Kim Cương Sách Đại Ấn

Kim Cương Sách Đại Ấn dẫn vào Tôn Thân ở Trí Thể. Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) sáu Độ (6 ngón tay từ ngón giữa trở xuống) cùng cài chéo nhau bên ngoài. Hai Độ Thiền (ngón cái phải) Tiến (ngón trỏ phải) cùng vịn đầu nhau.

Tụng Chân Ngôn này là:

“Án, bát ná-ma, a mẫu già bá xả, hồng”

Liền tưởng Pháp Thân của Bồ Tát đến nhập vào tượng vẽ, tức làm Pháp Thân (Dharma-kāya)