PHẬT NÓI KINH BẢO TÀNG THẦN ĐẠI MINH MẠN NOA LA NGHI QUỸ

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tát Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THƯỢNG

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại nước Lăng Già, Ở trong nước ấy có nhóm Vĩ Tỳ Sắt Noa La Xoa Vương, Nguyệt Quân La Xoa Vương ở trong Phật Pháp đều được Bất Thoái. Lại có Trụ Đại Phước Đức Bồ Tát Ma Ha Tát cung kính vây quanh

Thời Đức Thế Tôn ấy vận sức thần thông bay lên hư không đi đến cõi Phệ Lãm  . Từ trên không hạ xuống, ngồi an lành dưới gốc cây Nẵng Ni Lỗ Bế Tổ Ma Lý Na

Bấy giờ Bảo Tàng Thần, Dạ Xoa Vương, A Tu La Vương, Mẫu Tức Lệ Na Long Vương, Ngũ Thông Bình Ngũ Kế Kiền Đạt Bà Vương Tử, Cát Lệ Chỉ La La Xoa Vương, Hỏa Đỉnh Khẩn Nẵng La Vương, Ngũ Kế Khẩn Nẵng La Vương, Đại Thụ Khẩn Nẵng La Vương, Tài Chủ Dạ Xoa Vương, lại có Trụ Bất Thoái Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, tâm rất vui vẻ, khác miệng cùng lời bạch Phật rằng:

“Hiếm có Thế Tôn! Hiếm có Thiện Thệ! Hết thảy Chính Pháp Đại Công Đức của Như Lai đời quá khứ được diều chưa từng nghe mà các chúng sinh bị khổ não vô lượng, không có chủ, không có người đứng đầu, không được cứu, không có nơi nương tựa. Nay Chính Pháp này hay làm vị chủ tể để có thể cứu bạt. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh trong nhân gian và cõi Trời nói Bí Mật Mạn Noa La Nghi Quỹ Tâm Chân Ngôn này. Nếu chúng sinh được nghe, hành Bố Thí Ba La Mật, được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tròn đầy sự an lạc”

Khi ấy lại có nhóm Dạ Xoa từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính, bạch rằng: “Thế Tôn! Nên vì chúng con tuyên nói Mạn Noa La Nghi Quỹ, chúng con vui nguyện muốn nghe”

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo nhóm Dạ Xoa Vương với chúng của Đại Hội: “Nay ông hãy lắng nghe! Thiện Nam Tử! Chính Pháp này là Đại Dạ Xoa Vương Mạn Noa La Nghi Quỹ Tâm Chân Ngôn, chân thật, bí mật, được sự chưa từng nghe mà tất cả Như Lai đã cùng nhau tuyên nói”

Lại có nhóm Bán Ni-Sở Thiên Tử, Mạt La Hạ Thiên Tử, Phổ Tô Ma Thiên Tử, Nhạ Dã Thiên Tử vào sáng sớm hôm ấy đều đến nơi Đức Phật ngự, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi đứng về một bên

Khi đó, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy dùng Thần Lực khiến cho dước gốc cây Ni La Bế Tổ Ma Lý Na tỏa ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Ma Ha Tát ấy rằng: “Nay Ta muốn nói Đại Phú Quý Vị Tằng Hữu Viên Mãn Đại Pháp Hải (Biển Đại Pháp tròn đầy Đại Phú Quý chưa từng có). Các ông nên thọ trì, tin thuận, phụng hành”

Khi ấy Bảo Tàng Thần Dạ Xoa Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin Từ Bi nói điều chân thật này là biển Đại Pháp tròn đầy tám Đại Phú Quý chưa từng có.

Chúng con xin thọ trì phụng hành”

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Pháp bí mật của Đại Phúc Liên Hoa Sắc Nhất Thiết Trang Nghiêm Đại Dạ Xoa Vương như vầy: Ở hai bên Bảo Tàng Thần Đại Dạ Xoa Vương có Dạ Xoa, vị thứ nhất tên là Cát Lệ, vị thứ hai tên là Ma Lệ luôn nghiêng dốc bình báu. Phương Bắc có Xá-Dã Ma Dạ Xoa, Diệu Mãn Dạ Xoa, Mãn Hiền Dạ Xoa. Phương Đông có Hoạch Tài Dạ Xoa, Đại Tài Dạ Xoa cũng nghiêng dốc kho báu; Đại Phúc Nhất Thiết Trang Nghiêm Đại Dạ Xoa Vương như tướng đồng tử, thủ hộ cửa nhà của Hiền Thánh. Người tụng nên quán tưởng tám vị Đại Dạ Xoa Vương này Liền nói Bát Dạ Xoa Quyến Thuộc Chân Ngôn:

“Án, đà nẵng na dã, sa-phộc hạ_ Ma hạ đà nẵng na dã, sa-phộc hạ_ Ma ni bà nại-la dã, sa-phộc hạ_ Bố la-noa bà nại la dã, sa-phộc hạ_ Nhạ cảm bà la mẫu khế- dựng nại-la dã, sa-phộc hạ_ Nhạ cảm bà la tả lân nại-la dã, sa-phộc hạ_ An, tức vĩ quân noa lệ nễ, sa-phộc hạ_ An, chỉ lệ ma lệ nễ, sa-phộc hạ

*)OṂ_ DHANĀDAYA SVĀHĀ _ MAHĀ-DHANĀDAYA SVĀHĀ_ MAṆIBHADRĀYA SVĀHĀ_ PŪRṆĀYA SVĀHĀ_ JAMBHALA

MUKHYAṂDRĀYA SVĀHĀ _ JAMBHALA JALENDRĀYA SVĀHĀ

OṂ_ ŚIVE KUṆḌALIṆI SVĀHĀ

OṂ_ KILI MALLINI SVĀHĀ

Tám vị Dạ Xoa Vương quyến thuộc này: Mãn Hiền ở phương Đông, Đa Văn ở phương Nam, Hoạch Tài ở phương Tây, Bảo Hiền ở phương Bắc… có Chân Ngôn Vương mà tất cả Trời, Người, A Tu La đều sinh cung kính, tin nhận, phụng hành Tám Đại Dạ Xoa Vương này đều ở địa vị Đại Bồ Tát tự tại của Địa thứ tám (Bất Động Địa). Ở đấy vì lợi sinh nên khéo giữ bỏ, an trụ nơi tất cả tài bảo của ba cõi (Tam Giới)

Ở bên phải Bảo Tàng Thần, an trí cái bình báu trong sạch với Cát Lệ Dạ Xoa, Ma Lệ Dạ Xoa. Hai vị này là anh em của Bảo Tàng Thần cũng ở địa vị Bồ Tát tối thắng. Một vị trụ ở gói Tây Nam thệ nguyện độ thoát tất cả chúng sinh, một vị trụ ở phương Đông Bắc có đủ Đại Tinh Tiến, chỗ thấy chân thật, phát thệ nguyện vui vẻ. Nếu niệm tên gọi thì đều được sự mong cầu

Đức Phật bảo: “Vào thời quá khứ, cách nay nhiều kiếp như số bụi nhỏ, Ta tin sâu Phật Pháp. Có vị Đại Dạ Xoa Quỷ Vương ở nước Ca Thi thỉnh Ta nhận địa vị Quán Đỉnh Vương. Vào lúc đó, Ta được vào Mạn Noa La tu Hạnh bí mật vì các chúng sinh nói mười Pháp lành (Thập Thiện) khiến hữu tình ấy đều hành mười điều lành, mỗi mỗi đều hay buông bỏ tất cả tài vật. Ta hành Bố Thí Ba La Mật Đa trong sạch tròn đầy vào Hoan Hỷ Địa (Sơ Địa) thành địa vị Bồ Tát. Sau đó đoạn trừ sự nghèo túng, bệnh tật, khổ não của tất cả chúng sinh, cầu Nhất Thiết Trí, nguyện vào Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác được Trí Tuệ của Phật. Các Phật quá khứ cũng lại như vậy y theo Chân Ngôn Giáo cầu thành tựu Pháp xong, sau đó được thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Chính vì thế cho nên Pháp Bảo Tàng Thần Đại Dạ Xoa Vương của ông là cha mẹ của tất cả Như Lai, tướng Niết Bàn của tất cả Như Lai. Ông tức là Như Lai hay hóa hiện hình Dạ Xoa để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh

Nay Ta nói nghĩa Chân Ngôn, Mạn Noa La, Nghi Quỹ của Đại Dạ Xoa Vương ấy. Nếu người tụng ấy không có tiền sẽ khiến cho được tiền, không có Cát Tường sẽ khiến cho được cát tường. Tất cả việc mong muốn đều khiến cho thành tựu.

Pháp Mạn Noa La này của Ta, nếu thấy nếu nghe thì hết thảy việc ngu si đã làm trong nhiều kiếp nhiều đời thuộc quá khứ với tất cả tội nặng thảy đều được tiêu trừ. Lại hay gần gũi ở chung với Bảo Tàng Thần Đại Minh Vương Bồ Tát, chẳng lâu mau được Địa Bất Thoái. Xa lìa tất cả sự nghèo túng, hèn kém, các khổ phiền não. Thân tâm vui thích. Hết thảy tất cả hàng Không Cư (Không Cư Thiên), Tú Diệu với hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già,

Người, Phi Nhân, các loài có tâm ác đều chẳng thể gây hại mà làm ủng hộ

Biển Đại Pháp của tám loại Đại Phú Quý Dạ Xoa Vương này rộng lớn tròn đầy. Nếu nhóm Thiện Nam Tử phát tâm tin sâu, thọ trì Pháp chưa từng có, tu hành Phạm Hạnh thời Công Đức có được như trước không khác

Khi ấy Bảo Tàng Thần Đại Dạ Xoa Vương bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tám loại Pháp Phú Quý chưa từng có này. Nay con thọ trì, nguyện làm ủng hộ, ngưng trừ tai nạn, tạo điều tốt lành. Con có Tâm Chân Ngôn hay đem lại sự lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh. Ở Thế Gian ấy thường thương cảm mà tạo nhiều lợi ích. Nguyện xin Đức Phật nhận cho!

Thế Tôn! Nay con biết Chính Pháp này ở đời quá khứ : Yết Cú Thốn Na Như Lai, Yết Nặc Ca Mâu Ni Như Lai với Ca Diệp Phật cùng trợ nhau truyền nói. Nay con muốn nói Tâm Chân Ngôn này”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bảo Tàng Thần Đại Dạ Xoa Vương: “Ông hãy mau nói! Nay chính là lúc!”

Bảo Tàng Thần Đại Dạ Xoa Vương nghe Đức Phật nói xong, liền nói Nhân Duyên. Đại Dạ Xoa Vương này có mọi thứ biến hóa ví như lửa lớn hay thiếu đốt hết tất cả phiền não, cũng như trong hàng người thì đức vua là bậc nhất, trong mọi giòng chảy thì biển là bậc nhất, trong các tinh tú thì mặt trăng là bậc nhất. Hết thảy bốn phương trên dưới, tu hành cầu phước trong Thế Gian với Xuất Thế Gian thì Phú Quý là tối vi đệ nhất. Trong nhân gian với cõi Trời thì Chính Đẳng Giác Nhị Túc Thế Tôn cũng là bậc nhất.

Khi ấy Bảo Tàng Thần Đại Dạ Xoa Vương nói Chân Ngôn này:

“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã. Nẵng mô ma ni bạt nại-la dã, ma hạ dược khất-xoa tế nẵng bát đá duệ. An, nhạ-cảm bà la nhạ lân nại-la dã, sa-phộc hạ”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO MAṆI-BHADRĀYA MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYE

OṂ_ JAMBHALA JALENDRĀYA SVĀHĀ

Khi Bảo Tàng Thần Đại Dạ Xoa Vương nói Chân Ngôn này xong thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách. Hết thảy tất cả Dạ Xoa Đại Tướng dùng hai tay kết Ấn.

Tướng của Ấn này là: Đem ngón trỏ với ngón cái cùng vịn nhau như cái khoá, kèm duỗi các ngón còn lại. Đây gọi là Y Ấn (Ấn cái áo) , dùng Chân Ngôn này

“Án, địa lý địa lý, ma hạ tam mẫu nại-la, ma la đà la ca dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ DHIRI DHIRI _ MAHĀ-SAMUDRA BALA-DHĀRA-KĀYA _ SVĀHĀ

_Tiếp kết Trang Nghiêm Ấn. Hai tay đem ngón cái vịn móng ba ngón còn lại, hai ngón trỏ đều như cái vòng hướng lên trên xoay chuyển, tiếp lại cùng giao nhau.

Đây là Trang Nghiêm Ấn, dùng Chân Ngôn này

“Án, di già bà la noa nhạ la nhạ lam mẫu già nẵng, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ MEGHA VARṆA-JALA JALAM AMOGHANAṂ SVĀHĀ

_Tiếp Phất Ấn. Tay Phải nắm quyền, tay trái bắt chéo ở eo lưng. Đây là Phất

Ấn, tụng Chân Ngôn này

“Án, hạ la hạ la, la nhạ-kế nga-la , hạ la, la noa-dã dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ HĀRA HĀRA RAJOGRA AHĀRAṆYĀYA SVĀHĀ

_Tiếp kết Mạn Noa La Ấn. Chắp hai tay lại, mở đầu ngón ấy đừng cho dính nhau, rũ ngón tay hướng xuống dưới. Đây là Mạn Noa La Ấn với xoa tô Đàn cùng dùng chung, tụng Chân Ngôn này

“Án, câu chi la, du nga phộc lý-đá tất-lý dạ, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ KUṬILA YOGA VARDHA ŚRĪYA SVĀHĀ

_Tiếp kết Ngũ Sắc Phấn Ấn. Lúc đem Phấn rải Mạn Noa La thời đưa 5 ngón tay xuống dưới để ngang bằng che mặt đất. Đây là Ngũ Sắc Phấn Ấn. Dùng Chân Ngôn này

“Hứ hứ, thí nẵng mạt lệ, tất-lý dã, du bà dã, sa-phộc hạ”

*)HE HE _ SINA-MĀLE ŚRĪYA ŚUBHĀYA SVĀHĀ

Tiếp kết Hương Ấn. Chắp hai tay lại, đưa ngón vô danh, ngón giữa, ngón cái vào bên trong lòng bàn tay, cùng hợp ngón út như cây kim. Đây là Hương Ấn, dùng Chân Ngôn này:

“Án, la la, ca la tô hiến đà, hiến đà dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ _ RA RA KARA _ SU-GANDHA GANDHĀYA SVĀHĀ

_Tiếp kết Hoa Ấn. Kèm dựng hai ngón cái. Ấn này: Hương, Hoa cùng dùng.

Chân Ngôn cũng vậy

Nay, Nghi Quỹ này chư Phật Như Lai cũng lược đi rồi nói

Nếu có người cúng dường Đà La Ni này như cúng chư Phật không có khác. Đấng Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác luôn tự nhiếp thọ, luôn tự trưởng dưỡng.

Nếu các chúng sinh y theo Pháp trì tụng sẽ mau vào Mười Địa, tu mười Ba La Mật, thành tựu mười Lực”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi trên Tòa quán sát Đại Chúng rồi bảo Bảo Tàng Thần Đại Dạ Xoa Vương: “Mạn Noa La, Nghi Quỹ, Chân Ngôn Bí Mật với Ấn Pháp thuộc Bảo Tàng Thần của ông là điều mà tất cả Như Lai đã cùng nhau tuyên nói. Tỳ Bát Thi Như Lai, Thi Khí Như Lai, Tỳ Xá Phù Như Lai, Yết Cú Thốn Na Như Lai, Yết Nặc Ca Mâu Ni Như Lai, Ca Diệp Ba Như Lai, nay Ta, Thích Ca Như Lai cũng đều tuyên nói

Lành thay Bảo Tàng Thần! Nay ông hãy lắng nghe! Hãy khéo nghĩ nhớ! Ta vì lợi ích cho tất cả Hữu Tình trong nhân gian với cõi Trời, giúp cho họ tăng trưởng căn lành mà nói việc cầu Pháp ở thời xa xưa.

Trong vô số kiếp ở quá khứ, Ta thường đi vào núi hái củi để sống. Chợt một ngày nọ, ở vùng hoang vắng của núi ấy, Ta gặp một vị Tỳ Khưu bị bệnh muốn hái củi mà không có sức để làm. Ta tự sinh tâm thương xót mà cho củi, nhóm lửa, làm thức ăn, chăm sóc vị ấy. Trải qua một ngày, vị Tỳ Khưu ấy: thân được an vui, tâm rất vui vẻ liền vì Ta trao cho Tam Quy, Ngũ Giới khiến phát Tâm Bồ Đề. Sau đó nói Mạn Noa La Bí Mật Tam Muội Nghi Quỹ này

Khi Ta được Chân Ngôn Vương này thời một lòng quán tưởng, y theo Pháp thọ trì mà hay thành tất cả việc thắng lợi của Thánh Bảo Tàng Thần. Làm Hộ Ma ba lần lại làm Thủy Hộ Ma sau đó hiến Át Già, một ngày ba thời chuyên tâm đọc tụng Kinh Lăng Già, như trước quán tưởng, ngày ngày cầu Pháp, thành tựu tám loại Quyến Thuộc luôn tự ủng hộ. Lại viết Chân Ngôn đeo trên cổ, được Bảo Tàng Thần ủng hộ.

Nếu có người tụng Chân Ngôn này một Lạc Xoa, hoặc hai lạc xoa, hoặc ba lạc xoa. Ở trước Tháp Xá Lợi an trí phướng, phan, thọ trì Trai Giới, vì các Dạ Xoa ba lần dùng Xuất Sinh cúng hiến thì thành tựu mong cầu, được Thần Thông tối thượng, đầy đủ Đại Thần Lực

Như Nghi Tắc Thủy Hộ Ma khiến cho chúng sinh được tài bảo lớn. Ở nơi vắng lặng bên sông lớn, sông đào trước tiên kết Trai Giới, sau đó vào trong nước khiến cho nước ngang lỗ rốn, dùng bàn tay ban bố nước mà làm Hộ Ma

Lại dùng hương xoa bôi, tụng Bảo Hiền Chân Ngôn. Người tụng quán tưởng Bảo Hiền an trên ngón trỏ. Mãn Hiền an trên ngón giữa. Hoạch Tài an trên ngón vô danh. Tỳ Sa Môn an trong lòng bàn tay. Kế Lệ Ma Ni Mạn Đệ Mục Khế Nại-la Thất-La Thất-Tả Lý Nại-La an trên ngón cái. Hiền Thánh như vậy trợ nhau hiện thấy hay làm ủng hộ

Đức Phật nói Dạ Xoa Mạn Noa La Nghi Quỹ có Công Đức như vậy, huống chi là người có Trí. Người tụng tin Phật trọng Pháp, trì Giới, nghe nhiều, một lòng trong sạch làm Tối Thượng Mạn Noa La thì Phước Đức chẳng thể đo lường được

Nếu muốn làm Mạn Noa La này. Nên y theo vị trí đất thanh tịnh: Nơi có hoa, quả, cây, rừng… đào đất sâu đến đầu gối, rộng khoảng 12 khuỷu tay. Dùng nước Ngũ Tịnh rưới vảy kết Tịnh. Sau đó xây đắp cho thật bằng phẳng như lòng bàn tay, tụng Dạ Xoa Vương Chân Ngôn gia trì. Đem mọi thứ hương hoa mà làm cúng dường

Nếu lúc tác Pháp thời nên ở ngày tốt của kỳ Bạch Nguyệt. A Xà Lê chí tâm trong sạch, đem nước Ngũ Tịnh làm Kết Tịnh cho mình. Một lòng tụng Chân Ngôn Vương làm nơi ủng hộ

_Tiếp Kết Giới ở mười phương trên dưới

Tụng Bảo Tàng Thần Chân Ngôn gia trì vào nước thơm, y theo thứ tự rưới vảy cho sạch (sái tịnh). Dùng sợi dây Ngũ Sắc sai Đồng Nữ hợp làm, sau đó dùng nước hương Cung Câu Ma thấm qua. Dùng cây Ưu Đàm Bát làm cây cọc giăng dây, làm Mạn Noa La

Trước tiên bắt đầu ở phương Đông, làm bốn phương, bốn góc, mở bốn cửa

Ở phương chính giữa (trung phương) an Đức Như Lai Nhất Thiết Trí Vương với các tướng viên mãn

Hướng bên dưới an Bảo Tàng Thần màu như mây xanh, đầy đủ các tướng, dùng mọi báu trang nghiêm, ngồi Kiết Già trên tòa Sư Tử. Tòa Sư Tử ấy cũng dùng mọi báu trang nghiêm, phóng tỏa ánh sáng lớn, thù diệu như vậy. Tay phải tác tướng Thí Nguyện, lòng bàn tay có quả Am Ma Lặc. Tay trái cầm cái túi báu chứa đầy mọi loại báu

Lại ở hai bên Bảo Tàng Thần, an trí hai vị Dạ Xoa Vương màu vàng ròng. Vị thứ nhất tên là Tả Lân Nại La, vị thứ hai tên là Mục Khế Nại La với thân tướng ngang bằng nhau

Ở mặt bên dưới của Bảo Tàng Thần, an Dạ Xoa Nữ, Thất Tử Mẫu (bà mẹ có 7 đứa con), Cửu Tử Mẫu (bà mẹ có 9 đứa con)

Ở phương Đông của Đàn, an Dạ Xoa Mẫu

Góc Đông Nam, an Ma Ni Nẵng Ca

Phương Nam an Nẵng Nga Nẵng Bà Ca

Phương Tây an Am Bà Nẵng Bà

Phương Tây Nam an Nễ La Nẵng Bà

Phương Bắc an Tỳ Sa Môn

Phương Tây Bắc an Đại Lực Đại Phú Y Xá Nẵng Thiên

Phương Đông Bắc an Phộc Lỗ Noa, Đại Lực Thiên, Dạ Xoa Vương

Tiếp có Nhạ-cảm bà la Dạ Xoa, Hộ Lỗ Hộ La Dạ Xoa, Tô Tế Noa Dạ Xoa, Sa Dã Dạ Xoa,Nhạ-Cảm Bà Ca Dạ Xoa, Mục Tra Ca Dạ Xoa, La Cật-Đá Nhĩ Phộc Dạ Xoa, Ma Hộ Na La Dạ Xoa… an ở lớp thứ ba bên ngoài Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường)

Tiếp an trí Dạ Xoa Nữ và làm cho mỗi một sắc tướng đoan nghiêm: Vĩ Bố La Dạ

Xoa Nữ, Vĩ Xá La Dạ Xoa Nữ, Tán Nại La Du Mạt Đế Dạ Xoa Nữ, Nga Phộc Dạ Xoa Nữ, Tô Lộ Tả Nẵng Dạ Xoa Nữ, Bát Nạp Ma Tát Nẵng Dạ Xoa Nữ, Tô Phộc Vĩ Dạ Xoa Nữ, Ma Hạ Ma Dã Dạ Xoa Nữ, Tô Cát Thi Dạ Xoa Nữ, Đà Nẵng Ma La Dạ Xoa Nữ, Bố Thất Lệ Dạ Xoa Nữ, Noa Lỗ Ma Lệ Ca Dạ Xoa Nữ với tay tác tướng Thí Nhất Thiết Nguyện với Ma Noa nhạ Phộc Ca Ma Lỗ Bế Tô Lỗ Đá Phộc Cátdã Tô Nại Lý Xá Nễ, Ma Hộ La Nga, Thiên Đế Thích ….. hoặc 20, hoặc 100 ở bên ngoài Mạn Noa La, y theo Phương Vị ấy mỗi mỗi an trí

Tiếp Chày Kim Cương, cây kiếm Kim Cương, cây gậy Kim Cương, loa, sợi dây, phướng, bánh xe, Tam Cổ Xoa

Bên ngoài: lớp thứ nhất an kết Giới Võng, lớp thứ hai an chày Kim Cương, lớp thứ ba an lửa Kim Cương sáng rực đều khiến cho bao vòng chung quanh

Tiếp lược rõ Nghi quỹ Phấn Đàn, Thỉnh Triệu, Cúng Dường. Nên dùng phấn có năm màu là: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen. Trước tiên chia đất thành tám phương vị, làm tám nhóm rực lửa như trước đã nói. Tiếp cầm cái bát Át Già chứa đầy nước thơm với hoa tốt đẹp, tụng Bảo Tàng Thần Tâm Chân Ngôn, làm nơi Thỉnh Triệu. Người trì tụng nên tự chân thành, đừng sinh nghi ngờ.

Nếu là nhóm Dạ Xoa Nữ. Nên mỗi mỗi đều niệm Bản Chân Ngôn triệu thỉnh, nhờ người có Đức Trí thỉnh triệu Thiên Trung Thiên Đại Minh Bảo Tàng Thần. Thỉnh Triệu xong liền đem Ma La Đế hoa, Man Sắc Diệu Liên Hoa, Ưu Bát La hoa, Ca Nan Ma hoa, Câu Lãm Tra hoa, Khẩn Du Ca hoa, hương xoa bôi, hương đốt, thắp đèn, bày thức ăn, tất cả vật cần thiết … y theo thứ tự cúng hiến

Tiếp làm Hộ Ma. Dùng khoáng chất màu tím, An Tất hương, Long Não hương với Bạch Đàn hương ở trước mặt Bảo Hiền làm Hộ Ma một ngàn lần, chuyên tâm cúng dường

Ở bốn góc của mạn Noa La để bình Át Già chứa đầy 5 loại lúa (ngũ cốc) 5 thứ thuốc, nước thơm. Lại cắm cành cây ở bên trong miệng bình Tụng Bảo Tàng Thần Bản Tôn Chân Ngôn này:

“Nhạ-cảm bà la nhạ lân nại-la dã, sa-phộc hạ”

*)JAMBHALA JALENDRĀYA SVĀHĀ

Chân Ngôn này hay thành tất cả việc

_Lại nữa Đại Dạ Xoa Vương Đại Trí Bảo Hiền nói Dạ Xoa Tâm Chân Ngôn là:

“Án, dạ khất-xoa, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ YAKṢA SVĀHĀ

Chân Ngôn này cũng hay thành tựu tất cả việc

QUYỂN HẠ

Tiếp bên dưới là các Bộ Chân Ngôn: Thỉnh Triệu, Phát Khiển, Cúng Hiến, Gia Trì thảy đều thông dụng

 

“A nan đá, bát nạp-ma dã, sa-phộc hạ” *)ANANTA PADMĀYA SVĀHĀ

Đây là Liên Hoa Bảo Tạng Chân Ngôn

 

“A Nan đá, thương khư dã, sa-phộc hạ” *)ANANTA ŚAṄKHĀYA SVĀHĀ

Đây là Xà Cừ Bảo Tạng Chân Ngôn

 

“La nhạ nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)RĀJA-NABHĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là La Nhạ Đá Nẵng Bà Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Ma ni nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)MAṆI-NABHĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là La Đát Nẵng Nẵng Bà Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Tô nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)SUNABHĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Tô Nẵng Bà Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Am bà nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)AMBĀ-NABHĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Am Bà Nẵng Bà Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Nễ la nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)NĪLA-NABHĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là La (?Nễ La) Nẵng Bà Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Phệ thất-la ma noa dã dã , đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)VAIŚRAMAṆAYĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Ma hạ nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)MAHĀ-NABHĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ Đây là Ma Hạ Nẵng Bà Dạ Xoa Vương Chân Ngôn “Hạ la nhạ-cảm bà ca, hồng phả tra, sa-phộc hạ”

*)HALA JAMBHAKA HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

Đây là Hạ La Nhạ Cảm Bà (? Bà Ca) Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Nhạ-cảm bà ca, dã sạn nại-la dã, sa-phộc hạ”

*)JAMBHAKA JALENDRĀYA SVĀHĀ

Đây là Nhạ-Cảm Bà Ca (?Nhạ-cảm bà ca nhạ lân nại-la) Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Hộ nỗ hộ nỗ, nam nẵng tô tế noa-dã dã, sa-phộc hạ”

*)HUNU HUNU NĀNA-SUSENĀYAYA SVĀHĀ

Đây là Tô Tế Noa Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Hạ la hạ la, tán nại-la tế nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)HALA HALA CANDRA-SENĀYA SVĀHĀ

Đây là Tán Nại-la Tế Nẵng Dạ Xoa Vương Chân Ngôn

 

“Nhạ bà nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)JAMBHANĀYA SVĀHĀ

Đây là Hộ Ma Chân Ngôn

Nếu làm Hộ Ma. Dùng củi A Ba Ma Lăng Nga Thấp. Lấy bơ, lạc, mật thấm đầu củi này, Trì Giới một ngày đêm làm Hộ Ma tám ngàn lần sẽ được đại thông minh, hay khiến cho người tụng một ngày ghi nhớ một ngàn bài Tụng vĩnh viễn chẳng bị quên mất

Nếu dùng rễ cây A Lý Ca làm tướng Bảo Tàng Thần thì có thể dài từ 6 ngón tay trở lại. Đầu đội mão trời, mọi thứ trang nghiêm , đem hương hoa cúng dường. Rồi dùng củi A Ba Ma Lăng Nga Thấp ở trong bơ, lạc, mật thấm qua. Làm Hộ Ma một lạc xoa thì ngày ngày được một trăm dồng tiền bằng bạc

_Lại nói Bảo Tàng Thần Tâm Chân Ngôn:

“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã. Nẵng mô ma ni bà nại-la dã, ma hạ dược khất-xoa tế nẵng bát đá duệ. Tô phộc tô vị cật-lý ni dã, di lý trí, sa-phộc hạ”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO MAṆI-BHADRĀYA MAHĀ-YAKSA-SENAPATĀYE

SU-VĀSU VIKṚTIYA MĪLIṬI SVĀHĀ

Bảo Tàng Thần Tâm Chân Ngôn này hay được thành tựu tối thượng

Nếu vào trong nước cao tới đầu gối, làm Thủy Hộ Ma, tụng Chân Ngôn này hay được tài lợi

Lại nếu lấy cây Nễ-Dâm Ma dài khoảng 4 ngón tay, vạt cho bằng phẳng rồi nhờ người thợ vẽ giữ Giới vẽ tướng Bảo Hiền đầy đủ trang nghiêm. Đem thức ăn uống cúng hiến xong, một ngày ba Thời đốt lửa. Nếu lửa ít, khói nhiều liền ném quặng màu tím vào lửa làm Hộ Ma tám ngàn lần sẽ hay hàng phục Đại Tài Chủ.

_Lại nói Biệt Dạ Xoa Vương Tâm Chân Ngôn, dùng cho tròn vẹn câu văn , cũng hay khiến được thành tựu tối thượng

“La đát-nẵng bà nại-la đá đế, tam ma dã, ma nỗ sắt-ma la, ma ni bà nại-la dã, bà nga phộc đổ dạ tức đá sa-đổ, đà ma đà ma, ma tức la, ma hạ duợc khấtxoa , tế nẵng tất-lân đá, đổ lỗ đổ lỗ, ma ni bà nại-la, đổ lỗ đổ lỗ, ma ni bà nại-la, câu trí câu trí, ma ni bà nại-la, đổ trí đổ trí, ma ni bà nại-la, đế trí đế trí, ma ni bà nại-la sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA-NĀTI _ SAMAYAM ANUSMARA _ MAṆIBHADRĀYA BHAGAVA TEJA CITTA-STU _ DHAMA DHAMA MACĪRA _

MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYA _ DHURU DHURU MAṆI-BHADRA _ DHURU DHURU MAṆI-BHADRA _ KUṬI KUṬI MAṆI-BHADRA _ DHŪTI DHŪTI MAṆI-BHADRA _ TITHĪ TITHĪ MAṆI-BHADRA _ SVĀHĀ

_Lại có Đàn Pháp chẳng cần chọn ngày có Tinh Diệu tốt cũng chẳng cần giữ Giới, chỉ dùng cây A Lý Ca hoặc cây Nễ-Dâm Ma với gỗ của cây đặt biệt làm tướng Bảo Hiền. Đem hương hoa cúng dường. Nội trong ngày dùng dầu của hạt cải trắng xoa bôi trên thân tượng Bảo Hiền, tụng Chân Ngôn trước tám ngàn biến thì một ngày được tám đồng tiền. Được rồi phải xài hết chẳng được giữ lại một đồng. Ngày ngày như vậy

Bảo Tàng Thần lại nói Chân Ngôn Nghi Quỹ khiến người trì tụng trước tiên tự đi xin ăn (khất thực) giữ Trai Giới, tụng Căn Bản Chân Ngôn ba lạc xoa, sau đó ở trước Đức Như Lai bày cúng hiến lớn, tụng Chân Ngôn tám ngàn biến hay được nhiều tiền của

_Tiếp nói rõ Thủy Hộ Ma. Mỗi ngày dùng tay bụm nước rồi lùi về nghiêng dốc xuống trong nước. Như vậy cho đến một trăm bụm nước hoặc một ngàn bụm nước. Đối trước Hiền Thánh mà dâng cúng hiến. Như vậy đến 6 tháng sẽ được rất nhiều tiền của (đại tài)

_Tiếp nói Chân Ngôn Quán Đỉnh của các Bộ khi vào Đại Mạn Noa La

“Nhạ-cảm bà nẵng tra mô tra ca dã, sa-phộc hạ”

*)JAMBHANAṬA MOṬAKĀYA SVĀHĀ

Đây là Mô Tra Ca Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“La cật-đá tức-dĩ hạ phộc, sa-phộc hạ”

*)RĀKTA-JIHVA SVĀHĀ

Đây là La Cật Đá Nhĩ Phộc Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Ma Hộ Na La dã, sa-phộc hạ” *)MAHODARĀYA SVĀHĀ

Đây là Ma Hộ Na La Dạ Xoa Nữ

 

“Vĩ ma la, vĩ ma la, nại lý-xá nễ, a dạ hứ, sa-phộc hạ_ Vĩ ma la, vĩ ma la , vĩ xá la nẵng dã nễ, mạo đà dã, sa-phộc hạ”

*)VIMALA VIMALA DARŚANI AYĀHI SVĀHĀ

VIMALA VIMALA VIŚĀLANĀYAṆI BUDDHĀYA SVĀHĀ

Đây là Vĩ Ma La Vĩ Xá La Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Tán nại-la, du ma đế, tán nại-lý , tán nại-la ma đế, sa-phộc hạ”

*)CANDRA SUMATE CANDRI CANDRA-MATI SVĀHĀ

Đây là Tán nại-la du ma đế Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“A phộc hạ nễ tô lộ tả nẵng_ An tán nại-la bát-nạp di, sa-phộc hạ

Bát nạp ma, sa la tô nột-lỗ ma nỗ la di, sa-phộc hạ

Tô bộ-lỗ phộc hộ bát-la đát-dã dã, sa-phộc hạ

Phộc hộ phộc hứ-nễ mạt lệ già tra cụ trí, sa-phộc hạ”

*)AVĀHANI SURU-CĀNĀ _ OṂ CANDRA-PADME SVĀHĀ

PADMA SARA SPHURU MANU-RAMITA SVĀHĀ

SPHURU BAHU PRADAYĀYA SVĀHĀ

BAHŪ VAHI NIRMALE GHAṬA KUṬI SVĀHĀ

Đây là Ma Hạ Di Già Dạ Xoa Nữ Đẳng Chân Ngôn

 

“Tô chỉ, xá ma lệ, chỉ xá ba lý ni , sa-phộc hạ”

*)SŪCI- SAMARE KEŚĀVARAṆI SVĀHĀ

Đây là Tô Chỉ Xá Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Phộc nẵng, ma lệ, ma lệ nễ, sa-phộc hạ”

*)VĀNA MĀLE MĀLINI SVĀHĀ

Đây là Ma Nẵng Ma La Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Ô lý-đế sắt-tra bố thất-tả lệ, sa-phộc hạ”

*)UGGA-TIṢṬA PŪJA-CALE SVĀHĀ

Đây là Bố Tả Lệ Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Nột-lỗ ma, ma lệ ca, ca lệ hạ lệ,nột-lỗ di, chỉ lệ chỉ lệ, sa-phộc hạ

Ca ma , ma lệ nễ vĩ la tất nễ, sa-phộc hạ

Ca ma, ma lệ tát lý-phộc nỉ phộc, tát lý-phộc nga-la ma nỗ nhạ vĩ, bà nga phộc đế, sa-phộc hạ

Ma nỗ nhạ phộc ca ma lỗ bế bà vĩ nễ, sa-phộc hạ”

*)DRŪṂ MĀLIKA KALI HALI DRŪṂ CILI CILI SVĀHĀ

KĀMA-MĀLINI VĪRASINI SVĀHĀ

KĀMA-MĀLE SARVA DEVA _ SARVA GRAHA MANU-JĀMI

BHAGAVATI SVĀHĀ

MANU-JAVA KĀMA-RŪPE BHĀVINĪ SVĀHĀ

Đây là Ca Ma Lỗ Bế Đẳng Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Tô-lỗ đá, phộc cát-dã khẩn ca lý, sa-phộc hạ”

*)ŚRŪTA VĀKYA KIṄKARE SVĀHĀ

Đây là Tô Lỗ Đá Phộc Cát-dã Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Tô nại lý-xá nễ ca di nễ, sa-phộc hạ”

*)SU-DARŚANI GĀMINE SVĀHĀ

Đây là Tô Na Lý Xá Nẵng Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Ma hộ nga-lý bà diệm, ca lý, sa-phộc hạ”

*)MAHOGRI BHAYĀṂ KARE SVĀHĀ

Đây là Ma Hộ ngật La Dạ Xoa Nữ Chân Ngôn

 

“Án nại-la dã nỉ phộc địa bát đá dã, sa-phộc hạ”

*)INDRĀYA DEVĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Đế Thích Tâm Chân Ngôn

 

“A nga-na duệ, hạ vĩ-dã địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)AGNĀYE HĀVYĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Hỏa Thiên Chân Ngôn

 

“Dạ ma dã, tất-lý đá địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)YAMĀYA ŚRĪTĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Dạ Ma Thiên Tâm Chân NGôn

 

“Nãi-lý đát dã duệ, lạc khất-xoa sa địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)NṚTYĀYE RĀKṢASĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Nãi At Lý Đế Tâm Chân Ngôn

 

“Phộc lỗ noa-dã dã, nhạ la địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)VARU,NYĀYA JALĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Thủy Thiên Tâm Chân Ngôn

 

“Phộc dã vĩ, án đá lý khất-xoa địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)VĀYAVĪ ANTARĪKṢĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Phong Thiên Tâm Chân Ngôn

 

“Câu vĩ la dã, đà nẵng bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)KUVERĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Câu Vĩ La Tâm Chân Ngôn

 

“Y xá nẵng dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)ĪŚANĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Đây là Y Xá Nẵng Thiên Tâm Chân Ngôn

 

“Nhạ lý-đà một-la hám-ma ni-sở, sa-phộc hạ” *)ŪRDHA BRAHMAṆYA SVĀHĀ

Đây là Đại Phạm Thiên Tâm Chân Ngôn

 

“A mạo, vĩ sắt-noa phệ, sa-phộc hạ” *)ĀTMA VIṢṆUVE SVĀHĀ

Đây là Na La Diên Thiên Tâm Chân Ngôn

 

“A nễ phộc lý-đá nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)ADI-VARDHANĀYA SVĀHĀ

Đây là Kim Cương Tâm Chân Ngôn

 

“Hạ-la đá sa nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)HĀRDĀSANĀYA SVĀHĀ

Đây là Sóc Tâm Chân Ngôn

 

“Ma hạ tả ma dã, sa-phộc hạ”

*)MAHĀ-SYA MĀYA SVĀHĀ

Đây là Trượng Tâm Chân Ngôn

 

“Khư lăng-nga , vĩ ma la, đà lí ni, sa-phộc hạ”

*)KHAḌGA VIMALA-DHĀRAṆĪ SVĀHĀ

Đây là Kiếm Tâm Chân Ngôn

 

“Phộc lỗ noa, phộc ma dã, sa-phộc hạ” *)VARUṆA VĀMĀYA SVĀHĀ

Đây là Quyến Sách Tâm Chân Ngôn

 

“Bát-la phổ-cảm nhạ, nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)PRAJAMBHANĀYA SVĀHĀ

Đây là Tràng Tâm Chân Ngôn

 

“Ma hạ táo ma-dã la sa ma duệ, sa-phộc hạ”

*)MAHĀ-SAUMYA RAŚMIYE SVĀHĀ

Đây là Luân Tâm Chân Ngôn

 

“Tả lệ bế-dựng nga lệ, sa-phộc hạ”

*)CALE PIṄGALE SVĀHĀ

Đây là Tam Cổ Xoa Tâm Chân Ngôn Kết Giới cùng dùng chung

 

“Sa la nại dã, sa-phộc hạ” *)ŚARAṆĀYA SVĀHĀ

Đây là Cung Tiễn Chân Ngôn

 

“Án, nhạ lý-đà nhạ la, phộc la, bán nhạ la dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ ŪRDHA-JALA VAJRA-PAṂJALA SVĀHĀ

Đây là Kim Cương Võng Chân Ngôn

Như vậy mỗi mỗi Bản Tôn Chân Ngôn, mỗi mỗi trì tụng gia trì Hiền Bình . Hết thảy Đệ Tử vào Mạn Noa La, dùng Hiền Bình này rót lên đỉnh đầu khiến cho được phú quý tốt lành

Nếu vào Đại Mạn Noa La, chí tâm y theo Pháp, chân thành quán đỉnh. Lại hay được thấy Bảo Tàng Thần, ba thời Giáo Sắc thông đạt Đại Ấn

Lại làm Hộ Ma. Đem 20 loại vật dụng làm cúng hiến rộng lớn . Tụng Chân Ngôn của Thánh Thiên với Đại Dạ Xoa Vương , Bản Tôn. Một ngày ba thời tùy sức cúng dường sẽ được Tam Muội Chân Ngôn, thành tựu tối thượng, tự ủng hộ mình”

Đức Phật bảo: “Nay Ta lại nói hết thảy Ấn Pháp với Chân Ngôn Cú tinh thục tối thượng”

Khi ấy nhóm Dạ Xoa Vương sinh tâm khát ngưỡng, thỉnh Đức Phật tuyên nói Lúc đó Đức Thế Tôn quán khắp Đại Hội, tác tiếng rống của Sư Tử bảo rằng: “Các ông hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Nay Pháp Chân Ngôn Ấn của Bảo Tàng Thần này có đủ Đại Từ Bi , hay điều phục loài khó điều phục, hay cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả việc thắng lợi”

Nhóm Dạ Xoa Vương quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật rồi lặng yên lắng nghe.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn như Đại Sư Tử Tự Tại nói Chân Ngôn Ấn. Hai tay để ngang lòng bàn tay kèm nhau, 2 ngón giữa cùng giao nhau, 2 ngón vô danh như cây kim, co lóng thứ ba, 2 ngón trỏ phụ ngón vô danh, ngón cái thuận y theo ngón trỏ, 2 ngón út như cây kim. Đây là Bảo Tàng Thần Căn Bản Ấn. Kết Ấn này giây lát sẽ được Bảo Tàng Thần hiện thân quan sát người tụng, ban cho thành tựu nguyện. Tụng Chân Ngôn này

“Na mô la đát-nẵng đát-la dã dã. Nẵng mô ma ni bà nại-la dã, ma hạ dược khất-xoa tế nẵng bát đá duệ. Án, nhạ-cảm bà la, nhạ lân nại-la dã, sa-phộc hạ”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO MAṆI-BHADRĀYA MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYE

OṂ_ JAMBHALA JALENDRĀYA SVĀHĀ

Chân Ngôn với Ấn này dùng ấn năm nơi trên thân. Lúc tác Pháp thời người trì tụng ấy tưởng mình là Bảo Tàng Thần

 

_Tiếp tác Tả Lân Nại La Dạ Xoa Vương Ấn. Hai tay hợp nhau thành quyền, ngón út như cây kim. Tụng Chân Ngôn này.

“Án, tả lân nại-la dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ JALENDRĀYA SVĀHĀ

Chân Ngôn An này hay khiến cho Dạ Xoa Vương làm ủng hộ

 

_Tiếp tác Mục Khế Dạ Xoa Vương Ấn. Hai tay hợp lại thành quyền, đưa ngón út vào lòng bàn tay, ngón vô danh như cây kim. Tụng Chân Ngôn này

“Án, mục khế-dựng nại-la dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ MUKHYAṂDRĀYA SVĀHĀ

Chân Ngôn Ấn này cũng hay ủng hộ người tụng

 

_Tiếp tác Nhất Thiết Dạ Xoa Nữ Ấn. Đưa ngón út vào trong lòng bàn tay, co lóng thứ ba của ngón vô danh. Tụng Chân Ngôn này

“Án, ác nễ”

*)OṂ_ AḤ NI

Chân Ngôn Ấn này cũng hay ủng hộ, cũng được dùng để Thỉnh Triệu

 

_Tiếp tác Mạn Noa La Tường Ấn. Hai tay cùng hợp lại thành quyền, mỗi mỗi ngón trỏ đều như cây kim. Tụng Chân Ngôn này

“Án, tả lân nại-la, mãn đà, nỉ khổ, phát tra”

*)OṂ_ JALENDRA BANDHA DIŚA PHAṬ

 

_Tiếp tác Mạn Noa La Thượng Diện Võng Ấn. Theo tướng Ấn trước, khiến cho ngón trỏ hợp nhau như cây kim. Tụng Chân Ngôn này

“Án, mục khế-dựng nại la dã, phát tra”

*)OṂ_ MUKHYAṂDRĀYA PHAṬ

 

_Tiếp tác Mạn Noa La Quyết Ấn. Hai tay đều nắm quyền, rũ bàn tay hướng xuống đất. Tụng Chân Ngôn này

“Án, hạ-lý, nhập”

*)OṂ_ HRĪḤ HAḤ

 

_Tiếp Triệu Thỉnh Thất Quyến Thuộc Ấn. Như Căn Bản Ấn lúc trước, co ngón cái. Tụng Chân Ngôn này

“Ê hứ ê hứ, tổ lỗ tổ lỗ, nhạ la sa dã nẵng, tất-lý dạ dã, sa-phộc hạ”

*)EHYEHI CURU CURU JALĀSAYĀNĀṂ ŚRĪYA SVĀHĀ

Nghi Tắc như vậy hay khiến cho 7 quyến thuộc đều đến tập hội

 

_Tiếp tác Hiến Át Già Thủy Ấn. Hai tay đều bụm lại, ngón cái với ngón trỏ phụ dính ngón giữa. Tụng Chân Ngôn này

“Án, dược sạn nẵng na duệ nại-la đà nẵng, tất-lý dã, bát xá-dã, bát xá-dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ YAKṢA-NĀNĀ-BHADRA _ DHANA ŚRĪYA _ PĀŚAYA PĀŚAYA SVĀHĀ

 

Ti_ếp tác Hiến Tòa Ấn. Chắp hai tay lại, nâng 6 ngón tay co lóng thứ ba, tách mở ngón giữa, mỗi một ngón cái đều lìa nhau.Đây là Bảo Tàng Thần Sư Tử Toà Ấn. Kết Ấn này giây lát thì Dạ Xoa Vương và quyến thuộc cùng ngồi trên tòa Sư Tử. Đối với tất cả Nguyện, tụng Chân Ngôn này:

“Án, nhạ-cảm bà la, nhạ lân nại-la , y na ma sa nẵng, ma lý-già, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ JAMBHALA JALENDRA _ INDHAM-ĀSANA MĀRGA SVĀHĀ

 

_Tiếp kết Tẩy Dục Ấn, thỉnh triệu Bảo Tàng Thần và quyến thuộc để tắm rửa. Bụm hai tay lại, ngón út cùng giao nhau, để 2 ngón vô danh vào trong lòng bàn tay, hai ngón giữa như cây kim, ngón trỏ phụ lóng thứ ba của ngón giữa, ngón cái cũng phụ ngón trỏ. Tụng Chân Ngôn này:

“Án, sa-nẵng nẵng, tất-lý dã, già tra già tra, cung bà nhạ la, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ SA-NĀNĀ ŚRĪYA KHĀTA KHĀTA _KUMBHA-JALA SVĀHĀ

 

_Tiếp kết Hiến Y Ấn. Hai tay kèm nhau như nâng áo, vật trong lòng bàn tay.

Tụng Chân Ngôn này

“Nãi lý đá dã, la xoa sa địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)NṚTYĀYA RĀKṢASĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

 

_Tiếp Luân Tụng Chư Bộ Chân Ngôn, phát khiển Hiền Thánh

“Phộc lỗ noa dã, câu phộc la địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)VARUṆĀYA KUVARĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

 

“Phộc dã vĩ-dựng đá lý khất-xoa địa bát đá dã, sa-phộc hạ”

*)VĀYAVĪ ANTARĪKṢĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

 

“Câu vĩ la dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)KUVERĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

 

“Y xá nẵng dã, bộ đá địa bát đá dã, sa-phộc hạ”

*)ĪŚANĀYA BHŪTĀDHIPATĀYA SVĀHĀ

 

“Ô lý-đà một-la hám-ma ni, sa-phộc hạ”

*)ŪRDHA BRAHMAṆI SVĀHĀ

 

“Mạo phệ sắt-noa vĩ, sa-phộc hạ”

*)ĀTMA-VIṢṆUVE SVĀHĀ

 

“A vĩ vãn đế ca dã, sa-phộc hạ”

*)ABHI-BANDHE- KĀYA SVĀHĀ

 

“Phộc nhật-la hộ đá sa nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)VAJRA HUTĀSANĀYA SVĀHĀ

 

“Thiết cật-đế ma tả ma dã, sa-phộc hạ”

*)ŚĀKTI MAHĀ-SYA MĀYA SVĀHĀ

 

“Nan noa khư lăng-nga vĩ ma la, tả lý ni, sa-phộc hạ”

*)DAṆḌA KHAḌGA VIMALA CARIṆI SVĀHĀ

 

“Phộc lỗ noa đá ma lý-phộc hạ duệ, sa-phộc hạ”

*)VARUṆA DHAMA VIHAYE SVĀHĀ

 

“Bá thế bát-la phổ-cảm nhạ nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)PĀŚE PRABHAṂJA-NAYA SVĀHĀ

 

“Đặc-phộc nhạ, ma hạ táo ma-dã, la sa ma duệ, sa-phộc hạ”

*)DHVAJA MAHĀ-SAUMYA RAŚMIYE SVĀHĀ

 

“Tác yết-la ma la bế-dựng nga lệ, sa-phộc hạ”

*)CAKRA MĀLA PIṄGALE SVĀHĀ

 

“Đát-lý du la ma la bế-dựng nga lệ, sa-phộc hạ”

*)TRIŚŪLA MĀLA PIṄGALE SVĀHĀ

 

“Nỉ xá mãn đà, sa la na dã, sa-phộc hạ”

*)DIŚA BANDHA ŚARAṆĀYA SVĀHĀ

 

“Ô lý-đà nhạ la, phộc nhật-la, bán nhạ la, sa-phộc hạ”

*)ŪRDHA-JALA VAJRA-PAṂJALA SVĀHĀ

 

PHẬT NÓI KINH BẢO TÀNG THẦN ĐẠI MINH MẠN NOA LA NGHI QUỸ

_Hết_

Hiệu chỉnh xong một Bộ gồm 2 quyển vào ngày 01/05/2014