PHẬT THUYẾT KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ
Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học