PHẬT NÓI KINH THÁNH BẢO TÀNG THẦN NGHI QUỸ

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tát Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THƯỢNG

Quy mệnh tất cả Phật Bồ Tát

Đỉnh lễ y Pháp Bảo Tàng Thần

Tàng Thần vui vẻ khiến người cầu

Thành tựu tất cả việc Mâu Ni

Nay nói Pháp Tắc Hộ Ma trong Nghi Quỹ rộng lớn của Bảo Tàng Thần

Như người trì tụng nên một lòng quy mệnh Tam Bảo. Trước tiên nên nhận Quán Đỉnh, vì tất cả chúng sinh khởi Tâm Từ nhẫn nhục như Pháp đã nói tin sâu y theo hành. Người có đủ Đức này mới có thể hành trì tụng Pháp của Nghi Quỹ

Muốn làm Pháp này, trước tiên tự ngồi yên, chân thành làm sạch thân tâm. Nghĩ tìm đất thanh tịnh để có thể đặt để vị trí đường điện của Hiền Thánh như các chỗ bên bờ sông, trong vườn rừng, ở trong núi non, nơi Thánh Hiền đã đi qua, nơi có Thánh Tích, nôi không có trộm cướp, nơi thanh tịnh chẳng sinh ba điều ác … Chỉ được chọn một nơi thù diệu với vị trí đất khiết tịnh không có rắn, sâu trùng, muỗi, ruồi trâu… Loại bỏ gạch đá, lấy đất sạch trên bờ đổ vào rồi nện cho bằng phẳng. Dùng nước sạch Ngũ Tịnh , tụng Tâm Chân Ngôn với Ngoại Tâm Chân Ngôn 108 biến gia trì vào nước rồi rưới vảy trên đất ấy.

Bắt đầu ra công, trước tiên tụng Chân Ngôn như lúc được điềm tốt lành, liền ở chốn ấy, hoặc mặt Đông, hoặc mặt Tây, hoặc mặt Bắc làm đường điện của Hiền Thánh rộng lớn thù thắng. Lại dùng nước sạch Ngũ Tịnh để kết tịnh thân của mình, vẫn gia trì tám ngàn biến vào nước ấy rồi ban cho tất cả chúng sinh với hàng Quỷ đói

Xong tự chí thành Trai Giới, một ngày ba thời tắm gội. Lại ở ba thới thay đổi mặc áo mới sạch. Trong ý nghĩ nhớ ba Diệu Giải Thoát. Như vậy rồi hành

Lúc mặt trời lặn, vào Đạo Trường này trì tụng chí cầu cho đến lúc mặt trời mọc một nửa thời kết thúc Trì Tụng

Sau đó dùng nước sạch, bỏ chút ít đất sạch vào rồi rửa phần trên của thân. Liền lặng lẽ hướng mặt về phương Đông, hoặc phương Tây, hoặc phương Bắc … ngồi ngay thẳng rửa phần dưới của Thân

Lại lấy riêng đất sạch hòa với nước dùng xúc miệng ba lần, trì Thánh Vô Năng Thắng Chân Ngôn. Dùng tay xoa đỉnh đầu, gia trì ba lần liền được ủng hộ thân của mình

Lại đỉnh lễ Hiền Thánh, tụng Tâm Chân Ngôn hoặc Ngoại Tâm Chân Ngôn, gia trì vào nước thơm ba biến. Đem nước rưới vảy điện đường của Hiền Thánh. Liền hiến 20 thứ cúng dường, kết Ấn Tam Muội thành bức tường Kim Cương (Kim Cương Tường), Kết Ấn Kim Cương Quyết thành cái lưới Kim Cương (Kim Cương Võng)

Liền dùng hai tay để lòng bàn tay ngang bằng cùng đối nhau, 2 ngón trỏ phụ lưng ngón vô danh, 2 ngón cái phụ bên cạnh 2 ngón trỏ, 2 ngón út như cây kim Kim Cương làm Bảo Tàng Thần Căn Bản Ấn. Kết Ấn này chốc lát sẽ được Bảo Tàng Thần hiện ra, lại tụng Căn Bản Chân Ngôn

“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã. Nẵng mô ma ni bạt nại-la dã, ma hạ dược xoa tế nẵng bát đá duệ. Án, nhạ-cảm bà la nhạ lệ dã, sa-phộc hạ”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO MAṆI-BHADRĀYA MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYE

OṂ_ JAMBHALA JALENDRĀYA SVĀHĀ

 

_Lại tụng Tâm Chân Ngôn

“La đát-nẵng bà nại-la nhạ-cảm la nhạ lệ nại-la dã, sa-phộc hạ”

*)RATNA-JAMBHALA JALENDRĀYA SVĀHĀ

 

_Lại tụng Ngoại Tâm Chân Ngôn

“La đát-nẵng bà nại-la, nẵng đế, nhạ-cảm bà la , mô khế-dựng nại-la dã, saphộc hạ

*)RATNA-BHADRA NATI JAMBHALA MUKHYAṂDRĀYA SVĀHĀ

Tụng Chân Ngôn này xong, liền dựng 2 ngón trỏ như Kim Cương thành Kim Cương Tường Ấn. Hai ngón trỏ như cái vòng thành Kim Cương Võng Ấn. Hai ngón trỏ hợp nhau thành Kim Cương Quyết Ấn. Ba Ấn này cùng dùng Bảo Tàng Thần Chân Ngôn sẽ được đại ủng hộ

 

_Tiếp Thỉnh Triệu Hiền Thánh. Ở trước mặt Hiền Thánh làm cái Đài hương . Dùng nhóm Ngưu Đầu, Đàn Hương, Trầm Hương không có sâu trùng … làm cây đuốc hương. Như vậy cầm cây đuốc hương hướng mặt về Hiến Thánh, chắp tay cung kính, an thân chẳng động. Liền tụng Chân Ngôn này:

“Ê hứ-duệ hứ, bà nga noan”

*)EHYEHI BHAGAVAṂ

 

_Tụng Chân Ngôn này xong, liền co ngón cái vào khoảng giữa của ngón trỏ, làm Triệu Thỉnh Ấn. Lại tụng Triệu Thỉnh Chân Ngôn

“La đát-nẵng bà nại-la, nẵng đế, ê hứ-duệ hứ, tố lỗ tố lỗ, đà la đà la, nhạ la, nẵng xá dã nẵng tất-lý dã la dã, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI _ EHYEHI TURU TURU _DHĀRA DHĀRA _ JALA NĀŚAYANĀṂ ŚRĪYA-RĀJA SVĀHĀ

Tụng Triệu Thỉnh Chân Ngôn xong sẽ được Hiền Thánh giáng lâm. Liền chắp tay đều khiến ba ngón tay đều co lóng thứ ba, ngón giữa cùng kèm nhau, ngón cái lìa nhau, làm Bảo Tàng Thần Sư Tử Tòa Ấn dùng hiến tòa ngồi. Kết Ấn này chốc lát thì Bảo Tàng Thần với quyến thuộc đều ngồi trong đó rồi ban bố Nguyện

 

_Tiếp làm Kết Tịnh. Dùng cây Ô Thi La làm cây phất trần. Vẽ sắc tướng của Bản Tôn, Hiền Thánh. Liền dùng tay phải nắm quyền, tay trái đè eo lưng, làm Dụng Phất Ấn rồi dùng phủi lau. Tụng Kết Tịnh Chân Ngôn 7 biến hiến nơi Hiền Thánh. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, hạ la hạ la, tố nga-la, hạ la, la noa-dã dã, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI _ HĀRA HĀRA SUGRA AHĀRĀṆYĀYA SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc Kết Tịnh của Mạn Noa La. Dùng Cù Ma Di (Gomayī: phân bò) với hương làm bùn, xoa tô đất của Mạn Noa La. Bốn phương rộng khoảng 12 ngón tay. Nếu hơn 12 ngón tay cũng hợp quy tắc. Liền kết Tác Tịnh Ấn tức dùng 2 tay đều duỗi 5 ngón sao cho các ngón tay đều lìa nhau rồi hạ xuống đè mặt đất. Tác Kết Tịnh Án xong, liền tụng Mạn Noa La Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, câu chi la câu chi la, miệt lý-đá , tất-lý dạ dã, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI _ KUṬILA KUṬILA VARDHA ŚRĪYĀYA SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc thắp đèn. Ở trong vật khí mới cứa đầy bơ của con bò vàng, dùng Đổ La Miên (lụa tốt) làm tim đèn. Liền dùng 2 tay nắm quyền cùng hợp nhau, dang 2 ngón cái, 2 ngón út cùng hợp nhau như cây kim, làm Bảo Tàng Thần Đăng Ấn. Lại tụng Đăng Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, hộ lỗ hộ lỗ, bát-la ca xá dã, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ HURU HURU PRĀKĀŚĀYA SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc tắm rửa Hiền Thánh. Nếu Tượng bằng vàng, bạc, ngọc, đá … tức có thể dùng nước tắm rửa thân tượng. Nếu tượng bằng đất, giấy, lụa hoặc tượng vẽ thì dùng gương chiếu vào Tượng rồi tắm rửa Tượng ở gương ấy. Hoặc sau đêm đối diện với mặt trăng mà tắm rửa nơi ảnh tượng. Nói lời như vầy: “Nay con xin hiến tắm”. Liền chắp 2 tay lại, 2 ngón út cài chéo nhau vượt qua ngón vô danh vào ở trong lòng bàn tay, 2 đầu ngón trỏ cùng chống nhau như cái vòng, co lóng trên của 2 ngón cái. Đây là Tẩy Dục Ấn. Lại tụng Tẩy Dục Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, tát-nẵng nẵng, tất-lý dạ, khư tra khư tra, bà nhạ la, cung bà nhạ la, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_SA-NĀNĀ ŚRĪYA – KHĀTA KHĀTA VAJRA-KUMBHA-JALA SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc xoa bôi hương. Dùng nhóm Bạch Đàn, Ngưu Đầu, Chiên Đàn không có sâu trùng làm hương xoa bôi. Kết Hương Ấn nói như vầy: “Nay con xin hiến hương”. Liền dùng 2 tay, Ngón cái cùng hướng vào nhau, mở tách 2 ngón trỏ rồi co lóng thứ hai, làm Đồ Hương Ấn. Lại tụng Đồ Hương Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, la la la la, ca la ca la, tô hiến đà, hiến đà tấtlý dã dã, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ RA RA RA RA _ KARA KARA SUGANDHA GANDHA ŚRĪYĀYA SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc đốt hương. Dùng nhóm Bạch Đàn, Ngưu Đầu, Chiên Đàn, Trầm Hương, Nhũ Hương không có sâu trùng rồi để ở bên trong lò. Lúc thiêu đốt thời nói như vầy: “Nay con xin hiến hương”. Dùng 2 tay: đầu ngón cái vịn móng của 3 ngón từ ngón giữa (ngón giữa, ngón vô danh, ngón út) co lóng thứ ba của 2 ngón trỏ, làm Thiêu Hương Ấn. Lại tụng Thiêu Hương Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, đổ lỗ đổ lỗ, ma hạ độ ba, tất-lý dã dã, saphộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI _ DHURU DHURU _ MAHĀ-DHŪPA ŚRĪYĀYA SVĀHĀ

_Lại nói Nghi Tắc Hiến Hoa. Đem nhóm hoa Nhạ Đế, hoa Ma Lệ Ca, Hoa Mạn Đà La, hoa sen, hoa Ưu Bát La, hoa Ma Câu La để cúng dường, thời nói như vầy: “Nay con xin hiến hoa”. Liền đem 2 quyền cùng hướng vào nhau dựng đứng, giương 2 ngón cái, làm Hiến Hoa Ấn. Lại tụng Hiến Hoa Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, bát-la lỗ, hứ lý hứ lý, bổ sắt-ba nỉ già, saphộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ PUṢPA PRARŪPA HILI HILI PUṢPAMEGHA SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc Ngũ Sắc Phấn Đàn Hiến Thực. Dùng phấn có năm màu là: Xanh, vàng, đỏ, trắng, xanh lục. Đem nhóm hoa Nhạ Đế, hoa Ma Lệ thấm qua, chuyên tâm vẽ Mạn Noa La với lúc hiến thức ăn thời nói như vầy: “Nay con xin hiến thức ăn”. Liền dùng 2 tay: năm ngón bẳng thẳng đè mặt đất, làm Ngũ Sắc Phấn Đàn Hiến Thực Ấn. Lại tụng Ngũ Sắc Phấn Đàn Hiến Thực Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, hứ hứ, ma hạ thí nẵng, ma lệ, tất-lý dã, du bà dã, sa-phộc hạ

*)RATNA-BHADRA NATI _ HI HI _ MAHĀ-SINA-MĀLE ŚRĪYA

ŚUBHĀYA SVĀHĀ

Nếu dâng hiến thức ăn uống. Dùng đường cát, sữa, mật cực tốt làm mọi thứ ăn uống với thức ăn có bơ. Tô Lạc, sữa, Đường Mật gọi là tối thượng trong ba vị Điềm Thực với dùng đầy đủ các vị của thức ăn làm bằng ngũ cốc nước cốt của sữa, các thứ rau… Ban ngày cúng hiến, ban đêm ngưng làm. Lại đem đầy đủ ba loại gừng, muối, tiêu làm thức ăn cho Dạ Xoa. Mỗi ngày ban đêm bày cúng dường này, ban ngày ngưng làm

Nếu người trì tụng. Trước tiên nên đi xin ăn (khất thực) hoặc nước cốt của sữa, rau, quả trái… Kết Trai ăn xong , tắm gội thân thể cho sạch sẽ rồi mới có thể tập Pháp đã Trì khiến cho tinh thục. Dùng thức ăn của nhóm Tam Bạch lúc trước ở dưới gốc cây lớn bên ngoài điện đường của Hiền Thánh mà làm cúng hiến, nói như vầy: “Nay con xin hiến thức ăn”. Liền duỗi bằng phẳng hai tay, dựng thẳng mười ngón khiến an 2 ngón cái trong lòng bàn tay, làm Hiến Thực Ấn. Lại tụng Hiến Thực Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, xá ca xá ca, ma lệ la nhạ, nhạ nỗ kiếm ba, ca ma lệ, nạo dã ca, nỉ hứ nỉ hứ, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI _ ŚĀKA ŚĀKA _ BALIṂ-RĀJA _ JANUSKAMPA _KĀMALE-DAUTYĀKA _ DEHIN DEHIN_ SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc của chuông. Nên dùng cái chuông mới, bên trong có tướng phát ra tiếng nhạc là tốt nhất, đem treo trên lầu ở cửa Mạn Noa La, nói lời như vầy: “Nay con xin hiến chuông”. Liền đem hai tay úp xuống, làm Linh Ấn. Lại tụng Hiến Linh Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, chỉ ni chỉ ni, kiện tra, ca la noa cụ, sam thất-lý noa, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ KIṆI KIṆI _ GHAṂṬA KARAṆA-GHOṢAṂ_ ŚRĪLA _ SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc của Lọng. Dùng gỗ làm thân lọng. Lấy tơ lụa mỏng màu trắng mới sạch làm dây đai rũ. Ở trên dây đai vẽ nhóm Hiền Thánh với ở khoảng giữa của dây đai dùng châu báu trang nghiêm… thành cái lọng báu ấy, nói như vầy: “Nay con xin hiến lọng báu”. Liền chắp tay đỉnh lễ, co khoảng giữa của hai tay như tướng cái lọng, làm Bảo Cái Ấn. Lại tụng Hiến Bảo Cái Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, ngật-lý hận-noa, ngật-lý hận-noa, tha đát-la tất-lý thư tha đát-la la xoa ca, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI _ GṚHṆA GṚHṆA _ CHATRA-ŚRĪYA_ CHATRA RAKṢAKA _ SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc của phướng, phan. Nghi thức làm phướng phan, dùng màu sắc tươi đẹp mới. Liền dùng tay trái: ngón cái vịn ngón giữa, ngón vô danh, ngón út; dựng đứng ngón trỏ hơi nghiêng, làm Phan Ấn. Dùng tay phải: ngón cái vịn ngón vô danh với ngón út, đứng đứng ngón giữa với ngón trỏ , hơi nghiêng chấn động, làm Tràng Ấn. Lại tụng Hiến Tràng Phan Chân Ngôn bảy biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, nhạ dã nhạ dã, đổ lỗ đổ lỗ, phệ nhạ diễn đế , tất-lý dạ dã, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ JAYA JAYA _ DHURU DHURU _ VIJAYAṂTI ŚRĪYĀYA_ SVÀHÀ

 

Hai mươi loại Cúng Dường như vậy. Căn Bản Chân Ngôn, Nội Tâm Ấn, Ngoại Tâm Ấn ấy gia trì cúng hiến đều có thể cùng dùng.

 

_Lại đem hai tay nắm quyền, ngón út như cây kim, làm Bảo Tàng Thần Ấn. Kết Ấn này trong chốc lát sẽ thấy Bảo Tàng Thần, được vui vẻ.

Ta nói Thánh Bảo Tàng Thần Mạn Noa La ấy hay khiến cho kẻ không có tiền của được tất cả tiền của, kẻ không Thiện được tất cả Thiện, hay thành tựu tất cả việc, diệt tất cả tội, hay được phú quý của Dạ Xoa với được đứng chung với Dạ Xoa

Lại nói Mạn Noa La tên là Dạ Xoa Môn. Ở trong rừng cây, lục địa thanh tịnh không có người. Dùng Cù Ma Di xoa tô mặt đất, luôn dùng mọi thứ hương hoa cúng dường, tụng Dạ Xoa Chân Ngôn, tác Pháp Quán Đỉnh, tụng Dạ Xoa Tâm Chân

Ngôn làm Pháp Thỉnh Triệu với y theo Pháp Phấn Đàn (phân chia Đàn)

Mạn Noa La ấy khiến làm bốn phương, mỗi phương đều mở một cửa, phương vị ngay thẳng vòng quanh

Ở chính giữa Mạn Noa La an Bảo Tàng Thần ngồi ở trên đá báu, y theo thứ tự trang nghiêm với làm thân có màu: trắng, vàng, đỏ. Lại làm Loa Tạng, Liên Hoa

Tạng

Bên trái tên là Bảo Tàng Vô Lượng Quang, bên phải tên là Bảo Tàng Kim Quang, phương Đông an trí Dạ Xoa Vương, góc Đông Nam tên là Ma Ni Quang, phương nam tên là Bảo Quang, góc Tây Nam tên là Thủy Quang, phương Tây tên là Nễ La Yết La Hàm, góc Tây Bắc tên là Y Xá Na Na Thiên, phương Bắc tên là Bảo Hiền. Tám vị này là quyến thuộc của Bảo Tàng Thần

Nếu ở trong Căn Bản Chân Ngôn này cầu thành tựu. Ý tinh tế suy tư như Pháp hành theo. Nếu chẳng y theo thì như đi trong khoảng trống rỗng của đại địa mà làm việc khổ nhọc, khiến cho việc mong cầu ấy trở ngược thành việc của Ma .Chính vì thế cho nên một lòng ở nơi tám vị Quyến Thuộc của Mạn Noa La, y theo Pháp suy tư, chí cầu thành tựu thì tội nặng 5 nghịch thảy đều được trừ diệt

 

_Lại người trì tụng. Trước tiên nên thọ trì Trai Giới, thường hành Từ Bi Hỷ Xả. Mạn Noa La đã làm, trước hết nên đắp mộc cái đài bằng đất, bốn phương bẳng phẳng, dùng nước thơm rưới vảy cho trong sạch. Lui dời Đại Lực Bảo Tàng Thần an trí ở phương Đông Bắc, lui về ở phương giữa an Bản Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi Kiết Già, nhắm mắt như tướng Nhập Định làm Thầy của ba cõi, thân màu vàng ròng, đỉnh tướng viên mãn, tất cả phú quý trang nghiệm bậc nhất. Bên trái Đức Phật an Đại Minh Bồ Tát tên là Hằng Hà Sa Vô Úy Quán Tự Tại, thân có đủ bốn tay, màu như con ngỗng, như hoa Quân Na, như mặt trăng, như trân châu, như màu sữa, ngồi trên tòa hoa sen, tay cầm hoa sen, đầu búi tóc kết, đỉnh đội mão Trời bên trên có Đức Vô Lượng Thọ Phật tròn đủ tướng hiền lành.

Người tụng nói như vầy: “Nay con xin hiến phất trần”. Liền dùng tay phải: ngón cái vịn móng ngón út, 3 ngón còn lại như tướng chày Kim Cương, hướng lên trên chuyển, làm Hiến Phất Ấn. Lại tụng hiến Phất Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, tả ma la tả ma la, tất-lý dạ dã, độ tra độ tra, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ CAMARA CAMARA ŚRĪYĀYA _ DHUṬA DHUṬA SVÀHÀ

 

_ Lại nói Nghi Tắc trang nghiêm thân Phật. Nhóm mão đội trên đầu, dây đeo báu, Anh Lạc… đều dùng vàng, báu trang nghiêm. Như thiếu vàng, báu thì dùng gỗ làm vật trang nghiêm với dùng màu của nhóm Thư Hoàng mà tô vẽ quần áo. Nói như vầy: “Nay con xin hiến Trang Nghiêm này”. Liền dùng 2 tay: Ngón cái vịn móng ba ngón bên dưới ngón giữa (Ngón giữa, ngón vô danh, ngón út), co 2 ngón trỏ cùng móc nhau, hướng lên trên chuyển, làm Trang Nghiêm Ấn. Lại tụng Trang Nghiêm Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, di già bà la noa, nhạ lam mục già nẵng, saphộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ MEGHA BHARAṆA-JALAM AMOGHANAṂ

_ SVĀHĀ

 

_Lại nói Nghi Tắc cúng dường. Dùng vòng hoa, hương, hoa, vật báu thù diệu với Át Già, thuốc hương, quần áo thanh tịnh, thuốc về mắt (Nhãn Dược), cái đũa bằng vàng với ngũ cốc hòa hợp trong bát át Già… cúng hiến Hiền Thánh, nói như vầy: “Nay con xin hiến Át Già cúng dường”. Ở trước tòa Sư Tử, liền tách mở ngón cái, làm Át

Già Ấn. Lại tụng Át Già Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là: (?)

Như vậy người trì tụng đối với nhóm Pháp Chân Ngôn của Át Già, trước tiên làm cho tinh thục thì mới có thể thành tựu Át Già Cúng Dường. Dùng nhóm báu pha ly làm mười Đoàn Thực (cách ăn thông thường của con người, vo tròn miếng ăn rồi bỏ vào miệng, cắt món ăn ra từng miếng). Như thiếu duyên, dùng nhóm đậu xanh, ngũ cốc làm mười Đoàn Thực. Như thiếu Ngũ Cốc liền dùng đất sạch làm mười Đàn Thực rồi dùng cúng dường.

Tiếp dùng quả trái. Như nhóm quả Vĩ Nhạ Bố La Ca, nên là quả trái ngon ngọt tốt lành có mùi thơm thù diệu khiến người tự vui thích với quả lá rồi làm cúng dường

Tiếp dùng Hương. Như không có diệu hương thì dùng vỏ cây có mùi thơm với hoa nghiền làm bột làm đuốc hương rồi cúng dường

Tiếp dùng đèn bơ. Như không có dầu bơ thì dùng cây Thi Lý Sa hoặc Tùng Chi (chất như mỡ của cây Tùng) đều có thể thắp đèn rồi làm cúng dường

Nếu Phấn Đàn. Dùng bột bảy báu. Như thiếu duyên liền dùng bột gạo, miến có năm màu làm phấn . Như không có bột gạo, miến thì dùng màu bên trên, đất màu trắng hoặc bột đá, cát sạch … nhuộm thành năm màu thì có thể dùng phân chia Đàn (Phấn Đàn)

Tiếp vì Hiền Thánh bày thức ăn uống. Như không có thức ăn uống thì lấy quả trái, thuốc, các thứ rễ … thay thế để dùng

Nghi Tắc như vậy, tuy người tụng thiếu duyên nhưng vẫn cần có đủ 20 loại cúng hiến

Nếu làm Mạn Noa La, nên y theo hành mười Ba La Mật thì người không có tội nghiệp ấy sẽ được thành tựu, chẳng lâu ắt mau được mắt Pháp thanh tịnh, chứng quả Vô Vi

Nếu mười Đoàn Thực lúc trước thì dùng 5 thứ báu hoặc 5 thứ vàng hoặc ngũ cốc. Nếu dùng ngũ cốc làm Đoàn Thực thì nên nhuộm thành màu của 5 thứ báu như dùng đậu xanh làm thức ăn tức nhuộm làm màu xanh , làm Đại Thanh Bảo … Người tụng ấy nói như vầy: “Nay con hiến nhóm Át Già cúng dường

 

_Tiếp nói Nghi Tắc Phát Khiển. Dùng nhóm Bạch Đàn, Ngưu Đầu, Chiên Đàn, Trầm Hương, Long Hoa không có sâu trùng. Liền đem ngón giữa, ngón vô danh và ngón cái cùng vịn nhau. Tụng Phát Khiển Chân Ngôn gia trì 7 biến. Sau đó nói ba lần: “Chư Thánh tùy theo phương vị của mình đều quay về Bản Xứ”. Dùng bột hương ấy hướng lên hư không rồi ném. Dùng Thỉnh Triệu Ấn, chỉ mở tách ngón trỏ cũng thành Phát Khiển Ấn.

Phát Khiển Chân Ngôn ấy là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, hứ hứ, cật-lý đá đế tả bà nại-la, bà nga noan nại nhạ-noa, nga tha nga tha, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ HE HE KṚTA TEJA-BHADRA _

BHAGAVAM NIRJANA _ GACCHA GACCHA _ SVĀHĀ

Người trì tụng liền tự khải bạch rằng: “Con dùng tâm tin tưởng để làm lợi ích, nguyện xin nhận lấy nhóm Át Già, hương hoa này . Đem quyến thuộc của mình nương theo nẻo hư không đến nơi cư ngụ tối thượng trong Thế Giới của mình .

Các Trời của hàng Hỏa Thiên như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Thiên Tạng đã nói Như vậy các phương đều có Hiền Thánh

Vượt qua 50 Thế Giới về phương Đông, có Thế Giới tên là Khai Hoa, nơi ấy có Đức Thế Tôn tên là Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Đức Phật đó có vị Bồ Tát tên là Diệu Cát Tường trụ ở nơi ấy

Phương Tây có nước tên là Cực Lạc. Nơi ấy có Đức Thế Tôn tên là Vô Lượng Quang. Đức Phật đó có vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại trụ ở nơi ấy

Phương Bắc có nước tên là A Noa Phộc Để. Nơi ấy có Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát, Bảo Hiền Bồ Tát, Mãn Hiền Bồ Tát với các Đại Bộ Tát của nhóm Bảo Tàng Thần trụ ở nơi ấy

Chúng của nhóm như vậy khiến quay về Bản Vị

_Bên trong Mạn Noa La trước. Hết thảy phướng, phan, lọng báu, hương, hoa, đèn, đuốc, gậy, phất trần, thức ăn uống, mọi thứ thù diệu, Át Già, hoa…. Nên muốn cúng hiến. Thời người Trì Tụng ở bên phải Hiền Thánh hướng mặt về phía trước rồi trụ, lại ở bên trái cúng hiến trì tụng…. với người đồng sự liền nên tắm gội, kết tịnh, mỗi mỗi y theo Nghi Tắc Triệu Thỉnh Hiền Thánh, cúng hiến phụng sự xong, sau đó Phát Khiển

 

QUYỂN HẠ

Lại nữa vật cúng hiến cần dùng bên trong Mạn Noa La nên có đủ 20 món, mỗi ngày ba Thời cúng hiến, vật cúng vào giờ Thìn chẳng được dùng lại vào giờ Ngọ và giờ Dậu mà phải thay đổi đồ mới

Nếu người tụng không đủ khả năng thì có thể hứa sẽ nạp đúng giá cả để chuộc lại lỗi. Như thế vào thời thứ hai, thời thứ ba có thể dùng vật cúng trước để cung hiến . Mỗi ngày ba thời đều thế sẽ mau được Đàn Pháp. Đã cầu được ngày thành tựu thì mau chóng nạp tất cả giá cả đúng của món trước. Nếu lúc cúng hiến thời kết Tràng Ấn, tụng Tràng Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, đổ sắt-dã ca la đặc-phộc nhạ, tất-lý diệm, đặc-phộc nhạ bố nhạ ca, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ TUṢYA KĀLA-DHVAJA ŚRĪYAṂ DHVAJA PŪJAKA SVĀHĀ

_Lại nói Nghi Tắc của Y Vật (cái áo). Dùng một mảnh lụa không có sâu trùng làm hai cái áo trắng. Ở trên áo vẽ lụa màu bằng vàng ròng trang nghiêm tướng của cái tháp rồi nói như vầy: “Nay con xin hiến áo”. Hai tay liền đem ngón cái vịn ngón trỏ như cái vòng sao cho 2 cái vòng cùng móc nhau, tách mở các ngón còn lại làm Y Vật Ấn. Lại tụng Y Vật Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế,địa lý địa lý, ma hạ sam mẫu nại-lãm, ma la đà, sa-phộc hạ”

*)RATNA-BHADRA NATI_ DHIRI DHIRI MAHĀ-SAMUDRAṂ VARDHA SVĀHĀ

_Lại nói Nghi Tắc của cây quạt. Dùng một mảnh lụa không có sâu trùng làm cây quạt. Cây quạt ấy màu trắng được làm theo chế độ thích nghi. Cán quạt ngay thẳng. Dùng vàng, báu tô điểm vẽ hai cán quạt rồi nói như vậy:”Nay con xin hiến quạt”. Liền dùng bàn tay trái, co ngón út vào trong lòng bàn tay, nâng cánh tay, lay nhẹ bàn tay làm Phiến Ấn. Lại tụng Phiến Ấn Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“La đát-nẵng bà nại-la nẵng đế, phệ lãm bà phộc dụ đà la ca ca la, sa-phộc hạ”

RATNA-BHADRA NATI_ VIRAMBHAVA YŪDHA-RĀKĀ KARA SVĀHĀ

_Lại nói Nghi Tắc của cây phất trần. Làm cây phất trần màu trắng như Pháp, trang họa cán Phất Trần. Dùng Phất Chân Ngôn gia trì 7 biến

_Sau đó ở phương Đông an trí Nẵng Bà Dạ Xoa Vương. Phương Bắc an Tỳ Sa Môn, phương Tây Bắc an Ma Hạ Nẵng Bà

Tiếp an A Lỗ Ni-sở Đại Lực Dạ Xoa Vương

Tiếp an Bát Nại Ma Hộ Nỗ Hộ Nỗ Ca với Tô Tế Noa Tán Nại Phộc Cữu Bà

Cú Mô Tra Ca La Cật Đá Nhĩ Ma Ma Hộ Nại La

Tiếp an Vĩ Bố La Tả Dạ Xoa Nữ. Nữ Dạ Xoa này rất đoan nghiêm tối thượng

Tiếp an Vĩ Bố Lãm Tả Tán Nại-Lân Du Ma Hứ Nga Vãn Tả Tô Lộ Tả Nẵng Tả, Bát Nạp Ma Sa La Tô Bộ-Lỗ, Phộc Vĩ Tả Nẵng Ma La Tả Tất-Lý Thấp-Phộc

Lê Nại-Lỗ Ma Ma Lê Ca Tả Tát Lý-Phộc Ca Ma Phả La Bát-La Na với nhóm Ma

Nỗ Nha Phộc Ca Ma Lỗ Bế Tô-Lỗ Đá Phộc Cát-Dã Tô Nại Lý-Xá Nễ Ma Hộ Nga-

La Tức Đế Vĩ Khế-Dã Đá

Hai mươi hoặc một trăm y theo thứ tự an trí

Ở phương vị bên ngoài, trước mặt Hiền Thánh của nhóm Nhân Đà La (Indra) làm Kim Cương, lưới, bánh xe, Thương, gậy, Loa, Sợi dây, Phướng, Tam Cổ Xoa với ở cửa Đông an nhóm Kích, Lửa Kim Cương

Như vậy có thể dùng 100 loại để lên trên. Đem hoa Ma La Đế, hoa Ma Lê Ca thấm phấn ngũ sắc, hiến hương xoa bôi, đốt Trầm Hương, tụng Tâm Chân Ngôn thỉnh triệu Bảo Tàng Thần với các Hiền Thánh, tụng Bản Chân Ngôn thỉnh triệu Dạ Xoa Nữ

Tiếp hiến vòng hoa, hoa Ma La Đế, hoa sen thù diệu, hoa Ưu Bát La, hoa Ca Nan Ma , hoa Câu Lỗ Phộc với hoa Khẩn Du Ca. Tất cả Hiền Thánh y theo thứ tự hiến. Dùng quặng màu tím, An Tất Hương, Long Não Hương, Bạch Đàn Hương cùng làm Hộ Ma

Ở trước mặt Bảo Tàng Hiền Thánh đem mọi thứ hoa, mọi thứ vật cúng dường.

Hoặc nghe tiếng đại ác như phá hoại được. Đây là điềm lành, đừng nên sợ hãi, quyết định thành tựu việc mong cầu, sẽ được Bảo Tàng Thần ban cho Đại Phú Quý.

Đây tức là Nghi Tắc của Mạn Noa La với Chân Ngôn sở tụng

“Án, nhạ-cảm bà la nhạ lân nại-la dã, sa-phộc hạ_ A địa bát đế ma hạ dạ xoa la nhạ, địa ma hứ đam nỗ dạ xoa, bát-la mạo nại dạ , dạ xoa sa vĩ đát-lý_ An, dạ khất-xoa, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ JAMBHALA JALENDRĀYA SVĀHĀ

ADHIPATI MAHĀ-YAKṢA-RĀJA ADHIMAHĪTAM ANU-YAKṢA

PRABHŪTA-YAKṢA SAVITR OṂ_ YAKṢA SVĀHĀ

Đây là Tâm Chân Ngôn

“A nam đá, bát nại-ma dã, sa-phộc hạ_ Dạ khất-xoa vĩ nễ-dã dã, sa-phộc hạ”

*)ANANTA PADMĀYA SVÀHÀ _ YAKṢA-VIDYĀYA SVĀHĀ

Đây là Liên Hoa Tạng Chân Ngôn

“A nam đá, thương khư dã, sa-phộc hạ”

*)ANANTA ŚAṄKHĀYA SVĀHĀ

Đây là Loa Tạng Chân Ngôn

“La nhạ đá nẵng bà dã , đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)RĀJATĀ- NABHĀYA DHANĀDHIPATÀYE SVĀHĀ

“Tô nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)SUNABHĀYA DHANĀDHIPATÀYE SVĀHĀ

Ma ni nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)MAṆI NABHĀYA DHANĀDHIPATÀYE SVĀHĀ

“La đát-nẵng nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)RATNA NABHĀYA DHANĀDHIPATÀYE SVĀHĀ

“Tô nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)SUNABHĀYA DHANĀDHIPATÀYE SVĀHĀ

Am một nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc “

*)ĀTMA NABHĀYA DHANĀDHIPATÀYE SVĀHĀ

“Nễ la nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)NĪLA NABHĀYA DHANĀDHIPATÀYE SVĀHĀ

“Phệ thất-la ma noa dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)VAIŚRAVAṆĀYA DHANĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

“Ma hạ nẵng bà dã, đà nẵng địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)MAHĀ- NABHĀYA DHANĀDHIPATÀYE SVĀHĀ

Hạ la hạ la nhạ-cảm bà ca, hồng, phát tra, sa-phộc hạ

*)HALA HALA JAMBHAKA HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

“Nhạ-cảm bà ca, da, sạn, nại-la duệ, sa-phộc hạ”

*)JAMBHAKĀ YAKṢAṂ-DRAVYE SVĀHĀ

“Hộ lỗ hộ lỗ, nam nẵng tô sử noa dã, sa-phộc hạ”

*)HURU HURU NĀNĀ-SU-SENĀYA SVĀHĀ

“Hạ la hạ la, tán nại-la , tế nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)HALA HALA CANDRA-SENĀYA SVĀHĀ

“Nhạ-cảm bà nẵng dã, sa-phộc hạ”

*)JAMBHANĀYA SVĀHĀ

“Ma hộ nại la dã, sa-phộc hạ”

*)MAHODRĀYA SVĀHĀ

“Vĩ ma la, vĩ ma la, nại lý-xá, sa-phộc hạ”

*)VIMALA VIMALA DARŚANI SVĀHĀ

“Vĩ ma la, vĩ ma lệ, vĩ xá la nẵng dã nễ, mạo đà dạ, sa-phộc hạ”

*)VIMALA VIMALE VIŚARAṆAYANĪ BUDDHĀYA SVĀHĀ

“Tán nại-lãm, du ma nễ, số bố tức-dĩ đế, số bố tức-dĩ đế, tán nại-lý, tán nạila ma đế, sa-phộc hạ”

*)CANDRAṂ SOMANI SUBHU-CITTI SUBHU-CITTI _ CANDRI CANDRA-MATI SVĀHĀ

“Tán nại-lãm , du ma đế, sa-phộc hạ”

*)CANDRAṂ SUMATI SVĀHĀ

“A phộc hạ nễ tô lộ tả nễ dã, bát nại-di, sa-phộc hạ”

*)AVĀHANI SURU-CANYA PADME SVĀHĀ

“Bát nại-ma, sa la, tô bộ-lỗ ma nỗ la di, sa-phộc hạ”

*)PADMA SARA SPHURU MANU-RAMITA SVĀHĀ

“Tô bộ-lỗ, tô bộ-lỗ, phộc hộ, bát-la đát-dã duệ, sa-phộc hạ”

*)SPHURU SPHURU _ BAHŪ PRADAYĀYE SVĀHĀ

“Phộc hứ-vĩ ma lệ, ba trí, mô trí, sa-phộc hạ”

*)VAHI VIMALE PACI MUCI SVĀHĀ

“Ma hạ di khư , tô cát xá ma lệ, tô cát xá ma lệ, cát xá phộc la ni, sa-phộc hạ”

*)MAHĀ-MEGHA SUKIŚAMARI KIŚAVARAṆI SVĀHĀ

“Nẵng phộc ma lệ nễ, sa-phộc hạ”

*)NAVA MĀLINI SVĀHĀ

“Ô-cốt để sắt-xá bố thất-tả lệ, sa-phộc hạ”

*)UGGA-TIṢṬA PŪJA-CALE SVĀHĀ

“Nại-lỗ ma, ma lệ ca phả lệ, nại-lỗ ma, chỉ lệ chỉ lệ, sa-phộc hạ”

*)DRŪṂ MĀLE KAPĀLE DRŪṂ CILI CILI SVĀHĀ

“Ca ma, ma lệ, vĩ la tế nễ, sa-phộc hạ”

*)KĀMA-MĀLE VĪRASINI SVĀHĀ

“Tát lý-phộc nga-la hạ, ma nỗ nhạ vị phộc nga phộc đế, sa-phộc hạ”

*)SARVA-GRAHA MANU-JĀMI BHAGAVATI SVĀHĀ

“ ma lỗ bế, bà vĩ nễ, sa-phộc hạ”

*)KĀMA-RŪPE BHAVINĪ SVĀHĀ

“Tô- lỗ đá, phộc cát-dã, khẩn ca lý, sa-phộc hạ”

*)ŚRŪTA VĀKYA KAṄKARE SVĀHĀ

“Tô nại lý-xá nễ, ca di nễ, sa-phộc hạ”

*)SUDARŚANI GĀMINI SVĀHĀ

“Ma hộ nga-lý, bà dã ca lý, sa-phộc hạ”

*)MAHOGRI BHAYA KARE SVĀHĀ

“Án nại-la dã, nỉ phộc địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)INDRĀYA DEVĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

“A nga-nẵng duệ, hạ vĩ-dã địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)AGNĀYE HĀVYĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

“Dạ ma dã, tất-lý đá địa bát đá duệ, sa-phộc hạ”

*)YAMĀYA ŚRĪTĀDHIPATĀYE SVĀHĀ

Chân Ngôn của nhóm này hay khiến cho tất cả hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Tất Lý Đá, Tỳ Xá Tả, Người, Phi Nhân cung kính , khen ngợi đều rất vui vẻ

Lại Chân Ngôn này lợi ích cho tất cả chúng sinh như viên ngọc Như Ý, như Hiền Bình, như cây Kiếp Thụ (Kalpa-vṛkṣa: Cây Như Ý ở giữa cõi Thần và cõi Trời), mọi sự mong cầu của chư Hữu đều được thành tựu

Nay Ta nói Pháp của Chân Ngôn này khiến người trì tụng ấy, nếu kẻ ấy là chúng sinh chẳng gieo căn lành mà tạm nghe Pháp này thì người ấy vĩnh viễn chẳng bị đọa vào nạn của nẻo ác

Nếu là loại chúng sinh có gieo căn lành mà vui nghe, viết chép, thọ trì, đọc tụng thì công đức có được như Phật Như Lai không có khác

Nếu có người thọ trì Tâm Chân Ngôn thì người đó được vào A Tỳ Bạt Trí chẳng lâu sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, lìa hẳn nẻo ác. Người đó chẳng nghèo, chẳng già , không có bệnh, không có khổ, mọi công việc đều được viên mãn. Lại được tất cả Hữu Tình yêu thích, tôn trọng, cung kính, cúng dường

Nay Ta lược nói Công Đức có được khi trì Chân Ngôn này. Giả sử tất cả Hiền Thánh với hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La cũng chẳng thể biết số lượng của Công Đức này, nói chẳng thể hết. Như vậy nhóm của Ta với chư Phật Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Giác nói Công Đức của Chân Ngôn cũng chẳng thể hết huống chi Bồ Tát Ma Ha Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật với các Người Trời biết số lượng của Công Đức mà nói hết sao? Như Lai Nhất Thiết Trí Trí có Công Đức vô biên thì hết thảy Công Đức của Đại Lực Bảo Tàng Thần này cũng lại như vậy

Chân Ngôn Vương này là Tâm chân thật của tất cả Như Lai, hay vì tất cả Thế Gian mà làm bậc Chủ Tể, cứu các chúng sinh, loài có tâm ác, điều phục khổ não của chúng sinh mà hay sinh ra tất cả Trí Tuệ

Nếu cầu Bảo Tàng Thần nên ở bên phải của Đức Như Lai vẽ tượng Thần màu trắng, tay cầm cây phất trần đầy đủ nghi tướng. Bên phải tượng Thần vẽ Kim Cương Thủ Bồ Tát như màu hoa Ưu Bát La xanh dùng trân châu trang diêm, đầy đủ nghi tướng. Trước mặt Bồ Tát vẽ Dạ Đa Đại Bi Bảo Hiền Tử như màu nước trong , đầy đủ thân tướng : khuôn mặt, dây đeo, mặt hiền, tay cầm Tỳ Nhạ Bố La Quả Tạng, mặc quần áo màu vàng, đầu đội mão lớn , ngồi tòa Phá Tổn buông thòng bàn chân trái xuống

Như vậy người tụng, từ đầu đến cuối, mỗi mỗi quán sát Nghi Tắc đầy đủ. Chính Quán như vậy trài qua một Lạc Xoa thời, khởi tâm làm riêng Cúng Dường Quán Hạnh. Tưởng các hoa sinh ở trong nước, các hoa trên lục địa, mọi loại hương tốt, tất cả trân bảo, quần áo thù diệu với thức ăn ưống, đèn, vòng hoa… mà dùng cúng hiến sẽ được viên mãn tất cả Nguyện

Như vậy chuyên tâm quán tưởng xong, người tụng tự bạch rằng:”Con y theo nghi tắc của Tam Bảo, tin nhận phụng hành

Sau đó y theo Nghi Tắc của Trời Rồng làm Pháp Hộ Ma. Quán tưởng Bảo Hiền Đại Tướng cầm giữ lửa đến để bên trong lò Hộ Ma, Mãn Hiền Đại Tướng đốt lửa trong lò, Hoạch Tài Đại Tướng làm Pháp thanh tịnh, Đa Văn Đại Tướng vày tòa ngồi bằng cỏ Cát Tường. Như thế quán tưởng thành tựu Nghi Tắc của Như Lai

Tiếp tưởng Đầu Chân Ngôn thắp lửa, Khẩu Chân Ngôn thỉnh triệu, Túc Chân Ngôn làm ủng hộ, cầu nơi thành tựu. Liền làm Hộ Ma xong, tay ném ba lần, tụng Chân Ngôn là:

“A nga-nẵng duệ, sa-phộc hạ”

*)AGNĀYE SVĀHĀ

_Tiếp kết Ấn của nhóm Cát Tường, Chắp hai tay lại , chính giữa an trí Hiền Thánh, quán tưởng tụng Chân Ngôn trải qua khoảng phút chốc như gió thổi lửa. Quán tưởng nước cốt sữa đã nói làm Hộ Ma một lạc xoa. Trước tiên hiến 8 Đại Minh Vương làm Hộ Ma một Lạc Xoa. Tiếp hiến Bảo Hiền Đại Minh Vương riêng làm Hộ Ma một lạc xoa sẽ được đại phú quý, hai lạc xoa được con cháu hưng vượng, ba lạc xoa thì người có tội lớn cũng được Pháp thành tựu

Nghi Tắc như vậy nên chuyên tâm làm luôn

Tiếp dùng nước làm Hộ Ma. Đem hoa thấm nước, dùng một ngàn thưng nước thơm làm Hộ Ma hiến Bảo Tàng Thần sẽ luôn khiến được tiền của, thường được khoái lạc. Lại làm Hộ Ma một ngàn lần sẽ được Pháp tăng trưởng

Y theo Nghi Tắc như vậy. Như trước quán tưởng làm Hộ Ma xong thì hiến thêm ba thưng nước sẽ được tăng trưởng

Nếu làm Hộ Ma năm lạc xoa hay khiến cho Tượng phát sáng, ẩn thân với khiến cho Phục Tàng (Kho tàng bị che khuất) xuất hiện, thọ dùng không hết, được khoái lạc tối thượng

Lại làm nhóm Túc Chân Ngôn, Khẩu Chân Ngôn khiến cho thành tựu tất cả việc mong cầu. Hay cấm oan gia được qua Ma Giới, lìa hẳn sự đau khổ xâu xa. Đi

đứng ngồi nằm đều nhận Phước Đức ngang với hàng Đế Thích Pháp ấy như vậy.

 

PHẬT NÓI KINH THÁNH BẢO TÀNG THẦN NGHI QUỸ

_QUYỂN HẠ (Hết) _

Hiệu chỉnh xong một Bộ gồm 2 quyển vào ngày 02/05/2014