Kim Cương Vương Bồ Tát Triệu Tập Chư Thánh Ấn

Hai vũ Định Tuệ (2 bàn tay) nắm Kim Cương Quyền, Tiến Độ (ngón trỏ phải) như móc câu, riêng co ba lần.

Mật Ngôn là:

“Án, bát ná-ma án cú xả , hồng nhạ”

Tụng Chân Ngôn này ba biến xong, tức dùng Tiến Độ (ngón trỏ phải) ba lần chiêu vời chân thân Bồ Tát tràn đầy hư không, ứng niệm từ mười phương đến một lúc.