KINH BÁT CÁT TƯỜNG
Hán dịch: Phù Nam Tam Tạng Tăng-già-bà-la đời Lương
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học