KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM

TỐI THƯỢNG THẦN BIẾN GIẢI THOÁT ĐÀN PHẨM THỨ HAI MƯƠI BỐN

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có người tu Tối Thượng Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Tam Muội Gia này, nên ở nơi nhàn tĩnh, bên bờ suối, bờ ao, bờ sông. Hoặc ở nơi có vườn rừng mà Tâm yêu thích, dài rộng 32 khủy tay hoặc 16 khuỷu tay, có thể giới hạn vuông tròn, đào sâu xuống 5 xích (5/3m). Dùng đất ở chỗ ấy, chọn lựa, loại bỏ tất cả đất ác, gạch, đá, xương, cây, trùng, kiến… liền trở lại như Pháp đổ xuống, nện chặt cho bằng phẳng. Đṭ ở nơi ấy, nếu chẳng thừa thiếu thì được gọi là Thượng Địa (đất bậc thượng), các Như Lai khen ngợi đất này. Nên biết đất này có thể là đất mà các Như Lai ngồi Bồ Đề

Trường, chuyển bánh xe Pháp, có thể làm tháp xá lợi (xá lợi chế để) của chư Phật. Nếu đất lấy ra từ chỗ ấy có thừa thiếu thì bên dưới đất này là ác, chẳng thể làm Đàn

Nếu được Thượng Địa, dùng Cồ Ma Di (phân bò), bùn đất màu vàng, như Pháp tô trét trang sức. Lại các bùn hương xoa tô chá xát giáp vòng tinh khiết, vẽ nước biển lớn.

Trong Nội Viện vẽ hoa sen 7 báu, trên Đài có điện báu: chính giữa vẽ Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata) tay phải làm tướng xoa đỉnh đầu, hướng mặt về phương Tây, ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử

Bên trái vẽ Đức Phật A Di Đà (Amitābha-buddha), tay phải làm tướng xoa đỉnh đầu, hướng mặt về phương Tây, ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử

Bên phải vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi-buddha) tay phải làm tướng xoa đỉnh đầu, hướng mặt về phương Tây, ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử

Trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẽ Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát (Amogha-pāśa avalokiteśvara-bodhisatva) một mặt, 3 con mắt, vui vẻ mỉm cười. Thân có 4 cánh tay: một tay bên trái cầm hoa sen, một tay bên phải cầm sợi dây, hai tay chắp lại. Đầu đội mảo báu, mão có vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha), mọi loại trang nghiêm, ngồi trên tòa hoa, khom mình chiêm ngưỡng

Trước mặt Đức Phật A Di Đà ấy vẽ Bất Không Phấn Nộ Vương (Amogha-

krodha-rāja) 3 mặt, 4 cánh tay, mỗi mặt riêng có 3 con mắt. Mặt ngay chính giữa vui vẻ mỉm cười, mặt bên trái bên phải đều chau mày giận dữ. Tay trái cầm móc câu, tay phải cầm sợi dây, hai tay nâng mâm hoa báu. Đầu đội mão báu, mảo có vị Hóa Phật, mọi loại trang nghiêm, ngồi trên tòa hoa, khom mình chiêm ngưỡng

Tiếp theo, mặt Đông của Viện, vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvarabodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Kiết Già. Thấp Phế Đa Bồ Tát (Śveta-bodhisatva) tay cầm hoa Câu Vật Đầu, ngồi Bán Già. Liên Hoa Già Na Lợi Bồ Tát (Padmagandhāri-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già. Đa La Bồ Tát (Tārā-bodhisatva) tay cầm hoa Ưu Bát La, ngồi Bán Già. Tỳ Câu Chi Bồ Tát (Bhṛkuṭī-bodhisatva) ngồi Bán Già

Mặt Bắc vẽ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát (Pāṇḍara-vāsini-avalokiteśvarabodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Kiết Già. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāmaprāpta-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Kiết Già. Kiều Lý Bồ TáT (Gaurībodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già. Nhĩ Lộ Chỉ Nễ Bồ Tát (Vilokinibodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già. Cát Tường Bồ Tát (Śrī-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Kiết Già.

Mặt Nam vẽ Đại Cát Tường Bồ Tát (Mahā-śrī-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Kiết Già. Đại Thủy Cát Tường Bồ Tát (Mahodaka-śrī-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Kiết Già. Lạc Cật Sắt Nhĩ Bồ Tát (Lakśmi-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già. Tốt Đổ Ba Đại Cát Tường Bồ Tát (Stūpa-mahā-śrī-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già. Bộc Nga Bà Để Bồ Tát (Bhogavatī-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già.

Mặt Tây vẽ Bạch Thân Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát (Śvetāṃge-avalokiteśvaramātā-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Kiết Già. Vô Cấu Tuệ Bồ Tát (Vimala-matibodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già. Thủy Phộc Ma Khả Minh Vương (Śivamahā-vidyā-rāja) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già. Gia Du Mạt Để Bồ Tát (Yaśo-matibodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già. Mã Đầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Hayagrīva-avalokiteśvara-bodhisatva) tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già.

Mặt Đông vẽ Vô Năng Thắng Kim Cương (Aparājita-vajra) mặt mắt giận dữ, tay trái cầm cái chày, ngồi Kiết Già

Cửa Nam vẽ Kế Lý Chỉ La Kim Cương (Kīlikīla-vajra) mặt mắt giận dữ, tay trái cầm cái chày, ngồi Bán Già

Cửa Tây vẽ Băng Nga La Kim Cương (Piṅgala-vajra) mặt mắt giận dữ, tay trái cầm cái chày, ngồi Bán Già

Mặt Bắc vẽ Ni Tô Hồng Bà Kim Cương (Nisuṃbha-vajra) mặt mắt giận dữ, tay trái cầm cái chày, ngồi Bán Già

Các Bồ Tát này có mão hoa, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại trang nghiêm, ngôn trên tòa hoa sen, thân tỏa lửa sáng tròn trịa

_Viện kế tiếp, 4 mặt trừ cửa ra, để Tịnh Cư Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Phạm Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Diệm Ma Vương, Thủy Thiên, Đế Thích Thiên, Câu Ma La Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Đâu Suất Đà Thiên, A Ca Ni Tra Thiên cho đến chư Thiên

Nhóm chư Thiên này hoặc chỉ để bày Ấn (Mudrā). Ấy là: Chuyển Pháp Luân Kim Cương Xử Ấn, Quyến Sách Ấn, Việt Phủ Ấn, Na La Diên Luân Ấn, Tam Xoa Kích Ấn, Bát Trí Sa Ấn, Chùy Ấn, Kim Cương Man Ấn, Liên Hoa Man Ấn, Luân Ấn, Loa Ấn, Bang Ấn, Sóc Ấn, Bảo Bình Ấn, Bảo Kính Ấn, Ưu Bát La Hoa Ấn, Căn Bản Liên Hoa Ấn, Bảo Tràng Ấn, Tản Cái Ấn, Như Ý Châu Tràng Ấn, Ma Ni Kim Cương Ấn, Kim Cương Việt Phủ Ấn, Tứ Cổ Kim Cương Xử Ấn, Nan Nễ Ca Vạt Đa Ấn, Tích Trượng Ấn, Quân Trì Ấn, Bật Lăng Nga La Ấn, Hắc Lộc Bì Ấn, Lạc Bạc Bảo Anh Lạc Ấn, Ngũ Sắc Vân Ấn, Nhật Thiên Ấn, Nguyệt Thiên

Ấn, Tinh Thiên Ấn, cho đến các Ấn có lửa sáng tỏa lửa nhiễu quanh

Cửa Đông vẽ con sông Hằng Hà (Gaṅga)

Cửa Nam vẽ con sông Tỷ Đá

Cửa Tây vẽ con sông Bà Khuất Số

Cửa Bắc vẽ con sông Chiến Nại La Bà Già

4 góc vẽ 4 Thiên Vương Thần cầm nắm Khí Trượng

Cửa Đông, bên phải vẽ Ma Ni Bạt Đà La Thần (Maṇi-bhadra) cầm nắm viên ngọc báu. Bên phải vẽ Dạ Ma Thiên, Vô Thí Dụ Thiên đều cầm hoa báu

Cửa Đông, bên trái vẽ Bố Lạt Noa Bạt Đà La Thần (Pūrṇa-bhadra) cầm nắm viên ngọc báu. Bên trái vẽ Công Đức Thiên tay cầm hoa sen

Cửa Nam, bên phải vẽ Bà La Nỉ Bà Lực Thiên Thần cầm cây đao. Bên phải vẽ Địa Thiên Thần, Miêu Giá Thiên Thần, Hỏa Thiên Thần đều cầm hoa

Cửa Nam, bên trái vẽ Bán Chi Ca Dược Xoa Đại Tướng Thần. Bên trái vẽ Dược Thiên Thần cầm hoa

Cửa Tây, bên phải vẽ Nan Đà Long Vương (Nanda-nāga-rāja) nâng cầm hoa báu. Bên phải vẽ Biện Tài Thiên, Tỳ Ma Dạ Thiên cầm hoa

Cửa Tây, bên trái vẽ Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda-nāga-rāja) cầm hoa. Bên trái vẽ Nhất Kế La Sát Nữ, Độ Để Sứ Giả, Kim Cương Thương Ca Lợi Nữ, Tỳ Câu Chi La Sát Nữ đều có mặt mắt giận dữ, ngồi Bán Già

Cửa Bắc, bên trái vẽ Vô Biên Long Vương (Ananta-nāga-rāja) tay cầm hoa báu.

Bên trái vẽ Hoa Xỉ Thần cầm hoa

Cửa Bắc, bên phải vẽ Ha Lợi Đế Thần, Thương Khí Ni Thần

Nhóm Thiên Thần này có hoa, chuỗi Anh Lạc, quần áo, mọi loại trang nghiêm… ngồi Bán Già

_Bên trên giới hạn của Nội Viện vẽ ngọc báu Ma Ni đủ mọi màu sắc. Bên trên giới hạn của Viện kế tiếp vẽ vòng hoa sen, Bên trên giới hạn của Ngoại Viện vẽ chày Kim Cương Độc Cổ với một một đầu chày nối tiếp nhau. Bên trong, bên ngoài vẽ nhóm vật với màu sắc đều mới, tốt

_Khi tu Pháp này thời tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, chẳng ăn Huân Tân, rượu, thịt, thức ăn dư thừa… như Pháp xoa bôi trang sức, dùng sợi dây chỉ 5 màu giăng nhiễu quanh làm giới hạn

Đàn Viện ấy, bên ngoài làm cái viện 6 khuỷu tay, sựa trị sạch sẽ, đầm nện cho bằng phẳng, dùng Cồ Ma Di (phân bò), bùn đất màu vàng xoa bôi chà xát vòng khắp. Dùng mọi loại hương xoa bôi chà xát khắp lần nữa. Dùng phấn 5 màu mô phỏng vẽ giới hạn bên ngoài (ngoại giới). Nên mở 4 cửa, đem 64 cây cọc Kim Cương dài 9 thốn (3dm) đóng tại giới hạn bên ngoài Đàn (đàn ngoại giới). Dùng sợi dây chỉ 5 màu vây quanh làm giới hạn bên ngoài Đàn.

8 hoa sen bằng đồng đỏ, 8 hoa sen bằng đồng vàng ròng, 8 hoa sen bằng bạc trắng

4 cái vò bằng vàng ròng, 4 cái vò bằng bạc, 4 cái vò bằng đồng đỏ… chứa đầy các nước hương, 7 báu, miệng vò cắm cây có hoa quả báu. 4 cái vò báu bằng bạc chứa các nước hương, 7 báu…. dùng lụa trắng che trùm miệng vò.

4 lư hương bằng vàng ròng, 4 lư hương bằng bạc. Long Não hương, Trầm Thủy hương, Uất Kim Hương, Bạch Chiên Đàn hương… 4 cái lá bằng vàng ròng, 4 cái lá bằng bạc chứa 4 loại hương này… Hiến mọi loại báu màu sắc

Ở đầu 4 cây phướng để mão báu

8 vật khí bằng vàng ròng, 8 vật khí bằng bạc chứa nước hương Trầm Thủy, trên mặt nước của 8 vật khí rải hoa nổi

8 vật khí bằng vàng ròng, 8 vật khí bằng bạc chứa riêng các hương. 8 vật khí bằng vàng ròng, 8 vật khí bằng bạc chứa riêng các hoa. 8 vật khí bằng vàng ròng, 8 vật khí bằng bạc chứa 3 loại thức ăn màu trắng… như Pháp bày hiến.

64 cái vò bằng sành sứ trắng chứa các nước hương, miệng vò cắm các hoa, cành, lá

64 lư hương bằng sành sứ trắng, thiêu đốt mọi loại hương

4 cái vò bằng đồng đỏ chứa các nước hương, dùng vải lụa màu cột buộc trên cổ vò

64 phần: 3 loại thức ăn màu trắng. 64 phần: mọi loại thức ăn uống, quả trái. 122 vòng hoa đủ màu. 64 vòng hoa màu trắng. 32 vòng hoa màu đỏ. 8 cây đuốc sáp, 8 cây đèn… như Pháp bày hiến

_Ngoại Viện: 4 mặt thắp 164 chém đèn bơ, đèn dầu. Thức ăn uống cúng này, chỉ trừ 5 Tân, rượu, thịt, rau cải, rau tươi, thức ăn dư thừa, thức ăn dơ bẩn, thì đừng cúng dường, ngoài ra thông dùng hết

Ngoại Viện: 4 cửa, 4 góc bày trí tòa cao, dùng các lụa là như Pháp trang nghiêm.

Trên tòa ở 4 góc, chuyển đọc Thần Biến Chân Ngôn Kinh này. Trên tòa ở 4 cửa chuyển đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Tiếng đọc kinh trong trẻo hay ho. Người đọc Kinh này tắm gội sạch sẽ, xoa bôi hương, mặc áo sạch, lại ăn 3 loại thức ăn màu trắng, vào Đàn lên tòa, dùng mọi loại phan, hoa, đeo chuông, đeo vàng ngọc trang sức… bên trong bên ngoài 264 lối đi trang nghiêm

Lại ở bên ngoài ấy, làm cái Viện 10 khuỷu tay, sựa trị sạch sẽ, xoa tô mặt đất. Ngay cửa Tây của Đàn làm cái Đàn tròn 8 khuỷu tay, nền cao 2 khuỷu tay, như Pháp tô vẽ, chỉ mở cửa Đông, xếp bày mọi loại phan, hoa trang sức. Chính giữa để Tịnh Thổ A Di Đà Phật Biến (Tượng A Di Đà ở Tịnh Thổ) hướng mặt về phương Đông. Đem các hương, hoa, thức ăn uống, nước hương bày hiến cúng dường

Ngay cửa Bắc của Đàn làm cái Đàn vuông vức 8 khuỷu tay, nền cao 2 khuỷu tay, như Pháp tô vẽ, chỉ mở cửa Nam, xếp bày mọi loại phan, hoa trang nghiêm. Chính giữa để Tỳ Lô Giá Na Phật Biến (Vairocana-buddha-bimba: hình tượng Tỳ Lô Giá Na Phật), Địa Tạng Bồ Tát Biến (Kṣitigarbha-bodhisatva-bimba), Di Lặc Bồ Tát Biến (Maitreya-bodhisatva-bimba), Bất Không Phấn Nộ Vương Biến (Amogha-krodharāja-bimba) … hướng mặt về phương Nam. Đem các hương, hoa, thức ăn uống, nước hương bày hiến cúng dường

Ngay cửa Đông của Đàn làm cái Đàn vuông vức 8 khuỷu tay, nền cao 2 khuỷu tay, như Pháp tô vẽ, chỉ mở cửa Tây, xếp bày mọi loại phan, hoa trang nghiêm. Chính giữa để Thích Ca Mâu Ni Phật Biến (Śākya-muṇi-buddha-bimba), Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Biến (Vajra-dhāra-guhyādhipati-bodhisatva-bimba), Bất Không Quyến Sách Tất Địa Vương Biến (Amogha-pāśa-siddhi-rāja-bimba), Bất Không Đại Phấn Nộ Vương Biến (Amogha-mahā-krodha-rāja-bimba)… hướng mặt về phương Tây. Đem các hương, hoa, thức ăn uống, nước hương bày hiến cúng dường

Ngay cửa Nam của Đàn làm cái Đàn vuông vức 8 khuỷu tay, nền cao 3 khuỷu tay. Bên ngoài Đàn, 4 mặt tô điểm làm hình ngọn núi như Pháp tô vẽ, chỉ mở cửa Bắc, xếp bày mọi loại phan, lọng trang nghiêm. Chính giữa để Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Biến (Amogha-pāśa-avalokiteśvara-bodhisatva-bimba), Thế Gian Vương Như Lai Biến (Loka-rāja-tathāgata-bimba), Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Biến (Mañjuśrī-bodhisatva-bimba), tượng Nhất Thiết Chướng Bồ Tát … hướng mặt về phương Bắc. Đem các hương, hoa, thức ăn uống, hương Bạch Chiên Đàn, hương Trầm Thủy, hương Tô Hợp, hương Long Não, hương Uất Kim Cương… bày hiến cúng dường. Thiêu đốt Hương Vương cúng dường tất cả

Người trì Chân Ngôn làm Mạn Noa La này thời ngày 1 của kỳ Bạch Nguyệt, tắm gội sạch sẽ, xoa bôi hương, mặc quần áo sạch, y theo Pháp thỉnh bạch, khởi đầu tu trì. Người đã cung cấp hầu hạ cũng tắm gội sạch sẽ, xoa bôi hương, mặc quần áo sạch, mỗi ngày thọ trì 8 Quan Trai Giới, phát Tâm Bồ Đề

Khi tạo dựng Đàn này thời người trì Chân Ngôn đến ngày 8 trong tháng, chặt đứt hết các lời nói, một lần đi ra thì một lần tắm gội, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sách, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, làm Pháp, kết Giới rồi đem sợi dây Chân Ngôn nên hộ Đồng Bạn, nhóm người cung cấp hầu hạ, người giúp thỉnh Pháp. Dùng 3 bộ quần áo thay đổi, đừng tiếp chạm lẫn nhau. Đối với hữu tình khởi Tâm Đại Bi

Ở cửa Tây của Đại Đàn, làm Pháp an ngồi, ngày đêm 6 thời tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 4 biến, quán đỉnh hộ thân. Tựng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn 3 biến, Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn 4 biến, Phổ Biến Tâm Ấn Chân Ngôn 108 biến, Bất Tư Nghị Quán Đà La Ni Chân Ngôn 7 biến, Tất Địa Vương Chân Ngôn 3 biến, Nhất Thiết Bồ Tát Kính Lễ Giải Thoát Tam Muội Gia Chân Ngôn 3 biến… ngày ngày 3 thời

Bên ngoài cửa Tây của Đàn, tụng Quang Diệm Chân Ngôn sắp xếp thiêu đốt Hỏa Thực. Trong 4 cửa Đàn tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 3 biến, Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn 3 biến, Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn 3 biến, Phổ Biến Tâm Ấn Chân Ngôn 108 biến, Bất Tư Nghị Quán Đà La Ni Chân Ngôn 7 biến, Tất Địa Vương Chân Ngôn 3 biến, Nhất Thiết Bồ Tát Kính Lễ Giải Thoát Tam Muội Gia Chân Ngôn 3 biến

Đến ngày 14 dùng bơ, sữa, lạc, hương Long Não hòa chung với thức ăn. Phát Tâm Đại Bi, dùng các hữu tình làm mầm giống Bồ Đề, thề độ tất cả hữu tình không có dư sót, khiến thọ nhận Pháp: Tam Quy, sám hối, phát Tâm Bồ Đề.

Dùng hương xông ướp bàn tay, nghĩa là được hình sắc màu nhiệm Đại Bi của Như Lai

Xoa bôi hương trong lòng bàn tay nghĩa là được hương Giới Định Tuệ của Như Lai Trao cho hương hoa hiến các Thánh Tôn nghĩa là được 32 tướng của Như Lai

Quán nhìn đèn sáng nghĩa là được ánh sáng Trí Tuệ của Như Lai Gia trì vào cây Ưu Đàm Bát La, cây A Thuyết Tha… gốn ngọn ngay thẳng, trao cho người thọ Pháp, hướng mặt về phương Đông, hướng mặt về phương Bắc nhai nhấm rồi ném: đầu cây nhai nhấm hướng về phương nào thì nên biết là Bộ ấy. Đứng thẳng dạy bảo rất rõ ràng, nói rằng: “Quán niệm chư Phật, cầu cảnh giới thù thắng”, Dẫn vào cửa Tây, gia trì rải hoa, chắp tay, lễ bái, quỳ thẳng lưng mà ngồi, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn trì Ấn, quán đỉnh, dùng nước hương rưới rót lên đỉnh đầu, lễ bái, cúng dường, dạy bảo dẫn hành đạo, bên cạnh cửa của Ngoại Đàn, quỳ thẳng lưng mà ngồi

Trên tòa ở 4 cửa, 4 góc đọc Kinh, ngày đêm 6 thời tiếng Kinh chẳng dứt, Lúc đó, người trì Chân Ngôn ở bên trong Đàn tụng Phổ Biến Tâm Ấn Chân Ngôn hành đạo, đốt hương cúng dường. Tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn tự rưới rót đỉnh đầu của mình. Tụng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Phổ Biến Tâm Ấn Chân Ngôn, Bất Tư Nghị Quán Đà La Ni Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn, Nhất Thiết Bồ Tát Kính Lễ Giải Thoát Tam Muội Gia Chân Ngôn đều một ngàn biến

Bên trong Đàn ở 4 cửa: đốt hương hành đạo. Tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Phổ Biến Tâm Ấn Chân Ngôn, Bất Tư Nghị Quán Đà La Ni Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn, Nhất Thiết Bồ Tát Kính Lễ Giải Thoát Tam Muội Gia Chân Ngôn đều một ngàn biến

Biến Tượng (Bimba) bên trong bên ngoài cùng một lúc đều phóng mọi loại ánh sáng. Ở trong hư không phát ra mọi loại âm thanh. Lúc đó, thân của người trì Chân Ngôn tuôn ra lửa sáng. Tại Nội Viện bên trong Đàn: Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện ra thân phóng ánh sáng lớn vượt hơn trăm ngàn mặt trời, nhìn ngó 10 phương, duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu, cao giọng khen rằng: “Lành thay! Lành thay bậc Đại Chân Ngôn! Nay ngươi khéo hay mọi loại như Pháp, trang nghiêm Bất Không Tối Thượng Thần Biến Giải Thoát Đàn Ấn Tam Muội Gia”

Đàn này mới là nơi mà Thần Thông của tất cả Như Lai đã gia bị. Lại là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã kính lễ. Lại là Đàn Ấn Tam Muội Gia bí mật của tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại là Đàn Ấn Tam Muội Gia Tập Hội của tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, A Tu La, Càn Thát Bà, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hô La Già. Lại là Đàn Ấn Tam Muội Gia tồi phục tất cả Thiên Ma, Tỳ Na Dạ Ca. Lại là Đàn Ấn Tam Muội Gia nhổ bứt thoát khỏi rừng rậm phiền não, gieo trồng gốc rễ giải thoát của tất cả Bật Sô, Bật Sô Ni, quốc vương, vương tử, hậu phi, cung nữ, đại thần, liêu tá, tộc tính nam nữ. Lại là Đàn Ấn Tam Muội Gia thấy nghe chuyển Nghiệp, Giải Thoát của tất cả bàng sinh cầm thú. Lại là Đàn Ấn Tam Muội Gia giải thoát sự mở đóng tất cả nẻo Địa Ngục, nẻo Quỷ đói, nẻo súc sinh, nẻo A Tu La. Lại là Đàn Ấn Tam Muội Gia giải thoát tru diệt tất cả tai quái. Lại là Đàn Ấn Tam Muội Gia đi vào cái thành Đại Niết Bàn… Chính vì thế cho nên nói Bất Không Quyến Sách Tối Thượng Thần Biến Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát chân thật đã kính lễ

Nếu có hữu tình tạm được thấy nghe Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này, cũng sẽ được giải thoát biển nghiệp sinh tử, trụ Bất Thoái Địa, được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) huống chi là y theo Pháp làm Đàn cúng dường, chẳng ăn chẳng nói, thọ trì, đọc tụng mà há chẳng chứng A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề ư?!…

_Bạch Đức Thế Tôn! Nên biết người này liền đồng với thân của con. Con đối với người này rất đặc biệt thương yêu, giúp đỡ, gánh vác, đội trên đỉnh đầu giống như Đức Như Lai. Tất cả các Nguyện Thế Gian Xuất Thế Gian đều làm cho mãn túc, cho chứng Bất Không Trí Nghiêm Giải Thoát Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Lại sẽ cho chứng căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Thần Thông Du Hý Tam Muội Gia

Nếu ở bên trong Đàn này trao cho Tam Muội Gia (Samaya) thì sau khi hết mạng đều được an trụ A Tỳ Bạt Trí (Avaivartika: bất thoái chuyển), sinh trong hoa sen Thượng Phẩm, được trao cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký, gọi là thân của bờ mé sau cùng, dùng tướng Đại Nhân mà tự trang nghiêm, mặc quần áo của cõi Trời, được Túc Trụ Trí, chứng Nhất Thiết Như Lai Bất Không Giải Thoát Chuyển Pháp Luân Trường Đại Tam Muội Gia. Sẽ thấy tất cả Như Lai ngồi trên tòa Bồ Đề chuyển bánh xe Đại Pháp. Được các Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ông được trụ A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Bất Thoái Chuyển Địa”. Tất cả Như Lai trong cõi nước ở 10 phương đều duỗi bàn tay vô lượng câu chi ánh sáng cùng một lúc xoa đỉnh đầu, vì mình nói tất cả Pháp màu nhiệm thâm sâu, cho đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Địa

Nếu lại có người đem Kinh Điển này, ở trong 4 Chúng đọc tụng, giải nói, khiến cho các người nghe giải trừ tất cả tội nặng, tai chướng, đều sẽ trụ Bất Thoái Chuyển Địa, gọi là người con tối thắng của các Như Lai. Người này thường được Quán Thế Âm quán sát, thương yêu, âm thầm hộ giúp, cho đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề mà chẳng buông lìa

Nếu có chúng sinh dẫm đạp lên đất của Đàn này, hoặc lại nhìn thấy thì cũng được trừ diệt tất cả tội chướng, làm mầm giống Bồ Đề

Nếu gió thổi qua đất của Đàn này mà bụi rơi vào thân của hữu tình thì cũng được trừ diệt tất cả tội chướng, làm mầm giống Bồ Đề

Chân Ngôn Kinh này chỉ chuyển đọc thì Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, các hàng Thiên Thần đều sẽ ủng hộ, đắc được vô lượng Công Đức,

Phước Uẩn, căn lành của Bồ Đề

 

QUANG DIỆM CHÂN NGÔN PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM

_Bạch Đức Thế Tôn! Xuất Thế Hộ Ma Mạn Noa La Tam Muội Gia này hay hại tất cả chướng lụy, tay ách, dạo biển sinh tử, trụ Bất Thoái Địa, được các như lai hiện trước mặt an ủi. Xuất Thế Đạo Phần, Tịch Cư Thiên, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Diệm Ma Vương, Bà Lỗ Noa Thiên, Câu Phế La Thiên, Câu Ma La Thiên với các Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, A Tố Lạc, Càn Thát Bà, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Già, tất cả Quỷ Thần thảy đều đến tụ tập vòng khắp, trợ giúp. 10 vị Đại Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát, 4 vị Thiên Thần Vương nhìn ngó, hộ giúp, ngăn chận các Quỷ Thần ác, tất cả tại nạn chẳng gây não hại

Phía Bắc cửa Tây của Đàn dài rộng 3 khuỷu tay, nền cao 4 ngón tay, vòng tròn ở giữa một khuỷu tay, sâu một khuỷu tay, đào cái hầm lò lửa, đường viền trên hầm cao rộng 4 ngón tay, đáy hầm dùng bùn nặn làm hoa sen nở rộ. Dùng Cồ Ma Di (phân bò), bùn đất màu vàng tô trét, như Pháp xoa tô chà xát. Nhiễu quanh đường viền, bên ngoài làm cánh, tua, nhụy của hoa sen 7 báu

4 mặt, 4 góc làm hoa sen nở rộ. Trên đài để Ấn, lối đi giới hạn 7 báu, mở rộng 4 cửa

4 cửa, 4 góc làm hoa sen bằng đồng, vàng

4 mặt 4 góc để nước hương Ấy Già, trên mặt nước rải hoa nổi

Đem các hương, hoa, 3 loại thức ăn màu trắng, mọi loại vòng hoa bày trí cúng dường

Khi thiêu đốt Hỏa Thực thời trên tòa ở 4 cửa, 4 góc đọc Kinh, mỗi mỗi tiếng chẳng dứt.

Tụng Chân Ngôn gia trì vào cây Phong Hương, cây Mộc Mật, cây Đỗ Trọng ngay thẳng, tốt đẹp, chặt cắt dài nửa khuỷu tay, gia trì nhóm lửa.

Gia trì vào hương Bạch Chiên Đàn, hương Trầm Thủy, hương Tô Hợp, hương Huân Lục, hương An Tất, hương Uất Kim, hương Long Não, hạt cải trắng, hoa lúa đậu, Bạch Mật, Thạch Mật, Ngưu Tô… Hộ Ma. Hương Long Não ấy tùy theo nơi chuẩn bị đúng chỗ

Ngồi yên ở cửa Tây, tụng trì Quang Diệm Chân Ngôn là:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi-gia (2) phộc lộ chỉ đế thấpphộc la dã (3) bồ địa tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) Án, bát đầu ma chấn đả ma nê (8) phộc la phộc la (9) bát đầu ma bộ nê (10) nhập phộc la nhập phộc la (11) hổ đả xả nỉ (12) bộ lỗ bộ lỗ (13) nhĩ mục khất sái bộ nê (14) đà khả đà khả (15) tát phộc ma lan (16) y mộ già bá nê, bà la đệ (17) hồng hồng (18) ninh-cát, na khả, bá bát (19) xá ma, xá ma nễ (20) lộ cú đá la nê (21) tam mạn đa la thấp nhĩ bà la nỉ (22) đổ lỗ đổ lỗ (23) bả-la phộc la, y mộ già tất địa (24) Án, bộ lỗ bộ phộc (25) na mô tốt đổ đê, toa-phộc ha (26)”

 

Hiến Tỳ Lô Giá Na Như Lai, A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tự Tại Vương Như Lai

Tiếp theo, hiến Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Phấn Nộ Vương Bồ Tát

Tiếp theo, hiến tất cả Bồ Tát ở Viện thứ hai

Tiếp theo, hiến tất cả Thiên Thần, Chân Ngôn Minh Thần, Đàn Thần ở Ngoại Viện

Tiếp theo, hiến Phật, Bồ Tát bên trong Đàn ở cửa Đông

Tiếp theo, hiến Phật, Bồ Tát bên trong Đàn ở cửa Bắc

Tiếp theo, hiến Phật, Bồ Tát bên trong Đàn ở cửa Nam

Tiếp theo, hiến Phật, Bồ Tát bên trong Đàn ở cửa Tây

Tiếp theo, hiến tất cả 8 Bộ Trời Rồng

Mỗi mỗi như Pháp, Hộ Ma, cúng dường thì tất cả tội chướng, tai ách, biến quái, nạn vua chúa, nạn giặc cướp, nhóm nạn cọp, rắn… thảy đều trừ diệt. Đất nước an ninh, thời thế, người dân, bàng sinh, hữu tình ngửi thấy mùi hương đều được giải trừ tất cả tội chướng, sau khi hết mạng thì hóa sinh trong hoa sen, trụ Bất Thoái Địa

Mùa Đông thì Hộ Ma ban đêm, mùa Xuân thì Hộ Ma ban ngày, ngày riêng 3 thời thì thân của người trì Chân Ngôn tỏa ra ánh sáng. Tất cả Như Lai trong cõi nước ở 10 phương cùng một lúc hiện thân, duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu, đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay người trì Chân Ngôn! Nay ngươi đã được Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Xuất Thế Giải Thoát Hộ Ma Đàn Tam Muội Gia. Giáng phục tất cả Tỳ Na Dạ Ca, các Ma, Quỷ Thần”

Hộ Ma Tam Muội Gia này cũng hay tiến đến Bồ Đề Đạo Trường Chuyển Pháp Luân Hội

Quán Thế Âm Bồ Tát, thân trì giữ tướng Đại Phạm Thiên, một tay cầm hoa sen, một tay cầm cây kích, một tay cầm sợi dây, một tay búng ngón tay… sẽ hiện thân đi đến, khen rằng: “Lành thay! Lành thay người trì Chân Ngôn! Nay ngươi đã được Bất

Không Quyến Sách Tâm Giải Thoát Hộ Ma Mạn Noa La Thành Tựu Tam Muội Gia. Ngươi muốn Nguyện gì? Ta khiến cho đầy đủ”

Lúc đó, Tâm nguyện thảy đều cầu xin. Quán Thế Âm Bồ Tát duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu. Khi xoa đỉnh đầu thời thân chứng Thần Thông, dạo đến tất cả cõi nước ở 10 phương, đỉnh lễ chư Phật. Được các Như Lai trao cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký, trụ ở cõi nước Cực Lạc (Sukha-vatī) ở phương Tây, làm số Chúng Bồ Tát của Đức Phật A Di Đà, cho đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, lắng nghe Pháp thâm sâu

Đem tro Hộ Ma này xoa bôi thân, tắm rửa thì chũng được trừ diệt tất cả tội chướng

Nếu bị tất cả bệnh Quỷ Thần. Cầm tro chấm vào trán, liền được trừ khỏi

Nếu chấm vào trái tim, lỗ rốn sẽ giải trừ tai ách

Nếu bị trùng độc cắn. Hòa (tro Hộ Ma) với nước rồi xoa bôi phụ vào, liền được trừ khỏi

Nếu bị Yểm Cổ, Chú Trớ. (dùng tro Hộ Ma) xoa bôi thân, tắm rửa cũng được trừ khỏi

Nếu bị mụn nhọt ác. Hòa (tro Hộ Ma) với bơ rồi xoa bôi phụ vào, cũng được trừ khỏi

Nếu gió ác, sấm, mưa đá luôn luôn dấy lên mưa gió trái nghịch. (dùng tro Hộ Ma) tán rải liền được trừ tan

Nếu rải (tro Hộ Ma) ở chỗ tụng niệm, liền thành Giới

Nếu nhiễu quanh ranh giới của vườn, rừng, ruộng… rải (tro Hộ Ma) khắp thì chẳng bị tất cả tai vạ Hoàng Trùng ăn hoa, quả, lúa mạ

Nếu rải (tro Hộ Ma) ở 4 cửa thành thì người dân đạp lên đều giải trừ ách chướng. Ngay sau khi buông xả mạng sẽ sinh lên cõi Trời, hoặc sinh về Tịnh Thổ

Nếu rải (tro Hộ Ma) trên mồ mả, xác chết trong rừng Thi Đà thì người đã mất ấy đều thoát các tội, sinh lên trên Trời, hoặc sinh về Tịnh Thổ

Nếu rải (tro Hộ Ma) ở làng, xóm, thành, ấp, phường, nhà cửa, nơi A Lan Nhã thì đều được an ổn, trừ các ách nạn

Nếu rải (tro Hộ Ma) ở cung vua thì giải các tai ách, đắc được an ổn

Tro Hộ Ma này thuận theo Ý, tùy theo Tâm… gia trì thì chỗ dùng đều được thành tựu

 

TƯỢNG XUẤT THẾ GIẢI THOÁT ĐÀN PHẨM THỨ HAI MƯƠI SÁU

_Bạch Đức Thế Tôn! Tượng Bất Tư Nghị Quán Đà La Ni Chân Ngôn Xuất Thế Giải Thoát Mạn Noa La. Lấy vải lụa trắng dài rộng 4 khuỷu tay, hoặc rộng 6 khuỷu tay, 8 khuỷu tay, 12 khuỷu tay. Ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt khởi đầu tô vẽ. Dùng màu sắc, bút, chén đều sạch tốt, nước hương Long Não hòa tan với keo hương, điều hòa màu sắc tô vẽ

Khi vẽ Tượng thời tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi, mặc quần áo sạch, chặt đứt nhìn ngó phòng thất của vợ, chẳng ăn 5 Tân, rượu thịt, thức ăn dư thừa. Ăn 3 loại thức ăn màu trắng. Mỗi ngày, sáng sớm thọ 8 Giới Trai, dạy bảo phát Tâm tin tưởng, Tâm Đại Bi

Ở giữa vẽ núi Bổ Đà Lạc, núi ấy có dạng như Tu Di Sơn Vương, núi có 9 mỏm dạng như hoa sen nở. Mỏm núi ngay Tâm ấy, tròn trịa, to lớn, bằng phẵng , ngay ngắn. Trên núi vẽ các cây báu, cây hoa với dây leo, cành, hoa, lá. Bên dưới núi là biển lớn với mọi loại cá, thú

Trên mỏm núi ngay tâm, vẽ cung điện báu với lầu gác, cột trụ báu. Trong điện vẽ tòa báu Liên Hoa Sư Tử, trên tòa vẽ Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát một mặt, 4 cánh tay, mặc quần áo của cõi Trời, vòng, xuyến, chuỗi ngọc… dạng như Đại Phạm Thiên có 3 con mắt, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật. Một tay cầm hoa sen, một tay cầm cây đinh ba, một tay cầm sợi dây, một tay Thí Vô Úy… ngồi Kiết Già

Bên phải vẽ Đa La Bồ Tát tay cầm hoa Ưu Bát La, ngồi Bàn Già. Phía sau là Tỳ Câu Chi Bồ Tát ngồi Bán Già

Bên phải vẽ Thấp Phế Đa Bồ Tát tay cầm hoa Câu Vật Đầu, ngồi Bàn Già. Phía sau là Liên Hoa Tốn Na Lợi Bồ Tát tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già

Bồ Tát có mão, khoen tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại trang nghiêm. Ngồi trên tòa hoa sen

Dưới tòa, bên phải vẽ Bất Không Quyến Sách Bồ Tát quỳ thẳng lưng, chắp tay, cầm nắm sợi dây. Phía sau là Bố Thí Ba La Mật Bồ Tát, Tịnh Giới Ba La Mật Bồ Tát, An Nhẫn Ba La Mật Bồ Tát, Tinh Tiến Ba La Mật Bồ Tát, Tĩnh Lự Ba La Mật Bồ Tát

Dưới tòa, bên trái vẽ Bất Không Phấn Nộ Vương Bồ Tát có 4 cánh tay, hai tay chắp lại, một tay cầm hoa sen, một tay cầm sợi dây, quỳ thẳng lưng mà. Phía sau là Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát, Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát, Nguyện Ba La Mật Bồ Tát, Lực Ba La Mật Bồ Tát, Trí Ba La Mật Bồ Tát

10 vị Ba La Mật Bồ Tát có mão hoa, chuỗi Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, áo Trời màu trắng, mọi loại trang nghiêm, đều dẫm đạp trên hoa sen

Phía sau Tĩnh Lự Ba La Mật Bồ Tát là Nhất Kế La Sát Nữ thân màu xanh, mặt mắt giận dữ, ló nanh chó lên trên, đầu đội đầu lâu, thân có 6 cánh tay. Bên trái: một tay cầm chày Kim Cương Tam Cổ, một tay cầm hoa sen, một tay cầm sợi dây. Bên phải: một tay cầm cây búa, một tay cầm cây gậy Như Ý, một tay cầm cây đinh ba. Dùng rắn làm chuỗi Anh Lạc, eo quấn da cọp. Ngồi Bán Già, thân có đám lửa tròn trịa

Phía sau Trí Ba La Mật Bồ Tát là Độ Để Sứ Giả thân màu xanh, mặt mắt giận dữ, ló nanh chó lên trên, đầu đội đầu lâu, thân có 8 cánh tay. Bên trái: một tay cầm chày Kim Cương Tam Cổ, một tay cầm hoa sen xanh, một tay cầm cây đinh ba, một tay giương lòng bàn tay. Bên phải: một tay cầm cây kiếm, một tay cầm cây búa, một tay cầm cây đao, một tay cầm sợi dây. Dùng rắn làm chuỗi Anh Lạc, eo quấn da cọp.

Ngồi Bán Già, thân có đám lửa tròn trịa

Bên dưới tòa của Bất Không Quyến Sách Bồ Tát là 5 chúng Khổ Hạnh Tiên, các chúng Thiên Tử cầm hoa quả, ngồi Bán Già

Bên dưới tòa của Bất Không Phấn Nộ Vương là 5 chúng Khổ Hạnh Tiên, các chúng Thiên Tử cầm hoa quả, ngồi Bán Già

Hàng ngang trên đỉnh đầu của Quán Thế Âm vẽ 7 Đức Phật, tay phải làm tướng xoa đỉnh đầu, ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử, phóng mọi ánh sáng

Phía trước Đức Phật thứ tư vẽ Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ một tay để ngang ngực cầm chày Kim Cương, một tay cầm cây phất trắng, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

Bên trên hàng của 7 Đức Phật, vẽ Tỳ Lô Giá Na Phật, bên trái là A Di Đà Phật, bên phải là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử

Hàng dọc 2 bên trái phải của Quán Thế Âm, vẽ 32 Đức Phật ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử, phóng mọi ánh sáng

Giáp vòng bên ngoài Đức Phật vẽ vòng hoa chày Kim Cương Tam Cổ

Hàng giáp vòng ở bên ngoài vòng hoa, vẽ 32 Thiên Thần cầm nắm Khí Trượng, báu tạp, hoa quả. Ngồi Bán Già

Hàng giáp vòng ở bên ngoài 32 Thiên Thần vẽ Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Đế Thích Thiên, Bất Kiêu Lạc Thiên, Quảng Quả Thiên, Thiểu quang Thiên, Đâu Suất Đà Thiên, Sắc Cứu Cánh Thiên, Lạc Biến Hóa Thiên, Tịnh Chư Thiên, Tam Thập Tam Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, Tứ Thiên Vương, Diệm Ma Vương, Thủy Thiên, Câu Phế La Thiên, Câu Ma La Thiên, Hỏa Thiên, Phong Thiên, Ma Ha Ca La Thần, Nan Nỉ Kế Thấp Bà La Thiên, Nan Đà Long Vương, Ưu Ba Nan Đà Long Vương, Ba La Nỉ Bà Thần, Bố Thứ Noa Bạt Đà La Thần, Ma Ni Bạt Đà La Thần…..Chư Thiên, Thiên Thần có hoa, chuỗi Anh Lạc, quần áo, mọi loại trang nghiêm, cầm nắm Khí Trượng, báu tạp, hoa quả. Ngồi Bán Già

Giáp vòng bên ngoài các Thiên Thần, vẽ vòng hoa sen, vòng hoa chày Kim Cương Tam Cổ

Giáp vòng ở bên ngoài vòng hoa, vẽ 187 hoa sen báu nở rộ. Trên mỗi một đài hoa để một bàn tay, hoặc để 2 bàn tay. Trong mỗi một bàn tay cầm nắm các Ấn có ánh sáng lửa rực nhiễu quanh

Ở sườn núi ấy, vẽ Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương. Trong cung điện có tất cả Long Nữ cầm nắm hoa báu, chiêm ngưỡng, hiến cho Bồ Tát

Dưới núi, bên phải vẽ Vô Thí Dụ Thiên Nữ, Bà Tán Để Thiên Nữ, Địa Thiên Nữ, Tỳ Ma Dạ Thiên, Miêu Giá Thiên, Dược Thiên Thần

Dưới núi, bên trái vẽ Công Đức Thiên Nữ, Biện Tài Thiên Nữ, Thương Ca Lợi Thiên Nữ, Thương Khí Ni Thiên nữ, La Sát Thiên Nữ

Các Thiên Nữ này có hoa, chuỗi Anh Lạc, quần áo, mọi loại trang nghiêm, cầm các hoa báu, chiêm ngưỡng, hiến cho Bồ Tát

Hàng ngang bên trên ở bên ngoài Hội của cung điện báu, vẽ 8 tháp Xá Lợi

Bên phải hàng tháp ấy, vẽ cây Bồ Đề, dưới cây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử, hướng mặt về Quán Thế Âm, làm tướng Thuyết Pháp. Bên phải là Cụ Thọ Khánh Hỷ, bên trái là Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát thân trạng màu xanh, một tay cầm cây phất trắng, một tay có chày Kim Cương ở lòng bàn tay. Nhiễu quanh Đức Phật, 2 bên trái phải là các Đại Bồ Tát. Bên dưới Hội là chúng Khổ Hạnh Tiên, các chúng Thiên Tử nâng cầm hoa báu, đứng khom mình, hướng mặt về Quán Thế Âm Bồ Tát cúng dường

Bên trái hàng tháp ấy, lại vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử, làm tướng Thuyết Pháp. Bên phải là Cụ Thọ Khánh Hỷ, bên trái là Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát thân trạng màu xanh, một tay cầm cây phất trắng, một tay cầm chày. Nhiễu quanh Đức Phật, 2 bên trái phải là các Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác hướng mặt về Quán Thế Âm. Bên dưới Hội là chúng Khổ Hạnh Tiên, các chúng Thiên Tử nâng cầm hoa báu, đứng khom mình, hướng mặt về Quán Thế Âm Bồ Tát cúng dường

Bên trên hàng tháp ấy: hàng ngang với hàng dọc 2 bên trái phải, vẽ 54 Đức Phật ngồi Kiết Già trên tòa báu Sư Tử.

Bên phải tòa của Quán Thế Âm là người trì Chân Ngôn quỳ ngồi, chiêm ngưỡng Bồ Tát, một tay cầm tràng hạt, một tay cầm hoa, lư hương

_Bạch Đức Thế Tôn! Tượng Bất Tư Nghị Quán Đà La Ni Chân Ngôn Xuất Thế Giải Thoát Mạn Noa La của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này gõi là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã kính lễ. Cũng gọi là Nhất Thiết Như Lai Mục Sở Quán Sát Bồ Đề Đạo Trường Đại Bí Mật Tượng Tam Muội Gia

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, quốc vương, vương tử, hậu phi, cung nữ, đại thần, liêu tá, Bà La Môn với các người dân… quán nhìn Tượng này, vui vẻ, tin hướng, mọi loại cúng dường thì hết thảy tội chê bai Phật, chê bai Pháp, chê bai các Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác… vô lượng tội nặng đáng bị rơi vào Địa Ngục A Tỳ đều được tiêu diệt. Được thân thanh tịnh nhiếp thọ tương ứng. Tức sẽ được Công Đức của nhóm Phước: thừa sự, cúng dường mười phương 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ngồi Bồ Đề Trường chuyển bánh xe Đại Pháp. Tức sẽ được Công Đức của nhóm Phước: thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát, Đại Chúng trong cung điện báu trên núi Bổ Đà Lạc

Nếu có hữu tình: tâm tin tưởng thanh tịnh, chắp tay quán nhìn, khen ngợi, lễ bái. Liền được vô lượng Đại Phước Đức Uẩn nhiếp thọ tương ứng. Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩ nhớ gia bị, sẽ được Thần Thông của tất cả Như Lai nhiếp trì thân, ý, 6 căn thanh tịnh. Tham, sân, ganh ghét, tội nặng tùy theo Nghiệp đều được tiêu diuờ. Thường được tất cả người dân kính yêu. Sống lâu chẳng bị chết yểu, lìa các Chướng của đời trước. Sau khi hết Thọ Mệnh đi về nước Cực Lạc, hóa sinh trên đài sen

Tượng Xuất Thế Giải Thoát Đàn này hay dẫn dắt lên Pháp Vô Thượng Vô Đẳng

 

NHẤT THIẾT BỒ TÁT KÍNH LỄ GIẢI THOÁT TAM MUỘI GIA CHÂN NGÔN PHẨM THỨ HAI MƯƠI BẢY_CHI MỘT

_Đức Thế Tôn nói: “Nhất Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát Kính Lễ Giải Thoát Tam Muội Gia Chân Ngôn Nhất Thiết Bồ Tát Kính Lễ Giải Thoát Tam Muội Gia Chân Ngôn là dùng các hữu tình làm Tâm Đại Bi, chỉ đọc tụng trì, liền được thềm bậc của tất cả cõi Phật ờ 10 phương tự mở cửa, Hết thảy tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Đà La Ni Thần, Mạn Noa La Thần, tất cả Thiên Thần thảy đều âm thầm gia hộ, sẽ được Pháp của mọi loại Chân Ngôn Đàn Ấn

Thanh Tịnh Xuất Thế Vô Lượng Vô Biên Nhất Thiết Bồ Tát Kính Lễ Giải Thoát Tam Muội Gia Chân Ngôn:

“Na mạc tắc trất-lệ duệ đặc bà nộ nga đá (1) bả-la để sắt sỉ đế biều (2) tát phộc đả tha nga đế biều (3) ma ha bồ địa tát đỏa, nga noa bà lệ biều (4) na mạc y lợi gia, bạt nhật la đà la (5) tát phộc man noa la nễ phộc đả, bật đình-dạ la nê biều (6) Án, y mộ già bà lộ chỉ đả (7) ma ha mạn noa la bát đầu-mễ (8) tát phộc bồ địa tát đỏa-phộc (9) na ma tắc cật-lý đê (10) bà la bà la (11) tam mạn đả bà lộ chỉ đế (12) y mộ già ma ha một-la khả ma, phế sái đà la (13) đà la đà la (14) Ma ha ca lỗ nê ca (15) bồ đà dã, bồ đà dã (16) ma ha bồ địa nễ (17) bồ địa, bồ địa (18) bát đầu-ma bồ địa nễ (19) tát phộc bá bát đà ca la (20) bả-la xá ma nễ (21) tát phộc nột nghiệt để phộc la ca (22) ma ha ca lỗ nê ca (23) phộc hổ, nhĩ nhĩ đà, phế sái đà la (24) tát phược đả tha nga đá nghiệt bà (25) hổ lỗ hổ lỗ (26) y mộ già nghiệt bệ (27) đổ lỗ đỗ lỗ (28) y mộ già bá xả, khả tắc-đê (29) mẫu lỗ mẫu lỗ (30) nhĩ mục cật sái bộ nê (37) khất sử noa, khất sử noa (32) tát phộc bà la noa, bật thuật đề (33) bà la bà la (34) tát phộc đả tha nga đá (35) bá lý bố lý đê (36) đá la đá la (37) đả la dã hàm (38) y phộc lộ ca dã (39) bát đầu-ma bộ nê (40) ma nê, ca na ca (41) nhĩ bộ sử đá, phộc hổ (42) na ma na ma (43) nột đãn đả nam (44) ma ha bồ địa tát đỏa-phộc bà la na (45) ma ha ca lỗ nê ca (46) tát phộc nỉ phộc đả (47) na mạc tắc cật-lý đả (48) lý sử nga noa, tắc đả nhĩ đá (49) xá đả sa khả tắc la (50) chiến nại-la, tố lý gia, để lệ ca (51) la thấp nhĩ, la phộc bà tỉ đả (52) ma ha bá du bả để, phế sái đà la (53) bá la ma thuật đà tát đỏa (54) y phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la (55) ma ê thấp-phộc la (56) bá la ma ca lỗ nê ca (57) ma ha mạn noa lệ thấp phộc la (58) tố bả-la bột đà (59) ma ha bát đầu-ma bộ nê thấp-phộc la (60) ma ha bật đình-dạ đà lệ thấp-phộc la (61) địa lợi địa lợi (62) ma ha địa la (63) ma ha ca lỗ nê ca (64) ma ha nhĩ mục cật sái mạn noa la đà la (65) tát phộc đả tha nga đá ngu hứ dã (66) một nại-la sa ma dã đà la (67) ma ha phộc la nhĩ lý dã đà la (68) ma nê mạo lý đà la (69) y nhĩ đá bà ma củ tra đà la (70) độ lỗ độ lỗ (71) sai mạn đả bà lộ chỉ đả (72) lộ kế thấp-phộc la (73) bá xả đà lệ thấp-phộc la (74) bá la bá la (75) Ma ha mai trất-lý nhĩ lộ chỉ đả (76) tát phộc tát đỏa tăng đả la ca (77) tất đình-dạ tất đình-dạ xá (78) bá lý bố la la (79) ma ha phộc la la bả-la na (80) na mô tốt đổ đê (81) toa-phộc ha (82)

 

Án, địa la địa la (83) ma ha mạn noa la, nhĩ thấp-phộc lỗ bả (84) sát bá la mật đả, bá lý bố la ca (85) tát phộc bồ địa tát đỏa-phộc (86) na ma tắc cật-lý đả (87) bá la ma nhĩ bổ la, nhĩ mục cật sái, đà la (88) ma ha bá xả, nhĩ lộ chỉ đả (89) y mộ già bá xả, nhập phộc lý đá (90) ma ha nhập phộc la phộc lộ chỉ đả (91) ma ha ma nê nễ bả-đả đà la (92) tam mạn đả ma bà tỉ đá (93) nhập phộc la nhập phộc la (94) ma ha nghiêm tị la, nhĩ mục cật sái bá xả đà la (95) phộc la bạo trượng nga bá ca lý sái ca (96)

 

Án, một-la khả ma, lỗ bá (97) ma ha mộ già bá xả (98) hồng hồng, phất phất (99) tát phộc tát đỏa-phộc nhĩ lộ chỉ đả (100) bà la bả-la na (101) na mô tốt đổ đê (102) toa-phộc ha (103)”

 

_Nhất Thiết Bồ Tát Kính Lễ Giải Thoát Tam Muội Gia Tâm Chân Ngôn:

“Án, bột đình-dạ, nhĩ bột đình-dạ (1) ma ha ca lỗ nê ca (2) đả la đả la (3) đá la dã (4) ma ha lạt noa phộc bá lâm (5) ma ha bộ nhạ nhĩ lộ ca dã (6) hồng phất, toa-phộc ha (7)”

Bạch Đức Thế Tôn! Chân Ngôn này mới là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã kính lễ. Cũng là Tạng thâm sâu trong Tâm bí mật của tất cả Như Lai. Lại là Tối Thượng Bí Mật Tâm Chân Ngôn của Quán Thế Âm, hay trừ tất cả Tùy Miên Nghiệp Chướng, hay tịnh tất cả con đường của Pháp xuất thế, hay vào tất cả Môn của Bất Không Như Lai Chủng Tộc

_Bố Thí Ba La Mật Đa Chân Ngôn:

“Na mạc tát phộc đả tha nga đá nam (1) na mạc y lợi gia (2) phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) Án, y mộ già (7) ma ha na na bá la nhĩ đá (8) bá lý bố la dã (9) hồng, na la na la (10) nhĩ nhĩ đà, nhĩ chất đát-lệ (11) tát phộc tát đát vũ bá bão nga (12 ) tát phộc đả tha nga đá (13) ma ha na na bố nhạ mễ kệ (14) bả-la vạt đả dã (15) đả la đả la

(16) đả la gia (17) ma ha bát đầu-ma bá nê (18) hồng phất, toa-phộc ha (19)”

 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có hữu tình tu trì Bố Thí (Dāna) dùng Nhất Thiết Như Lai Bất Không Sở Sinh Bố Thí Ba La Mật Đa Chân Ngôn Hải Vân Tam Muội Gia này cúng dường, gia trì thân tâm, tu trí, chúng thí…sẽ được tương ứng viên mãn tất cả Bố Thí Ba La Mật Đa của tất cả Như Lai ở 10 phương, thẳng đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề mà Phước chẳng lùi mất

_Tịnh Giới Ba La Mật Đa Chân Ngôn:

“Na mạc tát phộc đả tha nga đá nam (1) na mạc y lợi gia (2) phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) Án, y mộ già thủy la (7) tam bà la tam bà la (8) bà la bà la (9) thuật đà tát đỏaphộc bát đầu-ma (10) nhĩ bộ sử đả, bộ nhạ (11) đà la đà la (12) tam mạn đả bà lộ chỉ đá (13) hồng phất, toa-phộc ha (14)”

 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có hữu tình tu trì Tịnh Giới (Śīla) dùng Nhất Thiết Như Lai Bất Không Bồ Đề Sở Sinh Tịnh Giới Ba La Mật Đa Chân Ngôn Hải Vân Tam Muội Gia này cúng dường, gia trì thân tâm, sẽ được tương ứng viên mãn tất cả Tịnh Giới Ba La Mật Đa của tất cả Như Lai ở 10 phương, hương Giới thơm phức trản đầy 10 phương

Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni phá Tịnh Giới. Mỗi ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, một ngày chẳng ăn, tụng Tam Muội Gia này sẽ được tương ứng Giới Uẩn thanh tịnh, thẳng đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề mà chẳng lùi mất

_An Nhẫn Ba La Mật Đa Chân Ngôn:

“Na mạc tát phộc đả tha nga đá nam (1) na mạc y lợi gia (2) phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) Án, y mộ già khất san để (7) tát phộc bồ địa tát đỏa-phộc (8) khất sái ma nê (9) khất sái nã khất sái nã (10) ma ha mai trất-lợi ca lỗ noa (11) tát đỏa vạt, bà la (12) ma ha ca lỗ nê ca (13) tát phộc tát đỏa-phộc, khất sái nhĩ noa (14) hồng phất, toaphộc ha (15)”

 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có hữu tình tu trì An Nhẫn (Kṣānti) dùng Nhất Thiết

Như Lai Bất Không Vô Thượng Pháp Giác An Nhẫn Ba La Mật Đa Chân Ngôn Hải Vân Tam Muội Gia này cúng dường, gia trì thân tâm, sẽ được tương ứng viên mãn tất cả An Nhẫn Ba La Mật Đa của tất cả Như Lai ở 10 phương…thẳng đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề mà chẳng lùi mất

_Tinh Tiến Ba La Mật Đa Chân Ngôn:

“Na mạc tát phộc đả tha nga đá nam (1) na mạc y lợi gia (2) phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) Án, ma ha nhĩ lợi gia (7) y mộ già nhĩ lộ chỉ đả (8) giả la giả la (9) ninh-cát lý noa nhĩ lý dã (10) ma ha phộc la (11) phộc la phộc la (12) ma ha tát trượng nga phộc la, bồ đà nễ (13) hồng phất, toa-phộc ha (14)”

 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có hữu tình tu trì Tinh Tiến (Vīrya) dùng Nhất Thiết

Như Lai Bất Không Bất Xả Sinh Tử Tinh Tiến Ba La Mật Đa Chân Ngôn Hải Vân Tam Muội Gia này cúng dường, gia trì thân tâm, sẽ được tương ứng viên mãn tất cả Tinh Tiến Ba La Mật Đa của tất cả Như Lai ở 10 phương…thẳng đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề mà chẳng lùi mất

_Tĩnh Lự Ba La Mật Đa Chân Ngôn:

“Na mạc tát phộc đả tha nga đá nam (1) na mạc y lợi gia (2) phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) Án, tát phộc đả tha nga đá nam (7) ma ha mộ già ca lỗ noa (8) trượng khả na, sa ma địa (9) nhĩ mục khất sái bả-la kiếm tinh-dã (10) chủ lỗ chủ lỗ (11) hồng phất, toa-phộc ha (12)”

 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có hữu tình tu trì Tĩnh Lự (Dhyāna) dùng Nhất Thiết

Như Lai Bất Không Vô Thượng Tĩnh Lự Ba La Mật Đa Chân Ngôn Hải Vân Tam Muội Gia này cúng dường, gia trì thân tâm, như tướng của Quán Thế Âm, đỉnh đầu đội Quán Thế Âm, sẽ được tương ứng viên mãn tất cả Tĩnh Lự Ba La Mật Đa của tất cả Như Lai ở 10 phương, sẽ sinh vào cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ, được tất cả Tam Muội Gia hiện trước mặt, hiếu biết thông suốt, thẳng đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề lại chẳng lùi mất

_Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn:

“Na mạc tát phộc đả tha nga đá nam (1) na mạc y lợi gia (2) phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) Án, y mộ già (7) ma ha bả-la thận nhạ phộc bà sai (8) tam mạn đả, tắc phả la noa, bột đình-dạ (9) bả-la sa la, bả-la (10) tam mạn đả bột đình dạ (11) y phộc lộ ca dã (12) bạc già bạn (13) bả-la thận nhạ (14) phộc lộ chỉ đả (15) chước khuất sốsái (16) ma ha bả-la thận nhạ (17) bà la na bá nê (18) ma ha bả-la thận nhạ (19) bát đầu-ma đà lý nê bộ nê (20) hồng phất, toa-phộc ha (21)”

 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có hữu tình tu trì Bát Nhã (Prajñā) dùng Nhất Thiết

Như Lai Bất Không Vô Thượng Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn Hải Vân Tam Muội Gia này cúng dường, gia trì thân tâm, sẽ được tương ứng viên mãn phương tiện khéo léo của tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa của tất cả Như Lai ở 10 phương…thẳng đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề mà chẳng lùi mất

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM (Hết)