Kinh Danh Hiệu Của Tám Linh Tháp Lớn (Huyền Thanh)

Kinh Danh Hiệu Của Tám Linh Tháp Lớn (Huyền Thanh)
Đại Tạng Kinh Chữ Việt

PHẬT NÓI KINH DANH HIỆU CỦA TÁM LINH THÁP LỚN
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các vị Bật Sô (Bhikṣu: Tỳ Khưu): “Nay Ta xưng dương danh hiệu của tám cái Linh Tháp lớn. Các ông hãy nghe cho kỹ ! Ta sẽ vì các ông.

Nhóm nào là tám ? Ấy là:

1_ Vườn Long Di Nễ (Lumbinī) trong thành Ca Tỳ La (Kapila, hay Kapilavatsu) là nơi Đức Phật đản sinh

2_ Dưới cây Bồ Đề (Bodhi-druma, Bodhi-taru, Bodhi-vṛkṣa) bên cạnh sông Liên (Nairañjanā) trong nước Ma Già Đà (Magadha) là nơi Đức Phật chứng Đạo Quả

3_ Thành Ba La Nại (Vārāṇasī) trong nước Ca Thi (Kāśi) là nơi  (Đức Phật) chuyển bánh xe Pháp lớn (Đại Pháp Luân: Mahā-dharma-cakra)

4_ Vườn Kỳ Đà (Jeṭavaṇa) trong nước Xá Vệ (Śrāvastya) là nơi (Đức Phật) hiện Đại Thần Thông

5_ Cái thành Khúc Nữ (Kanyākubja) là nơi (Đức Phật) từ trên Trời Đạo Lợi (Trāyastriṃśa) đi xuống

6_ Thành Vương Xá (Rājagṛha) là nơi Đức Phật vì Thanh Văn (Śrāvaka) phân biệt mà hóa độ.

7_ Ngôi tháp linh trong thành Quảng Nghiêm (Vaiśali) là nơi (Đức Phật) nghĩ nhớ tuổi thọ (thọ lượng)

8_ Giữa hai cây lớn bên trong rừng Sa La (Śāla) tại thành Câu Thi Na (Kuśinagara) là nơi (Đức Phật) vào Niết Bàn (Nirvāṇa)  Tám cái Linh Tháp lớn như vậy, một lần nữa nói Tụng là:

_ Tịnh Phạn Vương Đô (Kinh đô của vua Tịnh Phạn), thành Ca Tỳ (Kapila) Vườn Long Di Nễ (Lumbinī) nơi Phật sinh.

_ Ma Già Đà (Magadha) bên sông Nê Liên (Nairañjanā)

Dưới cây Bồ Đề (Bodhi-vṛkṣa) thành Chính Giác

_ Nước Ca Thi (Kāśi), thành Ba La Nại (Vārāṇasī)

Chuyển Đại Pháp Luân, mười hai Hành

_ Đại thành Xá Vệ (Śrāvastya) trong Kỳ Viên (Jeṭavaṇa)

Tràn khắp ba cõi, hiện Thần Thông

_ Nước Tang Thi Ca () thành Khúc Nữ (Kanyākubja)

Từ cung Trời Đao Lợi đi xuống

_ Đại thành Vương Xá (Rājagṛha) Tăng (Saṃgha) phân biệt

Như Lai khéo hóa, hành Từ Bi

_ Đại thành Quảng Nghiêm (Vaiśali) trong Linh Tháp Nơi Như Lai nghĩ nhớ tuổi thọ (thọ lượng)

_ Thành Câu Thi Na (Kuśinagara) đất Đại Lực Sa La song thọ, vào Niết Bàn

Tám Linh Tháp lớn như vậy. Nếu có Bà La Môn với kẻ trai lành, người nữ thiện phát Tâm tin tưởng lớn, tu sửa xây dựng Tháp Miếu, thừa sự cúng dường thì người này được lợi ích lớn, được quả bảo lớn, đầy đủ sự xưng tán rộng lớn, tiếng tăm vang khắp nơi, rộng lớn thâm sâu…cho đến các Bật Sô cũng cần phải học.

Lại nữa các Bật Sô ! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch, hay đối với tám Linh Tháp lớn này, hướng về chỗ này, trong đời này chí thành cúng dường. Khi người đấy chết đi, mau sinh về cõi Trời”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo các Bật Sô: “Các ông hãy nghe cho kỹ ! Nay Ta sẽ nói việc dạo chơi, nghĩ ngơi tại Quốc Thành với trụ ở đời” Rồi nói Tụng rằng:

“Hai mươi chín năm ở cung vua
Sáu năm, núi Tuyết tu khổ hạnh
Năm năm hóa độ thành Vương Xá (Rājagṛha)
Bốn năm ở tại rừng Tỳ Sa
Hai năm an cư hang Nhạ Lý
Hai mươi ba năm ở Xá Vệ (Śrāvastya)
Thành Quảng Nghiêm (Vaiśali)với vườn Lộc Dã (Mṛgadāva)
Ma Câu Lê và Đao Lợi Thiên (Trāyastriṃśa)
Thi Du Na với Kiêu Thiểm Di (Kauśāmbi)
Tháp báu, đỉnh núi kèm Đại Dã (đồng ruộng rộng lớn)
Làng xóm Vĩ Nộ, Phệ Lan Đế
Tịnh Phạn Vương Đô, thành Ca Tỳ (Kapila)
Thánh cảnh nhóm này đều một năm
Thích Ca Như Lai (Śākya-muṇi-tathāgata) bèn đi, trụ
Như vậy tám mươi năm đã trụ
Sau đó Mâu Ni (Muṇi) vào Niết Bàn (Nirvāṇa)

PHẬT NÓI KINH DANH HIỆU CỦA TÁM LINH THÁP LỚN
_Hết_

Bài Viết Liên Quan

Kinh Tăng Chi Bộ

Chương 11: Mười Một Pháp

KINH TĂNG CHI BỘ Anguttara Nikàya  Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch   Chương XI - Mười Một Pháp I. Phẩm Y Chỉ  (I) (1) Có Lợi Ích Gì 1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi...
Bộ Luật, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Luật, Luật Tạng Kinh, Luật Thanh Văn, Tạng Luật

Kinh Thọ Thập Thiện Giới

KINH THỤ THẬP THIỆN GIỚI 受十善戒經 Hán dịch: Mất tên người dịch, chỉ biết dịch vào thời Hậu Hán Việt dịch: Thích Thọ Phước   1. Phẩm Mười nghiệp ác Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời, Đức Phật và một nghìn...
Đại Tạng Kinh Chữ Việt

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát, Sinh lên Trời Đâu Suất (Huyền Thanh)

PHẬT NÓI KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT, SINH LÊN TRỜI ĐÂU SUẤT Hán dịch: Đời Tống_ Cư Sĩ THƯ CỪ KINH THANH Việt dịch: HUYỀN THANH   Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma)...
Bộ Luật, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Luật, Luật Tạng Kinh, Luật Thanh Văn, Tạng Luật

Kinh Xá Lợi Phất Vấn

KINH XÁ LỢI PHẤT VẤN Hán dịch: Mất tên người dịch (xếp vào mục lục đời Đông Tấn) Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   Tôi nghe như vầy: Một lúc nọ,...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Kinh Nhân Quả, Tạng Kinh

Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác

KINH CHIÊM SÁT NGHIỆP BÁO THIỆN ÁC (Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo) Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư: BỒ ĐỀ ĐĂNG Người nước Ấn Độ dịch Phạn Văn ra Hán Văn Việt dịch: THÍCH THIỆN THÔNG   LỜI TỰA Kinh Chiêm Sát Nghiệp...
Bộ Luật, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Luật, Luật Tạng Kinh, Luật Thanh Văn, Tạng Luật

Kinh Phật A Tỳ Đàm Xuất Gia Tướng

KINH PHẬT A TỲ ĐÀM XUẤT GIA TƯỚNG Hán dịch: Đời Trần, Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN THƯỢNG Đem công đức hiện có...