PHẬT NÓI KINH DANH HIỆU CỦA TÁM LINH THÁP LỚN
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các vị Bật Sô (Bhikṣu: Tỳ Khưu): “Nay Ta xưng dương danh hiệu của tám cái Linh Tháp lớn. Các ông hãy nghe cho kỹ ! Ta sẽ vì các ông.

Nhóm nào là tám ? Ấy là:

1_ Vườn Long Di Nễ (Lumbinī) trong thành Ca Tỳ La (Kapila, hay Kapilavatsu) là nơi Đức Phật đản sinh

2_ Dưới cây Bồ Đề (Bodhi-druma, Bodhi-taru, Bodhi-vṛkṣa) bên cạnh sông Liên (Nairañjanā) trong nước Ma Già Đà (Magadha) là nơi Đức Phật chứng Đạo Quả

3_ Thành Ba La Nại (Vārāṇasī) trong nước Ca Thi (Kāśi) là nơi  (Đức Phật) chuyển bánh xe Pháp lớn (Đại Pháp Luân: Mahā-dharma-cakra)

4_ Vườn Kỳ Đà (Jeṭavaṇa) trong nước Xá Vệ (Śrāvastya) là nơi (Đức Phật) hiện Đại Thần Thông

5_ Cái thành Khúc Nữ (Kanyākubja) là nơi (Đức Phật) từ trên Trời Đạo Lợi (Trāyastriṃśa) đi xuống

6_ Thành Vương Xá (Rājagṛha) là nơi Đức Phật vì Thanh Văn (Śrāvaka) phân biệt mà hóa độ.

7_ Ngôi tháp linh trong thành Quảng Nghiêm (Vaiśali) là nơi (Đức Phật) nghĩ nhớ tuổi thọ (thọ lượng)

8_ Giữa hai cây lớn bên trong rừng Sa La (Śāla) tại thành Câu Thi Na (Kuśinagara) là nơi (Đức Phật) vào Niết Bàn (Nirvāṇa)  Tám cái Linh Tháp lớn như vậy, một lần nữa nói Tụng là:

_ Tịnh Phạn Vương Đô (Kinh đô của vua Tịnh Phạn), thành Ca Tỳ (Kapila) Vườn Long Di Nễ (Lumbinī) nơi Phật sinh.

_ Ma Già Đà (Magadha) bên sông Nê Liên (Nairañjanā)

Dưới cây Bồ Đề (Bodhi-vṛkṣa) thành Chính Giác

_ Nước Ca Thi (Kāśi), thành Ba La Nại (Vārāṇasī)

Chuyển Đại Pháp Luân, mười hai Hành

_ Đại thành Xá Vệ (Śrāvastya) trong Kỳ Viên (Jeṭavaṇa)

Tràn khắp ba cõi, hiện Thần Thông

_ Nước Tang Thi Ca () thành Khúc Nữ (Kanyākubja)

Từ cung Trời Đao Lợi đi xuống

_ Đại thành Vương Xá (Rājagṛha) Tăng (Saṃgha) phân biệt

Như Lai khéo hóa, hành Từ Bi

_ Đại thành Quảng Nghiêm (Vaiśali) trong Linh Tháp Nơi Như Lai nghĩ nhớ tuổi thọ (thọ lượng)

_ Thành Câu Thi Na (Kuśinagara) đất Đại Lực Sa La song thọ, vào Niết Bàn

Tám Linh Tháp lớn như vậy. Nếu có Bà La Môn với kẻ trai lành, người nữ thiện phát Tâm tin tưởng lớn, tu sửa xây dựng Tháp Miếu, thừa sự cúng dường thì người này được lợi ích lớn, được quả bảo lớn, đầy đủ sự xưng tán rộng lớn, tiếng tăm vang khắp nơi, rộng lớn thâm sâu…cho đến các Bật Sô cũng cần phải học.

Lại nữa các Bật Sô ! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch, hay đối với tám Linh Tháp lớn này, hướng về chỗ này, trong đời này chí thành cúng dường. Khi người đấy chết đi, mau sinh về cõi Trời”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo các Bật Sô: “Các ông hãy nghe cho kỹ ! Nay Ta sẽ nói việc dạo chơi, nghĩ ngơi tại Quốc Thành với trụ ở đời” Rồi nói Tụng rằng:

“Hai mươi chín năm ở cung vua
Sáu năm, núi Tuyết tu khổ hạnh
Năm năm hóa độ thành Vương Xá (Rājagṛha)
Bốn năm ở tại rừng Tỳ Sa
Hai năm an cư hang Nhạ Lý
Hai mươi ba năm ở Xá Vệ (Śrāvastya)
Thành Quảng Nghiêm (Vaiśali)với vườn Lộc Dã (Mṛgadāva)
Ma Câu Lê và Đao Lợi Thiên (Trāyastriṃśa)
Thi Du Na với Kiêu Thiểm Di (Kauśāmbi)
Tháp báu, đỉnh núi kèm Đại Dã (đồng ruộng rộng lớn)
Làng xóm Vĩ Nộ, Phệ Lan Đế
Tịnh Phạn Vương Đô, thành Ca Tỳ (Kapila)
Thánh cảnh nhóm này đều một năm
Thích Ca Như Lai (Śākya-muṇi-tathāgata) bèn đi, trụ
Như vậy tám mươi năm đã trụ
Sau đó Mâu Ni (Muṇi) vào Niết Bàn (Nirvāṇa)

PHẬT NÓI KINH DANH HIỆU CỦA TÁM LINH THÁP LỚN
_Hết_