HIỀN THÁNH TẬP GIÀ ĐÀ NHẤT BÁCH TỤNG
Hán dịch: Đại Sư Thiên Tức Tai
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Kính lễ tất cả bậc xuất thế
Biển công đức cao tột ba cõi
Lửa trí hay đốt nhơ phiền não
Chánh Giác, con nay quy mạng lễ
Kính lễ hay trừ hiểm sanh tử
Cạn hết biển buồn lo tham si
Phá tan núi tội nghiệp trần lao
Con nay quy mạng báu diệu pháp
Cúi đầu xưng tán hết thảy Phật
Tám hạnh Thánh đạo làm trang nghiêm
Thiền định vô vi dần tròn sáng
Con nay quy lễ báu các Thánh
Kho báu trong cung các lầu gác
Vàng ngọc, ma ni sáng muôn màu
Chơn châu, anh lạc rộng trang nghiêm
Trăm ngàn người Trời thường du ngoạn
Nếu được an cư trong thiên giới
Trang nghiêm chùa Phật được báo này
Tín tâm quy kính nơi Tam bảo
Cúng thí tài lụa vào Tinh xá
Hưởng thọ khoái lạc Nhơn Thiên rồi
Thường được quả Tịch Diệt Niết-bàn
Tinh xá lâu năm hư hoại nhiều
Trùng tu, nghiêm sức cúng Phật Tăng
Thường được khoái lạc chốn Trời Người
Cũng được quả Niết Bàn, tịch diệt
Nếu thí vườn rừng cho Tinh xá
Toạ cụ, y phục và thuốc thang
Lại gặp đời ác, lúc đói nạn
Thí chúng sanh kia vật ăn uống
Như thế gặt được phước vô biên
Cũng được Bảy Thánh tài bậc trí
Tiêu trừ hết thảy khổ ác đạo
Thọ hưởng giàu sang không cùng tận
Chốn chư Phật, Như lai đi ở
Nếu người đến đã sanh cung kính
Phụng sự cúng dường lại nghe pháp
Tin sâu, tu học, nương giới hành
Sẽ được vô biên quả rộng lớn
Ví như biển cả sâu thăm thẳm
Dùng vật đo lường nào có thể
Phước đức nhân duyên cũng như thế
Nếu người sửa sang lại Phật điện
Gió mưa lạnh nóng ngăn che được
Trước tiên chứng được pháp tịch diệt
Hết thảy trọn đầy theo ý nguyện
Nếu người tô vẽ nơi tượng Phật
Buồn lo, bệnh tật đều thoát khỏi
Lại được sanh Thiên, thân thù diệu
Trí lớn, tốt lành cùng tôn quý
Nếu người tu bổ lại tượng Phật
Sẽ được thân bền chắc không bệnh
Sống lâu, khoẻ đẹp, các tướng đủ
Sau được vui Tịch tịnh Niết-bàn
Buồn lo, tranh tụng đều trừ diệt
Biện tài mạnh mẽ người khen ngợi
Điều phục các căn lại siêng gắng
Hết thảy trang nghiêm người cung kính
Nếu người tu tạo tượng Phật thảy
Xa lìa lỗi lầm được sanh Thiên
Phú quý đoan nghiêm người đều kính
Hết thảy phước đức trọn đầy đủ
Tháp miếu hư hoại nếu sửa sang
Ngưòi này không bệnh, thân đầy đủ
Thế gian hết thảy quả đáng yêu
Các thứ tùy tâm đều được đủ
Nếu tạo tượng Phật và tháp Phật
Hình lượng dầu nhỏ như hạt gạo
Không chỉ chốn Trời cùng cõi Người
Nhất định làm vua vui hưởng lạc
Có sắc, không sắc sanh cũng vậy
Phú quý vô biên không thể lường
Sẽ lìa khổ sanh, già, bệnh, chết
Rốt ráo Bồ-đề, quả Phật tròn
Nếu nơi tháp miếu an xá lợi
Cùng vẽ tượng Phật mà cúng dường
Được ánh sáng trí khắp đại địa,
Thiện thệ tịnh diệu, Phật phú quý
An trụ vô biên cõi chúng sanh
Cùng vào tánh vô tướng bình đẳng
Nếu ở trên đỉnh núi vắng lặng
An trí tháp Phật và tướng luân
Hình lượng dầu như lóng ngón tay
Sẽ sanh trong hết thảy Người, Trời
Đoan nghiêm, giàu có, sắc lực khỏe
Sau làm Trời Tam Thập Tam Thiên
Nếu người dùng tay mở tháp Phật
Sẽ được phú quý và đầy đủ
Thân thể sáng sạch tâm dịu dàng
Biết nhiều, tánh tịnh, không sân hận
Nếu người có trí hành bố thí
Cúng Phật hương xoa và bạch đàn
Cung cấp Câu-ma các loại hương
Sẽ được quả khả ái rộng lớn
Nếu người tin Phật, sanh hoan hỷ
Cầm hương hoa tốt và âm nhạc
Các loại cúng dường Phật, Như Lai.
Sanh Thiên cảm nhận ao báu vàng
Lấy sen ao kia nhụy hương ngát
Khắp thân thắm đượm mà tắm gội
Nước Mạn-na kiết-nễ trong sạch
Người vào bụi nhơ tự nhiên trừ
Sóng cả chảy vọt phun hương lạnh
Bờ báu sen hồng nở vây quanh
Chúng trời nhìn ngắm luôn thích ý
Cúng dường Phật Tăng được báu này
Công đức như thế thật khó lường
Cho nên các kinh kết tụng tán
Áo quí cùng thượng phục
Cúng Phật và cúng Tăng
Sau lúc sanh Thiên giới
Hương áo Trời tối thượng
Xanh vàng các loại màu
Trăm ngàn báu ma-ni
Dùng làm vật trang nghiêm
Giàu sang thật vô lượng
Khoái lạc cũng vô biên
Được quả thắng diệu này
Hoặc người sanh cõi thế
Báo được làm quốc vương
Đầy đủ các sắc tướng
Áo thêu vẽ thượng diệu
Các loại hương thù thắng
Tùy thân luôn thọ dụng
Đều do cúng y Phật
Thành tựu báo như thế
Nếu được sanh cõi Trời
Các món báu trang nghiêm
Thân đeo châu anh lạc
Đầu đội mũ ngọc báu
Khoen tai và xuyến vàng
Như thế giàu, khoái lạc
Cúng Phật vật trang nghiêm
Được quả Trời thắng diệu
Nếu làm vua nước lớn
Thân tướng nghiêm sức rộng
Anh lạc, châu ma-ni
Tiếng ngọc khua rộn ràng
Cũng là ruộng Tam Bảo
Bố thí vật trang nghiêm
Kẻ trí tâm thanh tịnh
Cúng Phật vòng hoa thảy
Cõi trời cùng nhân gian
Luôn được nhiều hỷ lạc
Lại báo trong đời sau
Thành tựu hoa bảy giác
Lại sanh trên núi Trời
Mà làm chủ Đế Thích
Cùng các quyến thuộc kia
Vui chơi trong vườn rừng
Dùng muôn hoa cúng dường
Được quả báu như thế
Lưu ly, báu chơn châu
Vàng bạc màu xanh biếc
Trang nghiêm trên dù lọng
Tròn trịa như trăng rằm
Hoặc vua, hoặc Đại thần
Dùng che trên đỉnh đầu
Nhân này như Phật nói
Thí lọng được báu này.
Thoát khỏi não buồn tham
Không bệnh luôn an lạc
Lại làm vua thế gian
Cũng là báo thí lọng
Nếu nơi tháp miếu Phật
Bố thí các tràng phan
Sẽ làm vua cõi trời
Trên đời không ai hơn
Xa lìa hết thảy tội
Ở trong các chúng sanh
Sẽ là bậc thượng thủ
Luôn được người cúng dường
Nếu người nơi tháp miếu
Bố thí chuông mỏ thảy
Không sanh chốn tội ác
Thường được tiếng Phạn âm
Nếu người diễn kỹ nhạc
Cầm, sắt, trống, thổi tiêu
Cúng dường Phật Thánh Hiền
Khiến nghe tâm vui vẻ
Sẽ được căn Thiên nhĩ
Trang nghiêm thường thanh tịnh
Lại được tuệ Kim cang
Phá vỡ núi phiền não
Nếu phát tâm tin vui
Dùng vị thơm sắc khéo
Các loại thức ăn ngon
Cúng dường các đức Phật
Sẽ sanh vào cõi Trời
Quyến thuộc cùng toà báu
Dùng vật báu ma ni
Ăn tiệc ngon cõi Trời
Kiếp đao binh, đói kém
Trọn không sanh thời ấy
Nếu người dùng ăn uống
Cúng dường chúng Hiền Thánh
Sẽ sanh vào Người Trời
Món ngon thường đầy đủ
Các loại thật tối thượng
Bậc trí luôn kính yêu
Hoặc dùng món ăn ngon
Cúng người xuất gia kia
Thường được thân giàu vui
Biện tài lại sống lâu
Sắc, lực tướng đầy đủ
Thí thực báo như thế
Nếu dùng tâm từ mẫn
Cho kia nước mật ngọt
Các nước tô, nhũ, lạc
Khiến cho kẻ khô khát
Uống vào được an vui
Cũng được báo như trước
Nếu dùng các cỏ thuốc
Ha-lê-lặc, dây rừng
Cúng cho các Hiền Thánh
Sẽ sanh vào Trời Người
Không bệnh lại sống lâu
Hằng được thân an lạc
Lại kẻ thí nước uống
Sau được sanh cung Trời
Cây Kiếp hương hoa ngát
Sở cầu theo ý được
Bình báu rượu, mật thảy
Quyến thuộc cùng yến ẩm
Lại ở nơi cây kiếp
Hay sanh vật trang nghiêm
Xướng ca các nhạc Trời
Vui thích lòng Thiên chúng
Cam lộ lại tùy thân
Thí nước được báo này
Nếu người thết tiệc chay
Sẽ được sanh Người Trời
Xa lánh chốn nghèo hèn
Sống lâu lại giàu sang
Nếu dùng các voi, ngựa
Xe cộ cúng thí Phật
Sẽ được thần thông lớn
Nếu thí các giày vớ
Hằng sanh nhà vọng tộc
Thường có voi, ngựa, xe
Lìa hẳn khổ nghèo khó
Sư trưởng như mắc bệnh
Nếu người chăm hầu hạ
Sẽ ở khắp mọi nơi
Sở cầu đều thành tựu
Nếu thí vật dụng ngồi
Sẽ sanh vào cõi Trời
Không chịu khó nhọc khổ
Thường ngồi trên tòa báu
Bày trải ngọa cụ thí
Sanh Thiên luôn khoái lạc
Thân tướng lớn đoan chính
Được mọi người ngợi khen
Sửa sang vườn rừng tạp
Nghiêm sức các nhà cửa
Thí người dừng chân ở
Thân tâm sanh vui thích
Chiêu cảm vườn Hoan Hỷ
Chốn chư Thiên vui chơi
Cùng với các Thiên nữ
Đùa giỡn hưởng khoái lạc
Hoặc lúc trời nóng bức
Thí bóng mát chở che
Sẽ cảm Ưu-đàm-bát
Cây Ni-câu Bồ đề
Sau được sanh Thiên giới
Luôn thọ năm dục lạc
Giếng suối và hồ ao
Sửa sang khiến sạch đẹp
Giúp cho người khô khát
Hết thảy đều đầy đủ
Sau được báo sanh Thiên
Hoặc sanh trời Phạm Thế
Hưởng muôn vàn khoái lạc
Lại chứng quả Tịch diệt
Nếu dùng Bát-đa-la
Cúng thí cho Tam Bảo
Sẽ sanh khắp mọi chốn
Giàu sang lại yên vui
Ở trong các cõi kia
Đức tôn quý tối thượng
Lại cảm các chúng sanh
Mọi thời đều cúng dường
Kẻ trí nếu thí đao
Sẽ sanh lên cõi trời
Trí tuệ thật thông lợi
Trọn không gặp đao binh
Nếu người bố thí kim
Trí tuệ luôn nhạy bén
Hay đoạn các phiền não
Chứng đắc đạo Tịch tịnh
Phật dạy nếu có người
Đắp vẽ các tượng Phật
Sanh vào trong Thiên giới
Thân sắc vàng lấp lánh
Thanh tịnh như nhật quang
Khiến các chúng Trời khác
Thiên nam và Thiên nữ
Mọi lúc đều quy mạng
Nếu bậc trí tuệ kia
Khéo hay thí thuyết pháp
Sanh chốn Trời, cõi Người
Sức trí đức đầy đủ
Luôn thọ mọi khoái lạc
Lìa hẳn khổ ưu bi
Nơi thân hậu hữu kia
Chứng được đạo Tịch diệt
Nếu các hữu tình kia
Sao chép pháp bảo mầu
Sẽ được Trí túc mạng
Phú quý, luôn an lạc
Diệt trừ hết thảy tội
Trải qua cả ức kiếp
Không đoạ vào địa ngục
Cùng ngạ quỹ, súc sanh
Nếu người có trí kia
Quét dọn kết đàn tràng
Thí hương hoa thiêu đốt
Mọi lúc luôn cúng dường
Sau sanh vào nhân gian
Và sanh vào cõi trời
Luôn luôn thọ phú quý
Lại được chứng Tịch diệt
Nếu dùng đèn thắp sáng
Cúng dường Phật Hiền Thánh
Sanh chốn người Trời kia
Ba mắt thường thanh tịnh
Mắt tuệ cùng mắt trời
Lại thêm vào mắt thịt
Lại kẻ cúng thí đèn
Thường được sanh lên trời
Miệng cũng không câm ngọng
Tai mắt không mù điếc
Lại kẻ cúng đèn kia
Không chỉ ba mắt tịnh
Hay nơi pháp Chánh Giác
Hết thảy đều thông đạt
Bậc trí nếu thí tài
Cúng dường chúng có đức
Sa-môn, Bà-la-môn
Thí ít được báo nhiều
Rộng được tài thuận đạo
Lâu dài mà thọ dụng
Lại người hành hạnh thí
Cho súc sanh thức ăn
Phước đức gặt hái được
Thành tựu gấp trăm lần
Nếu dùng tiền, thức ăn
Bố thí cho tội nhân
Công lợi dần thêm tốt
Được phước gấp ngàn lần
Nếu thí người trì giới
Được phước trăm ngàn lần
Người cúng dường vô tâm
Được lợi trăm câu chi
Nếu thí bậc Hữu học
Và bậc Vô học kia
Phước đức thâu hoạch được
So trước là tối thượng
Nếu thí Phật Như lai
Sẽ sanh về Thiên giới
Phú quý hằng không dứt
Luôn hưởng thọ khoái lạc
Cho đến dứt luân hồi
Mà chứng pháp Tịch diệt
Ta nhóm hết thảy đây
Kinh Phật nói già-đà
Lược làm rõ phước báo
Rộng khiến sanh tin thọ
Giả sử ngàn mặt trời
Tốt lành soi cõi đất
Đêm tối, ánh trăng tròn
Hay nở đóa sen xanh
Long thần, Na-la-diên
Các chúng Trời thượng thủ
Đều do hành thí được
Hư không mặt trời chuyển
Trên dưới khắp sáng soi
Hay nuôi sống muôn vật
Thời đến cũng vô thường
Đế Thích, Tứ Thiên vương
Cùng với các chúng Trời
Lúc phước thọ cùng tận
Vào miệng kẻ thù chết
Lửa ưu bi khổ não
Bị thiêu đốt không ngừng
Vậy nên khuyên các ngươi
Quán sát thân vô thường
Xa lìa tâm khát dục
Chớ đắm vui Trời Người
Ngắn ngủi chẳng dài lâu
Đều trở về tan hoại
Ta phát tâm tịnh tín
Lìa bỏ vui huyễn hóa
Thường đến trước chư Phật
Chắp tay mà gần gũi
Vì đại Bồ đề mình
Mà làm chủ giải thoát.