KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ MƯỜI CHÍN

HỘ MA THÀNH TỰU PHẨM THỨ BA MƯƠI TƯ

Lại có Hộ Ma Tất Địa Tam Muội Gia hay diệt tất cả tội chướng, tai ách; được an vui lớn, trừ các giặc oán, thành tưu Bất Không Biến Tượng Đàn Ấm Tam Muội Gia, hay thỉnh tất cả 8 Bộ Trời Rồng, hay đập tan tất cả Tỳ Na Dạ Ca, hay khiến cho tất cả người dân vui vẻ, được đại tinh tiến, thường thấy tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát. Chấp kim Cương Thần, tất cả Thiên Thần đều làm ủng hộ

Này Bí Mật Chủ! Gia trì vào hạt cải trắng, hương An Tất, bơ, mật… ở trước tượng Quán Thế Âm dùng Bí Mật Tâm Chân Ngôn Hộ Ma thời Quán Thế Âm hiện Hóa Thân ban cho điều đã cầu nguyện

Lại gia trì vào hương Trầm Thủy, hương Bạch Chiên Đàn, cọng sen súng, hoa lúa đậu, hạt cải trắng, bơ, mật, lạc… lại dùng Bí Mật Tâm Chân Ngôn Hộ Ma thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện Chân Thân liền ban cho Nhất Thiết Bất Không Vương Đàn Ấn Tam Muội Gia, tự tại thành biện, tăng Đại Phước Uẩn, sẽ nhập vào Nhất Thiết

Như Lai Chủng Tộc Đàn Tam Muội Gia

Lại cây Tử Đàn, cây Khổ Đống… chặt cắt dài một gang tay, nhóm lửa. Gia trì vào hoa lúa đậu, mè, hạt cải trắng, muối, bơ, lạc… dùng Chủng Tộc Phấn Nộ Vương Chân Nhôn Hộ Ma, liền được trừ diệt tất cả Quỷ Thần, Tỳ Na Dạ Ca, oán nạn, trộm cướp, chiến tranh

Lại gia trì vào lá hoa sen, hoa lúa đậu, hương Bạch Chiên Đàn, bơ, mật, lạc. Lại dùng Bí Mật Tâm Chân Ngôn Hộ Ma thì trong một ngàn Du Thiện Na: 5 loại lúa đậu được mùa, dư thừa… hộ giúp cho người dân trong các thành, ấp, làng, xóm không có các nạn: tai dịch, cọp, sói, nước, lửa, trộm cướp

Lại gia trì vào cây Đỗ Trọng, cây Tô Phương… chặt cắt dài một gang tay, nhóm lửa. Gia trì vào hạt cải trắng, Long Hoa, hoa lúa đậu, mật… Hộ Ma sẽ khiến cho các chúng Rồng tuôn mưa ngon ngọt lớn, lúa mạ tươi tốt đông đầy

Nếu gia trì vào tro của thức ăn đã thiêu đốt để ngưng mưa, hương Bạch Chiên Đàn… Hộ Ma thì mưa lũ gây tai vạ, mưa dầm… cùng một lúc đều ngưng

Lại gia trì vào hoa lúa đậu, hạt cả trắng, bơ… Hộ Ma thì trừ diệt tất cả tai vạ, mưa đá, sét đánh

Lại gia trì vào hạt cải trắng, gạo tẻ… Hộ Ma liền được trừ diệt cát tai ác, gió mạnh, gió lạnh lẽo, gió nóng bức

Lại gia trì vào vỏ trấu lúa đậu, hạt cải trắng, mè đen… Hộ Ma một năm sẽ giáng phục tất cả Rồng ác chẳng khởi lên tai khí (khí hậu gây tai vạ)

Lại gia trì vào hạt cải trắng, bơ… Hộ Ma sẽ diệt được nhóm bệnh của tất cả Quỷ Thần

Lại gia trì vào cây Trịch Trục, lá cây Khổ Đống, muối, vỏ trấu lúa đậu… Hộ Ma liền trừ diệt được tất cả oán nạn

Lại gia trì vào lá hoa sen, mè đen, hạt cải trắng, hoa lúa đậu, bơ… Hộ Ma liền được vòng khắp một ngàn Du Thiện Na kết thành Đại Giới

Lại gia trì vào mè đen, hạt cải trắng, bơ, dầu hạt cải đen… Hộ Ma thì tất cả chúng Tỳ Na Dạ Ca ác, Ma, Quỷ Thần đều bị cột trói chặt

Lại gia trì vào hạt Đại Ma, muối, dầu củ cải… Hộ Ma thì tất cả Dược Xoa, La Sát, Tinh Mỵ, Quỷ Thần ác sợ hãi đều chạy tan

Lại gia trì vào cây Đỗ Trọng nhóm lửa. Gia trì vào hoa lúa đậu, bơ… Hộ Ma thì tất cả Bà La Môn (Brāhmaṇa) có Tịnh Hạnh (Brahma-caryā: Phạm Hạnh) vui vẻ, tin phục

Lại gia trì vào hoa lúa đậu, lá cây Đỗ Trọng, đường cát, bơ… Hộ Ma thì dòng Sát Đế Lợi (Kṣatriya: giai cấp vua chúa, chủ đất) vui vẻ, cúng dường

Lại gia trì vào quả Mạt Đà Na, thuốc Yết Nê Ca La … Hộ Ma thì Du Đà La (Śūdra: giai cấp thấp kém, tôi tớ, dòng tộc ác, dòng tộc sát sinh) vui vẻ, cúng dường

Lại gia trì vào thuốc Phu Lợi Mật Lật Đa hòa với bơ… Hộ Ma thì tất cả Tỳ Xá

(Vaiśya: giai cấp cư sĩ, thương mại, nhà nông) vui vẻ, cúng dường

Lại gia trì vào hoa Tô Mạn Na (Sumaṇa) Hộ Ma thì tất cả phụ nữ vui vẻ, quy tín

Lại gia trì vào lá hoa sen hòa với bơ… Hộ Ma thì tất cả Đồng Nữ vui vẻ, kính trọng

Lại gia trì vào hoa lúa đậu hòa với bơ… Hộ Ma thì diệt được tất cả việc miệng lưỡi chê bai

Lại gia trì vào Đại Mạch, Tiểu Mạch, hoa gạo, Đại Đậu, Tiểu Đậu, Hồ Ma, lụa là, lúa đậu, bơ… Hộ Ma thì sẽ được tất cả tài bảo, lúa đậu, lụa là… mà tự tăng trưởng

Lại gia trì vào hạt cải trắng hòa với mật… Hộ Ma thì được các người dân kính trọng, khen ngợi

Lại gia trì vào hoa Trịch Trục, hạt cải trắng, hoa lúa đậu, bơ… Hộ Ma thì sẽ được Phước Lộc

Lại như cầm cọng sen, súng … chặt dài một gang tay, tẩm bơ vào 2 đầu rồi Hộ Ma thì sẽ được Phục Tàng

Lại gia trì vào hương An Tất, hạt cải đen, bơ, mật… Hộ Ma thì tất cả Dược Xoa đi đến tụ tập, nhận sự sai khiến

Lại gia trì vào Hồ Tiêu, gạo tẻ, bơ, mật… Trên đỉnh núi cao hướng mặt về Nhật Thiên làm Hộ Ma thì Nhật Thiên âm thầm hộ giúp, quán nhiếp, khen ngợi

Lại gia trì vào Hồ Tiêu, Tất Bát Tiên Đà Bà, muối, bơ, mật, sữa… Trên đỉnh núi cao hướng mặt về Nguyệt Thiên làm Hộ Ma thì Nguyệt Thiên, Tinh Thiên sẽ che chở hộ giúp, quán nhiếp, khen ngợi

Lại gia trì vào Hồ Ma, gừng khô, hạt cải trắng, gạo tẻ, bơ, mật, lạc… Hộ Ma thì tất cả 8 Bộ Trời Rồng, Phi Nhân thảy đều vui vẻ, sẽ ủng hộ

 

CĂN BẢN LIÊN HOA ĐÀN PHẨM THỨ BA MƯƠI LĂM

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Đà La Ni Chân Ngôn Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Tam Muội Gia này hay ban cho người trì Chân Ngôn diệt các cái chướng, mãn Nguyện đã mong cầu, chứng hiểu tất cả Môn Đà La Ni Tam Ma Địa, sẽ được Đệ Thập Bất Thoái Chuyển Địa, thành tựu Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, ngồi trên tòa Kim Cương, chuyển bánh xe Đại Pháp, đập tan các chúng Ma, hiện bày tất cả cõi Phật ở 10 phương, mọi loại Thần Thông của tất cả Như Lai gia bị, âm thầm hộ giúp… đồng với nơi cư trú trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát trên núi Bổ Đà Lạc

Lại là nơi Đại Chủng Tộc Đàn bí mật tối thắng của tất cả Như Lai

Lại là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát y theo phát hành

Lại là nơi mà tất cả Như Lai Chủng Tộc (Tathāgata-kula) được Tam Ma Địa (Samādhi)

Lại là nơi mà tất cả Liên Hoa Chủng Tộc (Padma-kula) được Tam Ma Địa (Samādhi)

Lại là nơi mà tất cả Kim Cương Chủng Tộc (Vajra-kula) được Tam Ma Địa (Samādhi)

Lại là nơi mà tất cả Ma Ni Chủng Tộc (Maṇi-kula) được Tam Ma Địa (Samādhi)

Lại là nơi mà tất cả Hương Tượng Chủng Tộc (Gandha-gaja-kula) được Tam Ma Địa (Samādhi)

Lại là nơi gom tụ Phước lớn của Nhất Thiết Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Tam Muội Gia, ngang bằng như cây báu Đại Hải Tu Di Sơn Vương Ma Ni, tùy theo ý mà các chúng sinh đã niệm, đều độ thoát trọn đủ, gieo trồng nơi Bồ Đề

Lại là nơi mà Bất Không Bí Mật Kim Cương gia trì, nhiếp thọ, tăng trưởng tất cả căn lành

Lại là nơi thuộc Pháp Bí Tạng của tất cả Phật, Đại Từ Bi Tạng của Quán Thế

Âm, Đại Bảo Tạng của Đại Kim Cương Tạng

Lại là nơi tồi phá tội Vô Gián tại Địa Ngục A Tỳ của tất cả hữu tình

Lại là nơi tồi phục tất cả 8 Bộ Trời Rồng, Người, Phi Nhân

_Mạn Noa La (Maṇḍala) ấy ở nơi nhàn tĩnh, chọn lựa đất thù thắng rộng 32 khuỷu tay, hoặc 16 khuỷu tay, hoặc 12 khuỷu tay, hoặc lại 8 khuỷu tay…sửa trị sạch sẽ, nơi đất đào xới loại bỏ đất ác, gạch, đá, xương, cây…Lấy đất sạch lấp đầy, đầm nện bền chắc bằng phẳng ngay ngắn, nên cao 2 khuỷu tay rưỡi. Dùng Cồ Ma Di (phân bò), nước hương, bùn đất màu vàng, xoa trét tô điểm vòng khắp. Dùng sợi dây chỉ 5 màu giăng giữ vuông tròn giới hạn của Nội Ngoại Viện (Nội Viện, Ngoại Viện)

Trên tâm của Nội Viện để hoa sen 7 báu nở rộ 32 cánh. Bốn bên Đài ấy có nhụy hoa vòng khắp đều bám dính Đài. Lại đối trước mỗi một nhụy hoa ló ra hoa sen 7 báu nhỏ: nở một nửa, chưa nở… cọng, đóa hoa ấy đều bám dính cánh hoa sen lớn. Trên đài sen lớn ấy lại ló ra hoa sen 7 báu nở rộ, trên đài hoa này hiện ra Quán Thế Âm Bồ Tát có một cái cổ, 3 mặt làm tướng màu vàng ròng, vui vẻ mỉm cười. Mặt chính ngay chính giữa, ở tam tinh có một con mắt. Trên 3 cái đầu đội mão báu hoa sen, mão có vị Hóa Phật, nhiễu quanh trên mão tóc phát lửa sáng vòng khắp

Bên phải bên trái của đầu Quán Thế Âm Bồ Tát: trên đài sen lớn đều hiện ra nửa thân của Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát (Eka-mukha-avalokiteśvara), làm màu vàng trắng, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật, nhiễu quanh trên mão tóc phát lửa sáng vòng khắp

Vây quanh 4 mặt hoa sen lớn ấy cho hoa Chiêm Bặc Ca vàng đỏ, hoa Bà Lợi Sư ca trắng, hoa Ưu Bát La xanh làm vòng hoa, xỏ xâu với hoa sen nở rộ ở 4 góc

Ở trên đài hoa để Quyến Sách Ấn, Như ý Bảo Bình Ấn có đám lửa vây quanh

Tiếp theo, 4 góc của Viện y theo phương để 4 vị Thiên Vương, mặt mắt giận sữ, ngồi Bán Già trên tòa Tu Di Sơn, đều cầm kích, giáo, áo giáp 7 báu, Anh Lạc, vòng hoa để trang nghiêm

4 mặt đề tòa Tu Di, trên mỗi một có hoa sen nở rộ, trên mỗi một Đài để Quyến Sách Ấn, Như Ý Bình Ấn, Kim Cương Xử Ấn, Ma Ni Châu Ấn, Ngũ Sắc Loa Ấn, Kim Cương Câu Ấn, Kim Cương Tỏa Ấn, Thất Bảo Luân Ấn, Phổ Biến Quang Diệm Ấn, Kim Cương Bang Ấn, Kim Cương Quyền Ấn, Chuyển Pháp Luân Hoa Bình Xử Ấn, Đại Trì Hoa Man ấn, Tam Giới Tối Thắng Ấn, Mã Đầu Quán Thế Âm Minh Vương Ấn, Bạch Thân Quán Thế Âm Mẫu Ấn, Gia Du Mạt Để Ấn, Đa La Bồ Tát Ấn, Chiến Đa La Bồ Tát Ấn, Tỳ Câu Chi Bồ Tát Ấn, cho đến các Ấn. Nhiễu quanh trên mỗi một Ấn phát ra lửa sáng

Tiếp theo, khắp Viện để tòa báu Tu Di, trên mỗi một Tòa có hoa sen nở rộ, trên Đài để mọi loại Thủ Ấn

Tiếp theo, 4 cửa của Viện để núi Tu Di, dưới núi có biển lớn. Trên 4 núi ấy để Khả Úy Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, mặt mắt giận dữ, ló nanh chó lên trên, đầu tóc đỏ dựng đứng, đều cầm khí trượng, ngồi Bán Già. Đều dùng mão hoa, trang phục cõi Trời, Anh Lạc, moi5i loại trang nghiêm, thân tỏa lửa sáng tròn trịa

4 mặt, 4 góc để tòa báu Tu Di. Trên mỗi một Tòa có hoa sen nở rộ, trên Đài hoa ấy để mọi loại Ấn. Trên tòa ở 4 góc để Kim CươngXử Ấn. Nhiễu quanh trên các Ấn ấy phát lửa sáng

Đất của Nội Ngoại Viện thuần đất báu màu xanh

Trên giới hạn của 3 Viện dùng hoa sen đỏ, hoa Ưu Bát La xanh, hoa Chiêm Bặc Ca, hoa Tô Mạn Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ba Tra La, hoa A Để Mộc Đa Ca… làm vòng hoa xỏ sâu giới hạn

Giới hạn của Viện thứ tư để chày Kim Cương Độc Cổ, phần nhọn của đầu chày cùng đâm vào nhau, trang sức vòng khắp xong. Dùng các phan, hoa, phướng, lọng, chuông đeo… xếp bày xen kẽ trang nghiêm, Dùng sợi dây chỉ 5 màu giăng 4 ven bờ làm giới hạn, như Pháp kết Giới.

Dùng cái vò bằng vàng, cái vò bằng bạc tổng cộng 12 cái chứa đầy các nước hương kèm để 7 báu, miệng vò cắm mọi loại cành nhánh hoa lá. Dùng vòng hoa trắng cột buộc trên cổ vò 16 Át Già chứa đầy nước hương, rải hoa nổi trên mặt nước 32 xấp bằng bạc (ngân điệp) chứa đựng hương Tô Hợp, hương Bạch Chiên Đàn, hương Trầm Thủy, hương An Tất… bày hiến tất cả chư Phật Bồ Tát 12 lư hương

Hương Tất Lật Ca, hương Bạch Giao, hương Uất Kim, hương Càn Thát La Sa, hương Long Não, hương Xạ… như Pháp hòa hợp rồi hòa với Thạch Mật chứa đầy trong vật khí bằng bạc…. Ở Ngoại Viện cúng dường tất cả Đàn Thần, Thiên Thần

Tùy theo thời, có được mọi loại hoa tạp. 160 phần thức ăn uống có trăm mùi vị, quả trái. 108 cây hoa cành nhánh. 108 chén đèn bơ. 108 chén đèn dầu Hồ Ma… theo thứ tự bày hiến mà cúng dường

Đại Tạc, củ cải, lúa tẻ, thức ăn khô vụn, viên Hoan Hỷ, quả trái… cùng chứa đầy 8 phần ở bên ngoài phía Bắc cửa Đông của Đàn triệu tất cả Tỳ Na Dạ Ca cúng dường

Rau sống, bánh, cơm, Ngưu Lạc, lúa tẻ, thức ăn khô vụn, canh rau… cùng chứa đầy 2 phần: 1 phần ở bên ngoài cửa Bắc của Đàn triệu tất cả Dược Xoa cúng dường. 1 phần ở bên ngoài Tây Nam của Đàn triệu tất cả La Sát cúng dường

Sữa, lạc, cơm gạo tẻ cùng chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài phía Đông cửa Nam của Đàn triệu tất cả Bộ Đa Quỷ (Bhūta) cúng dường

Lúa tẻ, thức ăn khô vụn, gạo tẻ, viên Hoan Hỷ, dầu, mè vụn, rau nấu chín… cùng chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài phía Tây cửa Nam của Đàn triệu tất cả Quỷ đói, Tất Lợi Đa Quỷ (Preta) cúng dường

Sữ bò, cơm gạo tẻ cùng chứa đầy 2 phần: 1 phần ở phía Nam cửa Đông của Đàn triệu nHật Thiên, Tinh Thiên cúng dường. 1 phần ở bên ngoài phía Nam cửa Tây của Đàn triệu Nguyệt Thiên, Tinh Thiên cúng dường

7 loại hạt lúa đậu nấu chín hòa với nước chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài cửa Bắc của Đàn triệu tất cả Thiên Nữ cúng dường

Sữa, lạc, quả trái, hoa tạp gạo tẻ… hòa chung chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài phía Bắc cửa Tây của Đàn triệu tất cả Địa Thiên cúng dường

Gạo, thức ăn khô vụn, nước tương, gạo tẻ… hòa chung chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài Tây Bắc của Đàn triệu tất cả Phong Thiên cúng dường

Ngưu Tô, bánh hấp, đường cát, Thạch Mật, bánh gạo… hòa chung chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài cửa Tây của Đàn triệu tất cả Long Vương cúng dường

Ngưu Tô, sữa, lạc, bánh, nước hương Bạch Chiên Đàn, gạo tẻ… hòa chung chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài cửa Nam của Đàn triệu tất cả quyến thuộc của Ma Vương cúng dường

Nước hương Uất Kim, gạo tẻ… hòa chung chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài phía Bắc cửa Tây của Đàn triệu tất cả Hà Thần (Thần sông) cúng dường

Mao Hương, sữa trâu, hạt cải trắng, bánh gạo… hòa chung chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài Tây nam của Đàn triệu tất cả Một La Khả Ma (Brahma), La Khất Xoa Sa Quỷ (Rākṣasa)… cúng dường

Nếu người trì Chân Ngôn làm điều này cúng dường tất cả chư Thiên, Quỷ Thần sẽ được Bố Thí Ba La Mật Đa thành tựu tương ứng. Lại khiến cho tất cả Trời, Rồng, Quỷ Thần đều vui vẻ hết, chẳng gây nhiễu loạn

Người trì Chân Ngôn nên dùng Ngưu Tô, sữa, lạc, cháo sữa, đường cát, thạch mật… hòa chung chứa đầy 1 phần, ở bên ngoài cửa Tây của Đàn triệu Tinh Thần sở thuộc của thân mình cúng dường thì được an vui, không có các tai chướng

Nếu hay mỗi ngày, như Pháp cúng dường thì thân thường chẳng bị thuốc độc, trùng độc, cọp, sói gây hại. Tăng trưởng Phước Mệnh, thân không có chết yểu đột ngột. Chẳng bị tất cả oán nạn, phù thư, Dược Xoa, La Sát, Rồng ác, Quỷ Thần, Tỳ Na Dạ Ca gây các chướng não. Mau được Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia

tương ứng thành tựu,là nơi mà các Trời,Người đã tôn kính, hộ giúp

Làm Nội Ngoại triệu thỉnh này, cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, chư Thiên, Long Thần, Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca, Quỷ Thần xong. Lại nữa tự giúp nình, giúp người (tự hộ hộ tha) triệu thỉnh, kết Giới, làm Pháp, hành đạo, lễ bái, tụng niệm, rải hoa, kết Ấn, phát Nguyện, khen ngợi…Ở cửa Tây dẫn người thỉnh Pháp, gia trì, dạy bảo trao truyền Tam Muội Gia (Samaya).

_Người vào Đàn này sẽ được 10 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn tất cả Như Lai âm thầm hộ giúp. Lại được ngang bằng với sự gieo trồng căn lành nơi 8 vạn 4 ngàn câu chi na dữu đa trăm ngàn tất cả Phật, được nhóm Phước lớn như núi Tu Di

Lại ngang bằng với sự gieo trồng căn lành kỹ lưỡng nơi 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn tất cả Phật, thành tựu tương ứng. Sẽ được thông hội với Bí Mật Đàn Ấn Tam Muội Gia Tất Địa của tất cả Như Lai. Nhiếp thọ Nhất Thiết Bồ Tát Đại Chủng Tộc Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia thành tựu tương ứng. Sẽ nhập vào Nhất Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát Bất Thoái Địa Trụ. Thiên Chúng trong cung điện của Tam Thập Tam Thiên, chúng Đế Thích Thiên trong Tam Thập Tam Thiên đều đi đến thủ hộ. Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, vô lượng câu chi chúng Chân Ngôn Tiên sẽ ban cho vô lượng dũng mãnh, tinh tiến, uy đức, niệm lực… thấm nhuận ruộng thân mà âm thầm hộ giúp. Hết thảy 5 tội Vô Gián đã gom chứa trong vô lượng câu chi kiếp số, đáng phải chịu nơi Địa Ngục A Tỳ thì đều tiêu diệt hết. Sẽ được tương ứng thành tựu Y Mộ Già Vương Nhất Thiết Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia. Cũng đều trừ diệt tất cà tham, sân, ganh ghét, cái chướng… được người kính yêu, tất cả Như Lai sẽ vui thích quán sát, Quán Thế Âm Bồ Tát âm thầm gia bị hộ niệm. Nếu sau khi chết sẽ đến Tịnh Thổ hóa sinh trong hoa sen

Như vậy, người vào Đàn thọ nhận Tam Muội, muốn cầu Tối Thượng Thành của

Pháp này thì cần phải cung kính tôn trọng Hòa Thượng, Xà Lê như ta kính sự Thích Ca

Mâu Ni Như Lai, A Di Đà Phật… cũng như cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát

Người tu Chân Ngôn này vì các Đệ Tử trao cho Tam Muội xong, ở cửa Tây kết Ấn, quán đỉnh, hộ thân, ngồi Kiết Già, gia trì vào Hương Vương thiêu đốt cúng dường, tụng Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 1008 biến, hoặc 2 ngàn biến, hoặc 3 ngàn biến… ắt được Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên đài hoa sen 32 cánh, hiện ra nơi thân, quán nhìn 10 phương, bảo người tu Chân Ngôn rằng: “Lành thay! Lành thay! Nay ngươi đã được Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Đà La Ni Chân Ngôn thành tựu. Ngươi tu Nguyện gì? Nay Ta ban cho ngươi đều được đầy đủ. Thân ở Thai (thai thân) sau này, đời đời thọ sinh, hóa sinh trong hoa sen, đủ Túc Trụ Trí, sẽ được baq61t Không Quyến Sách Tâm Vương Mạn Noa La

Ấn Tam Muội Gia, Bất Không Thanh Tịnh Liên Hoa Đỉnh Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia thảy đều hiện trước mặt”

Khi người trì Chân Ngôn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát thời dùng Át Già cúng hiến Quán Thế Âm Bồ Tát, đốt hương, rải hoa, cầu xin Nguyện đã mong cầu, lễ bái, khen ngợi, phát Tâm Bồ Đề, tàm quý khải tống Quán Thế Âm Bồ Tát quay về cung điện của mình, tức liền chẳng hiện. Người được tướng này liền chứng Bất Không Thanh Tịnh Liên Hoa Đỉnh Quang Diệm Trang Nghiêm Tam Ma Địa, bay trong hư không tự tại, được 64 câu chi na dữu đa trăm ngàn Chân Ngôn Minh Tiên làm bạn vây quanh, làm Đại Chủng Tộc Quảng Đại Chân Ngôn Minh Tiên, sống thọ 99 câu chi na dữu đa trăm ngàn Kiếp

 

TƯỢNG CĂN BẢN LIÊN HOA ĐỈNH PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU

_Này Bí Mật Chủ! Tượng Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Dùng lụa trắng mịn đẹp, hoặc vải tốt, vuông vức khoảng 4 khuỷu tay. Ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt bắt đầu tô vẽ, màu sắc sạch tốt, đừng dùng keo nấu bằng da thú. Khi vẽ Tượng thời thường tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch

Ngay Tâm vẽ Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát có tướng Đại Phạm Thiên, 3 mặt, 4 cánh tay, mặt mắt vui vẻ. Mặt chính ở ngay chính giữa, tam tinh có 1 con mắt, đầu đội mão mặt trăng 7 báu, mão có vị Hóa Phật. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây đinh ba, tay thứ hai cầm sợi dây hoa sen (liên hoa quyến sách). Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen 7 báu nở rộ, ở trong đài hoa hiện ra đầu mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát, đầu đội mão báu, nhiễu quanh cái mão trên đầu phát ra lửa sáng rực. Bên trái: tay thứ hai duỗi 5 ngón tay xuống bên dưới, ngón tay tuôn mưa 7 báu, nhiễu quanh trên bàn tay phát ra đám lửa. Dùng mọi báu, Anh Lạc, khuyên tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại trang sức. Ngồi Kiết Già trên tòa hoa sen báu, thân có lửa sáng tròn trịa

Bên dưới hoa sen ấy vẽ nước biển lớn, bờ biển bằng 7 báu, 2 vị Long Vương có 9 cái đầu rắn ló ra nửa thân trong nước, tay trái nâng cọng hoa sen. Bên phải hoa sen ấy, trong nước có Nan Đà Long Vương (Nanda-nāgarāja) hiện ra nửa thân, chắp tay chiêm ngưỡng. Bên trái hoa sen ấy, trong nước có Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda-nāgarāja) hiện ra nửa thân, chắp tay chiêm ngưỡng.

Trong nước có Bạch Hạc, chim công, chim Mệnh Mệnh, chim Uyên Ương, các loài chim, cá, thú, mọi thứ hoa đủ màu sắc

Bên phải Quán Thế Âm có Đa La Bồ Tát (Tārā) ngồi Bán Già, hơi khom mình, cầm hoa cung kính

Bên trái Quán Thế Âm có Bán Noa La Bà Tỉ Nê Bạch Y Bồ Tát (Pāṇḍāra-vāsinī) ngồi Bán Già, hơi khom mình, cầm hoa cung kính

Phía sau Đa La Bồ Tát có Tỳ Câu Chi Bồ Tát (Bhṛkuṭī) ngồi Bán Già

Phía sau Bán Noa La Bà Tỉ Nê Bồ Tát có Thấp Phế Đa Bạch Thân Bồ Tát

(Śveta) ngồi Bán Già, eo lưng quấn mặc quần màu trắng

Các chúng Bồ Tát này có mão báu, Anh Lạc, khuyên tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại trang nghiêm. Ngồi trên tòa hoa sen, thân có lửa sáng tròn trịa

Phía sau Thấp Phế Đa Bồ Tát có Nhất Kế La Sát Nữ Thần (Eka-jāṭi-rakṣāsī) mặt mắt giận dữ, thân có 6 cánh tay, tay cầm khí trượng, ngồi Bán Già

Phía sau Tỳ Câu Chi Bồ Tát có Độ Để Sứ Giả (Dhūti-ceṭaka) mặt mắt giận dữ, thân có 8 cánh tay, tay cầm khí trượng, ngồi Bán Già. Đều dùng mọi loại quần áo màu nhiệm, Anh Lạc trang nghiêm thân

Trên đỉnh đầu của Quán Thế Âm: bên phải để Đại Phạm Thiên, Đại Tự Tại Thiên kèm các Thiên Chúng đều cầm hoa báu cúng dường, chiêm ngưỡng. Bên phải để Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên kèm các Thiên Chúng đều cầm hoa báu cúng dường, chiêm ngưỡng

Bên dưới tòa của Đa La Bồ Tát để Diệm Ma Vương, Thủy Thiên, Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương, Tỳ Sa Môn Thiên Vương… ngồi Bán Già, đều cầm khí trượng Bên dưới tòa của Bán Noa La Bà Tỉ Nê Bạch Y Bồ Tát để Câu Phế La Thiên,

Câu Ma La Thiên, Đế Đầu Lại Tra Thiên Vương, Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương… ngồi Bán Già, đều cầm khí trượng

Bên dưới tòa của Quán Thế Âm, bên phải có người trì Chân Ngôn quỳ thẳng lưng mà ngồi, một tay cầm tràng hạt, một tay bưng lư hương, chiêm ngưỡng Bồ Tát

_Này Bí Mật Chủ! Tượng Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát hay nhiếp tất cả Tượng Y Mộ Già Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La

Nếu thường không có gián đoạn, vui vẻ chắp tay, quán lễ, cúng dường liền được giải trừ tất cả việc làm ác, 5 tội Vô Gián. Được trụ Bất Không Thành Tựu Địa, sẽ được tất cả người dân trong Thế Gian yêu kính tôn trọng. Được an vui lớn, tài bảo giàu có, Biện Tuệ khai ngộ, tăng tiến sắc đẹp, sức mạnh. Gom chứa căn lành, đủ Uy Đức lớn

 

THẦN BIẾN MẬT ẤN PHẨM THỨ BA MƯƠI BẢY

_Này Bí Mật Chủ! Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Chuyển Pháp Luân Tam Muội

Gia này hay làm lợi ích lớn, diệt các tội nặng. Đây là nơi thành tựu tối thượng

Nếu có người mỗi ngày ở trước Tượng khởi Tâm Đại Bi, xoay tròn kết Ấn này, tụng Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Đà La Ni Chân Ngôn thì người ấy liền hại tội nặng Vô Gián trong Địa Ngục A Tỳ, mau trừ diệt hết. Tất cả chư Phật Bồ Tát quá khứ hiện tại vị lai trong cõi nước ở 10 phương nghĩ nhớ, quán sát. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân ban cho Nguyện. Tất cả chúng Đâu Suất Đà Thiên, chúng A Ca Ni Tra Thiên, chúng Đại Phạm Thiên, chúng Tam Thập Tam Thiên, chúng Đế Thích Thiên đều quán sát ủng hộ, gia bị tinh tiến, uy đức, sức mạnh, sắc đẹp… khiến cho các chúng Ma, Tỳ Na Dạ Ca, Dược Xoa, La Sát, tất cả Quỷ Thần run sợ, chạy trốn _Liên Hoa Đỉnh Ấn:

Chắp 2 tay lại: 2 ngón út, 2 ngón vô danh bên phải đè bên trái cài chéo nhau, co vào trong lòng bàn tay. Duỗi dựng 2 ngón giữa, đầu ngón cách nhau 1 thốn (1/3dm). Đều co 2 ngón trỏ đè trên lóng giữa bên cạnh 2 ngón giữa như móc câu. 2 ngón cái đều nắm bên cạnh Hổ Khẩu, co như móc vật, đừng dính với nhau

Để Ấn ngang trái tim, tụng trì Chủng Tộc Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì hay lay động tất cả cõi Phật 3 đời. Đều ở cõi Phật kéo mây tuôn mưa các hoa báu, quần áo, Anh Lạc của cõi Trời, mây biển vật dụng trang nghiêm màu nhiệm cúng dường tất cả chư Phật Bồ Tát. Ngang bằng với Công Đức kết căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Ấn tương ứng với Thập Phương Nhất Thiết Như Lai Ấn, Tỳ Lô Giá Na Như Lai Ấn. Gia trì Ấn này thì nhóm Phước đạt được ngang bằng với gom chứa 7 báu như núi Tu Di bố thí cho tất cà Như Lai Chính Đẳng. Tất cả Như Lai thường quán niệm

_Thanh Tịnh Quán Ấn:

Dựa theo Ấn lúc trước, chỉ sửa đầu ngón trỏ phải cùng với ngón giữa đồng duỗi ra, đừng để dính nhau

Ấn này hay hội tất cả chỗ dùng, đều được tương ứng với tu lương Phước Uẩn rộng lớn bền chắc. Nhiếp thọ tất cả Chư Phật Như Lai Tâm Thanh Tịnh Quán Ấn, diệt các sự sợ hãi, tai chướng, ách nạn. Tất cả Quỷ Thần chẳng thể gây oán hại. Tất cả Như Lai sẽ hiện ra trước mặt, ngang bằng với sự gieo trồng căn lành nơi 99 căng già sa câu chi nas dữu đa trăm ngàn tất cả Phật. Ngang bằng với kết Nhất Thiết Như Lai Chủng Tộc Ấn Tam Muội Gia, Nhất Thiết Quán Thế Âm Chủng Tộc Ấn Tam Muội Gia, Nhất Thiết Kim Cương Chủng Tộc Ấn Tam Muội Gia, Nhất Thiết Ma Ni Chủng Tộc Ấn Tam Muội Gia, Nhất Thiết Hương Tượng Bồ Tát Chủng Tộc Ấn Tam Muội Gia

Tam Muội của Ấn này ở trong các Ấn là Đại Ấn Vương, là Quán Thế Âm Đại Huyễn Hóa Thần Biến Ấn Tam Muội Gia. Nếu có tu tập tất cả Pháp, đều kết Ấn này sẽ mau được Pháp thành tựu không có chướng ngại

_Phát Giác Ấn:

Dựa theo Ấn thứ nhất, chỉ sửa 2 ngón trỏ đều dựng rồi hơi co lại, đầu ngón cách nhau 1 thốn (1/3dm), đừng dính vào ngón giữa. Nếu khi Cảnh Giác, Triệu Thỉn h thời đưa ngón trỏ qua lại

Ấn này cảnh giác tất cả chư Phật Bồ Tát, triệu thỉnh tất cả chư Phật Bồ Tát, tự hộ giúp mình, hộ giúp người khác. Kết Giới, kết tóc, vào Đàn, cúng dường, lễ bái, hành đạo, gia trì Đỉnh đầu, tòa ngồi, tắm gội, hộ giúp quần áo, rửa tay, súc miệng, thọ nhận Tam Muội Gia, hương xoa bôi, hương đốt, thức ăn uống, hoa quả, vật khí đựng nước, vật khí đựng thứa ăn… đều dùng Ấn này, tu tất cả Pháp đều được thành biện

Chủng Tộc Vương Chân Ngôn ấy, Phất Nộ Vương Chân Ngôn, nhóm Chân Ngôn: 1 chữ, 2 chữ, 3 chữ cho đến 10 chữ… đều dùng Ấn này

_Ba Đại Ấn này tối đại tối tôn, đủ Thần Biến lớn, tên là Nhất Thiết Phật Bồ Đề Lực Ấn. Do đây mà tất cả Như Lai 3 đời dùng 6 Thông, 10 Lực thường gia bị. Chư

Phật 3 đời với Tỳ Lô Giá Na Như Lai thường khen Ấn này. Ấn này là Chư Như Lai

Đại Chủng Tộc Bí Mật Đàn Ấn Tam Muội Gia

 

THẦN BIẾN CHÂN NGÔN PHẨM THỨ BA MƯƠI TÁM

_Triệu Thỉnh Chân Ngôn:

“Án, y mộ già (1) hột-lợi na dã (2) bát đầu-mộ sắt nê sái (3) y ca lợi sái dã (4) sa đà dã (5) bà la tam bà la (6) ma ha bát đầu-mễ (7) toa phộc ha (8)”

*)OṂ_ AMOGHA-HṚDAYA PADMOṢṆĪṢA ĀKARṢĀYA SĀDHAYA_ BHARA SAṂBHARA MAHĀ-PADME SVĀHĀ

Chân Ngôn này tán tụng 7 biến, cảnh giác triệu thỉnh tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thiên Thần

 

_Kết Giới Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-mộ sắt nê sái (1) y mộ già (2) mạn noa lê (3) hồng (4)”

*)OṂ_ PADMOṢṆĪṢA AMOGHA-MAṆḌALE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào hạt cải trắng, nước hương rồi tán rải ven bờ Viện Nội, Ngoại, 10 phương liền thành kết Giới

 

_Phát Kế Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma (1) thủy khư lệ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ PADMA ŚIKHARE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào tóc trên đầu, chải gỡ rồi kết thành búi tóc

 

_Mộc Dục Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-mộ sắt nê sái (1) y mộ già (2) nhạ lệ (3) hồng (4)

*)OṂ_ PADMOṢṆĪṢA AMOGHA-JALE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào hạt cải trắng, nước hương rồi tắm gội thân ấy

 

_Khiết Địch Chân Ngôn:

“Án, nhĩ ma la (1) thú đễ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ VIMALE ŚUDDHE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào nước sạch rồi súc miệng, rửa tay, rửa mặt

 

_Trì Y Chân Ngôn:

“Án, tán xả na dã (1) bát đầu-mễ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ SAṂ-ŚANĀYA PADME HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào quần áo: khoác mặc, cởi bỏ

 

_Cam Lộ Chân Ngôn:

“Án, nhĩ lý nhĩ dã (1) thú đễ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ VIRI VIYĀ ŚUDDHE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào sữa, lạc, bơ, mật cúng dường kèm với uống vào

 

_Quán Đỉnh Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-mộ (1) sắt nê sái, mộ già (2) y tỳ săn chá (3) đát ma, thú đễ (4) hồng (5)”

*)OṂ_ PADMOṢṆĪṢA AMOGHĀBHISIṂCA ĀTMA ŚUDDHE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào nước hương, rưới rót lên đỉnh đầu, thân

 

_Bị Giáp Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma ca phộc chế (1) thất-lý trà (2) bạn đà, hồng (3) nhập phộc la

(4) toa-phộc ha (5)”

*)OṂ_ PADMA-KAVACE DṚḌHA-BANDHA HŪṂ_ JVALA SVĀHĀ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào bàn tay phải rồi xoa chà khắp trên thân, liền thành mặc áo giáp hộ thân

 

_Kim Cương Tòa Chân Ngôn:

“Án, bạt nhật la (1) địa sắt sá na (2) bát đầu-mễ (3) hồng (4)”

*)OṂ_ VAJRĀDHIṢṬHANA PADME HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào cái tòa ấy rồi mới ngồi vào tòa

 

_Trị Địa Chân Ngôn:

“Án, nhập phộc la (1) bát đầu-mễ (2) đà la đa la (3) hồng 94)”

*)OṂ_ JVALA-PADME DHARA DHARA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào đất của Đàn, vẽ Đàn, bày tòa ngồi

 

_Trị Sàng Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma (1) thất la dã, lỗ bà (2) giả la giả la (3) hồng (4)”

*)OṂ_ PADMA-ŚĪLAYA-RŪPA_ CALA CALA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào cái giường rồi mới ngồi, nằm

 

_Trị Hoa Chân Ngôn:

“Án, ninh-cát danh-dưỡng (1) bát đầu-mễ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ ADHY-ĀYA PADME HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 5 biến gia trì vào hoa rồi bày hiến cúng dường

 

_Thiêu Hương Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma, mễ già (1) tam bà la, mễ (2) hồng (3)’

*)OṂ_ PADMA-MEGHA SAṂBHARA ME HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 5 biến gia trì vào hương rồi thiêu đốt cúng dường. Cũng lại xông ướp bàn tay, xông ướp áo

 

_Đồ Hương Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma, kiện đễ (1) thấp phộc lý (2) hồng (3)’

*)OṂ_ PADMA-GANDHE JVALĪ HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào hương xoa bội, rồi xoa chà Đàn cúng dường. Cũng lại xoa bôi vào bàn tay, cánh tay, làn da, thể

 

_Bạch Giới Tử Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma (1) bả-la chỉ lạt nê (2) đà la nê, sai mễ (3) toa-phộc ha (4)”

*)OṂ_ PADMA PRAKIRAṆE DHĀRAṆĪ SAME SVĀHĀ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào hoa lúa đậu, hạt cải trắng rải bày trên Đàn

 

_Hương Thủy Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma nhạ lê (1) tố kiện đà, vạt để (2) hồng (3)”

*)OṂ_ PADMA-JĀLE SUGANDHA-VĀRTTI HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào nước hương Át Già, hiến cúng dường

 

_Ẩm Thực Chân Ngôn:

“Án, thúc cật la phộc lệ (1) la sa dã na, thú đễ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ ŚUKLA-VARE RASA-YĀNA ŚUDDHE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào tất cả bánh, thức ăn… hiến cúng dường

 

_Tam Bạch Thực Chân Ngôn:

“Án, tố lỗ tố lỗ (1) cấm bà vạt để (2) toa-phộc ha (3)”

*)OṂ_ SURU SURU_ KAMPA-VĀRTTI SVĀHĀ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào 3 loại cơm, thức ăn màu trắng… hiến cúng dường

 

_Phạn Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma (1) thất lợi nê, sa đà dã (2) hồng (3)”

*)OṂ_ PADMA-ŚRĪṆI SĀDHAYA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào các thứ cơm… hiến cúng dường

 

_Quả Tử Chân Ngôn:

“Án, phả la, nhĩ thú đễ (1) bà la, sai la (2) hồng (3)”

*)OṂ_ PHALA VIŚUDDHE_ BHARA SARA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào tất cả quả trái… hiến cúng dường

 

_Hoa Man Chân Ngôn:

“Án, bả-la phộc la (1) bổ sáp tì nhạ dã (2) toa-phộc ha (3)”

*)OṂ_ PRAVARA PUṢPE JAYA SVĀHĀ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào tất cả vòng hoa… hiến cúng dường

 

_Ẩm Thực Chân Ngôn:

“Án, nhập phộc la (1) nhập phộc la dã (2) la sai la sa, khất-lý nê (4) hồng (5)”

*)OṂ_ JVALA JVALĀYA_ RASA RASA KRĪḌE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào tất cả thức ăn uống… hiến cúng dường

 

_Đăng Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma (1) nễ bá dã (2) nhập phộc la (3) hồng (4)”

*)OṂ_ PADMA-DĪPAYA JVALA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào đèn sáng, hiến cúng dường. Người trì Pháp quán làm sạch các ám chướng

 

_Nhập Đàn Chân Ngôn:

“Án, sa ma, bát đầu-ma (1) bộ phộc nê (2) bả-la sai la (3) hồng (4)”

*)OṂ_ SAMA PADMA BHUVANE PRASARA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào cửa Đàn, đi vào Đàn cúng dường

 

 

_Lễ Bái Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-mộ sắt nê sái (2) y mộ già mỗ nễ (3) hồng (4)”

*)OṂ_ PADMOṢṆĪṢA AMOGHA-MUṆI HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến tán tụng, cúi 5 vóc sát đất mà lễ bái

 

_Hành Đạo Chân Ngôn:

“Án, chước cật-la (1) mạn noa lệ (2) tam mạn đả (3) bát đầu-mễ (4) hồng (5)”

*)OṂ_ CAKRA-MAṆḌALE SAMANTA-PADME HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến tán tụng, rồi hành đạo

 

_Tán Hoa Chân Ngôn:

“Án, tam mạn đả (1) bả-la kì lạt noa (2) bát đầu-mễ (3) tam bà la (4) hồng

(5)”

*)OṂ_ SAMANTA-PRAKIRAṆA PADME SAṂBHARA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào hoa, rồi trao cho Đệ Tử rải tán

 

_Giáo Thọ Chân Ngôn:

“Án, bát đầu-ma (1) sai ma diệu sắt nê sái (2) ma ha mộ già (3) tam ma dã (4) hồng”

*)OṂ_ PADMA-SAMAYOṢṆĪṢA MAHĀMOGHA-SAMAYA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy, người chấp thọ Pháp tụng 3 biến gia trì, thọ nhận Tam Muội Gia (Samaya)

 

_Chỉnh Y Chân Ngôn:

“Án, tam mạn đả (1) sa đà la noa (2) bát đầu-mễ (3) hồng, phất (4)”

*)OṂ_ SAMANTA-SA-DHARAṆA PADME HŪṂ PHAṬ

Chân Ngôn như vậy, tụng 3 biến tán tụng, ngồi Kiết Già, chỉnh sửa áo mặc cho thích hợp

 

_Sổ Châu Chân Ngôn:

“Án, y bá lý nhĩ đả (1) nhập phộc la (2) bát đầu-mễ (3) hồng (4)’

*)OṂ_ APARIMITA-JVALA-PADME HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào tràng hạt, lấy hạt châu bấm giữ

 

_Chuyển Niệm Chân Ngôn:

“Án, xá đả (1) sai khả tắc-la (2) nhập phộc lý đả (3) bát đầu-mễ (4) đà la đà la

(5) hồng (6)”

*)OṂ_ ŚATA-SAHASRA JVALITĀ PADME_ DHARA DHARA HŪṂ

Chân Ngôn như vậy tụng 3 biến gia trì vào tràng hạt, mới nên tụng niệm

 

_Khất Mộng Chân Ngôn:

“Án, tam mạn đả (1) na la xả na (2) bát đầu-mễ (3) hồng (4)”

*)OṂ_ DARŚANA PADME HŪṂ

Chân Ngôn như vậy, tụng 5 biến tán tụng, cầu xin mộng gia bị

 

_Hộ Thân Chân Ngôn:

“Án, tam mạn đả (1) lạc khất sái nê (2) bát đầu-mễ (3) hồng (4)”

*)OṂ_ SAMANTA-RAKṢAṆE PADME HŪṂ

 

Chân Ngôn như vậy, tụng 5 biến tán tụng, tự hộ trì thân, hộ cho người khác cũng như thế

 

_Liệt Giới Chân Ngôn:

“Án, tam mạn đả (1) mễ lỗ ninh-cát lý trà (2) tắc trất lý (3) hồng (4)”

*)OṂ_ SAMANTA-MERU DṚḌHA- SATRE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy, nhiễu quanh Đàn 3 vòng, tụng 21 biến tức sẽ kết thành Kim

Cương Viện Giới

 

_Nhiên Hỏa Chân Ngôn:

“Án, tam mạn đả (1) nhập phộc la (2) ma la nghiệt bệ (3) ma ha bát đầu-ma, nhập phộc lệ (4) hồng (5)”

*)OṂ_ SAMANTA-JVALA-MĀLĀ-GARBHE MAHĀ-PADMA-JVALE

HŪṂ

Chân Ngôn như vậy, tụng niệm nhóm lửa rồi mới gia trì lửa

 

_Hỏa Thực Chân Ngôn:

“Án, độ lỗ độ lỗ (1) bả la sai la (2) độ sai lý (3) mạn trất lệ (4) toa-phộc ha 95)

*)OṂ_ DHURU DHURU_ PRASARA DHŪSARE MATRE SVĀHĀ

Chân Ngôn như vậy, tụng 3 biến gia trì vào Hỏa Thực (thức ăn thiêu đốt trong lửa), rồi thiêu đốt cúng dường

 

_Thần Thông Chân Ngôn:

“Án, tam mạn đả (1) bà lộ chỉ đả (2) ngu hứ-duệ (3) ma dữu nhạ phế (4) bát đầu-ma phế ngư nễ (5) toa phộc ha (6)”

*)OṂ_ SAMANTA AVALOKITA-GUHYA MAYO-JAVE-PADMA

VIGHNE SVĀHĀ

Chân Ngôn như vậy, tán tụng 7 biến thỉnh tất cả chư Phật, Bồ Tát, Chân Ngôn Minh Thần trong Mạn Noa La hiện các Thần Biến

 

_Khí Trượng Chân Ngôn:

“Án, thủ bà tắc đát la (1) đà mai nê (2) bát đầu ma bộ nê (3) hồng (4)”

*)OṂ_ŚUBHA-ŚASTRA DHAMANĪ PADMA-PUṆYE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy đều khiến vận nhiếp tất cả khí trượng đã vẽ trong Đàn, tán tụng 7 biến

 

_Nhiếp Pháp Chân Ngôn:

“Án, tam mạn đả (1) ca lật sái nê (2) bả-la sai la (3) ngu hứ duệ (4) hồng (5)”

*)OṂ_ SAMANTA ĀKARṢAṆE PRASARA-GUHYE HŪṂ

Chân Ngôn như vậy đều khiến vận nhiếp tất cả Pháp Môn bên trong Đàn, như tướng chứng hiểu, tụng 21 biến

 

_Thỉnh Triệu Quán Thế Âm Bồ Tát Chân Ngôn:

“Na mộ tắc trất lý bộ phộc nê thấp-phộc la dã (1) lộ kế thấp-phộc la, ma ê thấp-phộc la dã (2) Án, đà la đà la (3) tam mạn đả bà lộ chỉ đả (4) ngu hứ duệ, y nghiệt xả (5) bạc già bạn (6) địa la địa la (7) ma ha địa la (8) ma nê, ca na ca, la nhạ đả (9) bạt nhật la, phệ nữ lý dã (10) ma la ca đả, bát đầu-ma (11) la nghê nạila nễ la (12) ma ha mục cật để ca (13) nhĩ bộ sử đả, xả lý la (14) ma ha bát đầu-ma bộ nhạ (15) y mộ già bá xả đà la (16) bà la na, bà la, na dã ca (17) nhập phộc la, nhập phộc la (18) tam mạn đả phộc lộ chỉ đả (19) y nghiệt xả, y nghiệt xả (20) bạc già bạn (21) thí khất-la (22) sai ma dã ma nỗ tắc ma la (23) nhĩ nhĩ đà lỗ bá (24) phế sái đà la (25) dã ma, bà lỗ noa, củ phế la (26) na ma tắc cật-lý đả (27) ải thấpphộc la (28) ma ê thấp-phộc la (29) lộ kế thấp-phộc la (30) ế hứ duệ hứ (31) bạc già bạn (32) thí khất-la ma nghiệt xả (33) tát phộc bật đình-dạ mạn noa la (34) sai ma dã (35) ma nỗ tắc ma la (36) na la xả dã toa-phộc lộ phạm (37) nhĩ nhĩ đà đế nhạ đà la (38) tam mạn đả lạt thấp nhĩ, nhập phộc la (39) nghiệt bà xả lý la (40) ma ha ca lỗ nê ca (41) táo danh-dưỡng mục khư (42) bá lý bố lợi noa (43) chiến nại-la mạn noa la mục khư (44) na phộc chiến nại-la nhạ tra đà la (45) y nhĩ đá bà gia (46) ma củ tra đà la (47) ma ha một-la khả ma, phế sái đà la (48) trất-lý lộ giả na (49) y mộ già bà la na (50) đổ lỗ đổ lỗ (51) ma ha ca lỗ nê ca (52) bát đầu-ma bá xả, bà lộ chỉ đả (53) thú đà tát đỏa bà la, na dã ca (54) na mô tốt đổ đê (55) toaphộc ha (56)”

*)NAMAS-TRI-BHUVANEŚVARĀYA LOKEŚVARA-MAHEŚVARĀYA

OṂ_ DHARA DHARA_ SAMANTĀVALOKITA-GUHYE ĀGACCHA BHAGAVAṂ_ DHĪRA DHĪRA MAHĀ-DHĪRA_ MAṆI KANAKA RĀJATĀ VAJRA VAIḌŪRYA MĀLĀ KAṬA RĀGENDRANĪLA MAHĀ-MUKTIKA VIBHŪṢITA ŚARĪRA MAHĀ-PADMA-BHUJA_ AMOGHA-PĀŚA-DHĀRA VARADA BALA-NĀYAKA_ JVALA JVALA_ SAMANTĀVALOKITA

ĀGACCHA ĀGACCHA_ BHAGAVAṂ ŚĪGHRA SAMAYAM-ANUSMARA_ VIVIDHA-RŪPA VAŚADHARA YAMA VARUṆA KUBERA NAMAS-KṚTA

ĪŚVARA MAHEŚVARA LOKEŚVARA_ EHYEHI BHAGAVAṂ ŚĪGHRAM ĀGACCHA_ SARVA-VIDYĀ-MAṆḌALA SAMAYAM-ANUSMARA_ DARŚYA

SVARŪPAṂ VIVIDHA-TEJA-DHĀRA_ SAMANTA-RAŚMI-JVALA GAVAŚARĪRA_ MAHĀ-KĀRUṆIKA SAUMYA-MUKHA PARIPŪRṆA-CANDRAMAṆḌALA-MUKHA NAVA-CANDRA-JAṬĀ-DHARA AMITĀBHĀYA

MAKUṬA-DHARA_ MAHĀ-BRAHMA VEŚADHARA TRI-LOCANA_

AMOGHA VARADA_ DHURU DHURU_ MAHĀ-KĀRUṆIKA PADMA_PĀŚA

AVALOKITA ŚUDDHA-SATVA BALA-NĀYAKA NAMOSTUTE SVĀHĀ

Thỉnh Triệu Chân Ngôn này gia trì vào Hương Vương thiêu đốt, khải thỉnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát… giả sử người có tội: 4 nặng, 5 nghịch, 10 ác cũng được Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát hiện thân, làm cho diệt hạt nhóm tội: 4 nặng, 5 nghịch, 10 ác… cho mãn các Nguyện. Huống chi là kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch, ngày đêm y theo Pháp thọ trì, đọc tụng… há chẳng hiện thân trao cho chứng các Pháp sao?!…

Nếu một lần gia trì vào Hương Vương, một lần thiêu đốt xông ướp tượng Đại Tự Tại Thiên… 10 ngàn biến thì Đại Tự Tại Thiên hiện thân đi đến, cho mãn các Nguyện

Nếu gia trì vào Hương Vương, thiêu đốt xông ướp tượng Na La Diên Thiên… 10

ngàn biến thì Na La Diên Thiên hiện thân đi đến, ban cho Nguyện, ủng hộ

Nếu gia trì vào Hương Vương, thiêu đốt xông ướp tượng Ma Ha Ca La Thần… 10 ngàn biến thì Ma Ha Ca La Thần thống lãnh các quyến thuộc ấy cùng một lúc hiện thân, kính hộ, ban cho Nguyện, nhận làm việc sai khiến

Nếu gia trì vào Hương Vương, thiêu đốt xông ướp tượng Tỳ Na Dạ Ca… 108 biến thì tất cả Tỳ Na Dạ Ca đều bị móc trói, chẳng gây nhiễu não

Nếu gia trì vào Hương Vương, thiêu đốt xông ướp tượng Thiên Ma… 108 biến thì chẳng bị tất cả Thiên Ma, Thần Quỷ đi đến gây nhiễu loạn

Nếu gia trì vào Hương Vương, một ngày 3 thời, hướng mặt về Nhật Thiên thiêu đốt liên tục, mãn 21 ngày thì được chúng Nhật Thiên hiện ra trước mặt ủng hộ, ban cho Phước gia bị

Nếu gia trì vào Hương Vương, từ ngày 3 của tháng, hướng mặt về Nguyệt Thiên thiêu đốt liên tục, đến ngày 15 hoặc nửa đêm ngày 16 thì Nguyệt Thiên hiện ra trước mặt, âm thầm hộ giúp gia bị

Nếu gia trì vào Hương Vương, thiêu đốt xông ướp tượng Tỳ Sa Môn Thiên Vương 10 ngàn biến thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương hiện thân ủng hộ, dâng cho tài bảo, được giàu có lớn

Nếu gia trì vào Hương Vương, thiêu đốt xông ướp tượng Công Đức Thiên… 10 ngàn biến thì tượng Công Đức Thiên lay động, bảo rằng: “Hỏi việc của Bồ Đề thảy đều trả lời”

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp Mễ Đả La (Vetāla: xác chết có thể đứng dậy) chưa bị hoại, 1008 biến thì tự đứng dậy ngồi… hỏi Pháp mong cầu thảy đều trả lời

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông hun người bệnh, gia trì 7 biến thì người này tự cột trói

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp Ngật Bá La (Kapāla: đầu lâu) 1008 biến thì được Ngật Bá La di dộng chạy, tự nói…đều trả lời điều đã hỏi, nhận làm việc sai khiến

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp chày Kim Cương 1008 biến thì trên chày phóng ánh sáng

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp bánh xe (Cakra: luân) 1008 biến thì bánh xe tự lay chuyển

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp cành cây 5 màu 1008 biến thì cành cây ấy có dạng như con rắn cuộc tròn, chuyển dịch uốn éo

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp cái giảy, cái bình, cái bát.. 108 biến thì vật ấy tự xoay chuyển

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp cây kiếm sạch 1008 biến thì cây kiếm phóng ra ánh sáng lửa

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp cái loa 7 biến. Đến chỗ cao xa thổi 7 tiếng thì chúng sinh nghe thấy trừ diệt tội chướng

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông hun người bị bệnh sốt rét 21 biến, liền được trừ khỏi bệnh

Nếu trời không có mưa,ở bên cái ao có Rồng, gia trì vào hương An Tất thiêu đốt chẳng dứt khói, 1008 biến liền tuôn mưa lớn

Nếu mưa dầm tầm tã, ở trên núi cao, gia trì vào hương An Tất thiêu đốt chẳng dứt khói, 1008 biến thì mưa ấy liền ngưng, trừ các tai nạn

Nếu gió ác, mưa đá, tai chướng luôn dấy lên. Hướng mặt về nơi dấy lên, gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt 1008 biến thì ở 4 tháng ngăn chận trừ khử gió, mưa đá Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp thân, quần áo 7 biến rồi khoác mặc thì nơi đã đi đến không có các chướng nạn

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt trong kho tàng 1008 biến liền khiến cho tài bảo chẳng bị hư hao

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp tất cả hoa, quả, thức ăn uống rồi cho mọi người ăn thời đều được trừ diệt tất cả tai chướng

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp vòng hoa rồi cho người đội trên đầu, gia trì thì người này liền tự cột trói, hỏi điều gì đều nói ra

Nếu 21 ngày gia trì vào Hương Vương thiêu đốt cúng dường tượng Kim Cương

Tạng Bồ Tát, tụng Chân Ngôn tiếng tiếng chẳng dứt, mãn 10 vạn biến thì Kim Cương Tạng Bộ Tát hiện thân ban cho điều đã cầu nguyện

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp tượng Dược Xoa Nữ 1008 biến sẽ được Dược Xoa Nữ hiện thân kính hộ, ban cho điều đã cầu nguyện, nhận làm việc cung cấp, sai khiến

Nếu gia trì vào hương An Tất, thiêu đốt xông ướp cái khánh, hoặc xông ướp cái chuông lớn, cái trống lớn 21 biến, tức liền đánh gõ thì người nghe thấy trừ diệt tất cả tội chướng

Nếu ở trong nhà, dùng hương An Tất, một lần tụng Chân Ngôn thì một lần thiêu đốt… 108 biến thì tất cả Quỷ Thần thảy đềy chạy trốn

Nếu muốn nghiệm Thỉnh Triệu Chân Ngôn này, tụng 10 vạn biến, liền làm các Pháp thảy đều thành tựu

 

_Phát Khiển Chân Ngôn:

“Án, y mộ già bá xả (1) bát đầu-mộ sắt nê sái (2) đả la đả la (3) y phộc đá la đổ (4) bạc già bạn (5) nghiệt xả sa phộc bà phộc nam (6) đổ lỗ đổ lỗ (7) ma ha bát đầu-ma bộ nê (8) toa phộc ha (9)”

*)OṂ_ AMOGHA-PĀŚA PADMOṢṆĪṢA TĀRA TĀRA AVA-DHĀRA TU

BHAGAVAṂ GACCHA SVABHĀVĀNĀṂ _ DHURU DHURU_ MAHĀ-

PADMA-PUṆYE SVĀHĀ

Chân Ngôn như vậy gia trì vào nước hạt cải trắng rồi rải tán khắp Đàn thì tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thiên Thần ở 10 phương đều quay trở về cung (Pura) của mình

 

ĐA LA BỒ TÁT HỘ TRÌ PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN

_Bấy giờ, Đa La Bồ Tát (Tārā-bodhisatva) từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, đỉnh lễ bàn chân của chân Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng theo bên phải, quay trở về trụ một bên, rồi bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Tôn Giả Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ấy hay khéo diễn bày Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia này cho người trì Chân Ngôn ở Thế Gian làm lợi lạc lớn.

Thế Tôn! Nay con cũng có Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Đa La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia. Nếu người tu Chân Ngôn ở trong 21 ngày, thanh tịnh như Pháp, tinh tiến niệm tụng, hoặc thường tụng trì Chân Ngôn này. Con thề sẽ tùy theo ủng hộ, dùng mọi thứ Thần Biến của Tam Muội, thị hiện ban cho các Nguyện Quả. Con muốn ở trước mặt Đức Phật diễn bày, nguyện xin rũ lòng thương nhận cho” Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Đa La Bồ Tát rằng “Lành thay!

Lành thay! Ngươi nên diễn nói, Ta sẽ gia bị cho”

Khi ấy, Đa La Bồ Tát liền nói Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Ma Ni Tâm Đà La Ni Chân Ngôn là:

“Na mạc tắc-trất lệ duệ, đặc tẫn ca nam (1)đả tha nga đá nam (2) xá chỉ dã, la nhạ (3) y địa sắt xá na (4) na mạc tắc khất lý đá nam (5) na mô la đát na đát la gia dã (6) na mạc y lợi gia (7) phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã (8) bồ địa tát đỏa dã (9) ma ha tát đỏa dã (10) ma ha ca lỗ nê ca dã (11) na mạc tắc đả la duệ (12) ma la nỉ mê (13) Án, đả la nê, đả la nê (14) đả lệ, bát đầu-ma (15) nhĩ bộ sử đá, đả lệ (16) ma nê, ca na ca (17) nhĩ chất đát la, ma lê (18) nhạ tra, ma câu tra (19) ma nê đả, bát đầu-mễ (20) độ lỗ, độ lỗ (21) bát đầu-ma, bá xã, bộ nê (22) y mô già, bá xả khả tắc đê (23) đả la dã, bà già phộc để (24) ma ha tất địa, bà la nê (27) đổ lỗ, đổ lỗ (26) ma ha đả la nê (27) bà la nê, sa đa dã, tất đễ (28) y mộ già, bà la nê (29) toaphộc hạ (30”

NAMAS-TRIYADHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ_ ŚĀKYA-RĀJA

ADHIṢṬHANA NAMAS-KṚTĀNĀṂ

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

NAMAḤ SA-TĀRĀYE MĀLĀ NIMI

OṂ_ TĀRĀṆI TĀRĀṆI TĀRA PADMA VIBHŪṢITA TĀRE_ MAṆI,

KANAKA, VICITRA MĀLE JAṬA MAKUṬA, MAṆḌITA PADME_ DHURU

DHURU_ PADMA-PĀŚA-PUṆYE _ AMOGHA-PĀŚA-HASTE TĀRĀYA_

BHAGAVATE MAHĀ-SIDDHI VARADE_ TURU TURU_ MAHĀ-TĀRĀṆI

VARADE SĀDHAYA SIDDHI_ AMOGHA VARADE SVĀHĀ

 

_Ma Ni Đại Tâm Đà La Ni Chân Ngôn:

“Án, y mô già (1) bát đầu nhĩ nễ, đả lệ (2) toa-phộc ha (3)”

*)OṂ– AMOGHA-PADMINI TĀRE – SVĀHĀ

 

_Ma Ni Tiểu Tâm Đà La Ni Chân Ngôn:

“Án, ma nê (1) đả lệ (2) hồng (3)”

*)OṂ– MAṆI TĀRE – SVĀHĀ

 

Thế Tôn! Ma Ni Tâm Đà La Ni Chân Ngôn này ban cho người tu Chân Ngôn mãn các điều cầu nguyện.

Nếu tô điểm Đạo Trường, đặt Tượng Đa La. Lấy An Tất Hương, Tô Hợp Hương, Tái Tất Lật Ca Hương … hòa hợp như Pháp. Dùng Chân Ngôn này, ngày đêm như pháp gia trì vào Hương, rồi thiêu đốt thừa sự cúng dường, tụng 10 vạn biến thì Con (Đa La Bồ Tát) liền hiện thân ban cho điều nguyện cầu, trừ bỏ tai nạn về các Dược xoa, La sát, Quỷ Thần, đấu tranh…

Thế Tôn! Nếu người tu Chân Ngôn, mỗi khi muốn nằm thì ở trước Tượng, đốt hương, tụng 21 biến rồi nằm ngủ, con mau chóng hiện trong mộng, ở trước mặt người ấy diễn nói tất cả việc Pháp trong ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) khiến cho người ấy được viên mãn tất cả sự hiểu biết, thành tựu Phước Đức, trừ diệt tất cả tai quái, bệnh não. Sau khi người ấy chết, con sẽ hiện thân ban cho chính niệm và đưa người ấy sinh về cõi Phật, hóa sinh trong hoa sen, viên mãn mọi tướng phân biệt hiểu biết (thức tướng), được Túc Trụ Trí, được các Như Lai thọ ký riêng, được thân Kim Cương (Vajra-kāya), trụ trong Đàn Hội chủng tộc của các Như Lai (Sarva-tathāgata-kula), cho đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề lại chẳng chuyển lùi”

Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Đa La Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Ngươi hay nói Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Ma Ni Chân Ngôn này, hộ trì cho tất cả người tu Chân ngôn được Tất Địa Tối Thắng. Ngươi nên Gia bị tối thượng Nguyện Địa mà ủng hộ cho họ”.

 

ĐẠI CHÚNG HỘ TRÌ PHẨM THỨ BỐN MƯƠI

_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, Tứ Thiên Vương, Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên, Ma Ha Ca La Thần, Bảo Hiền Thần, Mãn Hiền Thần, Bán Chi Ca Thần, Na Tra Câu Bát La Thần, Phộc La Thần, Đại Lực Thần, Ha Lý Để Thần, Thương Xí Ni Thần, Tỳ Ma Dạ Thần, Biện Tài Thiên, A Nỗ Phạm Ma Thiên, Công Đức Thiên, Nhất Kế La Sát Nữ Thần, Hoa Xỉ Thần với vô lượng 8 Bộ Trời Rồng đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở cánh tay phải, cùng một lúc chắp tay, đồng thanh bạch rằng: “Thế Tôn! Kinh này ở tại đất nước nào. Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ đọc tụng, thọ trì, viết chép thì chúng con, tất cả các chúng Thiên Thần cũng như Hội này hợp nhìn ủng hộ, ban cho dức gia bị, chận đứng tất cả tai quái của Thế Gian, cho đến Vô Thường Chính Đẳng Bồ Đề thường chẳng buông bỏ”

Khi ấy, Đức Phật bảo nhóm Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ: “Lành thay! Lành thay! Ông với Đại Chúng này cần phải như vậy thủ hộ Kinh này đừng để ẩn trong đất, khiến trụ ở Thế Gian làm cây đuốc sáng lớn, chiếu các hữu tình mà được giải thoát”

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ MƯỜI CHÍN (Hết)_