn khiến cho Đàn chấn động

Khi chứng Tướng này thời vui mừng hớn hở, trên tất cả Tượng của chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát của tất cả Như Lai Chủng Tộc đều phóng ánh sáng, phát ra mọi loại âm thanh, cùng một lúc khen ngợi. Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Đa La Bồ Tát, Thấp Phế Đa Bồ Tát cùng một lúc ở trong hư không, hiện thân màu vàng ròng, quán nhìn 10 phương

Thời người trì Chân Ngôn phát Tâm Bồ Đề. Pháp vốn không có hình, Chính Đẳng không có biến đổi. Tâm vốn không có sinh, Tự Tính rỗng lặng (không tịch). Niệm tướng chân thật, lặng lẽ, quỳ thẳng lưng, dùng nước Át Già rồi lại cúng dường. Lại tụng Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn thì tất cả Như Lai duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu khen rằng: “Nay ngươi đã chứng Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn, ghi nhận thân ngươi trụ Thế Giới An Lạc, chứng Bất Không Vương Đà La Ni Chân Ngôn Minh Tiên Bất Thoái Chuyển Địa, đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Để. Người đã tụ hội trong Đàn cũng sẽ chứng Bất Thoái Địa, được thọ nhận A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký”

_Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ thuộc loại Chiên Trà La (Caṇḍāla) gặp Đàn này thì trong bụng Tượng ấy liền tuôn chảy máu, hiện phát tiếng gầm rống lớn. Đặc biệt đừng cho người Chiên Trà La đó nhìn thấy Mạn Noa La Tượng Tam Muội Gia này, dầu cho được nhìn thấy thì chẳng được chứng thấy mọi loại Tướng biến hóa trong Mạn Noa La. Chỉ âm thầm hộ giúp người trì Chân Ngôn, mộng thấy Thần Thông, các Tướng trong Đàn, liền được thành tựu tương ứng tất cả Phước Đức của Thế Gian

Vì thế nên biết người trì Chân Ngôn cần quán sát sâu rộng, dò xét người đã thọ nhận Pháp: trì đủ Giới Hạnh, căn tin thấy, 3 nghiệp thanh tịnh… Đối với các hữu tình phát Tâm Đại Bi, tinh tiến tu hành tất cả Chính Nghiệp, cung kính Tam Bảo, suy nghĩ mọi loại Giáo Pháp của tất cả Đà La Ni. Cũng chẳng ganh ghét, chê trách, ngờ vực, mỉa mai mọi loại lỗi xấu ác của vị Thầy nói tất cả Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa. Chỉ nên cung kính Hòa Thượng A Xà Lê, cha mẹ, anh em… đều chẳng có ý khinh thường, dốc sức nhún nhường kính trọng hầu hạ

Người trì Chân Ngôn: Tâm không có phóng dật, tinh trì Tự Tính Kim Cương Bình Đẳng bên trong bên ngoài, Giới thanh tịnh. Đối với các Kinh Pháp thực hành chẳng trái ngược, cũng thường chẳng ăn thức ăn dư thừa của Phàm, Thánh; thức ăn dư thừa ở chỗ của mình. Cũng chẳng thức ăn uống, quần áo, mọi loại cúng dường của các nhà: mua bán rượu, uống rượu, bán thịt, ăn thịt, gieo trồng mua bán 5 Tân, ăn nuốt 5 Tân, tất cả 10 luật nghi ác

Người trì Chân Ngôn ăn uống thức ăn thường có của mình, cũng chẳng nên làm Bán Xuất Nhập Thực, Giáp Thực, Ngữ Thực. Dùng bàn tay sạch sẽ nhận lấy thức ăn, thức ăn uống đã ăn cũng thường mới sạch

Người làm thanh tịnh, tu trì Pháp này thì bụng tượng vàng ròng của Quán Âm chẳng hiện ra máu, được Quán Thế Âm hiện thân trong Đàn, cầm tay dạy bảo, tự cởi chuỗi Anh Lạc Quảng Đại Quang Minh Ma Ni cho đeo trên cổ, dùng bàn tay xoa đầu, bảo rằng: “Nay ngươi là con chân thật của Ta”

Người chứng Tướng này, được Đại Thần Thông Tam Muội Gia, liền được chứng nơi tất cả Như Lai Chủng Tộc hội thông với tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia, Chuyển Luân Vương Tam Muội Gia của tất cả Bất Không Chủng Tộc, Đại Đàn Tam Muội Gia tối thắng của Bất Không Vương, Bất Không Quảng Đại Vô Cấu Quang Minh Thần Thông Đại Tam Ma Địa, cho đến Bồ Đề lại chẳng lùi mất

Dùng Tam Ma Địa (Samādhi) này chứng thấy mọi loại Thần Biến Sinh Tử Mê Luân Tam Muội Gia của Thế Gian, đắc được Như Lai Bất Không Tam Muội gia bị rồi được chứng hiểu Nhất Thiết Như Lai Vô Đẳng Đẳng Thần Thông Đại Tam Muội Gia

Như nơi các Như Lai tu cầu Pháp xong, ở nơi vắng lặng, nghiêm khiết tòa báu, an trí Tượng này. Mỗi ngày 6 thời, yên lặng chẳng nói, thiêu đốt Hương Vương, như Pháp tụng trì Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn, thời số đừng thiếu sót, như Pháp cúng dường, lại được Tượng vàng ròng luôn phóng ánh sáng, thường được Quán Thế Âm âm thầm nương theo Tượng này, trong mộng dạy bảo tất cả việc tốt, chẳng tốt trong 3 đời. Cũng thường dạy bảo mọi loại phương tiện, Trí Tuệ của Thế Gian

Bạch Đức Thế Tôn! Pháp này đừng khiến cho tất cả Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ thuộc loại Đại Tặc Chiên Trà La: vô minh, tham lam, sân hận, ngu si, phá Hòa Hợp Tăng, gièm pha nịnh hót lật lọng, trì Giới chẳng đủ, trộm cắp các Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ân Tam Muội Gia với trộm cắp tất cả vật của Phật Pháp Tăng… biết nghe Giáo Ngữ Pháp của con (Quán Thế Âm). Tại sao thế? Vì nhóm Đại Tặc Chiên Trà La này chẳng từng 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, cho đến 49 ngày, hoặc lại 100 ngày, một ngàn ngày, ba ngàn ngày, bốn ngàn ngày… như Pháp tương ứng điều phục Thân Tâm, y theo Pháp tu tập, thọ trì Pháp này, chỉ thường nói giả dối: Ta chứng, Ta hiểu, Ta là người tu Đạo khai mở Đạo…bên trong đã gom chứa Nghiệp thảy đều hư hỏng, làm các Nghiệp ác, dơ bẩn hủy hoại Pháp của con

Bạch Đức Thế Tôn! Thế nên, một chữ, một câu của Kinh này đừng để cho nhóm Đại Tặc Chiên Trà La này được thấy nghe, đọc tụng, thọ trì

Chính vì thế cho nên, người trì Chân Ngôn nên chính đúng y theo Pháp hộ trì Giáo của con (Quán Thế Âm), mau được chứng Tối Thắng Giải Thoát Bí Mật Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này tương ứng thành tựu

_Nếu Sa Môn, Bà La Môn, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ có Phạm Hạnh (Brahma-caryā) thanh tịnh, Tính thuần hòa nhã, Tâm Từ, nhún nhường, chẳng trái ngược với Pháp Luật, y theo tướng của Bất Không Vương Quán Thế Âm, dùng tất cả Pháp nhận giữ Trí ấn, Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn, nhập vào bánh xe chữ của Chân Ngôn, xoay vần nhiếp tướng Quán Thế Âm, Trí Bình Đẳng Luân Quang Tam Muội Gia của Quán Tự Tại, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập Kinh Điển này thời người dân ở đời thường nên cung kính mà cúng dường, như tướng của Như Lai, hoặc như tướng của con. Nên biết người này tức đã cung kính, chu cấp, hầu hạ Như Lai, quán Thế Âm Bồ Tát

Thế nên người Trí cần thường thành khẩn, ngưỡng mộ, phát Tâm Đại Bi, tin tưởng sâu xa, cung kính Tam Muội Gia (Samaya) này. Nếu nhớ nghĩ đến con (Quán Thế âm) cầu xin các Nguyện thì Con liền hiện thân đều làm cho thành biện, liền được chứng thấy

Người như vậy, nếu con chẳng làm cho thành Pháp này thì con tức đồng với bọn Chiên Trà La kia

Thế nên người Trí giữ gìn Tịnh Giới, phát Tâm Đại Bi, Tâm tin tưởng không có ngăn ngại, dung mạo vui thích, Tâm lại nhu hòa, không có chút Tâm đố kỵ ganh ghét, chê bai lỗi của người khác mà sinh tần tích (?) thì con liền làm cho thành Địa vô thượng, viên mãn tương ứng Công Đức giải thoát. Như biển dâng lên Thủy Triều lớn thì tất cả chuyển động phun trào đến vòng khắp cả. Con cũng như vậy, nếu Tâm hữu tình chuyên giữ niệm tên gọi của con thì con liền tùy theo đi đến, làm cho trừ tội não

_Lại có chúng sinh đủ Đại Từ Bi, tin thấy thanh tịnh, tạm trì Pháp này thì con cũng gia hộ

Chính vì thế cho nên, người Trí nên y theo Pháp của con (Quán Thế Âm) tu trì 6 Độ, ưa thích thực hành cúng dường, cũng chẳng dấy lên niệm tham lam keo kiệt, ganh ghét đố kỵ, quán niệm Sắc Dục. Thường quán Pháp Lý thanh tịnh của tất cả Như Lai, chuyển đọc Kinh này, y theo Pháp suy nghĩ không có lúc gián đoạn dứt mất. Do

Duyên này, cho nên con yêu thích người này, vui vẻ quán nhìn, âm thầm gia bị Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Tượng Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Thành Tựu Địa

 

ĐẠI PHẤN NỘ VƯƠNG PHẨM THỨ BỐN MƯƠI BẢY

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Lại có Bất Không Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Đại Bất Tư Nghị Nhất Thiết Vô Ngại Tất Địa Tam Muội Gia

Pháp này dùng trong các Đại Quán Đỉnh Mạn Noa La Tam Muội Gia, được trao cho sức Quán Đỉnh. Hay chiết phục các Dược Xoa, La Sát, mọi loại chúng Quỷ Thần ác, nhóm người ác… khiến đều kính tin. Đập tan các Rồng ác khiến quy hướng tin phục. Lại hay ban cho người trì Chân Ngôn Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đại Tam Muội Gia Tối Thắng Thành Địa. Hiển hiện Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Hội Thông Nhất Thiết Đại Mạn Đà La Ấn Tam Muội Gia, chứng Chân Thật Bất Không Vương Bí Mật Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đại Mạn Đà La Ấn Tam Muội Gia này”

Khi ấy, Đức Như Lai bảo rằng: “Lành thay! Lành Thay Thiện Nam Tử! Nên tùy theo ông nói”

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát tùy theo sự khen hứa của Đức Phật, liền ở trước mặt Đức Phật, quán kỹ lưỡng tất cả, biến bày tướng Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, hiện Đại Phấn Nộ Vương với dáng dấp to lớn đáng sợ, cau mày trợn mắt, ló nanh cho lên trên, phóng lửa sáng lớn, gầm rống Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn là:

“Na mạc tát phộc đả tha nga đá gia (1) bà lộ chỉ đế thấp phộc la (2) bạt nhật la đà lệ biều (3) Án, giả la giả la 94) chủ lỗ chủ lỗ (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) chỉ lý chỉ lý (7) nhĩ lý nhĩ lý (8) ma ha bát đầu ma khả tắc đả (9) ca la ca la (10) củ lỗ củ lỗ (11) ma ha tắc tha ma bả-la bả đả (12) giả la giả la (13) chá giả la (18) nễ xá chá lệ thấp-phộc la (15) ế hứ duệ hứ (16) bột đình-dạ, bột đình-dạ (17) đà phộc đà phộc (18) ký nê ký nê (19) ma ha bát thú bát để, phế sái đà la (23) khả khả, hứ hứ, hổ hổ (24)

 

Án, ca la, một la khả ma (25) phế sái đà la (26) sai la sai la (27) phộc la phộc la (28) la thấp nhĩ xá đả sa khả tắc la (29) bả-la để mạn nê đả (30) xá lý la (31) nhập phộc la nhập phộc la (32) tố lỗ tố lỗ (33) mỗ lỗ mỗ lỗ (34) sai nại củ ma la (35) lỗ nại la, nhĩ sắt nỗ (36) bà sai phộc đà na na (37) lý sử, na dã ca (38) bà hổ, nhĩ nhĩ đà, phế sái đà la (39) đà la đà la (40) sai mạn đả bà lộ chỉ đả (41) nhĩ lộ chỉ đả (42) lộ kê thấp-phộc la (43) ma ê thấp-phộc la (44) mỗ gia mỗ gia (45) muộn già muộn già (46) phộc đà, bạn đà na (47) la nhạ, đả tắc ca la (48) khả cận nữ, ổ na ca (49) nhĩ sái xả, tắc đát-la (50) bá lý mộ giả ca (51) ca noa ca noa (52) phộc la bộc trượng nga (53) chá đổ la lý dã, tát đinh-dã (54) tham bả-la ca xá ca (55) đả ma đả ma (56) sai ma sai ma (57) ma ta ma ta (58) ma ha đả muộn đà ca la (59) bá la xá ma na (60) nhĩ lí nhĩ lý (61) ế chế dã, chiết ma (62) bá lý ca la (63) ế hứ duệ hứ (64) ma nhứ ma nhứ nhĩ thú đà, nhĩ sái dã, bà tỉ nẵng (66) ma ha ca lỗ nê ca (67) thấp phế đả (68) duệ thận-nhiêu bá nhĩ đả (69) lạt đát na, ma củ nhứ (70) ma la đà la (71) tát phộc thận-nhạ thủy la tỉ (72) cật lý đả, nhạ nhứ ma củ nhứ (73) ma ha đặc-bộ đả (74) ca ma la, cật lý-đả (75) ca la bổ nhứ tam ma địa (76) nhĩ mục cật sái, bả-la kiếm tinhdã (77) sát bá la nhĩ đả (78) bá lý bố la ca (79) bà hổ tát đỏa, tán đát để (80) bát lý bá giả ca (81) tát phộc ma la nễ nột sắt nhứ (82) bát-la mạt na ca (83) tát phộc tất đình-dạ xá (84) bát lý bố la ca (85) y tỳ săn giả đồ hàm (86) tát phộc đả đà nga đá tỳ sái kế (87) bạc già bạn (88) y mộ già phộc nhạ hồng phất (89) na mô tốt đổ đê (90) toa phộc ha (91)”

 

_Đại Phấn Nộ Vương Tâm Chân Ngôn:

“Án, nhĩ cật-lý đả (1) đặng sắt tra la (2) y mộ già sai ma gia (3) y tỳ săn giả (4) tát phộc na mộ già (5) tỳ sái ca (6) hồng hồng 97) nhĩ lý nhĩ lý (8) toa-phộc ha (9)”

Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Chân Ngôn này thời cung điện của Quán Thế Âm trên núi Bổ Đà Lạc ấy chấn động theo 6 cách. Tất cả quyến thuộc cũa các Đại Long Vương thảy đều hoảng sợ. Tất cả chư Thiên, Mạn Noa La Thần đều rất vui vẻ. Tất cả chúng: Tỳ Na Dạ Ca ác, Dược Xoa, La Sát, mọi loại Quỷ Thần bị lửa thiêu đốt phiền não. Tất cả chúng Ma đều ngưng dứt Tâm ác. Tất cả hữu tình chịu khổ trong Địa Ngục đều được giải thoát. Tất cả hữu tình đều tiêu diệt hết tội dơ bẩn, bệnh khổ. Ở trong hư không tuôn mưa mọi hoa báu màu nhiệm của chư Thiên, quấn quýt nhau rơi xuống cúng dường Đức Phật

Khi ấy, tất cả chư Phật 3 đời trong cõi nước ở 10 phương, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Đàn Thần cùng một lúc ca tán Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát là: “Lành thay! Lành thay! Đấng Đại Bi hay khéo nói Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia này. Tam Muội Gia này hay hội với Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Chủng Tộc Chân Thật Đại Phấn Nộ Vương Tam Muội Gia… Nên nguyện nói Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Thành Tựu Tam Muội Gia một lần nữa”

_Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Mạn Noa La Tam Muội Gia này: dài rộng 5 khuỷu tay, như Pháp xoa bôi trang sức, nêu dấu hiệu ghi nhớ, tường thành, giới hạn, Viện, mở rộng 4 cửa, màu sắc, bút, chén đều mới tốt sạch sẽ. Khi vẽ Tượng thời ra, vào đều tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch

_Nội Viện: ngay chính giữa vẽ bánh xe vàng lớn (đại kim luân), ngay trên Tâm bánh xe vả tòa hoa sen báu, bên trên vẽ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai làm tướng thuyết Pháp, ngồi hướng mặt về phương Tây

Bên phải là Đại Phấn Nộ Vương Quán Thế Âm Bồ Tát. Bên trái là Chấp Kim

Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát

Phía sau tòa của Đại Phấn Nộ Vương Quán Thế Âm, vẽ Kiều Lý Bồ Tát tay cầm hoa sen

Tiếp theo là Bán Noa La Bà Tỉ Nễ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm hoa sen. Tiếp theo là Ma Ha Thấp Phế Đa Bạch Thân Quán Thế Âm Bồ Tát: 1 tay cầm cây gậy báu Như Ý, 1 tay cầm Táo Quán. Các Bồ Tát này ngồi trên tòa hoa sen

Tiếp theo, vẽ Nhất Kế La Sát Thần Nữ mặt mắt đáng sợ, dùng rắn làm chuỗi Anh Lạc, thân có 6 cánh tay. Bên phải: 1 tay cầm chày Kim Cương, 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cây đao cong. Bên trái: 1 tay cầm cây búa, 1 tay cầm Mãnh Bát (?), 1 tay đem ngón cái vịn vạch bên dưới gốc ngón vô danh. Đem ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm chặt ngón cái làm quyền. dựng thẳng ngón trỏ làm Kỳ Khắc Ấn (Tarjaṇīmudrā), ngồi Bán Già, thân khoác áo da voi

_Viện tiếp theo: trên đài hoa sen nở rộ, để tất cả các Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh

.)Cửa Đông: vẽ Khả Úy Nhãn Kim Cương, một tay cầm cái chày, một tay giương lòng bàn tay. Ngồi Bán Già

.)Cửa Nam: vẽ Tỳ Na Dạ Ca Đầu Kim Cương, thân có 4 cánh tay: 1 tay cầm cái chày, 1 tay cầm cây búa, 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cây đinh ba. Ngồi Bán Già

.)Cửa Tây: vẽ Liên Hoa Chủng Tộc Độ Để Sứ Giả (Padma-kula-dhūti-ceṭaka) 1 tay cầm cây phất trắng, 1 tay duỗi trên đầu gối. Ngồi Bán Già

.)Cửa Bắc: vẽ Kim Cương Chủng Tộc Đại Đỉnh Kim Cương Vương 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cái chày. Ngồi Bán Già

Thân của chư Thần như vậy tỏa ra lửa sáng

_Viện tiếp theo: tất cả Thiên Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh 4 cửa, 4 góc để bình báu Át Già: miệng bình ló ra hoa sen, lá đóa Bồ Đào, đầu chày Kim Cương

Ở giới hạn của Viện ấy có dấu hiệu Kim Cương, tường thành, phan, hoa trang nghiêm

Cửa Tây; để cái bình 7 báu chứa đầy nước hương Bạch Chiên Đàn, hương Uất Kim, hương Long Não… bên trong để 7 báu, bên trên ấy để cái lọng trắng

Y theo Pháp gia trì vào hương, hoa, nước hương, quả trái, hương xoa bôi, hương đốt, đèn bơ, đèn dầu… cúng dường chư Phật, Bồ Tát, Chân Ngôn Minh Thần

Nghiêm sức thân thể, trang phục sạch sẽ, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, kết Ấn hộ thân. Ở cửa Tây làm Pháp thỉnh triệu, kết nơi chốn. Y theo tướng của Bất Không Vương Quán Thế Âm, dùng tất cả Pháp nhận giữ Trí Ấn, Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn, nhập vào bánh xe chữ của Chân Ngôn, xoay vần nhiếp tướng Quán Thế Âm, Trí Bình Đẳng Luân Quang Tam Muội Gia của Quán Tự Tại, tụng trì Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn. Nên thỉnh tất cả Như Lai 3 đời trong cõi nước ở 10 phương nhiếp thọ, gia bị Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này. Tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào lọ nước hương

Người trì Chân Ngôn này dạy bảo người thỉnh Pháp: Tam Muội Gia gia trì, rải hoa, Quán Đỉnh, thọ nhận Tam Muội Gia

Người vào Đàn này sẽ nhập vào Quán Đỉnh Mạn Noa La Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc (Tathāgata-kula), chứng thấy tất cả Mạn Noa La Ấn Thành Tựu Tam Muội Gia của tất cả Bất Không Chủng Tộc (Amogha-kula). Tất cả ách chướng đều tiêu diệt hết, sẽ được tương ứng với mọi loại Công Đức của tất cả Như Lai

Tất cả Chân Ngôn Minh Tiên, Đại Chuyển Luân Vương cung kính, âm thầm hộ giúp. Tất cả 8 Bộ Trời Rồng, Quỷ Thần yêu thích cung kính. Tất cả Chân Ngôn Minh Thần thường làm nơi nương cậy. Tất cả 8 Bộ Trời Rồng, người, Phi Nhân hành ác… muốn khởi chướng não thì Tâm ác tự diệt

_Bạch Đức Thế Tôn! Đại Phấn Nộ Vương Thành Tựu Tam Muội Gia này. Dùng bạc làm thân Phấn Nộ Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, dài rộng khoảng 16 ngón tay, 3 mặt, 4 cánh tay. Mặt lớn ngay chính giữa: vui tươi, mắt mở lớn, tam tinh có một con mắt. Mặt bên trái: cau mày, mắt giận dữ, đáng sợ, tam tinh có một con mắt. Mặt bên phải: cau mày, trợn mắt, ló nanh chó lên trên, rất đáng sợ, tam tinh có một con mắt. 3 cái đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật. 1 tay cầm hoa sen, 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cây đao cong, 1 tay cầm cây đinh ba. Ngồi Kiết Già trên tòa hoa sen, thân tỏa lửa sáng. Dùng quần áo màu nhiệm của cõi Trời, ngọc báu, chuỗi Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, mọi loại trang nghiêm

Bên phải để Đa La Bồ Tát bằng bạc, cầm giữ hoa sen, ngồi Bán Già. Bên trái để Bất Không Minh Vương Bồ Tát bằng bạc, lònng bàn tay giữ 7 báu, ngồi Bán Già. Dùng mão hoa, quần áo, Anh Lạc, vòng, xuyến, mọi loại trang ngiêm, ngồi trên tòa hoa sen

Bên phải Quán Thế Âm, dùng bạc làm người trì Chân Ngôn, quỳ thẳng lưng mà ngồi, một tay bưng lư hương, một tay cầm tràng hạt, chiêm ngưỡng Bồ Tát

Làm Tượng, trang sức xong. Như Pháp nên dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn xoa chà Đàn trang sức tinh khiết

Dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn, bùn hương Uất Kim, bùn hương Trầm Thủy… vẽ hoa sen nở, để Tượng trên Đàn, y theo Pháp cúng dường

Thường y theo tướng của Bất Không Vương Quán Thế Âm, dùng tất cả Pháp nhận giữ Trí Ấn, Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn, nhập vào bánh xe chữ của Chân Ngôn, xoay vần nhiếp tướng Quán Thế Âm, Trí Bình Đẳng Luân Quang Tam Muội Gia của Quán Tự Tại, tụng trì Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn, Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào tượng bạc thì thân hiện Thần Thông: mở mắt chuyển động, phóng ánh sáng lớn, duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu, khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay Ta làm cho ngươi chân thật thành tựu tất cả Thắng Nguyện”. Lúc đó, trên thân của người trì Chân Ngôn cũng phát ra ánh sáng

Người được Tướng này, liền chứng Thần Thông Tam Muội Gia, sẽ được Bất Không Vô Cấu Quảng Đại Quang Minh Đại Chân Ngôn Tiên Xưng Thán Tam Muội Gia, Tối thắng bậc nhất nơi 68 trăm ngàn Đại Chân Ngôn Tiên Tam Muội Gia, Thọ Mệnh 72 na dữu đa trăm ngàn Đại Kiếp. Sống hết Kiếp này, vào lúc sáng sớm liền được chứng thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, Thế Giới của vị ấy sáng đẹp khắp như cõi nước An Lạc (Sukha-vatī). Lại được tăng tuổi thọ vô lượng vô biên a tăng kỳ Kiếp, xiển dương mọi loại Pháp Môn của Bất Không Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia

_Lại có Pháp. Tinh khiết gia trì nơi thân, mỗi ngày 6 thời tụng trì Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, trong đó không có gián đoạn thiếu sót, mãn 36 tuần (360 ngày) sẽ được Quán Thế Âm hiện thân cho chứng Pháp Chân Ngôn Đàn Ấn của Thế Gian, Pháp Ấn Nại La La Nhạ (Indra-rāja: Đế Thích Vương), Pháp Công Xảo, Pháp đùa giỡn người (hý lộng nhân), Pháp cột trói, Pháp điều phục, Pháp Huyễn Hóa, Pháp tự giúp mình giúp người khác, Pháp An Đát Đà Na (Antardhāna), Pháp lấy kho tàng bị che dấu, Pháp làm vàng bạc, Pháp bay trên hư không, Pháp đi trong nước như mặt đất, Pháp cấm lửa, Pháp cấm đao, Pháp làm cho người chết sống lại, Pháp triệu Nhật Thiên Nguyệt Thiên, Pháp trị các bệnh. Pháp hô triệu tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, người, Phi Nhân. Pháp chận đứng giặc cướp, Pháp trừ sự chướng ngại ngăn che… đều được thành tựu. Nghĩa là làm cho hữu tình sinh các nhóm Phước

_Lại có Pháp. Đè trên bàn chân của Tượng, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì hết thảy căn lành đã gom chứa trong quá khứ đều đi đến tụ tập hết, sẽ được giàu có

Nếu mỗi giờ Thìn chiên quán mặt Tượng, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì người trì Chân Ngôn được các Quý Nhân cung kính cúng dường

Nếu nắm eo Tượng, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn sẽ liền nhớ được việc trong đời quá khứ

Lại nắm eo Tượng, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì người đời kính trọng, yêu nhớ như điều đã nguyện

Nếu gia trì vào cái mão báu rồi đội, đặt trên đảnh đầu sẽ ngang bằng với sự thọ nhận Pháp Đại Quán Đỉnh của tất cả Như Lai

Nếu nắm đầu gối của Tượng, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì tất cả Kim Cương sẽ tự quy phục, có sức mạnh như Kim Cương

Nếu đè trên đỉnh đầu của Tượng, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn sẽ được mộng thấy tất cả Như Lai 3 Đời ở 10 phương xoa đỉnh đầu, âm thầm hộ giúp, chẳng rơi vào 3 đường (Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh), được Bất Thoái Địa, được Môn Công Đức Uẩn của các Như Lai

Nếu ở bên tai phải của Tượng, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn liền được viên mãn phú quý của Thế Gian

Nếu ở bên tai trái của Tượng, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn liền được tất cả Dược Xoa, La Sát cung kính, chu cấp, hầu hạ

Nếu mở mắt chuyển động con ngươi, quán mặt tượng Tỳ Sa Môn Vương, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn liền được Tỳ Sa Môn Vương vui thích làm việc sai khiến, hộ giúp

Nếu mở mắt chuyển động con ngươi, quán mặt tượng Công Đức Thiên, tụng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn liền được Công Đức Thiên cúng dường, âm thầm hộ giúp

Nếu gia trì vào cái bát chứa đầy thức ăn uống, để trước mặt Văn Thù Sư Lợi Bồ

Tát (Mañjuśrī-bodhisatva), dùng bàn tay che đè trên cái bát, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì, rồi nên đem thức ăn uống chia ra làm 4 phần: 1 phần cúng dường Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 1 phần cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật, 1 phần cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, 1 phần lại chia ra làm 2 phần: 1 phần tự ăn, 1 phần cho khắp tất cả Sa Môn, Bà La Môn, tất cả người dân. Người ăn thức ăn này sẽ được trừ diệt 10 ác, 5 nghịch, tất cả cái chướng… các bệnh não ở đời đều tiêu diệt hết, ngay nơi sinh ra chúng Túc Mệnh Trí

Nếu người hay ngày ngày làm Pháp này sẽ mau được trừ diệt tất cả chướng lụy, dần dần được thông ngộ, hiểu Pháp Môn sâu xa, miệng tỏa ra mùi thơm tinh khiết như hoa Ưu Bát La, Phước Thọ tăng trọn vẹn, không có các bệnh tật chết yểu, sẽ chứng Bồ Đề

 

NHẤT THIẾT CHỦNG TỘC ĐÀN ẤN PHẨM THỨ BỐN MƯƠI TÁM CHI MỘT

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Bất Không Vương hội thông với Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc. Tam Muội Gia này đều là điều mà Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai diễn nói, cũng là Tam Muội Gia cực vô thượng trong tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Bất Không Quyến Sách. Nếu có người thấy, nghe thì trừ sạch hết mọi chướng ngại dơ bẩn

Nếu có người hay mỗi ngày như Pháp kết Ấn này, liền được tồi hoại tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca. Các Quỷ Thần ác đều bị lửa thiêu đốt, thân tâm hoảng sợ, choáng váng mê loạn ngã xuống đất, bỏ chảy tứ tán xa lìa cõi giới này. Thường được tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát 3 đời ở 10 phương, Tam Thập Tam Thiên, tất cả Thiên Chúng đều tụ tập hộ giú[. 28 Bộ Rồng, Thần, Quỷ… cũng thường tập hội

Nơi chốn kết Ấn này tức là Chế Đa (Caitya: Tháp) của tất cả chư Phật. Cũng là Đạo Trường Kim Cương chuyển bánh xe Đại Pháp của tất cả chư Phật … điệt 10 ác, 5 nghịch, tất cả tội chướng dư sót. Tăng trưởng tất cả Uy Đức, căn lành thuộc nhóm Phước của Bồ Đề.

_Bất Không Quyến Sách Ấn:

Hợp cổ tay, ngửa lòng bàn tay, co 2 ngón trỏ đều vịn trên đầu ngón cái. Dựng 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh sao cho đầu ngón tay cách nhau 3 thốn (1dm). 2 ngón út đều bật ngược trên lưng lóng giữa của ngón vô danh

Ấn Tam Muội (Mudrā-samādhi) này làm cho tu các Pháp đều chẳng bị lỗi hư vọng, nhóm Phước đạt được ngang bằng với Công Đức thấy chư Phật, Bồ Tát

_Bất Không Cúng Dường Ấn:

Hợp cổ tay. Kèm co 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh, 2 ngón út hợp đầu ngón trụ nhau. Nên mở bên trong lòng bàn tay khoảng 2 thốn rưỡi (5/6dm). Đều dựng thẳng duỗi 2 đầu ngón trỏ cách nhau 3 thốn (1dm). Đều dựng duỗi 2 ngón cái bên trong 2 đầu ngón trỏ sao cho đầu ngón cách khoảng giữa của 2 ngón trỏ, 2 ngón giữa 3 thốn (1dm).

Ấn Tam Muội này cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát 3 đời ở 10 phương. Liền được Môn Vô Thượng Tối Thắng Cúng Dường Phước Uẩn

_Bất Không Câu Ấn:

Hợp Cổ Tay. Sửa co 2 đầu ngón vô danh như móc câu, nắm trên cạnh lóng giữa của ngón giữa cùng dính nhau, sao cho đầu ngón chẳng dính nhau. Duỗi thẳng 2 ngón út, đầu ngón cách nhau 3 thốn (1dm). 2 ngón giữa hợp đầu ngón trụ nhau. 2 ngón trỏ, 2 ngón cái dựa theo lúc trước duỗi thẳng

Ấn Tam Muội này câu móc, chứng mọi loại Tam Muội Bồ Đề Tâm Pháp của tất cả chư Phật ở 10 phương, thành tựu Quả Bất Không Giải Thoát

_Bất Không Pháp Giới Thanh Tịnh Ấn:

Dựa theo Ấn thứ ba, chỉ sửa co đầu ngón trỏ phải nắm trên cạnh lóng giữa của ngón giữa. Còn lại đều dựa theo lúc trước

Ấn Tam Muội này hay động Đại Địa, ở trong hư không tuôn mưa mọi loại hoa cúng dường chư Phật

_Bất Không Đại Tồi Toái Ấn:

Hợp cổ tay. Co 2 đầu ngón giữa như móc câu. Dựng 2 ngón vô danh cùng trụ đầu ngón. 2 ngón cái, 2 ngón trỏ, 2 ngón út dựa theo Ấn thứ ba lúc trước, duỗi dựng thẳng

Ấn Tam Muội này có sức mạnh hay tồi phá tất cả Địa Ngục, đều tiêu diệt hết sự kịch khổ của hữu tình

_Bất Không Ma Ni Bảo Ấn:

Hợp cổ tay. Hơi co 2 ngón giữa trụ đầu nhau, Hơi co 2 ngón vô danh để đầu ngón cách nhau 1 thốn rưỡi (1/2dm), ló 2 đầu ngón giữa. Cạnh 2 ngón cái phụ ngón trỏ. Duỗi nghiêng 2 ngón trỏ rồi hơi co lại, đầu ngón cách nhau 3 thốn (1dm). Hướng 2 ngón út ra bên ngoài duỗi dựng, đầu ngón cách nhau 4 thốn (4/3dm)

Ấn Tam Muội này hiện ra vô lượng loại ánh sáng màu, cúng dường tất cả chư Phật Bồ Tát Hải Chúng ở 10 phương

_Bất Không Lễ Bái Ấn:

Hợp cổ tay. Cùng kèm 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh, 2 ngón út sao cho đầu ngón dính nhau. Duỗi thẳng 2 ngón trỏ cách nhau 2 thốn rưỡi (5/6dm). Duỗi dựng 2 ngón cái bên trong ngón trỏ sao cho đầu ngón cách nhau 1 thốn (1/3dm)

Ấn Tam Muội này vào Đàn lễ bái, thỉnh Phật, cúng dường, niệm tụng, hành đạo đều dùng làm đầu, cúng dường Chư Phật Bồ Tát Hải Chúng

_Bất Không Kết Đại Giới Ấn:

Ngửa bàn tay trái, đặt ngang đầu ngón cái đè trên móng ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út làm lỗ hổng. Úp bàn tay phải, đem ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nhập vào trong Hổ Khẩu của 5 ngón tay trái. Ngón cái ấy từ bên dưới bàn tay phải nhập vào trong lòng bàn tay, để ngang đè trên móng ngón trỏ, ngón vô danh, ngón út… cả hai cùng móc nhau, nắm thành quyền

Ấn Tam Muội này kết Giới, hộ thân, có sức mạnh như Kim Cương, chẳng bị tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây tổn hại

_Bất Không Quyền Ấn:

Hai tay đem ngón cái đều vịn trên cạnh vạch gốc của ngón vô danh. Đều đem ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm ngón cái làm quyền. Đều đem ngón trỏ duỗi thẳng, đều nắm hông ngực

Ấn Tam Muội này có sức mạnh kiên cố Tâm Đại Bồ Đề, tương ứng Từ Bi, tất cả Như Lai gia bị, âm thầm hộ giúp

_9 Ấn này mới là Bất Không Đại Lực Tam Muội Gia hay trừ tất cả tội vô gián, sẽ nhập vào tất cả Tịnh Thổ ở 10 phương, hay hội với Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc 3 đời ở 10 phương mà hiện ra. Ấn này là điều mà Tỳ Lô Giá Na đã nói; Quán Thế Âm quán sát, hộ giúp, khen ngợi

Nếu có người thường kết Ấn này sẽ mau được 6 Ba La Mật tương ứng viên mãn

_Đại Phấn Nộ Vương Bang Ấn:

Thân đứng nghiêng. Đem 4 ngón của 2 tay, bên phải đè bên trái, cài chéo nhau nhập vào trong lòng bàn tay, nắm chặt làm quyền. Kèm song song 2 ngón cái đè trên cạnh lóng giữa của 2 ngón trỏ. Để ṇ trên đỉnh đầu, duỗi cánh tay hướng lên trên Ấn Tam Muội này tồi phục tất cả Đại Phấn Nộ Vương thảy đều tan hoại

_Đại Phấn Nộ Vương Kỳ Khắc Ấn:

Đứng theo thế chữ Đinh (丁). Hai ngón cái đều vịn vạch cạnh gốc của ngón vô danh. Đều đem ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm chặt ngón cái làm quyền. Đều duỗi thẳng ngón trỏ. Đem tay trái đè trên cạnh eo, hướng ngón trỏ ra bên ngoài duỗi. Tay phải dựng thẳng ngang ngực, đem cạnh mặt ngón trỏ hướng ra bên ngoài làm thế Kỳ Khắc (Tarjaṇī)

Ấn Tam Muội này tồi phục tất cả các Long Thần, Dược Xoa, La Sát, A Tố Lạc Vương, Tỳ Na Dạ Ca ác. Tất cả Thần Quỷ gây chướng ngại đều sẽ tan hoại. Cũng hay tồi diệt 10 ác, 5 nghịch, tất cả tội nặng đều trừ sạch hết

_Đại Phấn Nộ Vương Đỉnh Ấn:

Tay phải: đem ngón cái nhập vào trong Hổ Khẩu của tay trái cùng với ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm chặt ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út của tay trái làm quyền. Tay trái ấy đem ngón cái nhập vào trong Hổ Khẩu của tay phải cùng với ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm chặt ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út của tay phải làm quyền.

Ấn Tam Muội này kết Giới, Quán Đỉnh, âm thầm hộ nơi thân, hội thông với chỗ dùng của tất cả Pháp Xứ

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI (Hết)